Choď na obsah Choď na menu
 


Daniel 9,24-27
Biblia


  V knihe Daniel bola predpovedaná smrť Ježiša Krista s presnosťou na jeden rok. Toto proroctvo bolo zjavené v roku 522 pr.n.l.. -Vieme, že v prvom storočí kniha Daniel už bezpečne existovala (archeologicky doložené), takže neskoršie spísanie proroctva (tj. po udalosti), NEPRICHÁDZA DO ÚVAHY!
  Len pripomínam, že zmysel Ježišovej smrti bolo priniesť obeť za vaše i moje hriechy, aby bol nad hriechmi uspokojený Boží hnev a boli "zapchaté ústa" žalobcovi (satanovi) a my aby sme sa dostali do raja. (...po smrti) -Nasleduje výpis tohoto proroctva...

PROROCTVO (hovorí anjel Gabriel):

   Sedemdesiat týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svätosti, uzavrieť prestúpenie a zapečatiť hriech, pokryť neprávosť a priviesť spravodlivosť vekov. -Zapečatiť videnie i proroctvo proroka a pomazať svätyňu svätých.
   A vedz a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného vojvodu, bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov a zase bude vystavená ulica i priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov.
  A po šesťdesiatich a dvoch týždňoch bude vyťatý pomazaný, a nebude ho. - A mesto i svätyňu zkazí ľud vojvodu, ktorý príde a jeho koniec bude ako záplava a vojna až do konca, určené pustošenia. A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými v jednom týždni a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný a na krýdle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.

 

Obrázok

 


  

Najskôr uvediem zoznam dôležitej chronológie, ktorá bude potrebná v rozbore proroctva:

 

 

 

 

 
Rok Kráľ Udalosť
 609 - 598 p.n.l. Jehojakim Vládol 11 rokov  ( 2_Král.23, 36 )
 606 p.n.l.  Rok 3 Jehojakima Prišiel Nebukadnesar II. do Jeruzalema,
podrobil si kráľa a zobral časť
chrámových nádob.
( Dan.1, 1-2 )
598 - 598 p.n.l. Jehojachin Vládol 0,25 roka.
-Nebukadnesar II. prišiel znovu do Jeruzalema
a väčšinu ho presťahoval. ( 2_Kral.24, 10-16 )
 598 - 587 p.n.l.  Cedekiáš Vládol 11 rokov  ( 2_Kral.24, 18 )
 589 p.n.l.  Rok 9 Cedekiáša
Nebukadnesar II.
Nebukadnesar II. oblieha Jeruzalem. (2_Kral.25,1)
 587 p.n.l.  Rok 11 Cedekiáša Nebukadnesar II. zboril celý Jeruzalém ( 2_Kral.25,2-22)
-Opanoval Sýriu a Egypt
.
 567 p.n.l.   Nebukadnesar II. znovu bojoval s Egyptom.
-Viac ako polovicu ho vyplenil.
 562 - 560 p.n.l. Amél-Marduk
( Evil-Merodak )
2_Kral.25, 27
 560 - 556 p.n.l. Neriglissar  
556 - 556 p.n.l. Lábaši-Marduk Vládol  9 mesiacov
556 - 539 p.n.l. Nabonid
( Bél-šarra-usur )
Nabonid bol odcestovaný.
V Babylone ho zastupoval Bél-šarra-usur
(Dan.5 kap.)
 559 - 530 p.n.l. Kýros II.  
 539 p.n.l.   -Kýrove vojská vstupujú do Babylónu.
-Chaldejský kráľ Nabonid je zajatý.
-Izraelcom bolo povolené vrátiť sa do vlasti.
-Skončilo babylónske zajatie.
 537 p.n.l.   Začiatok stavby chrámu  ( Ezd.3,8 sr. Ezd.1,1.5 )
(...v druhom roku po príchode z exilu...)
530 - 522 p.n.l. Kambýsés II.  
522 - 522 p.n.l. Gaumáta  
522 - 486 p.n.l.  Dareios I.  
486 - 465 p.n.l.  Xerxés I.  
465 - 424 p.n.l. Artaxerxés I.  
458 p.n.l.  Rok 7 Artaxerxa I. Dekrét Artaxerxa I. o materiálnom zabezpečení
k budovaniu Jeruzalema (Ezd.7,7-22)
 445 p.n.l.  Rok 20 Artaxerxa I. Nehemiáš sa vydáva do Jeruzalema,
aby zorganizoval jeho výstavbu.
-Práce išli dovtedy len veľmi pomaly
a s prekážkami zo strany nepriateľov. (Neh.2,1-10). 
424 - 423 p.n.l. Xerxés II.  
423 - 423 p.n.l. Sogdianos Vládol pár týždňov
423 - 404 p.n.l. Dareios II.  
 430 - 359 p.n.l.  Artaxerxés II.  

