Choď na obsah Choď na menu
 


....a nielen to:

Úryvok svedectva Angeliky Zambrano:
angelica_2.jpg  ...Stáli jsme na jakémsi druhu skály a byli jsme obklopeni anděly. Řekla jsem: "Pane, nechci jít na to místo!" On řekl: "Dcero, neboj se, neboť jsem s tebou." Ve zlomku vteřiny jsme sestoupily do té díry, pokoušela jsem se vidět, ale byla tam veliká tma. Viděla jsem ohromný kruh a slyšela miliony hlasů. Byla jsem tak horká, cítila jsem jak se pálí moje kůže. Zeptala jsem se: "Pane co je to? Já nechci jít na to místo!" Pán řekl: Tohle je tunel do pekla. Byl tam hrozný, odporný, nechutný smrad a já žádala: Ježíši neber mně tam. On odpověděl: "Dcero je to pro tebe nezbytně nutné jít tam a poznat to místo." Křičela jsem "Ale proč Pane, proč?" A On řekl: 'proto, aby jsi mohla říci pravdu lidstvu; lidstvo hyne, je ztracené a je málo těch kteří přichází do Mého Království." Při tom, když to říkal, tak plakal. Jeho slova mně posílila, takže jsem pokračovala v cestě. Přišli jsme na konec tunelu. Když jsem se podívala dolů, viděla jsem propast pokrytou plameny. Pán řekl: "Dcero, dám to Tobě." Byl to velký pořadač se zlatými kroužky s prázdnými listy papíru. Na to mi dal tužku a řekl: "Dcero, vem si tuhle tužku aby jsi mohla napsat všechno co ti ukážu, co uvidíš a uslyšíš. Napíšeš všechno co zpozoruješ a co prožiješ." Řekla jsem: "Pane udělám to, ale už tak jsem toho viděla tak mnoho, Pane. Vidím duše, které jsou tam dole mučeny a ohromné plameny." Řekla jsem Ježíši: "Budu svědčit, že je peklo reálné, že peklo existuje, ale teď mně od tud vem pryč!" A On odpověděl, "Dcero, ani jsme nevstoupili na to místo a nic jsem ti ještě neukázal a už po Mně chceš, abych tě vzal pryč z toho místa?" "Pane, prosím vem mně od tud pryč" Řekla jsem. Potom jsme začali klesat do propasti! Začala jsem brečet a křičet: "Pane, ne, ne, ne, ne- Já nechci jít!" a On odpověděl: "Potřebuješ to vidět." Viděla jsem strašné démony všech druhů, velké i malé. Běželi tak rychle a nesli něco ve svých rukou. "Pane, proč tak běží a co nesou?" On odpověděl: “Dcero, oni tak běží, protože ví, že jejich čas končí, protože čas je tak krátký, aby zničili lidstvo a především můj lid. To, co nesou ve svých rukou, jsou šipky ke zničení lidstva, protože každý démon má jméno a podle jména, které je mu dáno, má šipku na zničení člověka a přivedení sem na toto místo; jejich cílem je zničit člověka a přivést ho sem do pekla." A já jsem viděla démony běžící vystupující směrem k zemi a On mi řekl. "Oni jdou na zem, aby lidstvo vrhly na tohle místo." Když to řekl tak plakal, On tak moc plakal. On plakal celou tu dobu a já jsem plakala také.

