Choď na obsah Choď na menu
 


Korespondence Pavla a Seneky

LISTY SENEKY, UČITELE CÍSAŘE NERONA,
APOŠTOLU PAVLOVI, A PAVLOVY LISTY SENEKOVI

 

LIST PRVNÍ: SENECA ZDRAVÍ PAVLA
Věřím, že ti, Pavle, vyprávěli o tom, jak jsme včera s naším Luciliem rozprávěli o apokryfech a jiných věcech. Byli tam totiž přitom někteří z těch, kdo se přidružili k tvému učení; byli jsme v Sallustiových zahradách a ti, o nichž jsem se právě zmínil, tam náhodou byli a jakmile nás spatřili, hned se chopili příležitosti a připojili se k nám, ačkoli měli namířeno jinam. Pochopitelně jsme si přáli, abys byl s námi. A také chci, abys věděl toto: přečetli jsme tvůj spisek, to jest některé z tvých mnoha dopisů, jež jsi zaslal do některé obce či hlavního města provincie a v nichž mírně nabádáš ke ctnostnému životu, a velice nás potěšil. Domnívám se, že nejsi autorem, ale tlumočníkem těchto myšlenek, a někdy jsi jistě autorem i tlumočníkem. Jsou přece tak vznešené a vyzařuje z nich taková ušlechtilost, že se domnívám, že lidem nebude stačit celý život, aby se jimi dokázali řídit a dospět tak k dokonalosti. Měj se, bratře, ře.

LIST DRUHÝ: ANNAEA SENEKU ZDRAVÍ PAVEL
Včera jsem dostal tvůj dopis. Udělal mi radost a hned bych ti byl odpověděl, kdyby tu byl ten mladík, kterého jsem k tobě chtěl poslat. Ty přece víš, komu a co, kdy a po kom a v jaké době se může posílat a svěřovat. Proto si, prosím, nemysli, že jsem něco zanedbal, když beru ohled na vážnost osoby.  Ovšem když na jiném místě píšeš, že jste můj dopis přijali v dobrém, cítím se velice obšťastněn úsudkem takového muže. Neřekl bys to totiž – ty, jenž jsi sofista, cenzor a učitel takového vladaře a s ním i všech – kdybys nemluvil pravdu. Přál bych si, aby se ti dlouho vedlo dobře.

LIST TŘETÍ: SENECA ZDRAVÍ PAVLA
Uspořádal jsem některé svazky a seřadil jejich části. Rozhodl jsem se také, že je přečtu císaři, jen jestli mi bude štěstěna nakloněna a on dopřeje sluchu něčemu novému. Snad i ty budeš přitom; pokud ne, určím ti jiný den, abychom to dílo prozkoumali společně. Vždyť bych mu ani nemohl dát ten spis před tím, než bych se s tebou poradil, dá-li se to vůbec uskutečnit bez nebezpečí; to proto, abys věděl, že tě nechci obcházet. Buď zdráv, nejmilejší Pavle!

LIST ČTVRTÝ: ANNAEA SENEKU ZDRAVÍ PAVEL
Kdykoli poslouchám tvůj dopis, představuji si, že jsi přítomen, a nemyslím na nic jiného, než abys byl se mnou stále. A tak, jen co přijdeš, uvidíme se spolu a budeme si nablízku. Přeji ti, aby ses měl dobře.

LIST PÁTÝ: SENECA ZDRAVÍ PAVLA
Tvá dlouho nepřítomnost v nás budí úzkost. Co se děje? Co tě tak odrazuje? Snad že vladařka nelibě nese, že ses odklonil od starého obřadu a náboženství a obrátil ses jinam? Však se naskytne příležitost poprosit ji, aby uznala, že se tak stalo s rozmyslem, a ne lehkovážně. Buď zdráv!

LIST ŠESTÝ: SENEKU A LUCILIA ZDRAVÍ PAVEL
O tom, co jste mi napsali, není dovoleno vyjadřovat se perem a inkoustem – z nichž prvním se cosi poznamenává a kreslí, a druhým se to zviditelňuje – zvláště když vím, že mezi vámi, to jest u vás a ve vašem středu, jsou ti, kdo by mi mohli rozumět. Každému je třeba vzdát náležitou čest, a to tím spíš, že se chápou každé příležitosti, aby se mohli rozhněvat. Budeme-li s nimi mít strpení, nakonec je úplně získáme, jsou-li to ovšem lidé, kteří by mohli činit pokání. Buďte zdrávi!

