Choď na obsah Choď na menu
 


Ignatios Polykarpovi


    Ignatios zvaný též Theoforos Polykarpovi, biskupu smyrnenské církve, o kterého se velmi stará Bůh Otec a Pán Ježíš Kristus, co nejvíce pozdravů.

I.

1. Poznal jsem tvé smýšlení pramenící z Boha a pevné jako nehybná skála. Nadmíru je chválím. Dostalo se mi cti spatřit tvou tvář a přál bych si, abych takovou měl u Boha.
2. Při své lásce povzbuzuj všechny, aby se připojili k tvému závodu a byli tak spaseni. Obhajuj své místo při vší úctě k tělu a duchu. Dbej o jednotu, nad niž není nic lepšího. Posiluj všechny, jako Pán posiluje tebe. Jako dosud měj všechny rád.
3. Modli se neustále. Pros, aby se ti dostalo ještě více moudrosti. Bud' stále na stráži. K jednotlivcům mluv se stejnou vážností jako Bůh. Jako pravý bojovník nes bolesti všech. Kde je hodně námahy, tam i hojná odměna.

II.

1. Miluješ-li dobré žáky nemáš zásluhy. Spíše mírností se snaž naklonit si horší žáky. Ne každá rán,a se léčí týmž lékem. Na horkou hlavu dávej studené obklady.
2. Ve všem bud' opatrný jako had a nevinný jako holubice. Máš tělo a duši, abys své názory podával s vlídnou tváří. Pros, aby to bylo zjeveno, co nevidíš, abys nic nezanedbal a aby se ti dostalo v hojné míře každé milosti.
3. Jako si kormidelník přeje větry a kdo se ocitl v bouři touží po přístavu, tak čas si přeje, aby ses se svými dostal k Bohu. Bud' na stráži jako Boží bojovník. Odměnou je nesmrtelnost a věčný život, v nějž věříš. Ve všem jsem ti posilou já i mé okovy, které sis zamiloval.

III.
l. Nezalekni se domněle hodnověrných lidí, kteří učí jinak. Bud' pevný jako kovadlina, do které se buší. Udatný bojovník dostává rány a vítězí. Tím spíše musíme všechno podstoupit pro Boha, jenž za nás všechno podstoupil.
2. Snaž se o to ještě více než dosud. Uč se chápat dobu. Očekávej toho, jenž je nad časem, bez času, neviditelný - pro nás viditelný - jehož se nemožno rukou dotknout, jenž netrpí pro nás však trpěl - jenž pro nás všechno podstoupil.

IV.

1. Vdovy ať nejsou zanedbávány. Ty bud' po Pánu jejich ochráncem. Nic ať se neděje bez tvého vědomí, ani ty nic nedělej bez Boha. Cokoli děláš, ať má trvalou cenu.
2. Častěji se shromažďujte. Na všech to výslovně požaduj.
3. Nepohrdej služebnými. Avšak ani oni ale ať nezpychnou, ale ať k Boží slávě ještě lépe slouží, aby dostali od Boha lepší svobodu. Ať netouží vykoupit se za společné peníze, aby se tak nestali služebníky vášně.

V.

1. Varuj se zaměstnání, která jsou pro křesťany nedůstojná. Spíše proti nimž kaž. Mé sestry vybízej, aby milovaly Pána a manžely aby uspokojovaly tělesně i duchovně. Stejně i mé bratry vybízej ve jménu Ježíše Krista, aby milovali své manželky jako Kristus svou církev.
2. Může-li kdo zachovávat čistotu, ať při cti těla Pána se tím nechlubí. Chlubí-li se, zahynul. Schází na scestí, kdo se domnívá, že je více než biskup. Ženich a nevěsta ať uzavírají manželství se svolením biskupa, aby sňatek byl tak podle přání Boha a ne na přání žádostivosti. Vše nechť se děje ke cti Boží.

VI.

1. Poslouchejte biskupa, aby Bůh slyšel vás. Rád dám život za ty, kteří jsou zajedno s biskupem, kněžími a jáhny. Kéž je mi dopřáno, abych se s nimi sešel u Boha. Pomáhejte si navzájem, společně bojujte, buďte jednotni, společně trpte, odpočívejte, navzájem se povzbuzujte jako správci, důvěrníci i jako Boží služebníci.
2. Snažte se zalíbit tomu, za koho bojujete, a od koho dostáváte odměnu. Nikdo nebuď zběhem. Váš křest nechť je zbraní, víra přilbou, láska kopím, trpělivost celou výzbrojí. Svěřeným úkolem buďtež vaše skutky, a svěřený úkol důstojně splňte. Buďte vůči sobě navzájem shovívaví a laskaví, jako je vůči vám Pán. Kéž bych mohl mít stále radost.

VII.

1. Jak mi bylo oznámeno, zásluhou vaší modlitby církev v syrské Antiochii žije v klidu. Jsem teď klidnější. Kéž bych svým utrpením brzy dosáhl Boha a při vzkříšení byl považován za vašeho žáka.
2. V Bohu, velmi blažený Polykarpe, svolejte sněm, který by byl milý Bohu, a zvolte někoho, koho máte velmi rádi, horlivého, který by se mohl nazývat opravdu Božím poslem. Pověřte jej, aby šel do Syrie a k Boží slávě oslavil tam vaši neochabující lásku.
3. Křesťan nemá majetek pro sebe, ale pro Boha.Co vykonáte, bude patřit Bohu. Věřím, že rádi vykonáte Bohu milé dílo. Povzbudil jsem vás několika slovy, ač znám vaši horlivost pro pravdu.

VIII.

1. Poněvadž jsem nemohl napsat všem církvím pro náhlé odplutí z Troady do Neapole, jak zněl rozkaz, napiš nejbližším církvím, aby učinili, co je jim jen možné. Jedny církve mohou poslat posly, druhé po tvých poslech mohou poslat dopisy. Budete jako ty sám oslaveni skutkem, který bude zapsán na věčnosti.
2. Všechny pozdravuji, i manželku Epitropovu s celým jejím domovem a dětmi. Pozdravuji svého milovaného Attala. Pozdravuji i toho, kdo bude hoden té cesty do Syrie. Milost budiž neustále s ním i Polykarpem, který jej pošle.
3. Modlím se, aby vás stále posiloval náš Bůh Ježíš Kristus. Skrze něho setrvejte v jednotě s Bohem a biskupem. Pozdravuji Alka, mně milé jméno. Pán vás posiluj.