abyss.jpg  Pán mi řekl: "Jsi připravená vidět co ti chci ukázat?" "Ano, Pane." Řekla jsem. On mi ukázal celu, kde jsem viděla mladého muže trápeného v plamenech . Všimla jsem si, že cela má jméno, i když jsem nemohla pochopit ty čísla, jako by byly obráceně. Bylo to veliké utrpení v té cele a ten mladý muž měl napsané číslo ”666” na svém čele. On měl velkou kovovou desku vtisknutou v kůži ve svých prsou. Červi, kteří ho žrali byli neschopní tuto desku zničit a ani plameny ji nemohli spálit. Křičel: "Pane smiluj se nade mnou. Vem mně z tohoto místa. Odpusť mi Pane!" Ale Ježíš odpověděl: "Je pozdě, příliš pozdě: Dával jsem ti příležitosti a ty jsi se neobrátil (nečinil pokání)." Zeptala jsem se Ježíše: "Pane, proč je tady?" Pak jsem ho poznala. Na zemi tento mladý muž znal Boží Slovo, ale náhle odešel pryč od Pána, dal přednost alkoholu, drogám a chození po špatných cestách(hřích). Nechtěl následovat Pánovu cestu. Ježíš ho mnohokrát varoval, co by se mu mohlo stát. Ježíš řekl: "Dcero, on je na tomto místě, protože každý kdo odmítá Moje Slovo má již soudce: Slovo, které jsem mluvil ho bude soudit v poslední den," (Jan 12:48) a pak Ježíš plakal. Když Pán pláče, je to jiné než když pláčeme my. On pláče s bolestí v srdci a On hluboce vzlyká. "Já jsem nestvořil peklo pro člověka," řekl Ježíš. Tak jsem se zeptala: "Tak proč je lidstvo tady Pane?" On odpověděl, "Dcero, stvořil Jsem peklo pro satana a jeho anděly, což jsou démoni (Mat. 25:41), ale kvůli hříchu a nedostatku pokání končí lidstvo tady. A je jich víc kteří jdou do zatrcení, než těch, kteří dosáhnou mé slávy!" (Mat 7:14) Pokračoval v pláči a to mně hodně zraňovalo vidět Ho jak pláče. "Dcero dal jsem svůj život pro lidstvo, proto aby nešli do zahynutí, proto aby neskončilo na tomto místě. Dal jsem svůj život z lásky a milosti, aby se lidstvo dalo na pokání a mohlo vstoupit do Království Nebe." Ježíš sténal jako někdo, kdo už nemůže vydržet tu bolest, tak mnoho bolesti cítil, když se díval na ty lidi tady. S Ježíšem jsem se cítila v bezpečí. Myslelal jsem si: "Kdybych odešla od Pána, zůstala bych tady trčet!" Zeptala jsem se: "Ježíši, mám příbuzné na tomto místě?" Podíval se na mně, brečela jsem a On řekl: "Dcero neboj se JSEM s tebou," protože jsem se tak bála. Vzal mně k jiné cele. Nikdy bych si nedokázala představit, že bych viděla svého příbuzného v té cele. Viděla jsem tu ženu, která byla trápena a červi jí rozežírali její tvář a démoni vráželi kopí do jejího těla. Ona křičela: "Ne Pane, smiluj se nade mnou, odpusť mi prosím, vem mně ven z tohoto místa na jednu minutu!" (Luk 16:24) V pekle jsou lidé trápeni vzpomínkami na to co dělali na zemi. Démoni zesměšňují lidi a říkají jim: "Uctívej a chval, protož to je tvoje království!" -A lidé křičí, když si na to vzpomenou, protože znali Boha a znali Slovo. Tito, co znali Pána, jsou dvojnásobně trápeni. -Pán řekl: "Už není příležitost pro ty kteří jsou tady. Je stále příležitost pro ty, kteří jsou živí." Zeptala jsem se Ho: "Pane, proč je moje prababička tady? Já nevím jestli Tě někdy znala. Proč je zde v pekle Pane?" On Odpověděl: "Dcero, ona je tady, protože nedokázala odpustit... Dcero, ten kdo neodpustí, tomu ani JÁ neodpustím." Zeptala jsem se: "Pane, ale Ty odpouštíš a Ty jsi plný milosrdenství." A On odpověděl, "Ano, Dcero, ale je nezbytně nutné odpustit, protože je hodně lidí, kteří neodpouští a proto je hodně lidí na tomto místě protože se jim nepodařilo odpustit....Běž a řekni lidstvu, že je čas odpustit a obzváštně Mým lidem, neboť mnozí z Mých lidí neodpustili. Řekni jim, aby se zbavili zloby, nenávisti, zášti ve svých srdcích neboť je čas odpustit! Pokud překvapí smrt někoho kdo neodpustil, tak tento člověk může jít do pekla, neboť si nikdo nemůže koupit život." Když jsme opouštěli toto místo, moje prababička byla zaplavena v ohni a křičela "Aaaah," a začala se rouhat jménu Boha proklínala Ho. Každý kdo je v pekle, se rouhá proti Bohu. Když jsme opustili to místo, mohla jsem vidět, že peklo bylo plné trápených lidí. Mnoho lidí vztahovalo ruce a prosilo Ježíše, aby je od tam vytáhl ven. Ale Pán pro ně nemohl nic dělat a oni se začali rouhat Bohu. Potom Ježíš začal plakat a řekl: "Bolí mně je slyšet, bolí mně vidět co dělají, protože pro ně už nemohu nic udělat. Co ti řeknu je toto: pořád Dávám příležitost tomu, který je ještě na zemi, kdo ještě neumřel, kdo je stále živý; on se může stále obrátit (kát se)!"

