Choď na obsah Choď na menu
 


Biblia síce nikde priamo nespomína, že Boh je trojjediný, avšak nenecháva nás na pochybách, kto je Ježiš Kristus a kto Duch Svätý. Opisuje to na veľa miestach:
trinity2.jpg
Hebr.1,1-3
Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom.
Zhrnutie:
-Cez Ježiša Boh stvoril svet.
-Ježiš je obraz Božej podstaty, odlesk jeho slávy. (O nikom inom také niečo nepovedal.)

Hebr.1,6-9
A keď uvádza Prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli! O anjeloch hovorí: Svojich anjelov robí vetramia svojich služobníkov ohnivými plameňmi. O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekova žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva.
Zhrnutie:
-Ježišovi sa KLAŇAJÚ všetci Boží anjeli. (tj. Ježiš je Boh v pravom zmysle slova)
-Ježiš je nazvaný Bohom, ktorý má trón. (Mojžiš nemal žiaden trón) Čiže Ježiš je Boh v pravom zmysle slova.

Jan 1,1-3
Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.
Zhrnutie:
-Ježiš je Božie Slovo. (=je súčasť Boha)
-To Slovo je Boh
-Tým Slovom, Bohom, vzniklo všetko, čo existuje. (čiže je to Boh v pravom zmysle slova)

Jan 1,10-12
Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;
Zhrnutie:
Tento text nás nenecháva na pochybách, že je reč o Ježišovi Kristovi. Dokazujú to tieto výroky: Bol na svete. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Tým čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. ...O tomto Ježišovi je tu napísané, že "ním vznikol svet". Čiže je to jednoznačne Boh v pravom zmysle slova.

Jan 1,14
A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Zhrnutie:
Ježiš je stelesnené Božie Slovo, čiže súčasť Boha.

Jan 5,22-23
Lebo Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.
Zhrnutie:
-Ježiš je sudcom na mieste Boha. (=ďalšia charakteristická vlastnosť Boha v pravom zmysle slova)
-Ježiša máme ctiť rovnakým spôsobom, ako Boha. (čiže je to Boh v pravom zmysle slova)

Jan 14,16-18.26
A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. ......No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.
Zhrnutie:
-Ježiš tu hovorí o Duchu Svätom ako o sebe: "Otec vám dá tešiteľa, Ducha pravdy = prídem k vám" (=ten Duch je jeho súčasťou)
-Duch svätý je osoba: "ten vás NAUČÍ všetko a PRIPOMENIE vám všetko". Duch svätý hovorí = atribút osoby.

Sk 8,29
Tu povedal Duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu!
Zhrnutie:
Duch je osoba: Duch povedal = hovorí = atribút osoby.

1 Kor 2,11
Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží Duch.
Zhrnutie:
Takisto ako duch človeka je súčasťou človeka, aj Duch Boží je súčasťou Boha.

Gn.1,1-3
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal:...
Zhrnutie:
Z toho čo už vieme, že Ježiš je stelesnené Božie Slovo ktoré je súčasť Boha, a Duch Boží, ktorý je Osoba a ktorá je takisto súčasť Boha (...a o ktorej sa aj Ježiš vyjadruje ako o sebe) môžeme povedať, že v týchto veršoch (Gn.1,1-3) sú zastúpené všetky 3 Božie osoby vzájomne prepojené (ktoré sú jedno), priamo v akcii tvorenia sveta. Boh tvoril, Boží Duch oživoval a Syn Boží, (Slovo-Boh) bol prostriedok hovorenia, čo sa má stať.

Rekapitulácia:
-Cez Ježiša Boh stvoril svet.
-Ježiš je obraz Božej podstaty, odlesk jeho slávy.
-Ježišovi sa KLAŇAJÚ všetci Boží anjeli.
-Ježiš je nazvaný Bohom, ktorý má trón.
-Ježiš je Božie Slovo.
-To Slovo je Boh
-Tým Slovom, Bohom, vzniklo všetko, čo existuje.
-Ježišom vznikol svet.
-Ježiš je stelesnené Božie Slovo.
-Ježiš je sudcom na mieste Boha.
-Ježiša máme ctiť rovnakým spôsobom, ako Boha.
-Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o sebe.
-Duch Svätý je osoba, lebo nás učí a pripomína nám Ježišove slová.
-Duch Svätý je osoba, lebo hovorí konkrétne inštrukcie ku konkrétnym ľuďom. (napr. Filip)
-Ako je duch človeka súčasťou človeka, je aj Duch Boží súčasťou Boha.
- 3 Božie osoby boli prítomné pri stvorení sveta: Boh tvoril, Boží Duch oživoval a Syn Boží, (Slovo-Boh) bol prostriedok hovorenia, čo sa má stať.

