Choď na obsah Choď na menu
 


stephenhawking.jpgHawkingov argument:
  Veľkým treskom vznikla hmota, priestor aj čas. Keď sa rozbehol čas v momente veľkého tresku, bola to udalosť, ktorú nemohol spôsobiť ani vytvoriť nič, ani nikto, lebo pred veľkým treskom neexistoval čas, takže nebol čas, v ktorom by Boh mohol vytvoriť Vesmír. -Nemôžeme zistiť, čo bolo pred veľkým treskom, pretože žiadne "pred" veľkým treskom nebolo. Konečne sme našli niečo, čo nemá príčinu, pretože neexistoval čas, v ktorom by mohla existovať príčina. Pre mňa to znamená, že neexistuje možnosť stvoriteľa, pretože neexistuje čas, v ktorom by mohol stvoriteľ existovať.

Odpoveď:
 Pred veľkým treskom neexistoval čas, takže nebol čas, v ktorom by mohlo existovať ČOKOĽVEK, čo mohlo vytvoriť Vesmír. -Prečo teda Vesmír existuje? -Nemal by existovať vôbec!
-Lenže my vieme, že existuje, preto musí existovať niekto mimo ten vesmír, čas a jeho počiatok, čo ho vytvoril.

Hawking pokračuje:
 Náš Vesmír obsahuje hmotu. Odkiaľ sa však vzala? -Podľa vzorca E = m.c2 je hmota vlastne energia. Hmota môže byť premenená na energiu a naopak. Toto je overený fakt! -Odkiaľ sa ale vzalo tak obrovské množstvo energie, ktoré dalo vzniknúť hmote celého vesmíru? -Hawking tvrdí, že dôsledkom vzniku hmoty (energie) je priestor. -Tvrdí, že priestor obsahuje túto odobratú energiu, na úkor ktorej vznikla hmota. Používa príklad kopáča, ktorý kope jamu. -Jama predstavuje vesmírny priestor, a kopec vykopanej zeminy povedľa jamy
predstavuje hmotu vesmíru.
 casimirovefekt.jpg-To, že prázdny priestor nie je prázdny je známym dôsledkom kvantovej fyziky. Podľa nej aj dokonalé vákuum obsahuje takzvané virtuálne častice. Tie sústavne z ničoho vznikajú a následne zanikajú. Najznámejším dôkazom existencie týchto častíc vznikajúcich z ničoho je Casimirov efekt. Pri ňom medzi dvoma kovovými veľmi blízkymi platňami vzniká sila, ktorá je dôsledkom toho, že medzi platňami vzniká menej virtuálnych častíc než na ich vonkajšej strane (medzi platňami môžu vzniknúť len virtuálne častice s vlnovou dĺžkou menšou než je vzdialenosť oboch platní). Výsledkom je sila tlačiaca obe platne k sebe.
-Dobre... Ale kde je tá záporná (odobratá) energia? Vieme, že hmotné objekty sú vo vesmíre navzájom viazané gravitáciou. Pokiaľ chceme dva hmotné objekty od seba vzdialiť, musíme im dodať prácu. Podľa vzťahu E=m.c2 si môžeme energiu tejto práce prepočítať na hmotnosť. -Z toho potom vyplýva, že ak vesmír mal na počiatku dostatočne malé rozmery, môže hmota vesmírnych objektov existovať na "dlh" gravitačnej potenciálnej energii.
Vesmír môže aj zdvojnásobiť kladnú energiu hmoty a zároveň sa tým zdvojnásobí i gravitačné pole, čiže celková energia vesmíru sa nezmení. Zostáva celkovo nulová.
-Týmto sa ale nedá vysvetliť samovznik vesmíru. Vesmír totiž nieje iba energia. Hawking síce vysvetľuje, že na vznik hmoty netreba dodatočnú energiu mimo vesmíru, avšak nevysvetľuje vznik toho Vesmíru! -Objavil síce, že nepotrebujeme Boha, aby do vesmíru napumpoval energiu, potrebujeme však Boha, ktorý stvoril Vesmír. Stvorenie vesmíru nieje len otázka energie. Záporná energia priestoru, ako protiváha kladnej energie (tj. hmoty) neprináša odpoveď na otázku pôvodu štruktúry fyzikálnych zákonov.