  Pán mi řekl - je hodně slavných lidí v pekle a také hodně lidí, kteří věděli o Pánu. Řekl: “Ukážu ti další části pece." Přišli jsme na místo, kde byla žena obklopena plameny. Velice se trápila a křičela, začala prosit Pána o milost. Ježíš na ni ukázal rukou a řekl mi: "Dcero, ta žena, kterou tam vidíš obklopenou plameny je Selena." Když jsme přišli blíže začala křičet: "Pane smiluj se nade mnou, odpusť mi Pane, vem mně pryč z tohoto místa!" Ale Pán se na ni podíval a řekl: "Je pozdě, je příliš pozdě, nemůžeš nyní činit pokání." Podívala se na mně a řekla: "Prosím , žádám tě, běž a řekni lidem o tomto místě, prosím mluv a nemlč; běž a řekni jim aby nepřišli na toto místo; běž a řekni jim ať neposlouchají moje písně, ani nezpívají moje písně ." (1 Jan 2:15) Tak jsem se jí zeptala: "Proč po mně chceš abych šla a řekla to?" A ona odpověděla: "Protože vždycky když lidé zpívají, nebo poslouchají moji píseň, jsem trápena mnohem více, člověk který to dělá, kdo poslouchá a zpívá moji píseň, je na cestě na toto místo. Prosím běž a řekni jim, aby nechodili na toto místo. Běž a řekni jim, že peklo je reálné!" Začala křičet a démoni vrhali oštěpy z dálky do jejího těla a ona křičela: "Pomoz mi Pane, smiluj se nade mnou Pane!" Ale na to jí Pán řekl: "Je příliš pozdě." -Dívala jsem se přes celou tuto oblast a byla plná zpěváků a umělců, kteří zemřeli. Všichni tady zpívali a zpívali. Nemohli přestat zpívat. Pán mi vysvětlil: "Dcero, osoba která je tady, zde musí pokračovat v tom co dělala na zemi, pokud nečinila pokání.” Když jsem si prohlížela to místo, zpozorovala jsem mnoho démonů jak rozlévali nějaký typ deště. Já jsem si skutečně myslela, že je to déšť, ale všimla jsem si, že lidé v plamenech utíkají pryč od tohoto deště a křičí: "Ne, pomoz mi Pane!... Ne, to nemůže být!" -A démoni se smáli a říkali lidem: "Chvalte a uctívejte, protože toto je vaše království na věky věků!" Viděla jsem jak se plameny zvedají a červi v lidech se násobili! Nebyla to voda, byla to síra, která násobila plameny a tím i utrpení každého člověka. -Zeptala jsem se Ježíše: "Co se děje?...Pane co to je?" Pán odpověděl: "To je odplata pro každého kdo nečiní pokání." (Žalm 11:6) 

pope_johnpaulii_inhell.jpg Pak mně Pán vzal na místo na kterém byl velice známý muž. Až doposud jsem žila jako dvojmyslná mladá křesťanská dívka. Myslela jsem si, že každý kdo zemře by měl jít do nebe; stejně tak kdo uctíval nějakou věc, by měl jít také do Nebe, ale mýlila jsem se. Když zemřel papež Jan Pavel II, moji přátelé a příbuzní mi říkali, že on šel do nebe. Všechny zprávy v televizi na Extra a hodně jiných místech říkali: "Papež Jan Pavel II zemřel, ať odpočívá v pokoji. On se nyní raduje s Pánem a Jeho anděli v Nebi" a já jsem tomu všemu věřila. Ale já jsem jen podváděla sama sebe, protože jsem ho viděla v pekle, jak je mučen v plamenech. Podívala jsem se na jeho tvář, byl to Jan Pavel II! Pán mi řekl: "Podívej se Dcero, tento muž, kterého tam vidíš, je papež Jan Pavel II. On je tady na tomto místě, on je mučen, protože nečinil pokání." Ale já jsem se zeptala:"Pane, proč je tady? On kázal v církvi." Ježíš odpověděl: "Dcero, žádný smilník, žádný modloslužebník, nikdo kdo je chamtivý a žádný lhář nezdědí Moje Království."(Ef. 5:5) Já jsem odpověděla:"Ano, já vím, že je to pravda, ale já chci vědět proč je on tady, vždyť on kázal zástupům lidí!" A Ježíš odpověděl: "Ano dcero, on řekl mnoho věcí, ale nikdy nekázal pravdu takovou jaká opravdu je. On nikdy neříkal pravdu a on znal pravdu a ačkoli znal pravdu upředňostňoval peníze, před kázáním o spasení. On nenabízel pravdu, neříkal, že je peklo skutečné a ani neříkal, že nebe existuje. Dcero, nyní je zde na tomto místě”. Když jsem se dívala na toho muže, viděla jsem ohromného hada s ostny omotaného kolem jeho krku. Snažil se ho sundat dolů. Prosila jsem Ježíše: "Pane, pomoz mu!" Muž křičel: "Pomoz mi, Pane; smiluj se nade mnou; vem mně pryč z tohoto místa; odpusť mi! Budu činit pokání, Pane. Já chci zpět na zemi, já chci zpět na zemi činit pokání." Pán ho pozoroval a řekl mu: "Ty jsi velice dobře věděl. Ty jsi věděl, že toto místo je opravdové... Je příliš pozdě, pro tebe už není žádná příležitost." Pán řekl, "Podívej se dcero, ukážu ti život tohoto člověka." Ježíš mi ukázal velikou obrazovku na které jsem mohla pozorovat jak tento muž mnohokrát sloužil mše zástupům a jak lidé na tom místě byli modláři. Ježíš řekl: "Podívej se dcero, je mnoho modlářů na tom místě. Modlářství nespasí dcero. Já JSEM Jediný, kdo spasí a mimo Mně není spasení. Miluji hříšníka, ale nenávidím hřích dcero. Běž a řekni lidstvu, že je miluji a že potřebují přijít ke mně." Když Pán mluvil, viděla jsem jak ten muž přijímal množství mincí a bankovek. Všechny z nich si nechával pro sebe. Měl tak mnoho peněz. Viděla jsem obraz toho muže jak sedí na trůnu, ale viděla jsem také věci, které ostatní nevidí. I když je pravda, že tito lidé se nemají ženit, mohu vás ujistit, že si nevymýšlím: Tito lidé spí s jeptiškami a s jinými ženami! Pán mi ukázal, že tito lidé žijí ve smilstvu a Boží Slovo říká, že žádný smilník nezdědí Jeho Království. Když jsem to vše pozorovala, Pán mi řekl: "Podívej se dcero, všechno z věcí, které ti ukazuji, se neustále děje. Tak žijí a stále se to děje mezi mnoha lidmi, mezi mnoha kněžími a papeži to pokračuje."
 