 

KEDY BOLO ZJAVENÉ TOTO PROROCTVO:

Daniel 9,1-2 
V prvom roku Ahasvérovho syna Dária z médskeho rodu, ktorý sa stal kráľom nad Chaldejskom, v prvom roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema: sedemdesiat rokov.

Rozbor:
O ktorého Dária sa v tomto texte jedná? -Daniel ako mladík bol dovedený do Babylona Nebúkadnesarom (Dan.1,1-6). -Citujem: "....prišiel
Nebúkadnesar, babylonský kráľ k Jeruzalemu a obľahol ho. ...doviedol zo synov Izraelových... z kráľovského semena, ...aj z popredných, mládencov,... A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš......" (....koniec citátu).
....Daniel teda musel byť do Babylona presťahovaný už v roku 598 p.n.l.(viď. tabulka), lebo vtedy (za vlády Jehojachina) Nebúkadnesar presťahoval všetky kniežatá, hrdinov vojska, tesárov a kováčov. -Zanechal tam len biedny ľud krajiny (viď. 2_Kral.24,14). -No a Daniel zrovna patril medzi šlachtu (Dan.1,3-6), čiže musel byť odvedený už v tom roku 598 p.n.l..
Dárius I. ....O ktorého Dária sa však jedná v texte Dan.9,1? -Keby to bol Dárius II. (423-404 p.n.l.), tak by Daniel musel mať v prvom roku jeho vlády viac než 175 rokov! -V tomto čase sa však ľudia už toľkých rokov nedožívali. Jednalo sa teda o Dária I. (522-486 p.n.l.) -Prvý rok vlády Dária I. spadá na rok 522 p.n.l..
...Keby sa tých 70 rokov babylónskeho zajatia (o ktorých hovorí prorok Jeremiáš) rátalo až od zničenia Jeruzalema v roku 587 p.n.l., tak by Daniel nepremýšľal ešte nad ich vyplnením, lebo totiž: 587-522=65 ! Chýbalo by mu teda ešte 5 rokov do vypnenia! -Pozrime sa však, čo presne hovorí prorok Jeremiáš: Jer.25,11b - citujem:  "....tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi sedemdesiat rokov....."  (koniec citátu).
Obrázok ...Izraelci teda mali SLÚŽIŤ (babylónskemu lráľovi 70 rokov)! -Avšak slúžiť mu začali už v roku 606 p.n.l., lebo vtedy prišiel Nebukadnesar do Jeruzalema, podrobil si kráľa Jehojakima a zobral časť chrámových nádob. (Dan.1,1-2; 2_Kral.24,1nn) -Jehojakim mu SLÚŽIL po 3 roky. -Potom sa síce vzbúril, ale nepomohlo mu to. -TEDA: UŽ OD TEJTO CHVÍLE (...tj. od roku 606 p.n.l.) začali izraelci chtiac-nechtiac SLÚŽIŤ babylónskemu kráľovi (ako o tom hovorí prorok Jeremiáš)!
....Od tohoto roku teraz odpočítame prvý rok kráľa Dária I.. - a vyjde nám 606-522=84 rokov po zajatí ! -To by mal vtedy Daniel už dobrý dôvod "pripomínať Bohu naplnenie" proroctva o 70-tich rokoch!  - K jeho naplneniu však došlo už v prvom roku vlády kráľa Kýra (539 p.n.l.)! -Už vtedy dostali izraelci slobodu k návratu do vlasti - a prestali SLÚŽIŤ. -No a pretoto Daniel Bohu ani NEPRIPOMÍNA vraj akési "nenaplnenie"! (...ako niektorí skeptici hovoria). -Daniel pripomína Bohu LEN TO, že Jeruzalem je ešte v troskách a židia SÚ TUPENÍ NEPRIATEĽMI! (viď. verše 16-19). Daniel sa teda modlí len za obnovu a výstavbu mesta! (...v tom čase sa totiž chrám už staval! Bolo to pod vedením Ezdráša (viď. tabuľka). Avšak nič ďaľšieho sa nekonalo.). TERAZ NASLEDUJE SAMOTNÝ ROZBOR PROROCTVA:


Daniel 9:24  
  
Sedemdesiat týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svätosti (Jeruzalem), uzavrieť prestúpenie a zapečatiť hriech, pokryť neprávosť a priviesť spravodlivosť vekov. -Zapečatiť videnie i proroctvo proroka a pomazať svätyňu svätých.

