Choď na obsah Choď na menu
 


Didaché


I.

1. Jsou dvě cesty. Cesta života a cesta smrti. Mezi těmito cestami je velký rozdíl.
2. Cesta života je tato: Za prvé miluj Boha, svého Stvořitele. Za druhé: Miluj svého bližního jako sebe samého. Všechno, co nechceš, aby se stalo tobě, nečiň druhému ani ty. Smysl těchto slov je tento: Dobrořečte těm, kteří vám zlořečí a modlete se za své nepřátele; konejte posty za ty, kteří vás pronásledují. Jakou laskavost prokazujete, když milujete ty, kteří vás milují? Což nejednají takto pohané? Milujte však ty, kteří vás nenávidí, a nebudete mít nepřítele.
4. Zdržuj se tělesných i světských žádostí. Udeří-li tě kdo do pravé tváře, nastav mu i druhou a budeš dokonalý. Nutil-li by tě někdo k cestě dlouhé jednu míli, jdi s ním dvě míle. Jestliže by ti někdo vzal tvůj plášť, dej mu i šaty. Dostal-li by někdo od tebe něco, nepožaduj toho nazpět. Ani by to nebylo možné.
5. Dej každému, kdo tě o něco prosí, a nežádej toho nazpět . Otec totiž chce dát všem ze svých darů. Blahoslavený, kdo dává podle přikázání. Ničím se neprotiví. Běda však tomu, kdo přijímá. Přijímá-li potřebný, neproviní se. Kdo však nepotřebuje, bude skládat účty, proč a k čemu to přijímal. Ve vězení bude vyšetřován ze svých činů. Tam nebude nad ním slitování, dokud nezaplatí poslední haléř.
6. Ale i zde platí: Nechť vlhne potem ve tvých rukách almužna, dokud nepoznáš, komu byla dána.

II.

1. Druhé přikázání učení:

2. Nezabiješ, nezcizoložíš, nezkazíš mládež, nezesmilníš, nepokradeš, nebudeš čarovat, nebudeš používat jedu, nezabiješ nenarozené ani narozené děcko, nebudeš toužit po majetku bližního.
3. Nepřísahej, nesvědči křivě, nepomlouvej, nevzpomínej zlého.
4. Nebuď dvojsmyslný v myšlenkách ani slovech. Ramenářství je osidlem smrti.
5. Nelži ani nemluv zbytečnosti, ale jednej tak, jak smýšlíš.
6. Nebuď sobcem ani nenasytou ani pokrytcem ani zlomyslným ani nadutcem. Neraď svému bližnímu špatně.
7. Nikoho neměj v nenávisti. Přesto některé kárej, nad jiným měj slitování, za jedny se modli, druhé miluj více než sebe.

III.

1. Dítě mé, varuj se každé špatnosti a všeho podobného.
2. Nebuď hněvivý. Hněv vede k vraždě. Nezáviď, nehádej se, nepovyšuj se. To všechno je příčinou vražd. Dítě mé, nebuď žádostivý. Žádostivost vede ke smilstvu. Nemluv ošklivě ani povýšenecky. To všechno je příčinou cizoložství.
4. Dítě mé, neptej se věštců ve věštírnách po budoucnosti. Vede to k modloslužbě. Neužívej zaříkadel ani hvězdopravectví ani kouzel. Nechtěj to ani poznat. Z toho všeho povstává modloslužba. Dítě mé, nereptej. Vede to k pomluvě. Nebuď domýšlivý ani závistivý. Z toho všeho vznikají pomluvy.
7. Buď laskavý, poněvadž laskaví dostanou za úděl zemi.
8. Buď shovívavý, milosrdný, bezelstný, pokojný, dobrý a vždy uvaž slova, která jsi uslyšel.
9. Nepovyšuj se, nebuď drzý. Tvá duše ať se nepřidružuje k pyšným, ale ať dlí u spravedlivých a pokorných.
10. Co se ti přihodí, přijmi jako dobro u vědomí, že bez Boha se nic neděje.