 

  Pak mi řekl: "Dcero, běž a řekni lidstvu, že je čas se obrátit ke Mně." Pán mi ukázal místo, kde šlo hodně lidí do pekla. Zeptala jsem se Ho: "Pane, proč jdou na toto místo?" On odpověděl: "Ukážu ti to." Ukázal mi tunel s mnoha lidmi procházejícími skrze něj. Tito lidé měli řetězy na rukou a na nohou, byli oblečeni v černém a nesli náklad na svých zádech. Ježíš řekl: "Podívej se dcero, tito lidé co tam vidíš, ti lidé mně ještě neznají. To, co nesou na svých zádech, je hřích. Ale běž a řekni jim, aby dali svůj náklad Mně a Já jim dám odpočinutí, neboť Já JSEM Ten, kdo odpouští všechny jejich hříchy... Dcero, běž a řekni těm lidem, aby přišli ke mně, neboť je očekávám s otevřenou náručí. Běž a řekni jim, že jdou na toto místo.” -Když jsem se dívala na jdoucí lidi řekla jsem: Pane ten člověk tam je můj bratranec. Ten mladý muž je můj bratranec Pane a ta mladá dívka, která jde dolů, je moje sestřenice. Moje rodina jde na toto místo. -On odpověděl: "Dcero, oni jdou na toto místo, ale běž k těm kteří šli, běž a řekni jim, že jdou do pekla. Běž a řekni jim, že jsem si Tě vyvolil jako svého strážce...Vyvolil jsem si Tě jako svého strážce, to znamená, že máš hlásat pravdu. Musíš jít a říci všem co jsem ti ukázal. Jestliže nebudeš mluvit a něco se stane té osobě, jeho krev se vylije na tvou hlavu, ale jestli půjdeš a řekneš co Jsem ti řekl, pak ta osoba bude účtovat se mnou. Jestliže ten člověk nebude činit pokání, potom z tebe bude odpovědnost vzata a ten člověk bude odpovědný za to co dělal a jeho krev nebude vylita na tebe. (Ezechiel 3:18)"

michael_jackson_in_hell.jpg   Ježíš mi řekl, že hodně slavných lidí jde na toto místo, známých a důležitých lidí. Jako například Michael Jackson. Tento muž byl známý na celém světě, ale on byl satanista. Ačkoli mnoho lidí si nemyslí, že by to tak mohlo být, je to pravda. Tento muž měl satanskou smlouvu: Udělal dohodu s ďáblem s cílem dosáhnout slávy a získat mnoho fanoušků. Stejně tak jak tancoval, stejně jsem viděla tancovat démony, během toho co trápili lidi v pekle. Oni se posouvali dozadu a ne dopředu, mezi tím křičeli a radovali se z bolesti, kterou působí lidem. Dovolte mi říci, že Michael Jackson je v pekle. Pán mi ho ukázal potom co zemřel. Ukázal mi, jak je Michael Jackson mučen v plamenech. Volala jsem k Ježíši: "Proč?" Nebylo lehké vidět, jak byl tento muž mučen a jak křičel. Každého, kdo poslouchá písničky Michaela Jacksona, nebo je zpívá, nebo je jeho fanoušek varuji, že satan tě chytil do své sítě, proto, aby jsi skončil v pekle. Právě teď buď od toho volný ve Jménu JEŽÍŠ! -JEŽÍŠ tě chce vysvobodit, proto aby jsi nebyl zatracen.