mystery-of-wave-particle-duality.jpg


Jan 1,1-3
Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje
Kol 1,16-19
lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí, a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť,
Komentár:
Čiže všetko bolo stvorené NÍM, SKRZE neho a pre neho. V ŇOM všetko povstalo a stojí. Nie LEN "pre neho", ale Ježiš bol aj prostriedok, cez ktorého bolo všetko stvorené. Avšak to nieje všetko. Bolo to stvorené V ŇOM. ...A to tiež ešte nieje všetko: v ňom všetko stojí! (=má svoju existenciu). Čiže Ježiš je Boh v pravom zmysle slova. Má úplne všetky charakteristiky a moc, ako Otec. Bez Ježiša by nebola existencia všetkého, lebo v ňom má všetko svoje bytie. -Ježiš teda nieje len Boží Syn, ale zároveň aj Boh v pravom zmysle slova. Synovia Boží sme totiž i my veriaci (hovorí Ján), avšak Ježiš je okrem toho aj Boh, pretože narozdiel od nás nesie obraz Božej podstaty. (ten my nenesieme)
Hebr.1,6-9
....Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli!
Komentár:
Ježiš nemá len nejaké "výsadné postavenie". Tí anjeli sa mu klaňajú. Nasledujúci citát dáva túto skutočnosť ešte viac do kontrastu:
Zj.19,10
A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: Hľaď, neurob toho! Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoctvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj!
Čiže klaňať sa treba jedine Bohu a nie anjelom, ani nikomu inému. Preto je Ježiš Boh v pravom zmysle slova, lebo sa mu všetci klaňajú.

Hebr.1,6-9
O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekova žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva.
Komentár:
Ježiš je vládca vesmíru, ktorý má trón a žezlo, a Otec mu dal VŠETKU MOC. Boh by cudziemu všetku moc nedával. Ježišovi ju dal preto, lebo je jeho vlastnou časťou, ako to priamo dokazuje aj tento text:
Mt 28:18
A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.
Komentár:
Toto je jednoznačná charakteristika Boha v pravom zmysle slova.

Jan 1,1-3.14
Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. ....A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Komentár:
Božie Slovo sa v Kristovi nie IBA naplnilo. Ježiš JE to Božie Slovo! -Text jasne hovorí, že to "slovo je Boh" a nie, že "slovo bolo naplnené". Takisto sa tam hovorí, že "slovo sa stalo telom", a nie "slovom vzniklo telo". Za výrazom "slovo sa stalo telom" teda nesmieme vidieť výraz "slovom sa stalo telo". Je to poriadny rozdiel! -Božie Slovo je časť Boha, a tá sa zhmotnila do ľudskej telesnej podoby, do podoby Krista. Božie Slovo je súčasťou Boha, čiže Ježiš Kristus je súčasťou Boha.

Kol 1,16-19
v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí
Komentár:
Všetko síce vzniklo pre Krista, avšak ale aj SKRZE KRISTA A V KRISTOVI. Čiže Ježiš Kristus je Boh v pravom zmysle slova.

Jan 5,22-23
Lebo Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.
Komentár:
Z uvedeného jasne vyplýva, že Ježiš má tie isté charakteristiky ako Boh:
-CELÝ súd je v jeho ruke.
-Máme ho ctiť tak, ako Boha Otca. TAK ISTO!
....Čiže Ježiš je Boh v pravom zmysle slova. Boh Otec nedal Ježišovi IBA "nejakú" právomoc. Boh mu dal VŠETOK súd. A to je rozdiel. O všetkom teraz rozhoduje Ježiš. Pretože je Boh. Boh by nikomu inému mimo seba takúto právomoc nedával, pretože sa jedná o Božskú právomoc. - Ježiša máme ctiť rovnakým spôsobom, ako Boha. Boh však nieje polyteista, aby zavádzal druhého boha okrem seba. To by išiel sám proti sebe a proti svojmu slovu. Čiže keď nám prikázal ctiť niekoho iného rovnakým spôsobom ako seba, musí byť ten dotyčný opäť iba on sám. S tým sa zhodujú aj Ježišove slová: "Kto videl mňa, videl Otca " (Ján 14,9)


