Choď na obsah Choď na menu
 


List Laodikejským


    Pavel, apoštol ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista, bratřím, kteří jsou v Laodikeji: Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Děkuji Kristu ve vší své modlitbě za to, že v něm stále setrváváte a jste vytrvalí v jeho skutcích, očekávajíce zaslíbení pro den soudu. Ať vás neklamou žádné plané řeči lidí, kteří mezi vás pronikají, aby vás odvrátili od pravdy evangelia, které zvěstuji. A nyní nechť vám Bůh dá, aby ty věci, které jsou ode mne, k prospěchu pravdy evangelia […] sloužili a činili dobré skutky, které (vedou ke) spáse věčného života. Nyní jsou zjevná má pouta, v nichž trpím pro Krista a z nichž se těším a raduji. A k věčné spáse mi slouží to, co se koná pro vaše modlitby za pomoci Ducha svatého, ať v životě, ať skrze smrt. Pro mne je život v Kristu a smrt radostí. Jeho milosrdenství ať ve vás způsobí, že budete mít tutéž lásku a budete jednomyslní. Proto tedy, milovaní, jak jste to slyšeli v mé přítomnosti, tak to dodržujte a čiňte v bázní boží a získáte věčný život. Je to totiž Bůh, kdo ve vás působí. Všechno, co děláte, čiňte bez zdráhání. A co ještě, milovaní: Radujte se v Kristu a vyhýbejte se těm, kdo mají špinavé zisky. Kéž vaše prosby jsou zjevné před Bohem; a bukte pevní v smýšlení Kristově. Čiňte to, co je bezúhonné, pravdivé, čestné, spravedlivé a co hodné lásky. Ve svém srdci uchovávejte to, co jste slyšeli a přijali, a pokoj bude s vámi. [Pozdravujte všechny bratry svatým polibkem!] Pozdravují vás svatí. Milost Pána buk s vaším duchem. Zařikte, aby to [četli Koloští a] abyste četli list do Kolos. [Bůh pak a Otec Pána našeho Ježíše Krista kéž vás zachová bez úhony v Kristu Ježíši, jemuž náleží čest a sláva na věky věků. Amen.]