-Pán řekl: "Dcero, jsou lidé, kteří mně znají, ale jdou na toto místo." Zeptala jsem se, "Pane, jak mohou lidé kteří Tě znají jít na toto místo?" Odpověděl: "Osoba, která opustila moje cesty a osoba která žije dvojí život." Začal mi ukazovat lidi, kteří kráčeli do pekla. Oni byli svázáni na rukou a na nohou. Každý z nich měl bílé roucho, ale bylo roztrhané a špinavé a pomačkané. Ježíš řekl: "Dcero, podívej se, jak můj lid ode mně odchází pryč. Dcero chci ti říci, že jsem nepřišel pro tento lid, přišel jsem pro svatý lid - připravený bez vady, bez vrásky a bez poskvrny... Běž a řekni jim, aby se vrátili na starou cestu." (Ef. 5:26-27) -Začala jsem vidět mnoho mých strýců a mnoho jiných lidí, kteří odešli z Pánových cest. "Běž a řekni jim, že čekám, až položí svůj náklad na Mně a já jim dám odpočinutí." Ježíš plakal: "Dcero oni jdou tímto způsobem, běž a řekni svým strýcům, běž a řekni svým příbuzným, že jdou touto cestou! Dcero mnozí ti nebudou věřit, ale Já JSEM tvůj věrný svědek. Já JSEM tvůj věrný svědek. Nikdy tě neopustím, i když ti nebudou věřit. Dcero běž a řekni jim pravdu, neboť Jsem s tebou. Ukážu ti dcero, jak lidé přichází na toto místo." Přišli jsme k tunelu, kde velké množství lidí padalo do propasti. Ne tisíc ne 2000, ale tolik jako písek v moři - nepočítatelně. Oni padaly v jedné sekundě. Padali tak, jak když písek propadává mezi prsty. Duše padali velmi rychle. Ježíš plakal, řekl: "Dcero, to je jak lidstvo hyne; takhle je ztraceno!... Dcero bolí mně vidět jak lidstvo hyne." Ježíš řekl: "Démoni se také schází na tomo místě." A já jsem řekla: "Démoni mají shromáždění?" Ježíš řekl: "ano Dcero, oni se schází aby plánovali, plánovali co budou dělat s lidstvem. Oni mají denní tajné schůzky." A při tom mě Ježíš vzal k cele, kde jsem viděla dřevěnou tabulku s řetězy dokola. A byli tam démoni – všechny druhy démonůn. Ježíš vysvětlil: "Dcero, oni nyní plánují jak zničit rodiny pastorů, misionářů, evangelistů a všech, kteří mně znají. Dcero, oni je chtějí zničit. Mají mnoho šipek." Démoni se smáli a posmívali se a říkali: "Pojďme zničit lidstvo a přiveďme je na toto místo." Ježíš řekl: "Běž a řekni jim, že jsem s nimi. Řekni jim, ať nenechávají otevřené dveře, ať nedávají místo satanu, neboť satan obchází kolem jako řvoucí lev a hledá koho by sežral. (1 Petr 5:8)" Ale Slovo říká “on obchází jako", protože pravý Lev je Lev z Judy Ježíš Kristus Nazaretský! (Zj 5:5) -Ježíš řekl: "Dcero, oni chtějí zničit obzvlášť rodiny pastorů." Zeptala jsem se: "Proč chtějí zničit rodiny pastorů?" A Ježíš odpověděl: "Protože se starají o tisíce lidí. To jsou ovce stáda, ovce stáda, které jim Pán dal. Oni chcou, aby se tito lidé vrátili zpět do světa, aby se dívali zpátky a nakonec skončili v pekle... Běž a řekni pastorům ať mluví pravdu. Běž a řekni jim, ať kážou pravdu a říkají všechno co jim Já řeknu a ať si nikdy nenechávají pro sebe to, co jim řeknu!"

dragonballz.jpg  Když jsme opustili to místo řekl mi: "chci ti ukázat ještě něco... Na tomto místě jsou děti." A já jsem odpověděla:“Děti na tomto místě, Pane? Proč jsou tu děti? Tvoje Slovo říká “nechte děti přijít ke mně a nebraňte jim, neboť Království Boží patří takovým jako jsou oni”" (Mat 19:14) -Ježíš odpověděl: "Dcero, to je pravda, takových je Království Nebeské, ale dítě musí přijít ke Mně, neboť kdo příjde ke Mně toho nevyvrhu ven."(Jan 6:37) Okamžitě mi Pán ukázal osmiletého chlapce, jak byl mučen v ohni. Chlapec křičel:"Pane smiluj se nade mnou, vem mně pryč z tohoto místa, já nechci být tady!" Nepřestával plakat a křičet. Viděla jsem démony kolem toho chlapce, podobaly se kresleným postavičkám. Byli to Dragon Balls Z, Ben 10, Pokémon, Doral, atd. "Pane proč je tento chlapec tady?" Ježíš mi ukázal velikou obrazovku s životem tohoto chlapce. Viděla jsem jak trávil všechen svůj čas před televizí a díval se na tyto kreslené filmy. Ježíš řekl: "Dcero tyto animované karikatury, tyto filmy, tyto seriály, které jsou k vidění v televizi každý den, jsou satanovy nástroje ke zničení lidstva...Podívej se dcero jak to bylo." Viděla jsem jak byl tento chlapec vzpurný a neposlušný vůči svým rodičům. Když mu rodiče něco řekli, utekl pryč, rozhazoval věci a vzpíral se jim. Potom se to stalo, přejelo ho auto a ukončilo jeho život. Ježíš mi řekl: "Od té doby je na tomto místě." Dívala jsem se na toho chlapce jak je mučen. Ježíš řekl:"Dcero běž a řekni rodičům jak mají napravovat svoje děti, tak jak je psáno v mém slovu. (Př 22:6)" Slovo Boží je reálné, říká nám, že máme napravovat svoje děti holí, ale ne vždycky, jen tehdy, když dítě neposlouchá rodiče. (Př 22:15) Pán mi řekl něco co je velmi smutné a bolestivé. Řekl:: "Dcero, je hodně dětí na tomto místě, kvůli animovaným filmům, kvůli vzpouře." Zeptala jsem se: "Pane, proč za to nesou animované filmy vinu?" A On vysvětlil: "Protože jsou démoni, nesoucí vzpouru, neposlušnost, nepřátelství a nenávist k dětem a jiní démoni, kteří vstupují do dětí, aby nedělali dobré věci, ale jen to co je špatné, to co vidí děti v televizi to chcou potom dělat ve skutečnosti." Peklo existuje, peklo je reálné a každé dítě se musí rozhodnout s kým chcou jít. Řekla jsem Pane řekni mi proč jsou děti na tomto místě?" A Ježíš odpověděl: "Ve chvíli, kdy dítě může rozeznat, že je peklo a že je nebe, v té chvíli má možnost si vybrat."
 

