Choď na obsah Choď na menu
 


Kristov zostup do pekiel

Nikodémovo evanjelium.
časť 2
Kristov zostup do pekiel:


17 1Řekl Josef: “Proč se divíte, že Ježíš byl vzkříšen? Na tom není nic divného, ale podivné je, že nebyl vzkříšen sám, ale že vzkřísil i mnoho jiných, kteří se ukázali před mnoha lidmi v Jeruzalémě. A neznáte-li dosud ostatní, tedy znáte přece Simeona, který vzal do náručí Ježíše, a jeho dva syny, které (Ježíš) vzkřísil. My jsme je totiž nedávno pohřbili. Nyní lze vidět, že jejich otevřené hroby jsou prázdné a oni žijí a pobývají v Arimatii. Poslali jsme tedy lidi a ti našli jejich hroby otevřené a prázdné.” Pak řekl Josef: “Pojďme do Arimatie a najděme je.”

2Tehdy vstali velekněží Annáš a Kaifáš, Josef, Nikodém a Gamaliel a ostatní s nimi a odešli do Arimatie a našli tam ty, o nichž Josef mluvil. Pomodlili se a pozdravili navzájem. Pak šli s nimi do Jeruzaléma  přivedli je do synagogy, zavřeli pevně dveře, položili do středu Starý zákon Židů a poté jim velekněží řekli: “Chceme, abyste přísahali při Bohu Izraele a při Adonaiovi a řekli po pravdě, jak jste vstali z mrtvých a kdo vás vzkřísil z mrtvých.“

3Jakmile to vzkříšení uslyšeli, udělali na svých tvářích znamení kříže a řekli velekněžím: “Dejte nám papír, inkoust a pero z rákosu.” Přinesli jim to tedy a když usedli, napsali toto:


18 1Pane Ježíši Kriste, vzkříšení a živote světa, dej nám milost, abychom vyprávěli o tvém vzkříšení a o zázracích, které jsi vykonal v  Hádu. My jsme byli v Hádu se všemi od věků zesnulými. O půlnoční hodině  vyšlo v oné temnotě jakoby světlo sluneční a zazářilo, takže svítilo na nás na všechny a viděli jsme se navzájem. A ihned náš otec Abraham spolu s patriarchy a proroky si plni radosti řekli: “Toto světlo pochází z velkého osvícení.” Prorok Izajáš, který tam byl přítomen, řekl: Toto světlo je od Boha a od Syna a od Ducha svatého, které jsem prorokoval za svého života slovy: Země Zabulón a země Neftalí, lid sedící ve velké temnotě, uvidí velké světlo.”

2Potom vystoupil do středu jiný asketa z pouště a patriarchové mu řekli: “Kdo jsi?” On řekl: “Já jsem Jan, poslední z proroků, který jsem urovnal cesty syna Božího a hlásal jsem lidu pokání pro odpuštění hříchů. A syn Boží přišel ke mně a jakmile jsem ho zdálky spatřil, řekl jsem k lidu: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. A svou rukou jsem ho pokřtil v řece Jordánu a spatřil jsem, jak Duch svatý na něho sestupuje jako holubice a uslyšel jsem hlas Boha a Otce, jak říká: Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil. A proto mne poslal i k vám, abych ohlásil, že sem přichází jednorozený syn Boží, aby byl spasen, kdokoli v něj uvěří. Kdo v něj neuvěří, bude odsouzen. Proto říkám vám všem, abyste se mu všichni poklonili, jakmile ho spatříte, protože pouze nyní je pro vás čas k pokání za to, že jste se na marném horním světě klaněli bůžkům, a za to, že jste hřešili. Není možno, aby k tomu došlo jindy.”


