Choď na obsah Choď na menu
 


List Polykarpa Filippanům
 

    Polykarpos spolu s kněžími Boží církvi ve Filippách. Nechť vám všemohoucí Bůh a Spasitel náš Ježíš Kristus dá hodně požehnání a pokoje.

I.
l. V našem Pánu Ježíši Kristu jsem se velice zaradoval, že jste přijali s opravdovou láskou obrazy pravé lásky a že, jak se na vás slušelo, jste je spoutané a pouta jsou pravou ozdobou svatých a diadém těch, které si Bůh a Pán náš vyvolil - doprovodili.
2. Zaradoval jsem se i nad tím, že kořen vaší víry, kterou jste přijali hned na počátku až dodnes je živý a přináší ovoce v našem Pánu Ježíši Kristu, jenž neváhal zemřít za naše hříchy a kterého Bůh vzkřísil zprostiv jej bolestí smrti.
3. Ač jste jej neviděli, věříte v něho nevýslovnou a slavnou radostí, kterou mnozí touží dosáhnout. Vy víte, že jste byli spaseni milostí, nikoli ze skutků, nýbrž vůlí Boha skrze Ježíše Krista.

II.

1. Pročež podpásejte si bedra a služte Bohu v bázni a pravdě. Zanechte pošetilých řečí a lidské hlouposti. Věříte přece v toho, jenž vzkřísil našeho Pána Ježíše Krista, dal mu slávu a trůn po své pravici. Ježíši Kristu je podřízeno vše na nebi i na zemi, jemu slouží každý duch, on přichází jako soudce živých a mrtvých, jeho krev požádá od těch, kteří v něho neuvěřili.
2. A ten, jenž jej vzkřísil z mrtvých, vzkřísí i nás, jestliže budeme jednat podle jeho vůle, budeme-li zachovávat přikázání, budeme-li milovat, co miloval on, když nebudeme nespravedliví, když nebudeme podvádět, nebudeme-li lakomí, nebudeme-li závidět, zlem splácet zlo, urážky urážkami, proklínání proklínáním. Pamatujte, co řekl Pán: Nesuďte, abyste nebyli souzeni; odpouštějte a bude vám odpuštěno; buďte milosrdní a naleznete milosrdenství; jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno; blahoslavení chudí a pronásledovaní pro spravedlnost, poněvadž jejich je Boží království.

III.
l. Bratří, nechtěl jsem psát o spravedlnosti, ale vy jste k tomu dali podnět.
2. Ani já ani jiný mně podobný nemůže se vyrovnat moudrostí blaženému a slavnému Pavlovi, jenž byl u vás osobně a učil tehdy lidi svědomitě a s jistotou slovu pravdy. A když odešel, napsal vám listy, do nichž kdybyste se pohroužili, mohli byste dále budovat na víře vám dané.
3. A tato víra je matkou nás všech, ji následuje naděje, předchází ji láska k Bohu, Kristu a k bližnímu. Kdo podle toho jedná, naplnil zákon spravedlnosti. Kdo totiž velmi miluje, ten má daleko ke každému hříchu.

IV.
l. Počátkem všeho zla je chtivost peněz. Když víme, že jsme si na svět nic nepřinesli a že nemáme si co odnést, ozbrojme se zbraněmi spravedlnosti. Napřed se však naučme jednat podle přikázání Pána.
2. Potom naučte své ženy žít podle víry a milovat čistou láskou a upřímně své muže, ve vší zdrženlivosti všechny ostatní a děti vychovávat v Boží bázni.
3. Učme vdovy, aby počestně žily podle víry Pána a ustavičně se za všechny modlily, aby nebyly lakomé, aby se nedopouštěly ničeho špatného, aby si byly vědomy, že jsou Božím oltářem, že Bůh vidí všechno a nezůstane mu utajena žádná myšlenka ani žádná tajnost srdce.

