Choď na obsah Choď na menu
 


Ježiš je s cirkvou až do skončenia sveta

Katolícky argument:
Evanjelium podľa Matúša 28: 16-20
"16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
Poznámka : Ježiš prikazuje svojim apoštolom aby krstili a učili všetky národy. Lenže vieme, že apoštoli za svoj život nestihli pokrstiť a učiť všetky národy, preto tento verš sa nevzťahuje len na apoštolov, ale hlavne na apoštolských nástupcov. V 20 verši teda Ježiš hovorí, že on bude s apoštolmi a apoštolskými nástupcami po všetky dni až do skončenia sveta. To teda znamená, že daná Ježišova cirkev musí tým pádom neustále existovať,( keďže s nou bude Ježiš prítomný po všetky dni sveta) od čias Ježiša až do dnes.

Odpoveď:
Autor tohoto argumentu zavádza čitateľa vkladajúc do textu to, čo v ňom nie je. Nikde sa tam nepíše, že sa to týka "apoštolských nástupcov". Autor má odvahu dokonca klamať priamo keď tvrdí, že "on bude s..... apoštolskými nástupcami po všetky dni", čo v texte vôbec nie je. Z listu Efežanom 4,11 a iných miest vieme, že Boh si povoláva rôznych ľudí do rôznych služieb. Napríklad samotného apoštola Pavla povolal Boh. Nikto z dvanástich ho neustanovil. Text sa teda týka všetkých povolaných kázať evanjelium a krstiť.

 

Katolícky argument:
To teda znamená, že daná Ježišova cirkev musí tým pádom neustále existovať,( keďže s nou bude Ježiš prítomný po všetky dni sveta) od čias Ježiša až do dnes.

Odpoveď:
Z výroku "ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta" nevyplýva, že Ježišova cirkev musí neustále existovať.  "Ja som s vami....", čiže povolanými veriacimi. Tam, kde existujú veriaci, je s nimi Kristus.. Tam kde neexistujú, nie je. Napr. na americkom kontinente až do 15 storočia neboli veriaci, takže tam nemal byť s kým. Podobne, keby na celom svete bolo obdobie bez jediného veriaceho, nemal by byť s kým. Výrok by však platil, lebo sa týka len veriacich. Keď existujú veriaci, je s nimi Kristus. A takto to bude až do skončenia sveta. Je jedno, či existovali obdobia, v ktorých na celom svete nebolo jediného veriaceho.

 

Katolícky argument:
Jediná cirkev o ktorej máme spoľahlivé biblické a historické podklady že existuje už od čias Ježiša v nepretržitom slede až do súčastnosti, je katolícka cirkev. Žiadna iná cirkev nevie doložiť svoju neustálu existenciu od čias Ježiša až po súčastnosti. Protestantské cirkvi vznikli až v 15 storočí, a preto sa na nich nevzťahuje hore uvedený biblický verš, a preto nemôžu byť Božou cirkvou.

Odpoveď:
Katolícka cirkev prvých storočí nebola to, čo je dnes Rímskokatolícka cirkev. Tá prestala byť Kristovou cirkvou, pretože odpadla od Kristovho učenia a začala šíriť bludy, prekrútila učenie apoštolov a jej skutky boli a sú v príkrom rozpore s Novou Zmluvou. Nezáleží na telesnej postupnosti, ale na učení. Pavol sám seba dal pod kliatbu pre prípad, že by začal šíriť odlišnú náuku (Gal 1:8): "Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!" No a to sa stalo katolíckej cirkvi. Odpadnutie. Preto musela prísť reformácia.
....Neviem ako autor prišiel na to, že verš 20 sa nevzťahuje na protestantské cirkvi len preto, lebo vznikli v 15 storočí. Vo verši 20 nie je ani zmienky o tom, že keď niekto uverí v Krista až niekedy v ďalekej budúcnosti, Kristus s ním nebude, lebo je už príliš neskoro. Ježiš povedal, že bude s veriacimi do skončenia sveta. Svet ešte neskončil, preto stále je príležitosť. Všade kde vzniknú nejakí veriaci, bude s nimi Kristus. A platí to až do skončenia sveta.