19 1Když tedy Jan takto poučil obyvatele Hádu a když to uslyšel první stvořený (člověk) praotec Adam, řekl synovi Šétovi: “Synu můj, chci, abys řekl praotců lidského rodu a prorokům kam jsem tě poslal, když jsem ulehl k smrti.” Šét řekl: “Proroci a patriarchové, slyšte: Můj otec Adam, první stvořený člověk, když ulehl k smrti, mne poslal, abych se poblíž rajské brány pomodlil k Bohu, aby mne jeho anděl dovedl k stromu smilování, abych tam načerpal olej a pomazal jím svého otce, aby povstal z nemoci. A to jsem i učinil. Po modlitbě přišel anděl Páně a řekl mi: “Šéte, o co žádáš? O olej, který uzdravuje nemocné nebo o strom, z něhož teče tento olej, kvůli nemoci svého otce? To nemůžeš teď dostat. Odejdi tedy a řekni svému otci, že po uplynutí 5500 let od stvoření světa sestoupí na zem jednorozený syn Boží, který se stane člověkem, a ten jej pomaže tímto olejem, a vzkřísí ho z mrtvých, vodou a Duchem svatým omyje jeho i jeho potomky, a tehdy bude vyléčen z každé nemoci. Teď je to nemožné.“ Když to patriarchové a proroci uslyšeli, velice se zaradovali.


20 1Zatímco se všichni takto radovali, přišel Satan, dědic temnoty, a řekl Hádovi: “Ty všežroute nenasytný, slyš má slova: Kdosi z národa židovského zvaný Ježíš se nazývá synem Božím. Ale  protože je člověkem, Židé ho ukřižovali s mou pomocí. A když nyní zemřel, připrav se, abychom ho zavřeli zde. Vždyť já vím, že je člověkem, a slyšel jsem, jak sám říkal, že jeho duše je smutná až k smrti. Způsobil mi i mnoho zla na horním světě, když ještě pobýval se smrtelníky. Všude, kde nacházel mé služebníky, pronásledoval je, a všechny lidi, které jsem učinil hrbatými, slepými, zmrzačenými a malomocnými a podobně, uzdravoval pouhým slovem, a mnohé, které jsem chtěl již pohřbít, i ty oživil opět pouhým slovem.”

2Hádés řekl: “A on je tak mocný, že to může činit pouhým slovem? Můžeš se mu, je-li takový, vůbec postavit? Zdá se mi, že takovému se nikdo nemůže postavit. Říkáš-li, že jsi od něho slyšel, že se bojí smrti, pak to říkal žertem a posměšně a chtěl tě uchopit svou mocnou rukou. A běda, běda tobě na všechen věk.”  Satan řekl: “Všežroute nenasytný, Háde, to ses tak polekal, když jsi slyšel o našem společném nepříteli? Já jsem se nelekl, ale zapůsobil jsem na Židy a oni ho ukřižovali, napojili ho žlučí s octem. Připrav se tedy, abys ho pevně uchopil, až přijde.“

3Hádes odpověděl: “Dědici temnot, synu záhuby, ďáble, nyní jsi mi řekl, že mnohé, které jsi připravil k pohřbu, on oživil pouhým slovem. A jestliže jiné osvobodil z hrobu, jak a jakou silou ho zadržím? Já jsem před krátkou dobou pohltil jakéhosi člověka jménem Lazar, a za chvíli kdosi z živých jej silou pouhého slova vyrval z mého nitra. Myslím, že je to ten, o němž mluvíš. Pakliže přijmeme odtamtud jeho, bojím se, aby nás nějak neohrozili i ti ostatní. Podívej, už cítím, že se stávají neklidnými všichni, které jsem od věků pohltil, bolí mne břicho a zdá se mi, že když mi byl prve vyrván Lazar, bylo to špatné znamení. Vylétl ode mne ne jako mrtvý, ale jako orel. Tak rychle ho země ze sebe vydala. Proto tě zapřísahám, pro tvé i mé dobro, nevoď ho sem. Myslím totiž, že sem přichází, aby vzkřísil všechny mrtvé. A to ti říkám, při temnotě, která nám patří, jestliže ho sem přivedeš, nezůstane mi už nikdo z mrtvých.“
 