V.
l. Víme, že Bůh nebývá posmíván. Proto jsme povinni důstojně zachovávat jeho zákon a jeho přání.
2. Jáhni nechť jsou před Božími zraky služebníky spravedlnosti, jako jsou služebníky Boha a Krista a nikoli lidí. Ať nepomlouvají, ať nejsou ramenáři, chtiví peněž, ať jsou laskaví, milosrdní, starostliví, ať jednají podle pravdy Pána, jenž se stal služebníkem všech. Oblíbí-li si nás
Pán již nyní, dostaneme i budoucí život. Slíbil nám, že nás vzkřísí z mrtvých, a budeme-li žít tak, abychom ho byli hodni, že s ním budeme vládnout. Předpokladem je, že věříme.
3. Jinoši ať jsou ve všem bezúhonní. Především ať pečují o mravní čistotu a varují se všeho špatného. Je krásné zdržovat se tělesných žádostí. Každá žádostivost bojuje proti duši a smilníci ani prznitelé ani lidé zvrácení nedostanou nebeské království, ani kdo činí věci nedovolené. Proto je nutné zdržet se všeho toho a podřídit se kněžím a jáhnům jako Bohu a Kristu. Dívky ať se chovají cudně.

VI.

1. Kněží ať jsou laskaví, ať jsou ke všem soucitní, ať zbloudilé přivádějí zpět, ať navštěvují všechny nemocné, ať nezapomínají na vdovy, sirotky nebo chudého. Ať se starají o to, co je dobré před Bohem i lidmi, ať se varují hněvu, stranictví, nespravedlivého rozhodnutí, ať nejsou lakomí, ať lehko nevěří řečem proti někomu, ať nejsou přísnými soudci, ale ať si uvědomí, že jsme všichni hříšníci.
2. Prosíme-li tedy Pána, aby nám odpustil, musíme i my odpouštět. Stojíme před zraky Pána Boha a všichni staneme před soudnou stolicí Krista a každý bude skládat své účty.
3. Služme tedy Bohu v bázni a úctě. Je to jeho příkaz i apoštolů, kteří nám kázali evangelium, i proroků, kteří předpověděli příchod Pána. Horlivě usilujme o dobro, varujme se pohoršení, falešných bratří i těch, kteří pokrytecky se nazývají křesťany a svádějí prosté lidi.

VII.
l. Každý, kdo nevyznává, že Ježíš přišel v těle, je antikrist. Kdo nevyznává, že byl mučen na kříži, je z ďábla. Kdo libovolně překrucuje slova Pána a tvrdí, že není ani zmrtvýchvstání ani soudu, ten je satanovým prvorozencem.
2. Proto se varujme pošetilostí mnohých lidí i falešného učení a přimkněme se k učení danému nám na počátku. Bděte na modlitbách, buďte vytrvalí v postech a prosme všemohoucího Boha, aby nás neuvedl do pokušení. Duch sice jest připraven, tělo však slábo, pravil Pán.

VIII.

1. Neúnavně tedy vytrvejme při své naději a záruce naší spravedlnosti, při Kristu Ježíši, jenž vnesl naše hříchy vlastním tělem na kříž, jenž neučinil hříchu ani nebyla shledána lest v jeho ústech, nýbrž všechno pro nás podstoupil, abychom v něm žili.
2. Snažme se tedy napodobit jeho trpělivost. I kdybychom měli pro jeho jméno trpět, oslavme jej tímto způsobem. Takový nám dal příklad trpělivosti, a my jsme uvěřili.

IX.

1. Prosím vás všechny, rádi se řiďte slovem spravedlnosti. Cvičte se v trpělivosti, kterou jste poznali na vlastní oči u blaženého Ignatia, Zozima a Rufa, ale i u jiných z vašich i u Pavla a ostatních apoštolů.
2. Věřte, že ti všichni neběželi nadarmo, nýbrž pro víru a spravedlnost. Oni věřili, že jejich místo je u Pána, a pro něho i trpěli. Nezamilovali si tento svět, nýbrž toho, jenž za nás zemřel a pro nás jej Bůh vzkřísil.