-Tu sú niektoré:

1. Musí existovať vlnovo-časticový dualizmus, bez ktorého by nevznikali atómy.

2. Existencia Pauliho vylučovacieho princípu pre fermióny, bez ktorého nevznikali rôzne typy atómov. Všetko by sa ocitlo v jednom základnom energetickom stave, a neexistovala by žiadna štruktúra hmoty.

3. Existencia tvorby elementárnych párov častica-antičastica pri dosiahnutí potrebnej energie, a opačný proces - anihilácia.

4. Elektrické pole existuje v dvojpólovej verzii. -Keby existovalo len v jednopólovej (...ako napr. gravitačné), atómy by nevznikali.

5. Gravitačné pole, existuje len v jednopólovej verzii. -Preto má gravitačné pole nekonečný dosah, a môžu tak vznikať hviezdy, galaxie - jednoducho celá štruktúra Vesmíru.

6. Jadrové sily s dosahom rádovo 10-15m sú v dobrom pomere s dosahom elektromagnetickej interakcie v atóme. Keby tomu tak nebolo, hmota celého vesmíru by sa zakrátko stala jedným veľkým "atómovým jadrom", a následne by sa zrútila do singularity.

7. Sila elektromagnetickej interakcie musí mať svoju presnú hodnotu 1/137 v porovnaní s gravitačnou 10-38 či silnou interakciou 1 až 10.

8. Hodnota Planckovej konštanty, rýchlosti svetla, elementárneho náboja, hmotnosti elektrónu a protónu, elementárneho spinu, majú vzájomne presne vyladené hodnoty (v úzkom rozsahu), inak by atómy nefungovali a nevytvorili molekuly.

......Všetky tieto skutočnosti sú príčinou štruktúry atómu.

Malé prirovnanie:
  Keď dolu pod drevenný stôl rozložím magnety do tvaru písmen slova INTERNET, vonkajší pozorovateľ sa už môže potom iba diviť, keď na ten stôl náhodne rozhodím železné piliny, že sa poskladajú do tvaru písmen INTERNET.  -Tak je to aj s tými zákonmi, ktoré predurčujú vznik atómov po ochladení plazmy (...s celou ich štruktúrou a vlastnosťami). Predurčujú vznik hviezd, galaxii, čiernych dier, krátkoreťazcových molekúl, atď... -Vznik toho všetkého je danými zákonmi vopred predprogramovaný
  (...Tieto zákony ale nepredurčujú vznik génov, nanostrojov proteínov, enzýmov, atď... Ku ich existencii a fungovaniu je totiž už treba zložitý premyslený program, plný informácii a konštrukcie. -Toto zo Schrödingerovej rovnice sa už odvodiť nedá...)

....Hawking vznik a pôvod tohoto všetkého vôbec nevysvetlil. -Zistením, že záporná energia vyvažuje kladnú energiu hmoty nič o pôvode vesmíru nevysvetlil, iba odviedol pozornosť inde. To je všetko. ....Zároveň tiež nevysvetlil, ako sa z vákua oddelili protóny a elektróny. Kam zmizli ich antičastice? -Vieme, že častice vznikajú vždy v pároch. Častica a antičastica. -Fyzici sa tento problém snažia obísť poukazovaním na niektoré nesymetrie. Nikdy však nikto nezískal protón z vákua bez zodpovedajúceho antiprotónu. Nikdy elektrón bez pozitrónu. Atď... -Kde zmizla všetka antihmota vesmíru? Máme iba hmotu! -Vieme, že v pozorovanom vesmíre jej niet, lebo zrážky hmoty s antihmotou sú sprevádzané vyžarovaním špecifických gama fotónov, ktoré nikde vo väčšej miere nedetekujeme. (...antihmota existuje vo vesmíre iba v stopových množstvách, akurát toľko, koľko jej mohlo vzniknúť pri neskorších extrémnych energetických procesoch...)

Iný pohľad na vec - viď. názor Jana Fikáčka.