Výklad:
Hebrejské slovo Obrázok prekladané v texte ako "týždeň", znamená vlastne len periódu siedmich (...môže to byť sedem dní, ale aj SEDEM ROKOV). -V proroctvách sa často stretávame s pojmom "deň", ako symbolické vyjadrenie roka. Napríklad Ezechiel 4,4-6. -Boh tam hovorí k prorokovi Ezechielovi toto: "...Ľahni si na ľavý bok a ja položím na teba vinu domu Izraela. Koľko dní preležíš na ňom, toľko dní budeš znášať ich vinu. Ja ti určujem roky ich viny počtom dní: tristodeväťdesiat dní budeš znášať vinu domu Izraela. Keď skončíš tieto dni, ľahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho štyridsať dní. Určil som ti vždy deň za rok...." (koniec citátu)
Ani v prorokovi Danielovi tomu nieje inak. 70 týždňov sú vlastne ROKY!  -Je to: 70 x 7 = 490 rokov.
   To hlavné, čo si treba hneď pri začiatku uvedomiť je, ku čomu vlastne bolo určených tých "70 týždňov".
-Pri ich konci malo dôjsť k týmto udalostiam:
...uzavretiu prestúpenia
...zapečateniu hriechu
...zbaveniu viny (tj. pokrytiu neprávosti)
...privedeniu spravodlivosti vekov (al. "večnej spravodlivosti")
...atď...
-Z textu je zrejmé, že uvedené požiadavky môže naplniť JEDINE BOH ! (...z pohľadu žida - viď. Mar.2,7 - citujem: "...Kto môže odpúšťať hriechy okrem jedného Boha?") -Čiže v postave "pomazaného" sa NEMÔŽE jednať o obyčajného človeka (tj. kráľa, proroka či kňaza) - ako niektorí špekulujú!


Daniel 9:25
 
A vedz a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného vojvodu, bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov a zase bude vystavená ulica i priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov.

Výklad:
...Vieme, že v roku 539 p.n.l. vyhlásil Kýros II. slobodu židom k návratu do vlasti; a nariadenie stavať chrám v Jeruzaleme (Ezd.1,2-4). -Zatiaľ však nebolo vydané žiadne nariadenie k VYSTAVANIU JERUZALEMA (...ako to požaduje proroctvo v Dan.9,25a)! -To bolo vydané až v dekréte kráľa Artaxerxa I. v roku 458 p.n.l. (tj. v siedmom roku jeho kraľovania - viď. Ezd.7,7.12.13 ). -Až v tomto dekréte o materiálnom zabezpečení na budovanie Jeruzalema (a zabezpečení chrámovej bohoslužby), bolo povolené začať s VÝSTAVBOU MESTA (Jeruzalem)! -Pár rokov nato vstúpilo aj na srdce Nehemiáša, aby riadne zorganizoval výstavbu Jeruzalema (...práce išli totiž dovtedy veľmi pomaly a s prekážkami zo strany nepriateľov - Neh.2,1-10).
...Počítanie proroctva teda začína až rokom 458 p.n.l. !
TAKŽE: -Sedem týždňov (tj. 49 rokov) a 62 týždňov (tj. 434 rokov) je dohromady 69 týždňov (tj. 483 rokov). -Toľko teda má uplynúť od roku 458 p.n.l. až ku "pomazanému vojvodovi". -Dostávame sa tak do roku 483-458=25 n.l.. Vidíme, že sme prešli cez rok nula do našeho letopočtu. -Náš letopočet sa však začína rokom 1 a preto sa dostávame až do roku 26 n.l.. -Proroctvo hovorí, že: "
...zase bude vystavená ulica i priekopa" (...v Jeruzaleme). -Toto nieje napísané tak, akože by to malo nastať PRESNE v roku 26, ale "niekedy vtedy". Pozrime sa na to, čo sa dialo v tomto období v Jeruzaleme:
....po roku 37 p.n.l.: Za vlády Herodesa Veľkého sa Jeruzalem stal dočasne hlavným mestom obnoveného Judského kráľovstva. Herodes dal zreštaurovať chrám, obohnať ho múrom a stavalo sa aj na okolí pahorku. Vznikla aj Dávidova veža a pevnosť Antonia.
....od roku 6 n.l.: Jeruzalem, centrum rímskej provincie Judea.
....po roku 37: Herodes Agrippa I. začal stavať tretí hradný múr.

