Choď na obsah Choď na menu
 


Je Boh trojjediný?

O Duchu Svätom sa nepíše len ako o Duchu Božom, ale aj ako o Duchu Kristovom. To je dôkaz, že Kristus a Otec sú jedno a majú spoločného Ducha:

 

Jn 14,16-18
ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.  Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.

 

Prídem k vám hovorí Ježiš o Duchu ako o sebe. O Duchu, ktorého má poslať. O veriacich ktorí ho prijali sa píše, že prijali Ducha Kristovho:

 

Rim 8:9-10
ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravedlivosť.

 

V texte čítame, že ak má niekto Ducha Božieho, má v sebe Krista. Napriek tomu, že je to zároveň Duch Boží. Prečo? Lebo Otec, Syn a Duch sú jedno. To jasne vyplýva z oboch textov.

 

Ján 14,8-9
Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. 9Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip?

 

Filip chcel, aby mu Ježiš ukázal Otca. A Ježiš mu na to, že On je Otec. Môže existovať ešte silnejší dôkaz jedinosti Krista s Otcom ako je toto? -Filip chcel vidieť Otca, nie niekoho kto sa mu iba podoba, alebo ho verne reprezentuje. Ježiš mu NEpovedal: "teraz ho nemôžeš vidieť, ale pozri sa na mňa, som jeho verná kópia", ale povedal mu: "taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma?" To hovorí samo za seba a netreba k tomu viac komentár.

 


 

Námietky Svedkov Jehovových:

 

Námietka:
Ježiš si uvedomoval, že potrebujú jeho učeníci útechu, a sľúbil:....... „Poprosím Otca, a dá vám iného tešiteľa, aby bol navždy s vami.“ Ján 14:16
Ježiš sa tu zmienil o Božom svätom duchu, ktorý bol vyliaty na jeho učeníkov 50 dní po jeho vzkriesení. Boží/Otcov/ duch ich okrem iného utešoval v skúškach a posilňoval ich, aby naďalej konali Božiu vôľu. (Skutky 4:31)

Odpoveď:
To ničím nespochybňuje hore uvedené dva texty z biblie, že ak má niekto Ducha Božieho, má v sebe Krista a "prídem k vám" hovorí Ježiš o Duchu Božom ako o sebe.

 

Námietka:
„Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec nežného milosrdenstva a Boh každej útechy, ktorý nás teší vo všetkom našom súžení, aby sme mohli potešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení útechou, ktorou nás samých potešuje Boh.“ — 2. KORINŤANOM 1:3, 4.
Odpoveď:
To potvrdzuje, že útecha Otca je zároveň útechou Krista (čiže spolujedinosť Otca so Synom) ktorý tiež vravel, že príde k nám, keď pošle Ducha od Otca a že v ktorých prebýva Duch Boží, tak je v nich zároveň Kristus.

 

Námietka:
Budem úprimný a poviem,že aj Ježiš nám môže dať útechu,čo je úplne prirodzené/tak ako každý kresťan môže byť /tešiteľ,utešiteľ/,.....citujem: 2. Tesaloničanom 2:16,.........."6 Navyše, kiež sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miloval a dal [nám] večnú útechu a dobrú nádej nezaslúženou láskavosťou,"

Ale je jasne rozlíšené,že autorom ducha svätého je Otec!

Odpoveď:
Nepíše sa iba o úteche Krista, ale o Duchu Božom, ako doslova o Duchu Kristovom. Ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nieje jeho. Ale ak je Kristus vo vás, atď... O tom istom Duchu text tiež píše, ako o Duchu Božom.

 

Námietka:
mať "ducha Kristovho", alebo mať "Kristovú myseľ"/ako hovorí Písmo / je jedno a to isté. Dá sa to povedať aj inými slovami,že "musíme verne nasledovať Krista",....potom tiež môžme povedať ,že máme Kristovho ducha,teda jeho myšlienkový sklon,postoj,....nakoľko je náš učiteľ!
Je to ťažké pochopiť? Prečo ty pcháš trojicu takmer všade?

