Choď na obsah Choď na menu
 


Jednota cirkvi

Katolícky argument:
Najbližšie k jednote má katolícka cirkev, ktorá nebyť veľkej schizmy v roku 1054, kedy sa katolícka cirkev rozdelila na východnú (pravoslavnú) a západnú (rímskokatolícku) cirkev, bola by ukážkovo jednotná. Katolícka cirkev vždy obhajovala a snažila sa o jednotu, a odlučovanie sa iných cirkví od katolíckej cirkvi tvrdo trestala.
Na druhej strane je tu protestantizmus, v ktorom sú všetky protestantské cirkvi od seba zcela nezávislé, a každá s mierne inou náboženskou náukou. Len v súčasnosti existuje 20 hlavných prúdov protestantizmu ( Lutherizmus, Kalvinizmus, Husitstvo, Presbyterianizmus, Anabaptizmus, Baptizmus, Kongregacionalizmus, Reformovaní, Valdénizmus, Metodizmus, Kvakeri, Pentekostalizmus, Anglikanizmus, Nedenominační evanjelikáni, Africké cirkvi, Novo apoštolská cirkev, Čínske nezávisle cirkvi, Adventizmus, Darbismus, Navrátenecké hnutie) pričom menšie protestantské denominácie odvodené z týchto 20 hlavných protestantských prúdov tvoria tisícky menších denominácií.
Katolícka cirkev má teda oveľa bližšie k jednote ako protestantské cirkvi a oveľa lepšie splnila príkaz Písma o jednote.

Odpoveď:
Biblia nikde nevyzýva veriacich, aby udržovali jednotu s ľuďmi a skupinami, ktoré odpadli od Kristovho učenia. Práve naopak:
2 list Jánov 1,9-11
Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna. Ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte. Lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov.
  To netreba ani komentovať. Výroky o jednote, ktoré písali apoštolovia sa týkali tých, čo zostávajú v učení Kristovom. Biblia nikde nepodporuje nasilu udržiavanie kontaktov s nejakou inštitúciou, ktorá odpadla od učenia biblie, i keď predtým toto učenie prijímala. Príkladom je sám Kristus, ktorý z počiatku kázaval v synagógach, ale potom odtiaľ postupne odišiel a kázal vonku, lebo odmietli pravdu Božieho Slova. Podobne jednal aj apoštol Pavol (Skutky 13,46). Takže nasledujúce biblické výroky o jednote sa týkajú tých, čo stoja v pravde. Netýkajú sa nejakej organizácie či inštitúcie podľa názvu:
"a bude jedno stádo a jeden pastier"
"všetci hovorte to isté"
"usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch"
"aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno"

Kristus v kontexte toho posledného textu jasne povedal: "neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji" (Ján 17,9) -Takže tá jednota vo verši 11 sa netýka každého, ale iba tých, ktorí patria Kristovi a zachovávajú jeho Slovo. To vylučuje katolícku cirkev. To čo učí autor argumentu je falošná jednota. Jednota bez ohľadu na skutky a učenie organizácie. V biblii je ale postavený na prvé miesto vzťah s Kristom a jeho učenie. Dokonca aj apoštol Pavol sám na seba povedal (G
al 1:8): "Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!" ....Biblia teda nikde nepíše o jednote za každú cenu. Prvoradé je učenie a Kristus, nie nejaká inštitúcia podľa názvu, alebo už čohokoľvek iného.
....Autor hore uvedeného argumentu sa dokonca ani netají tým, že RKC trestala a vraždila ľudí, ktorí chceli od nej slobodne odísť. To nerobili ani zákonníci a farizeji. Nebránili nikomu odísť zo synagógy. Tým vlastne autor argumentu obhajuje diktátorské zločiny stredovekej RKC a zastáva sa ich. V prvej cirkvi nikto nikomu nebránil odísť. Tak RKC dala jasne najavo, že nemá s Kristovým učením a životom nič spoločné. Preto potrebuje presadzovať svoje herézie násilím. Človek, ktorý obhajuje takéto jednanie a zastáva sa ho, môže byť dokonca potenciálne nebezpečný - podobne, ako islamskí radikáli. Keď som sa s ním rozprával na jednom fóre o tomto, otvorene povedal, že je človeka lepšie zabiť, ako by mal stratiť večný život, alebo niekoho iného oklamať svojim, podľa neho špatným učením mimo katolíckej cirkvi. Za prvé: keď zabije toho, ktorý neprial Kristove evanjelium, ničím mu tým nepomôže, pretože do Božieho kráľovstva sa aj tak dostanú iba tí, ktorí prijali Krista a poslúchajú Božiu vôľu. Za druhé, to že nejaký človek môže naviesť iných aby verili jeho nesprávnemu učeniu nie je dôvod k vražde. Na svete sa šíri mnoho rôznych učení. Tento katolík by ich chcel asi všetkých pozabíjať. Takto to nefunguje. Ani Kristus nikoho nevyzýval k takému jednaniu. Boh dal človeku slobodnú vôľu. Kým žijeme na svete, musíme sa každý sám rozhodnúť, akému hlasu budeme načúvať. Záujem zabíjať ľudí, ktorí šíria iné učenie než moja cirkev, je myslenie teroristických organizácii. Je vidno, že z RKC tento stredoveký duch nevymizol a existujú v nej ľudia, ktorí sa s tým stotožňujú. To je veľmi alarmujúce a hraničiace s trestným činom podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. (Trestný zákon, §421). .....V Novej zmluve je jasne ukázané, aký postoj má veriaci zaujať k heretikovi. Má ho napomenúť a keď nepočúvne, má sa od neho oddeliť, nie zabiť. Tu je zopár citátov:
Matúš 18,15-17
A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi potresci ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúvne, získal si svojho brata. A keby nepočúvol, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo. A keby ich nepočúvol, povedz to cirkvi; a keby nepočúvol ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán.
Títovi 3,10
Sektárskeho človeka po jednom a po druhom upravení odby (Pozn.: nie zabi)
2 Petrov 3,17
Vy teda, milovaní, znajúc to vopred chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti.
1 Korintským 5,9-13
Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Pravda, nie so smilníkmi tohto sveta či s chamtivcami, s lupičmi alebo modloslužobníkmi, to by ste museli ujsť z tohto sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!