Záver: PROROCTVO NAPLNENÉ!
  Proroctvo ešte dopĺňa, že "
sa to bude diať v úzkosti časov". -A naozaj! -Jeruzalem, ako aj celá Judea, žila v tej dobe pod rímskou okupáciou a útlakom.


 Daniel 9:26a
 
A po šesťdesiatich a dvoch týždňoch bude vyťatý pomazaný, a nebude ho.

Výklad:
   Pomazaný, ktorého zahladenie zohráva kľúčovú úlohu vo veci "zbavenia viny" (v.24), nemôže byť bežný prorok, kráľ či kňaz. Tí by totiž nikdy nedokázali zabezpečiť: "zapečatenie hriechov", "zbavenie viny" a "uvedenie večnej spravodlivosti"!
...Výraz "nebude ho" NEznamená, že zanikne, ale že na ZEMI už nebude k najdeniu!
...Ešte raz ten výpočet:
62+7=69 týždňov
69.7=483 rokov
Východzí rok 458 p.n.l. mínus 483 rovnása 25 n.l.. -Rok nula sa ráta ako prvý rok, takže sa dostávame do r. 26 n.l..
  Vieme však, že Ježiš sa narodil už pred rokom 4 p.n.l.. Po svojom narodení totiž ušli do Egypta, kde zostali až do smrti Herodesa I.
(Mat.2,14-15). -Herodes I. zomrel v roku 4 p.n.l. Takže sa dostávame do roku 30 po Kr. (...pozor! -nie n.l.) "vyťatia pomazaného". Toto dobre sedí jedine na ukrižovanie Ježiša Krista! Podľa evanjelia Lukáša vieme, že keď Ježiš začal účinkovať, mal "...asi 30 rokov" (Luk.3,23). Ján nás vo svojom evanjeliu ďalej informuje, že Ježišovo verejné účinkovanie po krste trvalo počas štyroch sviatkov pesah (...v štvrtom bol ukrižovaný). -Čiže prešli celé 3 roky jeho služby! Ježiš zomiera v roku 33 svojho života (tj. rok 33 po Kr.). Dostali sme sa naposledy do roku 30. -Tie 3 roky rozdielu vyplívajú z toho, že Ježiš mal už zhruba 2 roky, keď museli ujsť do Egypta (viď. Mat.2,16). Ku tomu treba ešte pripočítať aj čas pobytu v Egypte (do smrti Herodesa). Narodil sa teda možno už v roku 7 p.n.l.. -Takže: -"Vyťatie pomazaného" spadá na rok 33 po jeho narodení AJ PODĽA PROROCTVA! (...pozor! -to nieje to isté, čo "nášho letopočtu")! -V roku 7 p.n.l. bolo pravdepodobne prvé sčítanie ľudu, o ktorom hovorí Lukáš 2,1-4 - citujem: "...V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta (29 p.n.l.14 n.l.) popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Quirinius (51 p.n.l.–21 n.l.). Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho,....". (koniec citátu). -Vtedy sa narodil Ježiš. Publius Suplicius Quirinius zastával úrad miestodržiteľa dvakrát. Najprv v rokoch 8-4 pnl. a potom znovu od r. 6 nl.. -Z tohto druhého obdobia je známe sčítanie ľudu, ktoré Quirinius vykonal. Nedá sa však vylúčiť, že už v prvom období správy Sýrie vykonal súpis ľudu. -Zvlášť keď sa zamyslíme nad tým, čo presne Lukáš hovorí. -Píše: "...tento PRVÝ súpis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Quirinius...". Slovko "prvý" naznačuje, že neskôr bol druhý. O druhom máme historický záznam. -Avšak o prvom sme mimobiblický zápis zatiaľ nenašli.
 

Daniel 9:26b
A mesto i svätyňu zkazí ľud vojvodu, ktorý príde...