IV.

1.Dítě mé, kdo k tobě mluví Boží slovo, měj jej v úctě jako samého Boha a mysli na ta slova. Kde totiž hovoří Boží moc, tam je Pán.
2. Vyhledávej denně tváře svatých, aby ses potěšil jejich slovy.
3. Nebuď příčinou sporu, smiřuj rozvaděné. Suď spravedlivě. Při vyšetřování neber ohled na osobu.
4. Nepochybuj zda bude či nebude. Nevztahuj ruku ke braní a neodtrhuj ji při dávání.
6. Co sis vydělal vlastníma rukama, dej na odpuštění hříchů.
7. Neváhej dát, a když dáš, nežádej nazpět. Poznáš totiž, jak dobrý je Odplatitel.
8. Neodvracej se od potřebného. Ve všem se rozděl se svým bratrem a neříkej, že to patří jen tobě. Máte-li společný podíl na nesmrtelnosti, tím spíše na hmotných statcích.
9. Nesnímej ochrannou ruku se svého syna či dcery, uč je od mládí Boží bázni.
10. Služebnému či služebné, kteří doufají v téhož Boha, nebuď tvrdý, aby se nebáli Boha, který je společným Bohem vás obou. On totiž nepovolává podle zevnějšku, přichází však k těm, jejichž ducha připravil.
11. Služebníci, podřiďte se s úctou a bázní svým pánům jako Bohu.
12. Nenáviď jakékoli pokrytectví a vše, co se nelíbí Pánu.
13.Neopomíjej přikázání Pána. Ochraňuj, cos přijal, a k tomu ani nic nepřidávej ani nic neubírej.
14. Ve shromáždění se vyznej ze svých hříchů a nemodli se se špatným úmyslem.
Taková je cesta života.

V.

1. Cesta smrti je takováto: Především je špatná a veskrze prokletá. Vraždy, cizoložství, žádostivosti, smilstva, krádeže, modloslužby, kouzla, věštění, loupeže, křivá svědectví, pokrytectví, ramenářství, podvod, povýšenectví, závist, domýšlivost, ziskuchtivost, sprosté řeči, žárlivost, drzost, honosení se, vychloubání. Kdo pronásledují dobré; kdo nenávidí pravdu, kdo milují lež; kdo neuznávají spravedlivou odměnu; kdo se nepřidržují toho co je dobré; kdo soudí nespravedlivě; kdo nespí ne kvůli dobrému, ale kvůli špatnosti; lidé, u nichž je na míle vzdálena laskavost a trpělivost; kdo milují pošetilosti; kdo soudně vymáhají náhradu; kdo neznají soucitu se žebrákem; kdo nepomáhají znavenému; kdo se nehlásí ke svému Tvůrci; kdo zabíjejí děti; kdo ničí Boží zárodek; kdo se odvracejí od potřebného; kdo utiskují souženého; kdo hájí bohaté, kdo nespravedlivě soudí chudé; naprostí hříšníci. Děti, varujte se všech takovýchto lidí.

VI.

1. Hleď, aby tě nikdo nesvedl s cesty tohoto učení, když tě poučuje o něčem, co je proti Bohu.
2. Budeš-li moci snést celého Pána, budeš dokonalý. Kdybys nemohl, udělej tolik, kolik můžeš.
3. Co se týče jídla, jez co můžeš. Naprosto se varuj masa obětovaného modlám. Je to úcta prokazovaná mrtvým bohům.

VII.

1. Co se týče křtu, křtěte takto: Po výše uvedeném poučení křtěte ponořením do pramenité vody ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2. Nemáš-li pramenitou, pokřti jinou. Nemohl-li bys studenou, užij teplé.
3. Nemáš-li ani studené, vlij třikrát vodu na hlavu ve jménu Otce i Ducha Svatého.
4. Před křtem však nechť se postí i ten, kdo křtí, i ten, kdo má být pokřtěn; i ostatní se mohou postit. Přikaž, aby ten, kdo má být pokřtěn, se před křtem postil den nebo dva dny.