Odpoveď:
Povedzme, že by text hovoril o Božej mysli. Potom by tam bolo napísané:

"..akže myseľ Božia prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá myseľ Kristovu, ten nieje jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale myseľ je život pre spravedlivosť."

.....Opäť by sme tu teda videli myseľ božiu spoločnú s mysľou Kristovou, ktorá má prebývať v nás. O mysli Božej by sa tu písalo rovnako ako o mysli Kristovej a o tejto mysli by sa písalo totožne, ako o samotnom Kristovi v nás. -Čiže opäť by z toho bola zjavná tá jedinosť Otca s Kristom. ...Nie, nedá sa tomu vyhnúť žiadnym prekrúcaním textu mili Svedkovia Jehovovi. :)

 

Námietka:
Aj Jehova má svojho ducha! Aj tu Písmo vraví ,že máme mať "Jehovovho ducha",....teda postoj ,aký má aj náš Stvoriteľ,lebo sme vytvorený na jeho obraz, a mali by sme ho napodobňovať,ako aj jeho syna!
A nepleť si to,že Duch Boží a duch Krista sú dve rozdielne veci, aj keď Otec a syn majú veľmi úzky vzťah a spoločné ciele.

Odpoveď:
Nepíše sa o spoločných cieľoch, ale hovorí "prídem k vám" o tom istom Duchu, za ktorého prosí od Otca. Hovorí o ňom ako o sebe, že on (Kristus) príde k nám. To je rozdiel. Podobne v druhom verši je jasne vyjadrené, že keď v nás prebýva Duch Boží, prebýva v nás Kristus. To nejde ničím zmazať. Žiadnou výhovorkou ani tvrdením o obraznej reči, čo je tradičný spôsob klamania Svedkov Jehovových. ....Takže neplatí, že Duch Boží a Duch Krista sú dve rozdielne veci. V texte sa o nich hovorí ako o jednej veci: "akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nieje jeho."

 

Námietka:
 Keď Kristus hovoril o Otcovi že je jediný pravý Boh, nemyslel tým seba. Keď sa Kristus povedal nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane, nemyslel tým nech sa stane jeho vôľa, lebo Otec nieje on sám.

Odpoveď:
Práve preto, že Kristus o sebe povedal, že je zároveň Otec, platí jeho vyjadrenie o jedinom pravom Bohu aj na neho (na Krista):

"Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. 9Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe?" (Ján 14,8)

Otec je hlava v trojjedinosti Boha, preto logicky je väčší ako Kristus a jeho vôľa sa musí diať (podobne ako hlava v našom tele je viac, ako naše ruky). Takže opäť to nie je relevantný argument proti trojici Otec+Syn+Duch.

 

Námietka:
 Modlil sa sám k sebe, lebo u Boha nič nie je nemožné.

Odpoveď:
Ruky(Kristus) sa prihovárali k hlave(Otcovi). Obaja sú však časťou jedného Boha.

 

Námietka:
 Boha nemôžeš pokúšať, ale môžeš.

Odpoveď:
Izraelci Boha pokúšali. Viď.:

Ex 17:7
Potom nazval to miesto Massa a Meríbá, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali Hospodina vraviac: Je Hospodin uprostred nás, či nie?

Nm 14:22
nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a pokúšali ma už desaťkrát, a nechceli počúvať môj hlas,

Dt 6:16
Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha, ako ste Ho pokúšali v Masse.

Ž 78:18
A pokúšali Boha v srdci, žiadajuc pokrm podľa svojich chúťok.

Ž 78:41
Potom zas pokúšali Boha, zarmucovali Svätého Izraelovho.

Ž 78:56
Lež spurne pokúšali Najvyššieho Boha a nezachovávali Jeho svedectvá.

Ž 95:9
kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci videli môj skutok.

Ž 106:14
Zmocnila sa ich vášeň v púšti, ba pokúšali Boha v pustatine.

