Choď na obsah Choď na menu
 


Katolícka lampa

Katolícky argument:
Evanjelium podľa Lukáša 8 kapitola : 4-17:
"4 Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: 5 "Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. 6 Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. 7 Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. 8 Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu." Keď to povedal, zvolal: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva."9 Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. 10 On im povedal: "Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. 12 Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. 13 Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. 14 Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. 15 A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. 16 Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. 17 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť."
Poznámka : Podobenstvo hovorí o tom, že lampa sa umiestnuje na svietnik (na vrch) aby jej svetlo osvetľovalo všetkých. Lampa v podobenstve sa vzťahuje na predchádzajúce podobenstvo a predstavuje Božie slovo, ktoré je postavené na svietniku, aby sa dostalo ku každému, ku komu ho Boh určil.

Odpoveď:
Lampa v podobenstve sa vzťahuje na predchádzajúci verš v ktorom sa hovorí o ľuďoch, "čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu". Potvrdzuje to aj v paralelný text v evanjeliu Matúša 5,14-16: "Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na vrchu, nemôže sa ukryť. Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach." -Takže svetlom sveta sú skutky veriacich a samotní veriaci. Ich osobný život. Nič viac, nič menej.

 

Katolícky argument:
Protestanti považujú za Božie slovo výlučne Písmo - Biblia. Lenže Biblia bola až do vynájdenia kníhtlače na konci 15 storočia, pre široký ľud neprístupná. Takže pre protestantizmus bola Biblia (Lampa) až do 15 storočia neprístupná. Protestantská lampa bola teda po dlhý čas schovaná niekde v kúte. Lenže to si rozporuje s podobenstvom, v ktorom sa hovorí, že lampa sa postaví na svietnik, a nikdy nie do kúta, alebo na iné skryté miesto.

Odpoveď:
Nie je pravda, že Božie Slovo je len biblia. Duch Svätý zjavuje svoje Slovo veriacim dodnes:
Evanjelium Jána 14,26   
"Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal."
Čiže Boh učí cirkev do dnes. Neučí však v rozpore s tým, čo už povedal predtým v biblii. Všimnime si výrok "pripomenie vám všetko, čo som vám povedal". Teda ak niekoho učí Svätý Duch, nebude učiť proti tomu, čo Kristus povedal v biblii. Katolícka cirkev ale učí mnoho vecí proti tomu, čo povedal Ježiš. Napríklad Mat. 5,34: "Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali". Katolíci však povoľujú prisahať. Ďalej povedal (Mar 16,16): "Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený". V rozpore s tým katolíci krstia kojencov, ktorí ešte neuverili. Atď, je toho hodne, čo porušujú, preto katolícku cirkev neučí Svätý Duch.
Ešte spomeniem jeden text kde sa píše, že verich okrem písma učí aj Svätý Duch:
1 list Jánov 2,27
A vy, to pomazanie, ktoré ste dostali od neho, zostáva vo vás, a nepotrebujete, aby vás niekto učil, ale ako vás učí to isté pomazanie o všetkom, a je pravdivé a nie je lžou a ako vás naučilo, tak zostanete v ňom.
Opäť platí, že to, čo veriacich učí pomazanie, nebude v rozpore s tým, čo Boh povedal predtým.
......Protestantská lampa nebola do 15. storočia schovaná v kúte. Jednoducho neexistovala, nie "bola schovaná". Protestanti pred 15 storočím neexistovali, preto logicky nemohli svietiť. Boli tu však iní, ktorí poslúchali Boha a jeho Slovo. Napríklad Ján Hus, Ján Viklef v 14 storočí, Tomáš Štítný, Peter Valdes a hnutie valdénskych v 12 storočí, atď... Ján Viklef a Peter Valdes boli zároveň prekladatelia biblie. Prinášali Božie Slovo bežným ľuďom. V každom období bol na svete niekto, kto bol svetlom. Rímskokatolícka cirkev to ale nebola. Tá žila a učila v rozpore s Kristovým učením. Mnohí nasledovníci Krista upozorňovali na odklon od princípov Evanjelia už od čias, keď kňazov a pápežov začali vábiť pokušenia tohto sveta. Pohoršovali sa hlavne nad úpadkom rehoľných rádov, neznalosťou Písma a ziskuchtivosťou cirkvi, ktorá už v období stredoveku vlastnila v každej európskej krajine priemerne až tretinu všetkých majetkov a pozemkov. Katolícka cirkev však bola voči svojim kritikom nemilosrdná. Akékoľvek prejavy nespokojnosti s počínaním duchovenstva trestala smrťou. RKC kradla, vraždila, biskupi smilnili. To smilnenie (ktoré na pôde duchovenstva RKC prebieha do dnes), je dôsledkom ďalšej herézie ktorá je v rozpore s bibliou, keď zakázali biskupom ženiť sa. Pavol povedal (1Tim 3,2): "Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy,....". To o RKC biskupoch neplatilo a neplatí dodnes.