 

pokemon.jpg ben10.jpg  

  Je toho mnohem více co bych mohla říci o peklu, ale nyní se podělím o něco co jsem viděla v Nebi. Ježíš řekl: "Dcero nyní ti ukážu co jsem připravil pro můj svatý lid." Opustili jsme to místo tak, že jsme šli skrze tunel. Během cesty tunelem jsme najednou byli na místě, kde bylo světlo. Už jsem již více neviděla temnotu, trápení, nebo plameny. On řekl "Dcero, Ukáži ti Moji slávu,” a začali jsme stoupat do Království Nebeského! Brzy jsme dorazili ke dveřím na kterých bylo obrovskými písmeny ve zlatě napsáno - stálo tam: "Vítejte v Království Nebeském." Ježíš řekl: "Dcero běž dovnitř, neboť Já JSEM dveře a kdo vejde skrze mne, spasen bude a vejde i vyjde a pastvu nalezne."(Jan 10:9) Potom co Pán řekl tyto slova, dveře se otevřeli a my jsme vešli. Viděla jsem anděly vzdávající slávu, čest a chválu našemu Nebeskému OTCI! (Zj 7:11-12) Když jsme pokračovali v chůzi přiblížili jsme se ke stolu u kterého byl vidět začátek, ale neviděla jsem jeho konec. (Zj 19:9) Pozorovala jsem velký trůn a malý trůn obklopen tisíci židlí. Mezi židlemi byly oděvy spolu s korunami. Pán mi řekl: "Dcero koruna, kterou vidíš je koruna života."(zj 2:10) Ježíš řekl: "Podívej dcero to je to co jsem připravil pro Můj lid." Viděla jsem, že stůl byl potažen bílým ubrusem se zlatým okrajem. Byli tam talíře zlaté poháry ovoce, všechno bylo naservírováno. Bylo to tak nádherné. Byly tam velmi velké nádoby uprostřed stolu ve kterých bylo víno, k večeři. A Ježíš řekl: "Dcero, všechno je připraveno pro příchod Mé církve." Šli jsme na jiné místo, kde jsem viděla mnoho lidí v zahradě. Byli to známí lidé z Bible, ale nebyli ve svém věku nýbrž mladí. Byl tam mladý muž s šátkem v ruce, který tančil, točil se a chválil Pána. Ježíš řekl: " Dcero tento muž, kterého vidíš je můj služebník David." Dával chválu našemu Otci. Najednou další mladý muž procházel kolem a Ježíš mi řekl: "Dcero to je Jozue, to je Mojžíš a ten další mladík je Abraham." Ježíš je nazýval jejich jmény, všichni měli stejné tváře! Ježíš řekl: "Dcero ta žena, kterou vidíš je Moje služebnice Marie Magdaléna, Moje služebnice Sára." Ale potom mi řekl: "Dcero, to je Marie. Marie, která porodila Ježíše Krista což Jsem Já. Dcero chci ti říci, že ona nemá známost (neví) o tom co se děje na zemi. Říkám ti, že musíš jít a říct lidem, říct uctívačům model, že je peklo reálné, a že modláři nezdědí (nevejdou do) mé království, ale běž a řekni jim, že když se kajícně obrátí, můžou vstoupit do mého nebeského příbytku. Běž a řekni jim, že je miluji a řekni jim, že Marie neví o ničem (co se děje na zemi). -Je jen Jeden, koho musí povýšit a to Jsem Já, protože ani Marie ani sv. Řehoř ani žádný jiný svatý jim nemůže nabídnout spásu. Já jsem jediný, kdo spasí a mimo mně nikdo, nikdo, nikdo - nespasí!" Opakoval to třikrát, že nikdo nemůže spasit – Jen On spasí! Lidstvo bylo oklamáno k tomu aby věřilo v domělého svatého, který není, ale je to démon, který pracuje skrze modlu udělanou lidskýma rukama. Ale dovolte mi říci, že Pán vám chce dát to nejlepší. On chce, aby jste vešli do Nebeského Království, činili pokání a odhodili modly. Protože modlářství vás nespasí. Ježíš Kristus Nazaretský je jediný kdo spasí, kdo dal Svůj život za Tebe, za mně a za lidstvo. Pán má veliké poselství pro lidstvo. Když plakal, řekl mi: "Prosím dcero nemlč, běž a řekni pravdu, běž a řekni co jsem ti ukázal.” Viděla jsem jak Marie uctívá Pána a viděla jsem ženy s velmi nádhernými dlouhými vlasy . Řekla jsem: "Pane jak pěkné, že mají dlouhé vlasy." Řekl mi: "Dcero, to co vidíš je závoj, který jsem dal ženě." -A dodal: "Dcero běž a řekni ženám, ať se starají o závoj, který jsem jim dal."