....čiže znovu žiaden dôkaz, žeby Kristus nebol Boh a jedno s Otcom.

 

Námietka:
 Boh nemôže zomrieť, pretože je nesmrteľný a predsa zomrel.

Odpoveď:
Kristus po smrti na kríži existoval ďalej, rovnako ako existoval dávno pred tým, než vôbec nejaké telo mal:

Jn 8:58
Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som.

...celé veky Kristus existoval bez tela a tri dni bez neho by svoju existenciu nezvládol? smiley

 

Námietka:
 Keď Kristus povedal Otče prečo si ma opustil, tak v skutočnosti opustil sám seba.

Odpoveď:
Hlava opustila ruky. Ale bolo to len v zmysle pomoci, pretože Boh dopustil, aby Kristus trpel, preto to povedal. Čiže svojim spôsobom áno, Boh prestal sám sebe pomáhať. Bolelo ho to rovnako, ako jeho Syna. Jednotu Otca so synom to nijako nenabúralo.

 

Námietka:
 Mal Ježiš Božieho ducha? Mal! A mohol ním disponovať v záujme svojho Otca a iných? Mohol!
A tak ním liečil,....vyňal démonov,....kriesil a podobne.
A tak je úplne logické,že ho aj mohol sprostredkovane poslať,dať svojim nasledovníkom.
 A tak ak Mojžiš mohol rozdeliť svojho ducha na ďalších/dať im podiel/,....tak o čo viac to mohol urobiť Ježiš?!
Otázka,.....robilo to z Mojžiša Všemohúceho Boha?
Ak Ježiš kriesil mŕtvych ľudí "mocou ducha od svojho Otca",......bol preto Všemohúci Boh? Ale to robili aj ľudia!

Odpoveď:
Lenže Mojžiš nepovedal po rozdelení Ducha medzi 70 starších, že: "Prišiel som k vám", "Mojžiš je vo vás", "máte Ducha Mojžišovho" a podobne. Tak isto keď v prvej cirkvi udeľovali Ducha kladením rúk (napr. Peter), nikde nečítame, že k takému veriacemu týmto "prišiel Peter", alebo "Peter je v ňom". Naproti tomu keď Ježiš hovoril o zoslaní Ducha, povedal, že tým "Príde k nám" a o tých, ktorý toho Ducha prijali: "Kristus je vo Vás". To je veľký rozdiel. Kristus hovoril o Duchu Božom ako o sebe. To Mojžiš ani Peter o sebe povedať nemohli.

 

Námietka:
 Absolútne nechápem,.....prečo by Ježiš nemohol poslať svätého ducha?/tešiteľa/,....???
Hlavne ak čítame podobné slová ako:....."„Pomocník, svätý duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, "........" ja poprosím Otca, a dá vám iného pomocníka, aby bol navždy s vami,",........."Keď príde pomocník, ktorého vám pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca,"

Teda ,Ježiš ho POŠLE,......ALE OD OTCA !!!

Odpoveď:
Lenže okrem toho všetkého tiež povedal, že tým, že príde Tešiteľ príde k nám zároveň Kristus. A ďalej, že ten, kto v sebe toho Ducha má, má v sebe Krista. To o Mojžišovi alebo iných nebolo možné povedať.

 

Námietka:
Teda ,Ježiš ho POŠLE,......ALE OD OTCA !!!

Odpoveď:
Pošle ho od Otca, ale ZÁROVEŇ je napísané, že tým príde sám Kristus. Takže Ježiš a Otec majú toho istého Ducha = sú jedno.

 

Námietka:
Uvedom si aj fakt ,že slová:......"Všetko, čo má Otec, je moje."......poukazujú na fakt,že Ježiš dostal aj ducha od svojho Otca.