 

Katolícky argument:
Paralelný verš, ktorí hovorí o tom, že Ježišova cirkev bude existovať v nepretržitom slede je nasledovný :
Evanjelium podľa Matúša 16:18
Roháčkov preklad : "A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti (Hádesu)"
Poznámka : V gréckom origináli sa v Mt 16:18 nachádza slovo Hádes. Hádes je grécke slovo, preložené z hebrejského šeol. Šeol znamenal v Starom Zákone podsvetie, miesto kam išli tí, čo zomreli na Zemi. Do šeolu išli aj spravodlivý Abrahám a ostatní spravodliví, ako i nespravodliví.
Ježišova cirkev je teda cirkev ktorú brány Hádesu nepremôžu. Hádes bolo miesto živých (ľudia tam žili - príbeh o Lazárovi a boháčovi) kam išli všetci tí, čo zomreli na Zemi. Keď sa teda hovorí o cirkvi, ktorú ani brány hádesu nepremôžu, znamená to, že Ježišova cirkev na Zemi nikdy nevymrie, v tom zmysle, že vždy bude mať na Zemi svojich nasledovníkov. Ak by sa stalo, že v prvom storočí vznikne Ježišova cirkev, no táto cirkev už nebude mať svojich ďalších nasledovníkov držiacich sa pôvodnej náuky cirkvi, potom by táto cirkev na Zemi zomrela - brány Hádesu by ju premohli. Ak by Ježišova cirkev, čo len na jednu generáciu nemala žiadných svojich nasledovníkov, potom by ju brány Hádesu premohli. Ježišova cirkev teda musí žiť neustále v nepretržitom slede na Zemi.

Odpoveď:
Brány Hádesu by cirkev premohli jedine vtedy, keby prestala existovať natrvalo. Ak boli aj nejaké obdobia na svete v ktorých neexistovala cirkev, vôbec to neznamená, že brány Hádesu ju premohli. Ešte nenastal koniec sveta a stále je šanca. ....Napríklad Boh povedal Izraelitom (Exodus 32,13): "Rozmnožím vaše semeno ako hviezdy nebies a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu semenu, a zdedia ju na veky." Napriek tomu však, že ju vlastnia naveky (ako povedal Boh), existovali obdobia, keď boli Izraelci zo svojej zeme vysídlení. Napr počas babylonského zajatia, alebo od Bar Kochbovho povstania, až do skončenia 2 svetovej vojny. ....Takže autor argumentu opäť prekrúca text biblie a vkladá do neho niečo, čo v ňom nie je a ani z neho nijako nevyplýva.

 

Katolícky argument:
A jediná cirkev o ktorej s istotou vieme, že existovala už od čias Ježiša až dodnes, je katolícka cirkev. Ona je preto tá cirkev, o ktorej Ježiš povedal, že ju brány Hádesu nepremôžu.

Odpoveď:
Nikto v Novej Zmluve cirkev neuzavrel a neonálepkoval nejakým názvom, ani necentralizoval pod nejaký centrálny zbor. V Novej Zmluve vidíme mnoho nezávislých zborov, ktoré neboli podriadené jednému. Jedno, čo mali spoločné bol iba Kristus. To, že v neskorších storočiach sa cirkev začala centralizovať, uzatvárať, nálepkovať, odvolávať na hierarchie bola jej chyba v rozpore s Novou Zmluvou.
....Raz podobne dvanástim učeníkom vadilo, že existoval akýsi človek ktorý nechodil s nimi a napriek tomu vyháňal démonov. Dokonca mu bránili. A čo na to povedal Kristus? Je to kacír a heretik, lebo sa nepodriaďuje nám? Prečítajme si:

Lukáš 9,49-50
Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

Prečo potom autor týchto argumentov chce brániť protestantom?