Choď na obsah Choď na menu
 


  Je pápež František niečim výnimočný? Alebo bol Benedikt XVI. niečo extra?

 Rímskokatolícka cirkev zakladá svoju nadradenosť nad ostatnými cirkvami na Ježišovom výroku adresovanom Petrovi v evanjeliu Matúša 16,18:

  A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev

 Pápež svoj nárok na najvyššiu autoritu a funkciu odvodzuje práve s odvolaním na citovaný text a chápe seba ako priameho a neprerušeného nástupcu apoštola Petra.

habemus_papam_1415.jpg Problém je však v tom, že Ježiš Petrovi nepovedal: "ty a tvoji nástupcovia ste skala na ktorej zbudujem svoju cirkev", ale povedal LEN o Petrovi samotnom: "ty si Peter, Skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev". A to je rozdiel! -Ježiš neprikázal Petrovi, aby po sebe ustanovil nástupcu, ktorý bude ďalšou "skalou". Nikde nečítame, že by sa tak stalo. -Povedal len Petrovi "ty si skala", a nepovedal to už nikomu ďalšiemu!

 

 Peter bol výnimočný tým, že Ježiš mu zveril kľúčovú úlohu a starostlivosť o začínajúcu cirkev. Povedal:

Lukáš 22,32
   A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.

Ján 21,15-17
  Pas moje ovečky.

 O Petrovi čítame, že mal rozhodujúce slovo napr. pri voľbe nového apoštola miesto Judáša, alebo vo veci sporu o obriezku. ...Vieme, že ako prvý kázal Izraelskému davu, čím sa obrátilo asi 3000 ľudí ku Kristovi. Ako prvý začal kázať pohanom a obrátili sa všetci v dome rímskeho stotníka Kornélia. To sa zhoduje s Ježišovými slovami ktoré mu predtým povedal: "dám ti kľúče nebeského kráľovstva" (Mat.16,19) -Kľúčami otvárame dvere. Peter otvoril dvere veciam, ktoré tu predtým neboli, ktoré pred ním nikto nezačal. Peter rozbehol cirkev v Izraelskom národe i medzi Pohanmi. (presnejšie Boh cez Petra) -Toto Petrovo prvenstvo však patrilo len Petrovi a nikomu inému. Nespočívalo v jeho údajnom postavení "neomylného zástupcu Boha na zemi" (veď Pavol raz Petra napomenul z hriechu - Gal.2,14), ale spočívalo v jeho úlohe "otvárača dverí". To bol hlavný význam Ježišovho výroku "na tebe postavím...". Základy domu staviame ako prvé, a až potom zvyšnú stavbu. -Cirkev v pravom zmysle slova sa zrodila až po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Bol to práve Peter, kto túto prácu po Ježišovom odchode rozbehol ako prvý. Preto na ňom akoby tá práca spočívala. -Cirkev vo svojich úplnych základoch však nestojí ani na Petrovi, ale na Ježišovi Kristovi. Apoštol Pavol povedal cirkvi v Efeze toto: "(ste) vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde uholným kameňom je sám Ježiš Kristus". (Ef.2,20) Apoštoli sú teda len ZÁKLAD BUDOVANIA, a Peter bol z nich ten "najzákladnejší základ" budovania, avšak uholný kameň, na ktorom všetko stojí, je Ježiš Kristus.

 Ježiš neprikázal Petrovi, aby po sebe ustanovil nasledovníka. To, čo vidíme dnes v rímskokatolíckej cirkvi v úrade pápeža, nieje žiaden apoštol ani pokračovateľ Petra, ale iba na základe ľudských výmyslov dosadený obyčajný človek, ktorý má svoje chyby a hriechy; a pokiaľ sa neznovuzrodí a neoddelí od modlárstva rímskokatolíckej cirkvi, skončí v pekle. (aj spolu so svojimi nasledovníkmi) -Taká je žiaľ realita!