Odpoveď:
Keby ho len dostal, nikdy by sa o ňom nehovorilo aj ako o Duchu Kristovom. Stále by to bol Duch Otca. Lenže o ňom sa hovorí aj ako o Duchu Kristovom, či dokonca ako o samotnom Kristovi. (Rim 8:9-10) ....Takže záver je jasný: Pretože Duch, o ktorom sa píše ako o Duchu Božom a Duchu od Otca sa zároveň píše aj ako o Duchu Kristovom, je Kristus jedno s Otcom a je to Boh. Keď Mojžiš dostal Ducha Božieho, nikde nečítame, že to bol Duch Mojžišov. Alebo Duch sedemdesiatich starších po udelení. Stále to bol Duch Boží. A pretože tento Duch je zároveň nazvaný ako Duch Kristov, či dokonca sám Kristus v nás, je jasné, že Otec a Syn sú doslovne jedno. Majú spoločného Ducha.

 

Námietka:
Slová:......"Všetko, čo má Otec, je moje."......poukazujú na fakt,že Ježiš dostal aj ducha od svojho Otca. Ale tým nijak nebola narušená Zvrchovanosť jediného Boha! Ježiš ho dostal a Otec dal.
A ......."tak ten kto dáva,požehnáva je väčší"!
Tiež v tom texte,kde sa píše,že "Ježiš pošle ducha" sa píše tiež......"Ak poprosíte Otca o čokoľvek, dá vám to v mojom mene".
Ak by bol Ježiš Všemohúci Boh,mali tieto slová význam?

Odpoveď:
Áno mali. Otec je totiž Hlava v trojici. Ježiš vykonávateľom Jej (Jeho) vôle. Tak, ako aj naša hlava a ruky sú súčasť jedného tela (jednej osoby), aj Kristus je spolu s Otcom súčasť jednej osoby Boha. (Majú spoločného Ducha.)

 

Námietka:
Skutky 2:33,............."33 Keďže bol teda vyvýšený [na miesto] po Božej pravici a dostal od Otca sľúbeného svätého ducha, vylial to, čo vidíte a počujete."

Odpoveď:
To, čo Ježiš dostal bolo to zasľúbené vyliatie (povolenie k vyliatiu). Keď k tomu vyliatiu došlo, prišiel k veriacim tiež sám Kristus. Pretože tohoto Ducha o Otca zdieľajú spoločne. Lebo sú jedno. Preto bolo možné napísať, že ten kto má Ducha Božieho = má Krista.

 

Námietka:
19,........ 1,,....Filip videl v Ježišovi Boha Otca! Teda,....Ježiš=Jehova
2,...."Boha nikto nikdy nevidel"!

Odpoveď:
Môže, pretože určitú podobu (prezentáciu) Boha bolo možné vidieť často. Napríklad keď Ján na ostrove Patmos videl Sediaceho na tróne na nebesiach nebol to Boh? Ján ho videl: Zjv 4:2.9.10; 5:1.7 ...Podobne Izraelskí starší videli Boha na vrchu Sinaj:
Ex 24:10
A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi ako dielo jasnosti zafíra a ako samo nebo čo do čistoty.

Ex 24:11
A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.

....To, čo sa nemôže vidieť je Božia tvár (čiže Boh v jeho plnej sláve):
 
Ex 33:20
A zase riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pri tom zostal živý.
Ex 33:23
Potom odnímem svoju ruku, a vtedy uvidíš môj zad, ale moja tvár sa nemôže vidieť.

 

Námietka:

Môže sa BOH zmeniť,alebo je stály vo svojej podstate,nemenný!

Te to tak,že Biblia píše:...... „JA SOM JEHOVA, NEZMENIL SOM SA“ ......Mal.3:6

A v Jakubovi 1:17 sa píše, že u Jehovu..... „niet zmeny z otáčania sa tieňa“.