tricolor.jpg    Duch Svätý nieje iba sila, intelektuálna, citová či energia, ktorou Boh všetko oživuje a dává všetkému pohyb. Nič také, ako "citová sila", či "intelektuálna sila" neexistuje bez osoby, ktorá cíti a má intelekt. Pisatelia biblie teda vedeli o tom, že Duch Boží je osoba. Dokonca ku nim aj hovoril:
Sk 8,29
Tu povedal Duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu!
Námietka:
Svedkovia Jehovovi tu argumentujú tým, že Duch Boží, sila, mohla povedať Filipovi, pretože ňou hovoril samotný Boh. Snažia sa však takto prekrútiť pôvodný text ktorý jasne hovorí, že k Filipovi prehovoril Duch. Keď ku niekomu prehovoril Boh, píše sa, že prehovoril Boh. Keď ku niekomu prehovoril Kristus píše sa, že prehovoril Kristus (napr. k Saulovi na ceste do Damašku).
Sk 21,10-11
A kým sme tam boli za viacej dní, prišiel z Judska dolu nejaký prorok, menom Agabus. A keď prišiel k nám, vzal Pavlov pás, poviazal si nohy i ruky a povedal: Toto hovorí Svätý Duch: Takto poviažu v Jeruzaleme Židia muža, ktorého je tento pás, a vydajú ho do rúk pohanom.
Komentár:
Každému triezvo mysliacemu je z textu hneď jasné, kto tu hovoril, a skrze koho. (...každému, kto nemá potrebu prekrucovať texty biblie....)
Ján 16,13-15
Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje; preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.
Komentár:
Duch niečo VEZME z Ježišovho. Čiže je to narozdiel od Ježiša niekto ďalší. Niečo tiež POČUJE a niečo bude ZVESTOVAŤ. To sú zreteľné charakteristiky osoby.

Námietka:
Svedkovia Jehovovi argumentujú, že v jednej pasáži sa v evanjéliách na jednom mieste píše, že Ježiš Duchom Božím vyháňa démonov. V inom evanjeliu sa však na paralelnom mieste píše, že "Prstom Božím" vyháňa démonov. Vravia, že prst Boží je neosobná časť tela, ktorá predsa nieje ďalšou Osobou Božou.
Odpoveď:
1. Pozerajú sa na Boha ľudským spôsobom, a porovnávajú neporovnateľné. To neznamená, že keď prst ľudský je neosobný, že aj prst Boží bude neosobný.
2. Výraz "Boží prst" je synonymum pre "Ducha Božieho". Iné synonymá sú: Duch pravdy, Tešiteľ, Radca, atď.... Čiže je to len iná meno pre tú istú osobu.

Ďalší text ktorým SJ argumentujú:
1 Jan 4,13
Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha.
Námietka
Svedkovia Jehovovi sa pýtajú: Na koľko dielov je možné rozdeliť tretiu Božiu Osobu?
Odpoveď:
Na nekonečne veľa, pretože Boh je nekonečný. -O niečom podobnom hovorí aj Lk 12,21: "Tak je to s tým, kto si shromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu., akurát tu je reč o Bohu. Každý môže mať v živote "viac alebo menej" Boha.

Iný text ktorým SJ argumentujú:
Skutky 2:17
V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo.
Námietka:
Skutočne by Peter použil výraz "vyliatie" pre tretiu osobu Božiu, keby si myslel, že Duch Svatý je osoba?
Odpoveď:
Ano. To nevylučuje, že Duch Boží je osoba.


Ďalśí text ktorým SJ argumentujú:
1. Korintským 5,3
Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som — akoby prítomný — rozhodol, že toho, čo to urobil,...
Námietka:
Bol apoštol Pavol v dvoch osobách? -Jedna z nich bola práve s Korintskými kresťanmi a predsa to neboli dvaja apoštolovia Pavlovia, ale len jeden apoštol Pavol.
Odpoveď:
Ano, aj duch človeka je ďalšia osobná časť osoby človeka. Niektorí tomu hovoria podvedomie. Biblia to však nazýva najčastejšie "srdce", ale niekedy aj duch, alebo svedomie. Napr.:
1 Ján 3,19-22
po tom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia, že keď nás obviňuje naše srdce, že Bôh je väčší, ako je naše srdce, a vie všetko. Milovaní, keď nás neobviňuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred ním.
Odpoveď:
Čiže nie "dvaja Pavlovia", ale dvojjediný Pavol.

