Choď na obsah Choď na menu
 


Genesis 1,6-8
"Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň."

   Boh teda na druhý deň stvorenia oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. "Vody nad oblohou", to boli oblaky. -Tých však bolo vtedy omnoho viac, ako dnes. Zem sa z diaľky trochu podobala planéte Venuša. 

venusa.jpg

 Venušu obklopuje hustá atmosféra tvorená prevažne oxidom uhličitým, ale aj dusíkom, kyslíkom a vodou. V prípade Zeme to však bola prevažne voda a dusík, ktoré ju tvorili. Kyslík a kysličník uhličitý boli zastúpené menej. -Klíma na celom zemskom povrchu bola mierna a vďaka skleníkovému efektu "vôd nad oblohou" neexistovali chladné noci. Neexistovala taktiež dúha. Snečné žiarenie na Zem síce dopadalo (podobne, ako dopadá aj na Venušu), avšak bolo rozptýlené v atmosfére a oblačnosti, čiže neprichádzalo z konkrétneho smeru. (to je jedna z nutných podmienok vzniku dúhy) -"Vody nad oblohou" sa neskôr stali zdrojom vody pre potopu. Boh zoslal potopu na zem ako trest:

Genesis 6,5-9
"Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. .....Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom.

-Po potope však už existovala miernejšia oblačnosť, a bolo vidno Slnko. Preto začala existovať aj dúha. -Boh si tento prírodný úkaz vybral ako znamenie zmluvy o "nepotope" celého sveta:

Genesis 9,8-17
"Boh povedal Noachovi a jeho synom, čo boli s ním: Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom a so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou zeme. Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Boh povedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia: Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi; voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov. Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. Boh povedal Noachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi." 

rainbow.jpg