A o Ježišovi platí tiež niečo podobné:....... Hebrejom 13:8 nám pripomína:........ „Ježiš Kristus je ten istý včera a dnes a navždy.“

Odpoveď:
Boh sa skutočne nemení. Ide len o to, do akej miery zjavil svoju podstatu ľuďom v Starom Zákone. Vtedy o Bohu toľko nevedeli, ako dnes v Novej Zmluve. Aj prístup do Božej prítomnosti bol len pre vyvolených a uskutočňoval sa cez oponu, ktorá delila svätyňu od svätyne svätých. Dnes máme k Bohu ďaleko bližší prístup cez Kristovu obeť. Preto nám aj bolo o Bohu viac zjavené.

 

Námietka:
„Počúvaj, ó, Izrael: Jehova, náš Boh, je jeden Jehova.“ ?(5. MOJŽ. 6:4)

Odpoveď:
To samozrejme platí. Trojjedinosť nie sú traja Bohovia, ale jeden Boh v troch osobných reprezentáciách. Tí sú jedno.

 

Námietka:
žiaden žid/taký,onaký/ nemôže prijať túto pohanskú tradíciu a zaprieť šém Izraela,ktorý ho viedol od nepamäti!
Počúvaj, ó, Izrael: Jehova, náš Boh, je jeden Jehova.“ ?(5. MOJŽ. 6:4)

Odpoveď:
Nie je to pravda. Mnohí mesiánski Židia potvrdzujú doktrínu o Trojici: Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý ako tri reprezentácie rovnakého božstva. Viď Wikipedia.

 

Námietka:
Sud 6,12-16:
"Jahveho anjel sa mu zjavil a povedal: "Jahve s tebou, udatný bojovník!" Gedeon mu odpovedal: "Prosím ťa, Pán môj, ak je Jahve s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Vtedy sa Jahve obrátil k nemu a povedal mu: Choď a použi svoju silu a vyslobodíš Izrael z moci Madiána. Ja ťa posielam.  Ale Gedeon mu odpovedal: "Odpusť, Pán môj, akože môžem oslobodiť Izrael?" Jahve mu odpovedal: "Ja budem s tebou a ty porazíš Madiána, ako by to bol jediný muž."
.....kto sa rozprával s Gedeonom? Jahveho anjel,....alebo sám Jahve?
Sud 6,22-23:
"Tu Gedeon videl, že to bol Jahveho anjel, a povedal: "Beda, môj Pane Jahve, lebo som videl Jahveho anjela z tváre do tváre!"  Ale Jahve mu povedal: "Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš.

....Aj keby tým Božím synom,anjelom bol samotný Ježiš, a bol nazvaný Jahve, Pán,Všemohúci Boh,......aj tak by to nič nedokazovalo!
Tu išlo o zastúpenie samotného Boha jeho anjelmi,poslami,....a je jedno či už išlo o prvorodeného Božieho syna ,alebo iného Božieho syna,anjela! 

Odpoveď:
Ten anjel ale nebol nazvaný Jahve. Ani nikde nečítame, že by o sebe povedal: "kto vidí mňa, vidí Jahveho", "som jedno s Jahvem" alebo: "to som s vami ja Jahve".

....Je predsa normálne, že anjeli aj proroci hovoriac v mene Božom uvádzali svoje proroctvá slovami: "Takto hovorí Jahve:....", pričom to rozprával ten prorok alebo anjel. Nikdy ale o sebe nepovedali to, čo Kristus. Napríklad: "Dám vám svojho Ducha", "budem vo vás", "to som medzi vami ja Jahve", "som jedno s Jahvem", "daná mi je všetka moc na nebi a na zemi", "jemu sa klaňajú všetci anjeli", atď....

...Žiaden anjel nebol nikdy nazvaný Jahve, Pán,Všemohúci Boh. Jedine Kristus. Pretože ním je. Akonáhle je v písme niečo napísané, je to biblický dôkaz. Preto, keď v ňom čítame, že Ježiš bolnazvaný Jahve, tak to tak je. Žiaden anjel nebol nazvaný Jahve. Ani ten, ktorý hovoril s Gedeonom.