Záver:
Predstaviť si ľudkým rozumom trojjedinosť nieje tak jednoduché. Nejedná sa ani o tri rôzne osoby, avšak ani o jednu a tú istú osobu. Sú to skôr tri rôzne aspekty či rôzne časti jednej a tej istej osoby. Niečo podobné poznáme aj z fyzického sveta napr. v prípade vlnovo-časticového dualizmu častíc. Fotón, elektrón a ďalšie častice sa v niektorých experimentoch správajú ako častice a v iných ako vlny. Pri tom sa jedná stále o jeden a ten istý objekt.


Ježiš sa odlišuje od Otca podobne, ako sa hlava odlišuje od rúk. (Bárz hlava i ruky sú časťami jednej osoby.) S tým súvisí obvyklé nepochopenie Svedkov Jehovových:

1.
SJ: "Ježiš poukazuje že je "menší od Otca"
Odpoveď: Hlava je väčšia ako ruky;

2.
SJ: "Ježiš neprišiel konať svoju vôľu ,ale Otcovu."
Odpoveď: hlava vydáva rozkazy, nie ruky;

3.
SJ: "učenie ktoré Ježiš hlása je Otcovo,nie jeho"
Odpoveď: Hlava je zdrojom pravdy, ktorú Kristus (ruky) hlásal;

4.
SJ: "Ježiš ako poslaný Otcom je menší od toho kto ho poslal (Otec)".
Odpoveď: Hlava je viac, ktorá posiela príkazy rukám, čo majú robiť;

5.
SJ: Ježiš zomiera nesmrteľnosť získal až po svojom vzkriesení. Otec ju mal stále! "Boh neumiera"!
Odpoveď: Ježiš bol nesmrteľný vždy (existoval prv ako Abrahám). Zomrelo len jeho telo. Ježiš existoval aj počas 3 dní smrti (rovnako ako existoval v nebi pred svojim narodením).

6.
SJ: .Ježiš je pokúšaný ale "Boha nemožno pokúšať",....ako uvádza Jakub!
Odpoveď: V Starom zákone sa veľa krát hovorí, ako izraeliti Boha pokúšali;

7.
SJ: .Ježiš sa "učí poslušnosti",.....a to všemohúci Boh sa nemusí,lebo je absolútne dokonalý!
Odpoveď: Nikdy sa nestalo, že by Ježiš neposlúchol, alebo zhrešil.

8.
SJ: .Žalmista poukazuje ,"že nikto z Božích synov sa nemôže rovnať" pravému,jedinému Bohu,Otcovi!
Odpoveď: Ježiš je JEDNOrodený Boží Syn, čo ho odlišuje od ostatných synov Božích. V liste židom 1 kapitole je tento Syn nazvaný Bohom.

9.
SJ: Ježiš má vieru "vo svojho Boha",...."modlí sa k nemu",......a "má pred ním bázeň"!
Odpoveď: Vieru mal len vtedy, keď bol na Zemi v tele. (Bol obmedzený ľudským telom);

10.
SJ: Ježiš nakoniec sa "sám podriadi Otcovi" a bude "sedieť po jeho pravici",....a "bude mu stále podriadený" aj po zavŕšení svojho "druhého príchodu".
Odpoveď: Ruky sa podriadia hlave. Dnes však sedia na tróne a je im (Kristovi) daná všetka moc na nebi a na zemi. Keby Kristus nebol Boh, nemohol by vykonávať túto vládnucu činnosť. Boh by nikomu inému mimo seba vládu nad Vesmírom nedával.

 

Svedkovia  J. si pod pojmom "trojica" predstvujú všetko možné iné, len nie trojjedinosť. V prípade trojJEDINOSTI, je monoteizmus zachovaný. Trojjedinosť nemá s gréckou a pohanskou filozofiou nič. O spasenie sa pripravuje ten, kto neverí, že Kristus je Boh, ktorý má všetku moc na nebi a na zemi. Kto sa mu neklania a neuctieva ho, ako anjeli a bytosti v nebi. (Viď. Zj.J.)