gates_of_heaven.jpg   Potom mi řekl: "Ukážu ti něco velmi důležitého." Podívala jsem se a viděla zářící město, město ze zlata! Řekla jsem: "Pane co to je? Chci tam jít." Odpověděl: “Dcero ukážu ti co to je, to co vidíš jsou nebeská obydlí, nebeské příbytky připravené pro můj lid." Rozešli jsme se až jsme přišli ke zlatému mostu. Když jsme šli přes něj narazili jsme na ulice, které byli vyrobené z ryzího zlata! (zj 21:21) Všechno bylo tak nádherné, tak třpytivé, jako zářící sklo, bylo to absolutně nadpřirozené nepopsatelné! Viděli jsme nebeská sídla a pozorovali tisíce andělů jak je stavěli. Někteří z andělů stavěli velice rychle, někteří pomalu a někteří vůbec nestavěli. Zeptala jsem se Pána "Proč někteří andělé staví rychle, jiní pomalu a jiní zastavili budování?" Pán vysvětlil, "Dcero, to je tak jak moji lidé pracují na zemi, stejně tak pracují tady andělé, tak jak moji lidé na zemi....Dcero, Můj lid už dlouho nešíří evangelium, Můj lid už se nepostí, Můj lid už nechodí do ulic rozdávat letáky, které hlásají pravdu. Můj lid se nyní stydí. Běž a řekni Mým lidem, ať se vrátí ke starým cestám. Anděly, které jsi viděla, že nic nedělali, náleželi k těm lidem, kteří odešli pryč od Mých cest...
jesus_wept.gifDcero běž a řekni Mým lidem ať se vrátí ke starým cestám" (Jer 6:16) a když to říkal začal plakat. Zeptala jsem se Pane proč pláčeš? Slyšela jsem jiné lidi zpívat, tak jsem se zeptala: "Pane, chtěla bych aby jsi mně dovedl tam, kde ti lidé zpívají." Ježíš mně pozoroval mohu říci, že mně pozoroval, ale nemohla jsem vidět Jeho tvář, jen pohyby v Jeho tváře. Zatím co slzy kanuly na Jeho oděv, zeptala jsem se proč pláče, ale neřekl mi to. Potom jsme jsme přišli do nádherné zahrady. Tam vedle nebeských budov jsem viděla květiny jak se kymácely, to musí být zpěv, který jsem slyšela. Pán ukázal prstem a řekl::"Dcero podívej se, že mně chválí; ony mně uctívají. Můj lid to nedělá tak jak to dělal dříve, můj lid už Mne nechválí, Můj lid už Mne neuctívá už Mne nehledá tak jak před tím. Proto ti říkám Dcero běž a řekni mému lidu ať Mne hledají protože přicházím, přicházím, přicházím – pro lidi, kteří Mně hledají v Duchu a v pravdě, pro lidi, kteří jsou připraveni, pro svatý lid!" A v pláči dodal “Přicházím, Přicházím!" Potom jsem porozuměla proč pláče, On přijde, ale ne pro ty, kteří jsou polovičatí. On se vrátí jen pro lidi, kteří Ho očekávají (hledají, uctívají) v Duchu a v pravdě. Pak mi Pán řekl, že se mám vrátit na zem. Řekla jsem “Pane nechci se vrátit zpět na zem! Co myslíš tou zemí? Chci zůstat s Tebou. Přivedl jsi mně sem a já nikam jít nechci, protože jsem s Tebou!" Ježíš řekl: "Dcero, je nutné aby jsi se vrátila na zemi, šla a svědčila, že moje sláva je reálná, že to co jsem ti ukázal je opravdové, že to co jsi viděla je opravdové – proto aby lidstvo přišlo ke mně obrátilo se a nebylo zatraceno." Plačíc jsem padla k Jeho nohám, tam jsem viděla rány na Jeho nohou, zeptala jsem se: Pane co jsou tyto rány tady? Odpověděl: Dcero to je jizva od toho dne “yester” (Kdy byl ukřižován), kdy jsem dal svůj život pro lidstvo." Ukázal mi rány ve svých rukou, zeptala jsem se: "Pane proč to stále máš?" Řekl: "Dcero, to je jizva která zůstala." Zeptala jsem se: "Zmizí?" Odpověděl: "Dcero zmizí, když všichni svatí budou shromážděni... Dcero musím tě vzít na zemi: Tvoje rodina a národy na tebe čekají." Snažila jsem se odmítnout, ale On ukázal prstem na zemi a řekl: "Ti lidé, které vidíš tam dole jsou tví příbuzní. Tělo, které vidíš je to, kam se musíš vrátit... Je čas opustit toto místo." Potom mně vzal ke křišťálově čisté řece a řekl: "Dcero, vstup do vody a ponoř se." Před tím než jsem vstoupila do křišťálově čisté řeky živé vody, měla jsem nepopsatelnou radost, ale potom co jsem se ponořila a přišla zpět, jsem byla nadšená.