VIII.

1. Vaše posty ať nejsou posty pokrytců. Ti se totiž postí v pondělí a ve čtvrtek. Vy se však postěte ve středu a pátek.
2. Ani se nemodlete jako pokrytci, nýbrž jak přikázal Pán ve svém evangeliu. Modlete se takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích; posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi; chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naši vinu, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás zlého; poněvadž tvá je moc i sláva na věky.
3. Modlete se takto třikrát denně.

IX.

1. Co se týče Eucharistie (večeře Páně) děkujte takto:
2. Nad kalichem: Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu tvého syna Davida, již jsi nám dal poznat skrze svého Syna Ježíše; Tobě budiž věčná sláva.
3. Při lámání: Děkujeme ti, Otče náš, za život a poznání, jež jsi nám zjevil skrze svého Syna Ježíše; Tobě věčná sláva.
4. Jako tento úlomek rozptýlený po horách byl sebrán v jedno, tak nechť je sebrána tvá církev ze všech končin země a dána do tvého království; Tobě patří sláva a věčná moc skrze Ježíše Krista.
5. Nikdo kromě pokřtěných ve jméno Pána nejez ani nepij z této Eucharistie. "Nedávejte svaté psům", řekl Pán.

X.

1. Po nasycení děkujte takto:
2. Děkujeme ti, svatý Otče, za tvé svaté jméno, které jsi dal do našich srdcí, i za poznání, víru a nesmrtelnost, kterou jsi nám zjevil skrze svého Syna Ježíše; Tobě budiž sláva věčná.
3. Ty, Vládce všemohoucí, jenž jsi všechno stvořil kvůli svému jménu, dal jsi k obživě lidem pokrm i nápoj, aby ti děkovali, nám pak daruj duchovní pokrm i nápoj i věčný život skrze svého Syna. Především ti děkujeme za to, že jsi mocný; Tobě budiž věčná sláva.
5. Pamatuj, Pane, na svou církev, zbav ji všeho zlého, učiň ji dokonalou ve své lásce a ji posvěcenou přived' ze všech čtyř (světových) stran do svého království, které jsi jí připravil; neboť tvá je moc i věčná sláva.
6. Nechť přijde a pomine tento svět. Hosana Synu Davidovu. Kdo je svatý, nechť přistoupí. Kdo není, nechť činí pokání. Maran atha, Pán nechť přijde. Amen.
7. Prorokům dovolte, aby děkovali, jak chtějí.

XI.

1. Kdo by tedy přišel a učil vás všemu výše uvedenému, toho přijměte.
2. Kdo by však učil jinak a porušoval učení, toho neposlouchejte. Kdo by však učil spravedlnosti a poznání Boha, toho přijměte jako Pána.
3. Co se týče apoštolů a proroků, jednejte podle učení evangeliatakto:
4. Každý apoštol k vám přicházející, nechť je přijat jako Pán.
5. Nezůstane u vás více než jeden den. Bylo-li by to nutné, zůstal by i druhý den. Zůstal-li by i třetí den, je to falešný prorok.
6. Odcházející apoštol ať si vezme toliko chléb a to na tak dlouho, dokud někde nepřenocuje. Žádal-li by stříbro, je to falešný prorok.
7. Neodvažujte se zkoušet žádného proroka, jenž mluví v Duchu. Každý hřích bude totiž odpuštěn, tento však nikoli.
8. Ne každý, kdo mluví v duchu, je prorokem, ale jen, ten, kdo by se choval jako Pán. Podle chování se pozná falešný a pravý prorok.
9. Žádný prorok, který v Duchu přikazuje připravit stůl pro chudé, nebude z něho jíst. Pakli ano, je falešným prorokem.
10. Každý prorok učící pravdě, nejedná-li podle toho, čemu učí, je falešným prorokem.
11. Žádného proroka, považovaného za pravého, který po způsobu starých proroků koná symbolické úkony a nepřikazuje jednat tak, jak on činí, nesuďte, Bůh jej soudí. Tak jednali i staří proroci.
12. Kdo by řekl v duchu "Dej mi stříbro" nebo něco podobného, neposlouchejte jej. Jestliže by však žádal pro druhé potřebnější, toho nikdy nesuď.