 

Katolícky argument:
Potom tu máme katolícku cirkev - katolicizmus. Z Biblie vieme, že kresťanské cirkvi prvého storočia mali k Božiemu slovu (vo forme ústnej tradície apoštolov) voľný prístup. Katolícka cirkev vznikla zlúčením týchto prvotných apoštolských cirkví a teda Božie slovo sa nachádzalo po celý čas v nich- v katolíckej cirkvi. V 4 storočí katolícka cirkev oficiálne zhotovila biblický kanon (Biblia), a znova teda táto Biblia patrila po celý čas katolíckej cirkvi, ktorá patrila len jej, sama ju vykladala a učila ľud, a to až do 15 storočia.

Odpoveď:
Od 2 do do 4 storočia existovali početné kresťanské skupiny v Južnej Sýrii, Malej Ázii, Thrákii, Egypte, severnej Afrike, Mezopotámii, Hispánii, na Apeninskom poloostrove, v Gálii, dokonca v Británii. Hovorili z veľkej časti grécky a mali teda grécke opisy častí Novej Zmluvy. Kresťania v tom období verili, že keď sa niekto pokrstí a prihlási k Ježišovi Kristovi, stáva sa novým človekom a musí viesť nový štýl života. Nemôže sa prispôsobovať okolitému skazenému svetu, pošpinenému pohanskou modloslužbou a hriechom. Riešili sa i praktické otázky života. To hlavné učenie teda mali tieto cirkvi správne, čo ich odlišuje od neskoršej rímskokatolíckej cirkvi, ktorá vznikla za spoluúčasti cisára Konštantína až v 4 storočí. Rozvíjala sa tiež činnosť tzv. apologetov, spisovateľov, ktorí hájili kresťanstvo voči pohanskej spoločnosti, židom, gnostikom. Napr. Athenagoras, Justin Mučedník, Irenej z Lyonu, Tacián Sýrsky, Theofilos z Antiochie, Meliton Sardský, Kléméns Alexandrijský, Órigenés, Tertullianus, Eusebeios z Kaisareie, Lactantius. Zbory v tom čase uznávali 4 evanjéliá, Skutky apoštolov, Pavlove listy, 1 list Jánov, 1 list Petrov. Diskutovalo sa akurát o knihe Zjavenia Jána, liste Jakubovom, 2 liste Petrovom, 2 a 3 liste Jánovom, Hermovom pastierovi, liste Barnabášovom, Didaché, Klementových listoch.. O nich sa rozhodlo v tom 4 storočí na koncile. Keby však tieto listy v kánone i chýbali, nič podstatné by sa nestalo. Zvesť Novej Zmluvy by tým neutrpela, pretože všetko je uvedené v tom zvyšku, uznávanom cirkvami od 1 storočia. Dokonca už Peter píše o Pavlových listoch a stavia ich na roveň ostatných písiem (2 Pet.3,16).
....Biblia teda nepatrí rímskokatolíckej cirkvi, ale všetkým veriacim od počiatku. Tie kľúčové spisy Novej Zmluvy boli prístupné a čítané všetkým veriacim v zboroch (1 Tes.5,27). Katolícka cirkev naopak ukradla tieto spisy a násilím zneprístupnila bežným ľuďom, aby mohla svojvoľne šíriť bludné herézie odklepnuté na konciloch. S tým skoncovala reformácia. Rôzne reformačné hnutia však prebiehali dávno pre Lutherom.

 

Katolícky argument:
Lampa v podobenstve bola teda celý čas na svietniku, výlučne v katolíckej cirkvi. Svetlo z lampy sa dostávalo ku každému, ku komu sa malo dostať - katolíckym cirkevným predstaveným, ktorí potom vyučovali ľud.

Odpoveď:
Až na to, že lampa v podobenstve nie je Božie Slovo. Keby to bolo Božie Slovo, tak RKC ho naopak ukryla pod nádobu = zneprístupnila ľuďom. Cirkevní predstavení nie sú totiž Božie Slovo. To, čo vyučovali a vyučujú cirkevní predstavení býva často v priamom rozpore s Božím Slovom, takže tak ani tak neplatí to, čo tvrdí autor týchto argumentov.