X.

1. Bratří, buďte v těchto věcech pevní a následujte příkladu Pána. Buďte pevní a stálí ve víře, milujte se vespolek, neměňte smýšlení, buďte vůči sobě navzájem laskaví, nikým nepohrdejte.
2. Kdo můžete vykonat dobré, neváhejte, poněvadž dobré skutky osvobozují od smrti. Jeden druhému se podřizujte veďte dobrý život mezi pohany, abyste byli chváleni za své dobré skutky a aby Pán nebyl vaší vinou potupen.
3. Běda, kdo zavinil, že jméno Pána je tupeno. Učte všechny skromnosti, jak je tomu u vás.

XI.

1. Velmi jsem se zarmoutil nad Valentem, jenž byl u vás knězem, že nechce přijmout určené místo. Varujte se chtivosti peněz, buďte mravně čistí a upřímní. Varujte se všeho špatného.
2. Kdo se v těchto věcech nemůže ovládat, jak může k tomu vybízet druhého? Nemůže-li se kdo zdržet lačnosti po penězích poskvrní se modloslužbou a patří mezi pohany, kteří neuznávají soud Pána. Či nevíme, že svatí podle Pavla budou soudit svět?
3. Že by něco takového bylo u vás, mezi kterými pracoval blažený Pavel a které jmenuje na začátku svého listu, to jsem nepoznal ani neslyšel. O vás jde totiž chvála po všech církvích, jež jediné tehdy poznaly Boha, my však ještě ne.
4. Bratří, velmi se rmoutím nad ním i nad jeho ženou: Pán nechť jim dá milost opravdového obrácení. Vy tedy jednejte opatrně. Nechovejte se k nim jako nepřátelé. Povolejte je nazpět jako nemocné a zbloudilé údy, abyste tak zachránili celé své tělo. Takovýmto jednáním sami rostete.

XII.

1. Jsem přesvědčen, že dobře znáte svatá Písma a že vám z nich není nic neznámo. Není mi možné šířeji se o tom rozepisovat. Jen toto: Hněvejte se, ale nehřešte a slunce nezapadej nad vaším hněvem, je v Písmu. Blahoslavený, kdo je toho pamětliv. A já věřím, že takový mezi vámi je.
2. Bůh a Otec Pána Ježíše Krista a sám věčný velekněz Bůh Ježíš Kristus nechť vás posiluje ve víře, pravdě, mírnosti, laskavosti, trpělivosti snášenlivosti a čistotě; ať vám dá účastenství mezi svými svatými, s vámi pak i nám a všem na světě, kteří uvěří v našeho Pána Ježíše Krista a jeho Otce, jenž jej vzkřísil, z mrtvých.
3. Modlete se za všechny svaté. Modlete se i za krále a vrchnosti
za vladaře i pronásledovatele, za ty, kteří vás nenávidí, i za nepřátele kříže, aby ovoce vaší víry bylo zjevné všem a vy se stali dokonalými.

XIII.

1. Vy i Ignatios jste mi napsali, aby, půjde-li někdo do Syrie, vzal sebou mé listy. Učiním tak ve vhodnou dobu já nebo posel, kterého k vám pošlu.
2. Ignatiovy listy, které nám poslal, i ostatní, které jsme měli u nás, jsme vám na vaši žádost poslali. Jsou připojeny k tomuto listu. Velice vám prospějí. Mluví o víře, trpělivosti a základních věcech, týkajících se našeho Pána. Pokud něco víte o Ignatiovi a těch, kteří jsou s ním, podejte zprávu.

XIV.
Tento list jsem poslal o Krescentovi, kterého jsem vám vždy doporučoval a doporučuji i nyní. Pil s námi bezúhonně. Věřím, že i mezi vámi bude jednat stejně. Přijměte i jeho sestru, až k vám přijde. Pán Ježíš Kristus vás posiluj a jeho milost budiž s vámi všemi. Amen.