Výklad:
Touto správou je pretrhnutá kontinuita počítania času. Je to spomenuté len ako informácia, ktorá nastane! A fakt aj nastala. Už v roku 68 Vespasianus podmanil celú Judeu (okrem pár okrajových pevností a hlavného mesta Jeruzalema) a preto, keď sa dozvedel o smrti Nera, prenechal velenie svojmu synovi Titovi a pomaly sa pripravoval na sprisahanie. Medzitým sa Titus v Judei pokúšal obsadiť hlavné mesto Jeruzalem, v ktorom sa opevnilo okolo 600 000 Židov. Mesto bolo nakoniec po štvormesačných bojoch v roku 70 dobité, pričom bol zničený aj, pre Židov tak dôležitý, Jeruzalemský chrám. O rok neskôr sa na oslavu porážky Židov uskutočnil spoločný triumf Vespasiana a Tita, ktorý dnes pripomína Titov oblúk v Ríme.
...AJ TOTO PROROCTVO BOLO TEDA NAPLNENÉ! -Ľud vojvodu fakt uvrhol mesto Jeruzalem do skazy! -Bol to ľud Vespasiana - čiže nie on sám (...tj. nie pod jeho prijamym velením)! -Urobil to Titus - jeho syn!

 

Daniel 9:26c
...a jeho koniec bude ako záplava a vojna až do konca, určené pustošenia.

Výklad:
Človek by si na prvý pohľad myslel, že sa tu hovorí ešte o tom vojvodovi (Vespasiánovi), ale nieje tomu tak! Nebadane sa ďalej už len hovorí o "ľude vojvodu" (čiže o rimanoch). Píše sa o NÁRODE ako celku (...to že "skončia v povodni"). V proroctve Daniela sú takéto "prechody" bežné... -A fakt! -Rimania ako taký zanikli v "záplave národov"! -V polovici 3. storočia vypukla v ríši kríza. Sýriu prepadol mocný sused Perzská ríša, inde germánske kmene Gótov a Alemanov. Pod tlakom týchto nebezpečenstiev sa cisárska vláda militarizovala. Nakoniec sa Rímskej ríši nachvíľu podarilo krízu 3. storočia prekonať. Dioklecián (285-305), jeho vládou sa začína nové obdobie rímskych dejín - obdobie neskorého cisárstva. -Potom Konštantín (306-337) zaviedol kresťanstvo ako oficiálne štátne náboženstvo. (Čiže už sa stratil pôvodný charakter rímskej ríše.) -Rímska ríša si udržala jednotu až do roku 395. -Roku 395 sa ríša rozdelila na Západorímsku, ktorej stredom bol Rím a Východorímsku s hlavným mestom v Konštantínopole. Vnútorná slabosť spojená s barbarskými vpádmi z východu, r.476 spôsobila zánik Zapadorímskej ríše.
...Teda naozaj: AŽ DO KONCA BOLA VOJNA! (...tj. boje až do rozpadu).


Daniel 9:27a
 
A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými v jednom týždni...

Výklad:
Tu už je reč o "prepólovanej" rímskej ríši (na kresťanstvo) - a jej dnešnej rozbitej európskej podobe! -Túto podobu najlepšie vystihuje Daniel v proroctve Daniel 2:41-44, kde Nebúkadnesar videl sen veľkej sochy, na ktorej všetko vysvetľuje. -Citujem úryvok:
"...To, že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené; bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou. To, že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. Keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. Ale za čias tých kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať naveky;,...."
...Takže v našich dňoch nás čakajú VEĽKÉ VECI !
...Tento "jeden týždeň" (7 rokov) sa týka našich dní. Bude to "v tom" JEDNOM týždni, kedy uzavrie svoju zmluvu. -Je to odvolávka na antikrista, ktorý bude pôvodom z európskej podoby rímskej ríše. Vnúti svoj politický program (...o ktorom sa bližšie hovorí v Zjavení Jána). Vytvorí pre svet blahobyt, ktorý však bude trvať len chvíľu. Všetko za cenu zrieknutia sa Krista a každý bude musieť byť označkovaný VeriChipom. (...viď. tiež článok "Čipová Totalita") Centrom jeho vlády budú Spojené Štáty Európske. Ale to už zabieham do Zjavenia Jána a iných proroctiev. -Pokračujme...

 

Daniel 9:27b
...
a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný...