LIST SEDMÝ: ANNAEUS SENECA ZDRAVÍ PAVLA A THEOFILA
Přiznávám, že s potěšením čtu tvé dopisy, jež jsi poslal Galatským, Korintským a Achajským. Chceme spolu podle nich žít, právě tak jako ty, když je předkládáš s nábožnou úctou. Neboť je to duch svatý, jenž je v tobě a nad výsostmi, jenž (tvými) vznešenými ústy vyjadřuje vskutku úctyhodné myšlenky. Když ovšem hovoříš o tak velebných věcech, přál bych si, aby jejich vznešenost netrpěla úrovní (tvého) vyjadřování. Nechci mít, bratře, na svědomí, že bych ti něco tajil, a tak ti to prozradím: sám císař byl pohnut tvými myšlenkami. Když jsem mu přečetl (co říkáš) o původu síly, která je v tobě, pravil, že se diví, jak může takhle uvažovat někdo, kdo nemá řádné vzdělání. Na to jsem mu odpověděl, že bohové mají ve zvyku promlouvat spíše ústy prostých lidí, nežli skrze ty, kdo by svou naukou mohli zakrývat vlastní selhání. A uvedl jsem mu příklad rolníka Vatiena, kterému se na poli v Reate ukázali dva muži, později nazývaní Castor a Pollux. A zdá se, že se s tímto vysvětlením spokojil. Buď zdráv!

LIST OSMÝ: SENEKU ZDRAVÍ PAVEL
Není mi sice neznámo, že náš císař je milovníkem podivuhodných věcí, i když se občas dopustí poklesku; nenechá se ovšem napadat a přijme jenom napomenutí. Proto si myslím, že ses dopustil vážné chyby, když jsi ho chtěl seznamovat s něčím, co je v rozporu s jeho obřadem a učením. Pokud totiž on uctívá bohy pohanů, nechápu, proč chceš, aby o tom věděl – ledaže bych předpokládal, že tak jednáš z přílišné náklonnosti ke mně. Prosím tě, příště to nedělej. Jen aby se vladařka neurazila kvůli tomu, že jsi mým přítelem! Její nelibost, kdyby trvala déle, by nám sice neuškodila, ale ani by nám neprospěla, kdyby přestala. Je-li královnou, nebude rozladěná, a je-li ženou, urazí se. Buď zdráv!

LIST DEVÁTÝ: SENECA ZDRAVÍ PAVLA
Vím, že tě nerozrušil ani tolik ten dopis, kde jsem ti psal, že jsem tvé listy předal císařovi, ale spíše to, že některé věci odvádějí lidskou mysl od všeho poznání a dobrých mravů. Já už se tomu dnes vůbec nedivím, protože o tom dobře vím a mám pro to mnoho důkazů. Zkusme to tedy znovu, a jestli jsem v minulosti provedl něco lehkovážného, jistě mi odpustíš. Poslal jsem ti knihu o slovní zásobě. Buď zdráv, milý Pavle.

LIST DESÁTÝ: SENEKU ZDRAVÍ PAVEL
Kdykoli ti píšu a své jméno kladu za tvé, dopouštím se něčeho, co je z hlediska mého náboženství ávažným nedopatřením. Měl bych totiž – jak jsem sám často vyznal – být všechněm vším; a co se týče tvé osoby, měl bych brát ohled na úctu, jež podle římského zákona náleží senátu, a umístit své jméno až na konec listu. Takhle to vypadá, jako bych chtěl svého záměru dosáhnout nemožným a trapným způsobem. Buď zdráv, nejmilejší učiteli! Dáno 27. června za třetího konsulátu Neronova a konsulátu Messalova.