21 1Zatímco Satan a Hádés takto spolu rozmlouvali, zazněl hlas mocný jako hrom: “Nechť vaši představení zvednou věčné brány, ať vejde Král slávy.” Když to Hádés uslyšel, řekl satanovi: “Vyjdi, jsi-li mocný a postav se mu.” Satan tedy vyšel ven. Pak Hádés řekl svým démonům: “Zavřete dobře a pevně kovové brány a železná břevna, mějte v moci zámky, stůjte vzpřímeně a dávejte pozor na všechno. Jestliže totiž on sem vejde, pak běda, běda, zmocní se nás.”

2Když to praotcové uslyšeli, začali ho všichni urážet a říkali: “Všežroute nenasytný, otevři, aby vešel Král slávy.” Prorok David řekl: “Nevíš slepče, že o tom hlasu, o onom zvedněte brány jsem prorokoval, když jsem byl živ na světě?” Izajáš řekl: “Já jsem to předvídal a osvícen Duchem svatým jsem napsal: Mrtví obživnou a (mrtví) v hrobech budou vzkříšeni a plesat budou obyvatelé země i kde je, smrti, tvá zbraň? Kde je, Háde, tvé vítězství?”

3A zase se ozval hlas: “Zvedněte brány!”  Když Hádés uslyšel hlas podruhé, odpověděl jako by nerozuměl a řekl: “Kdo to je Král slávy?” A andělé Páně řekli: “Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji.” Při tomto hlasu se kovové brány rozbily, železná břevna se zlomila a všichni spoutaní mrtví byli zbaveni pout a my s nimi. A vešel Král slávy jako člověk a všechny temnoty Hádu se naplnily světlem.


22 1Hádés ihned vykřikl: “Byli jsme poraženi, běda nám. Ale kdo jsi ty, který máš tak velikou moc a sílu? A kdo jsi ty, který sem přicházíš bez hříchu, který se zdáš být malým, a máš velikou moc, který jsi nízký i vysoký, otrok i pán, voják i král, který máš moc nad mrtvými i živými? Který jsi byl přibit na kříž, uložen do hrobu a sotva ses stal svobodným, zlomil jsi veškerou naši moc? Jsi snad Ježíš, o němž nám říkal archisatrapa Satan, že máš skrze kříž a smrt zdědit celý svět?”

2Tehdy Král slávy uchopil archisatrapu Satana za hlavu, předal ho andělům a řekl: “Železy mu spoutejte ruce, a nohy, šíji i ústa.” Pak ho předal Hádovi a řekl: “Vezmi a drž ho pevně až do mého druhého příchodu.”


23 1Hádés uchopil satana a říkal mu: “Belzebube, dědici ohně a pekla, nepříteli svatých, co tě přimělo k tomu, abys způsobil, že byl ukřižován Král slávy, aby on pak přišel sem, a zbavil nás moci? Obrať se a viz, že ve mně nezůstal ani jeden mrtvý, ale že vše, co jsi získal díky dřevu poznání, jsi ztratil kvůli dřevu kříže, veškerá tvá radost se obrátila v zármutek a tím, že jsi chtěl usmrtit Krále slávy, jsi usmrtil sám sebe. Poněvadž jsem tě tedy převzal, abych tě pevně držel ve své moci, ze zkušenosti poznáš, jaké zlo ti způsobíme. Ty arciďáble, příčino smrti, kořene hříchu, cíli všeho zla, co zlého jsi shledal na Ježíšovi, že jsi usiloval o jeho záhubu? Jak ses odvážil spáchat takovou špatnost? Jak sis usmyslil přivést do této temnoty takového člověka, který tě připravil o všechny od věků zemřelé?”