Výklad:
Izrael, ktorý si v medzičase zbuduje svoj chrám v Jeruzaleme, bude opäť obetovať, ako za starých čias. Lenže antikrist, pôvodom z európy, ktorý získa celosvetovú moc, zastaví toto obetovanie a chrámovú bohoslužbu v Izraeli. (...Bude to 3,5 roka od vytrhnutia cirkvi - ale to už zase zabieham).

Daniel 9:27c

...a na krýdle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.

Výklad:
....po zastavení obetovania vnesie (antikrist) do izraelského chrámu modlu (...ako za čias Antiocha IV. epifana), aby ho znesvätil.
...Na pustošiteľa (antikrista) a jeho kráľovsvo budú vyliate určené súdy, trest a záhuba, spojená s večnými mukami v pekle (...aj spolu s jeho nasledovníkmi). -Napr.: Zj.16,10-11; Zj.19,20-21; atď...
...Do našej doby tiež hovorí už citované proroctvo z
Daniel 2:41-44 (o soche z Nebúkadnesarovho sna). -Uvediem len verš 44: "...Ale za čias tých kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať naveky;...."

 

KNIHA DANIEL

  Tradične býva kniha Daniel skeptikmi radená do 2 storočia. Ovšem tento prístup sa nezakladá na výsledkoch žiadneho historického, filologického či archeologického bádania, ale na filozofickom predpoklade, že nemôže existovať proroctvo, ktoré by sa presne naplnilo. Preto pokiaľ existuje nejaké zapísané vyplnené proroctvo, táto "metóda datáce" (v úvodzovkách) sa snaží posunúť dobu zapísania vyplnených proroctiev až po udalosti, o ktorej prorokuje.

Prvá časť knihy Daniel (kapitoly 1-6) obsahuje príbehy. -Sú to:

1. Daniel odmieta jesť mäso (bravčové mäso zakazoval jesť Mojžišov Zákon.)
2. Nebúkadnesarov sen o modle zo štyroch rôznych kovov a s nohami z hliny.
3. Chananja, Míšáél a Azarja sa odmietajú pokloniť zlatej modle a sú uvrhnutý do ohnivej pece.
4. Nebúkadnesarov sen o vysokom strome.
5. Bélšacarova hostina, kde Daniel vykladá znamenie ruky, ktorá píše na stenu - mene, tekel, ufarsin.
6. Daniel v jame levovej.

   Podľa skeptikov tieto príbehy vznikaly vraj v priebehu mnohých desiatok či stoviek rokov a kolovali samostatne, alebo vo voľnom cykle. -Dôkazom toho by mala byť skutočnosť, že dva z nich - konkrétne Bél a drak a Zuzana, sú/boli prijímané len niektorými židovskými komunitami a preto sa neskôr nedostaly do židovského kánonu. Podobne je to aj s gréckymi dodatkami k tretej kapitole Daniela, ktoré boli súčasťou niektorých z kolujúcich verzí. Neuvedomujú si však, že kánon ako taký sa uzatváral krátko po skončení babylonského zajatia. Daniel žil ešte do čias kráľa Dária (..tj. po zajatí). -Pokiaľ príbehy a životopis Daniela
stihli včas preniknúť do židovskej komunity (žil v ďalekej mezopotámii), dostali sa do kánonu. Vtedy nemali knihtlač, rádio, internet, aby sa príbehy stihli dostatočne rozšíriť. Je pochopiteľné, že mnoho z toho sa do kánonu nestihlo dostať a kolovalo pomimo. Daniel toho veľa zažil (...mimochodom, ako každý z nás)! -Isto viac, než je toho napísané. Do kánonu sa však dostalo len to, v čom bola úplna istota a stihlo sa dostať do rúk kňazov, ktorí uzatvárali kánon (pod vedením Ducha Božieho). To znamená, že Bél a drak a Zuzana NIESU VYMYSLENÉ! -Nechápem, prečo skeptici v súvislosti s bibliou stále čosi tvrdia o vymýšľaní. Viem, nieje to v súlade s ich svetonázorom. -To však neznamená, že je to vymyslené. -Načo by si niekto nejaké príbehy vymýšlal? -Viď. článok pôvod mýtov. -Tie príbehy sa stali, avšak nieje na nich Božia pečať inšpirácie. Preto niesu v biblii. -Veď aj dnes existujú na knižných pultoch rôzne knihy s rôznymi životnými príbehmi, a nikoho nenapadne hneď tvrdiť, že všetko je vymyslené len preto, lebo to nieje súčasťou kánonu!