the_rapture.jpg   Přemýšlela jsem že bych se nemusela vrátit domů, ale Pán mi řekl: "Dcero musíš se vrátit na zemi... Dcero něco ti ukážu: Jak přicházím na zemi pro svatý lid. Ukážu ti jaký bude den vytržení." Šli jsme na místo s ohromnou obrazovkou a viděla jsem na ní lidi. Mohla jsem pozorovat celý svět, potom jsem náhle spatřila jak se tisíce lidí ztratilo. Těhotné ženy zratily svoje těhotenství a křičely jako šílené. Děti mizely ze všech nejvíc. Mnoho lidí běhalo s křikem z jedné strany na druhou: "To nemůže být pravda! Co se stalo?" Viděla jsem ty co znali Pána, ale byli ponecháni. (Mat 24:40-41) Oni říkali - Kristus přišel bylo vytržení. Křičeli a chtěli se zabít, ale nemohli. Pán mi řekl: "Dcero v těch dnech smrt uteče; Dcero v těch dnech už nebude Duch Svatý na zemi." (Zj 9:6) Byly nehody, ale neviděla jsem jediného mrtvého člověka: všichni byli živí, ačkoli zranění. Pozorovala jsem ohromný provoz (pohyb) tisíců lidí. Řekl: "Dcero dívej - je to jak se všechno stane."Pak jsem viděla běžící lidi z jednoho místa na druhé, volajíc: "Kristus přišel, Kristus přšel!" Oni žádonili: “Pane odpusť mi odpusť mi vem mně ssebou!" Ale Pán smutně řekl: "Je příliš pozdě, čas k pokání je nyní ...Dcero jdi a řekni lidstvu, aby Mně hledali dokud je čas, protože potom nebudou mít příležitost. (Iz 55:6) Dcero, bude příliš pozdě pro ty kteří zůstanou na zemi."Když Ježíš pozoroval jak jsou lidé ponecháni, začal plakat a řekl: "Dcero příjdu na zemi jak se říká v 1 Tes. 4:16-17: “ Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sestoupí z nebe, a mrtví, kteří jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky s Pánem budeme.” Ale ne všichni půjdou s Pánem, jen ti, kteří dělají Jeho vůli (Mat 7:21) a žijí svatý život. Pán mi řekl: "Jen ten, kdo je svatý, vejde do Nebeského království. (Žid 12:14) Nikdo neví den ani hodinu, ve kterou přijdu pro svůj svatý lid, ani andělé to nevědí." (Mat. 25,13) -Na obrazovce jsem viděla lidi běhající dokola. Časopisy a televizní zprávy říkali, že “KRISTUS PŘIŠEL” Obrazovka zhasla a Ježíš dokončil slovy: "Přijdu pro svatý lid." To bylo všechno co mi ukázal.

  Potom mně přinesl zpět sem na zemi. S anděly obklopenými kolem nás jsme začali sestupovat po nádherných bílých schodech, které byly obklopené květinami. Brečela jsem celou cestu dolů a prosila Ježíše: "Pane prosím nenechávej mně tady. Vem mně sebou!" Odpověděl: "Dcero, národy, tvá rodina, na tebe čekají... Dcero musíš vstoupit do toho těla, musíš přijmout život, dcero, pak můžeš svědčit o tom co jsi viděla. Mnozí ti nebudou věřit, mnozí ti budou věřit, ale Já Jsem tvůj věrný vědek. Jsem s tebou. Nikdy Tě neopustím! Pán mi řekl: "Dcero v těch dnech už nebude Duch Svatý více na zemi, už nebude na zemi."(2 Tes. 2:7) A viděla jsem ohromný pohyb lidí, s nehodami. Mnozí lidé se chtěli zabít, ale Ježíš řekl: "Oni budou hledat smrt, ale smrt uteče od lidstva. Během těch dní smrt nebude."(Zj 9:6) Viděla jsem lidi dívající se na televizi a časopisy, že četli:"Tisíce a tisíce zmizeli." Mnozí již poznali, že Ježíš přišel pro svoje svaté. Ti kteří znali Pána, ale byli ponecháni, chodili s křikem po ulicích a pokoušeli se zabít, ale nemohli nic udělat. Ještě v Nebi Ježíš řekl: "Přijdu pro svatý lid a přijdu brzy pro Moji církev." Ale před dvěma týdny mi Pán řekl: "Dcero, těším se z toho co děláš, že naplňuješ to co jsem ti dal, ale neříkej mým lidem, že přijdu brzy. Řekni mým lidem, že přijdu hned." Ještě Pán řekl: "Řekni Mým lidem, že příjdu hned a že jdu pro svatý lid. Řekni Mým lidem, že pouze svatí, pouze svatí Mne uvidí!...A nebuď zticha: Prohlašuj to, co jsem Ti řekl."

 

Čítajte celý text očitého svedectva.