 

Námietka:
Citujem správu zo známej 53,1-12 kapitoly Izaiáša:.......
....Vyplýva z týchto veršov,že Ježiš je Všemohúci Boh?
Alebo jednoznačne to poukazuje na jeho Otca,Boha Jehovu?

ON totiž mu hovorí/okrem iného/,......"Preto mu dám odmenu medzi veľkými a s mocnými bude účastný na koristi,"

Teda, JEHOVA ho odmení, a bude medzi "veľkými",....ale nikdy nebude Všemohúcim Bohom!
JEHOVA dáva,odmeňuje,....syn berie,dostáva! Nakoľko Všemohúcemu Bohu "patrí všetko", a tak delí tým,ktorí si to zaslúžia! A "Jahveho sluha",Ježiš si to naozaj zaslúži!

Odpoveď:
Priamo z týchto textov to nevyplýva. Avšak slovné spojenie "medzi veľkými" je všeobecný výrok, ktorý nevylučuje, že sa jedná aj o pozíciu tú najvyššiu. -A skutočne. Ježiš o sebe povedal: "Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi." (Mt 28,18). Píše sa KAŽDÁ moc, čo inými slovami znamená VŠEMOHÚCNOSŤ. 

....Je jasné, že Jehova je v trojici ten, kto je hlava, preto od neho vychádza iniciatíva, vedenie, riadenie. On je ten, kto Krista odmeňuje, posiela, atď.... To ale nevylučuje Kristovo Božstvo a jednotu s Otcom.

 

Námietka:

1,....alebo iný príklad:........1 Mojž.32 kapitola:......." Ten povedal: Už sa nebudeš volať Jákob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. 30 Jákob sa ho potom spýtal: Prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal: Prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. 31 Jákob nazval to miesto Peníel, lebo povedal: Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. "
Koho to videl Jakob "z tváre do tváre" a s "kým zápasil"?

Nakoľko aj Hozeáš spomínal túto správu.......Hozeáš 12:3,..........." 3 V bruchu uchopil päty svojho brata a svojou dynamickou energiou zápasil s Bohom"

Tak s kým?

Nech odpovie opäť Písmo:......." Hozeáš 12:4,..........."4 A bojoval s anjelom a postupne získal prevahu. Plakal, aby si vyprosil priazeň.“

Samozrejme,žiadny rozumný človek nepovie,že daný anjel bol Všemohúci Boh, lebo to tam bolo jasne napísané! Takto zaobchádzajú s Písmom iba trinitári,čo si nectia Písmo!
Išlo tu len o to,čo je námetom tejto témy, o "princíp zastúpenia" Boha zhmotneným anjelom!

Odpoveď:
Ten s kým bojoval Jákob nebol nik iný, než sám jednorodený Syn Boží - v Novej Zmluve známy pod menom Ježiš Kristus. Vieme, že Ježiš má ešte iné mená. Viď napr.:Zjv 3:12:  
"Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha, a von nevyjde viacej nikdy, a napíšem na neho meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, i svoje nové meno."
Ďalšie jeho meno je "Slovo Božie" (Zjv 19,13)
....To, že bol v Hozeášovi 12:4 nazvaný anjelom neprekvapuje, pretože slovo "anjel" znamená "posol". Každého posla od Otca je možné nazvať anjelom. I Ježiša Krista o ktorom čítame, že bol poslaný Lk 4,43; Mt 15,24. Svoje meno Jákovovi však nechcel prezradiť. Bol to sám Kristus, kto zápasil s Jákobom. Kristus totiž i bojuje viď. Zjv 19,11; Zjv 17,14. Takže pravdu povedal Jákob: "Videl som Boha z tváre do tváre" (1Moj 32,30). Ako inak, veď v biblii predsa nebudú napísané lži. To isté vidíme aj v Novej Zmluve, keď si Filip pýtal vidieť Otca, Ježiš mu povedal: "Tak dlhý čas som s vami a nepoznal si ma?" (Ján 14,9) Dobre to do seba vzájomne zapadá.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.