Choď na obsah Choď na menu
 


16. 3. 2009

Big Bang a čierne diery.

 
   Dnešní astronómovia a astrofyzici predpokladajú, že vesmír bol na počiatku v stave veľmi hustej látky, z ktorej po výbuchu začali postupne vznikať častice, atómy, hviezdy a nakoniec galaxie.

Tento predpoklad má zásadný nedostatok:

Keď nakopíme na seba obrovské množstvo hmoty, gravitácia raz dosiahne tak extrémnej hodnoty, že prirodzená odpudivosť atómamov, jadier a častíc medzi sebou už nestačí odolať tlaku. Všetko sa rúti do stavu singularity - tj. do jediného stredu.

Vzniká čierna diera!

Obrázok

Extrémna gravitácia superhustej látky na počiatku vesmíru by mu nedovolila vybuchnúť.

Obrázok

K Veľkému Tresku nedošlo, lebo jeho počiatočná fáza by bola vlastne supermasívna čierna diera - a gravitácia by výbuch nedovolila!

Toto však platí nielen pre fázu tesne PRED veľkým treskom, ale aj mnoho rokov PO veľkom tresku. Hmota bola totiž ešte stále vo veľmi hustom stave. -Mnoho miliónov rokov! Preto argumentovať, že "nevieme čo bolo pred veľkým treskom" a "ako presne prebiehal" nemá zmysel.

 Vzťah pre kritický polomer, pod ktorým už z objektu vzniká čierna diera je:

Obrázok


rs  -  je kritický (tzv. Schwarszchildov) polomer v metroch

G  -  gravitačná konštanta:  6,6742 x 10-11 m3/(kg s2)

m  -  hmotnosť objektu v kilogramoch

 c  -  rýchlosť svetla:  299 792 458 m/s


Hmotnosť pozorovateľného vesmíru je 3 x 1052 kg. 

Po dosadení do vzťahu je  rs = 4,7 miliardy svetelných rokov.

Jeden svetelný rok má 9,454255 x 1015 metrov.

Takže ak bol niekedy vesmír menší než 4,7 miliardy svetelných rokov, bola z neho čierna diera.


V diskusiách zaznela námietka, že spolu s veľkým treskom možno vznikli aj samotné fyzikálne zákony - a preto nemôžem používať pri výpočtoch "naše" vzorce. Lenže ak veríte, že spolu s big-bangom vznikla aj samotná fyzikálna vlastnosť - "hmotnosť" a "sila", veríte tak vlastne nepriamo vo vznik hmoty Z NIČOHO. Jeden zo základných fyzikálnych zákonov hovorí, že hmotnosť sa nemôže stratiť, ale iba premeniť na energiu a naopak. -Ak veríte, že napr. pred 20 mld. rokmi tu fyzikálne vlastnosti ako hmotnosť, sila či energia neboli a dnes sú tu, veríte vlastne, že big-bangom vznikli tieto z ničoho. -Zjavenie sa fyzikálneho zákona hmotnosti na scéne je to isté, ako zjavenie sa hmotnosti samotnej (čiže hmoty). -Len ste presunuli problém do inej oblasti. To je všetko. -Veríte vlastne v stvorenie rovnako, ako ja, akurátže bez stvoriteľa, čo je nezmysel. -Neexistuje nijaký automatický proces, ktorý by umožňoval samovoľný vznik všetkého z ničoho. -Ak totiž predtým neexistovalo nič, nemohol existovať ani tento samovoľný proces.

  V astronómii je už dlhší čas známe tzv. "reliktové žiarenie". -Toto sa berie ako dôkaz "veľkého tresku" na počiatku vesmíru. Jeho prítomnosť má však aj iné vysvetlenie.

Reliktové žiarenie je elektromagnetické žiarenie, ktoré prichádza z vesmíru zo všetkých smerov a vysvetľuje sa, ako pozostatok z obdobia krátko po veľkom tresku. V tom čase mal byť vesmír vyplnený hustou a horúcou plazmou. -Fotóny sa neustále zrážali s voľnými elektrónmi, hmota a žiarenie mali rovnakú teplotu. Vesmír sa ale ochladzoval a po dosiahnutí teploty okolo 3000 Kelvinov sa voľné elektróny spojili s jadrami a vytvorili stabilné atómy vodíka a hélia. Hmota sa tak stala pre žiarenie priehľadná a žiarenie sa ďalej vyvíjalo nezávisle. Reliktové žiarenie je dnes najvýznamejším predpokladaným zdrojom poznatkov o mladom vesmíre a predmetom intenzívneho výskumu (hlavne jeho fluktuácie).

Podľa teórie štandardného modelu vesmíru sa 379 tisíc rokov po veľkom tresku oddelilo žiarenie od hmoty s počiatočnou teplotu okolo 3000 Kelvinov. Dnes by teda malo mať teplotu 5 až 10 Kelvinov. -George Gamow, Ralph Alpher a Robert Herman takto predpovedali reliktové žiarenie už v roku 1948.

Reliktové žiarenie objavili v roku 1965 Arno Penzias a Robert Wilson a v roku 1978 boli za tento objav ocenení Nobelovou cenou za fyziku. Toto žiarenie
zodpovedá v súčasnosti svojimi charakteristikami žiareniu absolútne čierneho telesa s teplotou okolo 2,73 K a najväčšiu intenzitu má pri vlnovej dĺžke 2-3 milimetrov. Objav reliktového žiarenia sa stal v predstavách vedcov silným dôkazom podporujúcim ich teóriu veľkého tresku.

Pretože však hmota musela byť už od začiatku stvorená oddelene (ak nechceme mať z toho čiernu dieru), je reliktné žiarenie v skutočnosti iba pozostatkom Božieho stvoriteľského aktu zapísaneho v prvom verši biblie:

"Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem."   (1.Moj.1,1)

Doslova z ničoho sa na počiatku objavila hmota, energia, priestor a čas - zásahom sily "z vonku". -Božej sily! -Toto spôsobilo nárazovú vlnu žiarenia, ktorá sa od tej doby šíri celým vesmírom. Ako sa časom priestor rozťahoval (vesmír sa rozpína), chladlo i toto žiarenie. Dnes má teplotu 2,73 Kelvina, plus-mínus nejaké tie fluktuácie. Božie slovo hovorí.

"....nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí."    (Žid.11,3)


 Reliktné žiarenie je dôkaz náhleho objavenia sa hmoty

  
a energie - a nie dôkaz veľkého tresku!

 

 

Viac o čiernych dierach:

Wikipedia - Čierne_diery

Wikipedia - Supermasívne čierne diery

prof. Petr Kulhánek - Čierne diery I. (pdf)

prof. Petr Kulhánek - Čierne diery II. (pdf)

 

Reliktové žiarenie:

Wikipedia - Reliktové žiarenie