24  1Zatímco Hádés takto mluvil k Satanovi, Král slávy napřáhl pravici, uchopil a vzkřísil praotce Adama. Pak se otočil a řekl ostatním: “Sem ke mně všichni, kteří jste byli usmrceni kvůli dřevu, jehož se tento dotkl. Hleďte, já jsem ten, který vás všechny křísí skrze dřevo kříže.” Potom všechny pustil ven a praotec Adam, na němž bylo patrno, že je plný radosti, řekl: “Děkuji tvé vznešenosti, Pane, že jsi mne vyvedl vzhůru z nejhlubšího Hádu.” A stejně promluvili i všichni proroci a svatí: “Děkujeme ti, Kriste, spasiteli světa, že jsi vyvedl ze záhuby náš život.”

2Když toto řekli, Spasitel požehnal Adama znamením kříže na čele. Když učinil totéž i patriarchům, prorokům a mučedníkům a praotcům, uchopil i je a vystoupil z Hádu. A zatímco on kráčel, zpívali svatí otcové, kteří ho provázeli: “Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, aleluja, jemu přísluší chvála všech svatých.”


25 1On tedy šel do ráje, držel praotce Adama za ruku a předal jej i všechny spravedlivé archandělovi Michaelovi. Když vcházeli do brány ráje, setkali se s nimi dva starci, jimž svatí otcové řekli: “Kdo jste vy, kteří jste nespatřili smrt a nesestoupili jste do Hádu, ale bydlíte v ráji se svými těly a dušemi?” Jeden z nich odpověděl: “Já jsem Henoch, který se zalíbil Bohu, jím jsem byl sem uveden a tento zde je Elijáš Tišbejský, a my budeme žit až do konce věku. Tehdy budeme vysláni Bohem, abychom se postavili Antikristovi a byli jím usmrceni, po třech dnech vstali z mrtvých a v mracích uchváceni k setkání s Hospodinem.“


26 1Zatímco oni toto říkali, přišel jiný ponížený člověk a nesl na ramenou kříž. Svatí otcové mu řekli: “Kdo jsi ty, který vypadáš jako lupič, a jaký kříž to neseš na ramenou?” On odpověděl? “Já, jak vy říkáte, jsem na světě byl lupičem a zlodějem, proto mne Židé chytili a předali smrti na kříži spolu s naším Pánem Ježíšem Kristem. Když jsem, zatímco on visel na kříži, spatřil znamení, uvěřil jsem v něj, prosil jsem jej a řekl mu: Pane, až se staneš králem, nezapomeň na mne. A on mi ihned řekl: Amen, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Nesl jsem tedy svůj kříž a přišel s ním do ráje a když jsem našel archanděla Michaela, řekl jsem mu: Náš Pán Ježíš, který byl ukřižován, mne sem poslal. Přivedl mne tedy k bráně Edenu. A když ohnivý meč spatřil znamení kříže, otevřel mi a já jsem vešel. Potom mi anděl řekl: Počkej chvíli, protože přichází praotec lidského rodu Adam se spravedlivými, aby i oni vešli dovnitř. A nyní, když jsem vás uviděl, přišel jsem vám naproti.”

Když to svatí uslyšeli, zvolali všichni mocným hlasem: “Velký je náš Pán a velká je jeho moc!”


27 1Toto vše jsme viděli a slyšeli my, dva vlastní bratři, kteří jsme byli posláni archandělem, Michaelem a bylo nám uloženo, abychom ohlásili zmrtvýchvstání Páně, dříve však, abychom odešli k Jordánu a byli pokřtěni. Tam jsme i odešli a byli jsme pokřtěni spolu s jinými vzkříšenými mrtvými. Potom jsme přišli do Jeruzaléma a oslavili jsme pesach vzkříšení. Nyní odcházíme, poněvadž zde nemůžeme pobývat. Láska Boha a Otce a milost našeho Pána Ježíše Krista a přítomnost Ducha svatého nechť je se všemi vámi.

Toto napsali, zapečetili svitky a dali jeden z nich velekněžím a jeden Josefovi a Nikodémovi. A oni pak okamžitě byli pryč. K slávě našeho Pána Ježíše Krista, amen.