LIST JEDENÁCTÝ: SENECA ZDRAVÍ PAVLA
Buď zdráv, můj milý Pavle! Myslíš, že nejsem naprosto zdrcen a zarmoucen kvůli tomu, že jste přes svou nevinu stále trestáni na hrdle? A kvůli tomu, že si všichni lidé myslí, jak jste zlí a schopní každé špatnosti, takže vás pokládají za původce všeho zlého, co se ve městě stane? Avšak snášejme to s vyrovnanou myslí a přizpůsobme se tomu místu, kam nás osud postavil, než tomu trápení učiní konec blaženost, již nikdo nezničí. Vždyť i v dřívějších dobách museli lidé snášet Makedoňana, syna Filipova, Kýry, Dáreia, Dionýsia a v naší době i Gaia Caesara, kteří si mohli dělat, co se jim zachtělo. Jak vznikají požáry, jež často sužují Řím, je nabíledni. však prostí lidé mohli vyslovit, co je toho příčinou, a kdyby se v těchto temnotách smělo beztrestně promluvit, bylo by všem všechno jasné. Křesťané a Židé jsou neustále – jaká hrůza! – popravováni, jako by byli původci požáru. Ať už je kdokoli oním zákeřníkem, jenž prahne katanskou vášní a skrývá se pod maskou lži, i na něj dojde v určeném čase, aby za všechny propadl klatbě a ohni, stejně jako když byl za mnohé obětován nejlepší ze všech. Během šesti dnů shořely sto třicet dva paláce a čtyři tisíce domů; teprve sedmý den se oheň zastavil. Přeji ti, bratře, aby ses měl dobře. Dáno 2ť. března za konsulátu Fruga a Bassa.

LIST DVANÁCTÝ: SENECA ZDRAVÍ PAVLA
Buď zdráv, můj milý Pavle! Ty jsi tak významný muž a ve všech ohledech milovaný Bohem, že tvému Senekovi nejlépe prospěje, budeš-li se mnou a s mým jménem spojen, neřku-li dokonce smíšen. Chceš snad, abych se neradoval z toho, že jsem tak blízko tobě, jenž jsi vrcholem nejvyšší hory ze všech? Vždyť takhle mohu být považován za tvé druhé já! Nemysli si, že nejsi hoden toho, abys byl v dopise uveden napřed: vždyť to vypadá, jako bys mě chtěl spíš uvádět v pokušení nežli chválit. Víš přece, že jsi římským občanem. Přál bych si, aby ve tvých dopisech mé místo bylo tvým, a tvé místo mým. Buď zdráv, můj milý Pavle! Dáno 23. března za konsulátu Aproniona a Capitona.

LIST TŘINÁCTÝ: SENECA ZDRAVÍ PAVLA
Mnohé věci vyjadřuješ alegoricky a hádankovitě. Je tedy třeba, aby ty závažné věci i tvé poslání byly obdařeny nejen zdobnými slovy, ale i jakousi kultivovaností. A neboj se – vzpomínám si, že jsem to již řekl častěji – , že mnozí z těch, kdo se o to snaží, přitom poruší smysl a ochromí význam věci. Opravdu bych si přál, abys mi vyhověl, vyjadřoval se dobrou latinou a svým poctivým slovům dával i poctivý tvar. Tak budeš schopen důstojným způsobem plnit vznešené poslání, jež ti bylo svěřeno. Buď zdráv! Dáno 6. července za konsulátu Lurcona a Sabina.

LIST ČTRNÁCTÝ: PAVEL ZDRAVÍ SENEKU
Během tvého bádání se ti vyjevily věci, jichž božstvo dopřálo jen málokomu. S jistotou tedy rozsévám do již úrodné půdy velice mocné símě, ovšem nikoli hmotné, jež, jak vidno, podléhá zkáze, ale trvalé slovo boží, vycházející z toho, jenž roste a zůstává navěky. To, k čemu dospěl tvůj rozum, musí bezvýhradně platit: nesmíme se řídit příkazy pohanů ani Izraelců. Měl by ses stát novým hlasatelem Krista Ježíše a pomocí řečnického umění ukazovat k nedostižné moudrosti, kterou jsi sám již téměř získal, abys ji vštípil časnému králi i jeho služebníkům a věrným přátelům. Přemluvit je bude ovšem obtížné a nesnadné, neboť většina z nich se tvými výklady sotva nechá pohnout. Až jim však bude vnuknuto životodárné boží slovo, zplodí v nich ona věčně živá bytost nového člověka bez kazu, jenž odtud bude spěchat k Bohu. Buď zdráv, náš nejmilejší Seneko! Dáno 1. srpna za konsulátu Lurcona a Sabina.