XII.

1. Budiž přijat každý, kdo přichází ve jménu Pána. Až jej prohlédnete, poznáte jeho dobré i špatné vlastnosti.
2. Jestliže příchozí k vám cestou jen zachází, pokud jen můžete, pomozte mu. Nezůstane u vás, nebude-li to nutné, více než dva či tři dny.
3. Chce-li se u vás usadit jako řemeslník, nechť se živí svou prací.
4. Nemá-li řemeslo, podle možností se postarejte, aby u vás křesťan nezahálel.
5. Nechce-li dělat, prod á Krista. Takových se varujte.

XIII.

1. Každý pravý prorok, který se chce u vás usadit, si zaslouží svého jídla.
2. Jako dělník i pravý učitel si rovněž zaslouží svého jídla.
3. Vezmi tedy prvotinu z kádě i mlatu, z dobytka i ovcí a dej prorokům. Oni jsou totiž vašimi velekněžími.
4. Kdybyste neměli proroka, dejte žebrákům.
5. Pečeš-li chleba, podle přikázání dej prvotinu.
6. Rovněž načneš-li nádobu s vínem či olejem, dej prvotinu prorokům.
7. Podle přikázání dej podle uvážení i prvotinu stříbra, šatů a ze všeho, co máš.

XIV.

1. V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed však se vyznejte ze svých hříchů, aby vaše obět byla čistá.
2. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše obět nebyla znesvěcena.
3. "Na každém místě a v každé době bude mi přinášena obět čistá, poněvadž jsem velký Král, a jméno mé je velké mezi národy", řekl Hospodin (Mal. 1,11).

XV.

1. Ustanovujte sobě vzkládáním rukou biskupy a jáhny, kteří by byli hodni Pána, muže laskavé, nemilující peníze, oddané a vyzkoušené. Oni vám totiž slouží toutéž službou jako proroci a učitelé.
2. Nepřezírejte je tedy. Ctěte je stejně jako proroky a učitele.
3. Napomínejte se vespolek ne ve hněvu, ale v mírnosti, jak to máte v evangeliu. Kdo se proviní vůči druhému, dokud neučiní pokání, nikdo s ním nemluv, ani jej neposlouchejte.
4. Modlete se a almužny i všechny skutky konejte tak, jak máte v evangeliu našeho Pána.

XVI.
l. Bděte nad svým životem. Lampy vaše ať nezhasnou a bedra vaše ať jsou přepásána. Buďte připraveni. Nevíte totiž dne, v němž váš Pán přichází.
2. Často a ve velkém množství se shromažďujte a proste o to, co prospěje v budoucnu vašim duším. Nic vám totiž nepomůže doba vaší víry, nebudete-li dokonalými v čase posledním.
3. V posledních dnech totiž povstane mnoho falešných proroků a škůdců, ovce se obrátí k vlkům a láska se obrátí v nenávist.
4. Až se rozmnoží nepravost, budou se lidé navzájem nenávidět, pronásledovat a zrazovat. A tehdy se ten svůdce světa zjeví jako syn Boží a bude činit divy a zázraky, země bude vydána v jeho ruce a bude páchat takové nepravosti, jaké se ještě nikdy nestaly.
5. Tehdy lidské pokolení bude přivedeno do očistného soudu, mnozí budou zahanbeni a zahynou. Kdo však vytrvají ve své víře, budou zachráněni od tohoto prokletí.
6. A tehdy se zjeví znamení pravdy; otevřené nebe, pak hlas polnice, za třetí vzkříšení z mrtvých.
7. Ne však všech, nýbrž, jak bylo řečeno: "Přijde Pán a všichni svatí s ním".
8. Tehdy spatří svět přicházet Pána z nadoblaků nebes.