Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

 

Kapitola 17 Válka v nebesích

Znovu jsme šli do pekla. Ježíš mi řekl: „Mnoho duší je zde kvůli čarodějnictví, okultismu, uctívání jiných bohů, neposlušnosti, nevěry, opilství a nečistotě těla i ducha. Pojď, ukážu ti tajné a skryté věci. Zjevím ti, jak se modlit proti mocnostem zla.“ Vešli jsme do části pekla, která byla poblíž zlého srdce. „Brzy půjdeme do čelistí pekla, chci všem sdělit, že peklo se rozšířilo.“
Zastavili jsme se a Ježíš řekl: „Pohleď a věř!“ Podívala jsem se a uviděla otevřenou vizi. V této vizi jsem viděla, že jsme spolu s Ježíšem vysoko nad zemí a hledíme do prostoru. Vysoko nad zemí jsem uviděla duchovní kruh. Tento kruh byl neviditelný přirozenému oku, ale v Duchu jsem ho mohla jasně vidět. Věděla jsem, že tato vize se týká našeho boje proti knížatům a mocnostem v povětří. Když jsem tak hleděla, zjistila jsem, že takových kruhů je tam několik. V prvním kruhu bylo mnoho špinavých, zlých duchů. Viděla jsem, jak tito duchové nabrali podoby čarodějů, začali lítat v podnebeských oblastech a dělat mnoho duchovní škody. Slyšela jsem hlas Ježíše, jak říká: „V Mém jménu jsem dal svým dětem moc nad tímto zlem. Poslouchej a UČ SE, JAK SE MÁŠ MODLIT!“
Uviděla jsem podivně tvarovanou bytost, jak povstává z dalšího kruhu. Začala se točit a házet kletby. Potom jsem viděla, jak nějaký démon povstal a začal dělat zemi zlé věci. Ten démon měl ducha šamana. Obrátil se, zasmál a potom z kusu dřeva, který měl v ruce, začal házet čáry na určité lidi. Viděla jsem i jiné zlé duchy, jak se k tomuto čaroději připojují a Satan mu dal ještě více moci. „To, co svážete na zemi, svážu i v nebi.“ řekl Ježíš. „Satan musí být svázán, aby v těchto posledních dnech mohly být modlitby svatých účinné. ( „Svatí“ jsou v Bibli nazýváni všichni věřící, kteří jsou ospravedlnění obětí Ježíše Krista na kříži a stali se duchovně „novými stvořeními v Kristu“.)
Z dalšího kruhu povstal jiný čaroděj a ten začal vydávat rozkazy. Když začal mluvit, na zem padal déšť a oheň. Mluvil spoustu zlých věcí a svedl mnoho lidí. Když jsem to sledovala, viděla jsem, jak se k tomu čaroději přidali další dva zlí duchové vysoko nad zemí. Toto vše byla zlá knížata a mocnosti povětří. Dali svou moc čarodějům, kteří se shromáždili na určitém místě, aby konali zlo. Kolem nich byli pracovníci temnoty. Duchové přišli a odešli podle toho, jak si sami vybrali. „Sleduj to pozorně,“ řekl Ježíš, „protože Svatý Duch ti zjevuje velikou pravdu.“
Ve vizi jsem viděla, jak se na zemi děje strašné zlo. Zlo bylo velebeno a hřích v rozkvětu. Mocnosti zla způsobily, aby lidé kradli, lhali, šidili, zraňovali jeden druhého, aby mluvili zlo a podlehli vášním těla. Na zemi byl uvolněn veškerý druh zla. Řekla jsem: „Pane, to je hrozná podívaná!“ Ježíš mi řekl: „Mé dítě, před Mým jménem musí zlo utéct. Obleč se v plnou Boží výzbroj tak, abys mohla obstát ve zlém dni, všechno vykonat a zůstat stát.“
Mezitím, co tito zlí duchové plivali na zem své ohavnosti a špínu, viděla jsem, jak se Boží lid začíná modlit. Modlili se s vírou ve jménu Ježíše. Když se modlili, vyšlo Slovo Boží proti těmto zlým duchům, takže začali ztrácet půdu pod nohama. Když se svatí modlili vytrvale, síly zla musely povolit své sevření. Zlé čáry byly zlomeny a ti, kteří byli oslabeni mocnostmi pekla, byli najednou posilněni. Když se modlili v jednomyslnosti, do boje vstoupili nebeští andělé. Viděla jsem je, jak bojují se zlými knížaty a mocnostmi povětří a ničí je. Viděla jsem řady a řady andělských sil a v každé řadě jich bylo asi 600. Když lidé takto uvěřili Bohu, andělé mohli zakročit. Bůh jim dal rozkazy a velikou moc. Tu dal svým lidem i andělům, aby ničili skutky Satana. Bůh bojoval proti zlu v oblacích. Když lidé uvěřili a modlili se k Bohu, pak byly zlé mocnosti zničeny. Ale když převládala nevěra, začaly zlé mocnosti vítězit.
„Můj lid musí věřit a shodnout se jeden s druhým a se Mnou,“ řekl Pán, „aby tak všechny věci byly předloženy k nohám Otce.“ Nebe a země se musejí shodnout, aby zničily naše nepřátele. Když ze země začaly stoupat chvály Božího lidu, zlé mocnosti se daly na ústup. Viděla jsem svatý Boží lid, jak se modlí celým srdcem proti nástrahám ďábla. Když se tak modlili, zlé čáry a prokletí byly zlomeny a svatí získali vítězství. Tady je to, co se stalo. Když andělé bojovali s démony a mocnostmi pekla, byli svatí vysvobozeni SKRZE MODLITBU. Když byli tito lidé vysvobozeni, mnoho chvály stoupalo k Bohu a tyto chvály přinesly ještě více vítězství. Pouze když okamžité odpovědi na modlitby byly v nedohlednu, začaly chvály ustávat a zlo začalo vítězit.
Uslyšela jsem anděla, jak mocným hlasem říká: „Ach, Pane, víra Tvého lidu je slabá. Musejí mít víru, abys je mohl vysvobodit od hord Satana. Pane, slituj se nad dědici Tvého spasení!“ Hlas Všemohoucího odpověděl: „Bez víry je nemožné zalíbit se Bohu. Ale Pán je věrný a vybuduje vás.“ Znovu jsem v této vizi viděla, jak Bůh vylévá svého Ducha na všeliké tělo a lidé uvěřili, že Bůh učiní vše, o co požádají, protože jsou Jeho a upřímně Ho milují. Měli víru v Boha a věřili Jeho Slovu a Bůh je vysvobodil. A Slovo Boží se rozmáhalo na zemi. Pán řekl: „Všechny věci jsou možné těm, kteří věří, že Já bdím nad svým Slovem, abych ho vykonal. Vy vykonáte svoji část a můžete si být jisti, že Já vykonám tu svoji. Pokud bude Můj lid stát v pravdě a bude bojovat ten dobrý boj víry, stanou se nádherné věci, tak jako v den Letnic. Volejte ke Mně a Já vás vyslyším. Budu vaším Bohem a vy budete Mým lidem. Já vás upevním v pravdě, spravedlnosti a upřímnosti.“
Ve vizi jsem viděla křesťany, jak jsou znovu zrozeni jako malé děti. Viděla jsem, jak při nich stojí andělé a ochraňují je před ublížením. Viděla jsem Pána zástupů, jak bojuje jejich bitvu a vybojovává pro ně vítězství. Potom tyto děti vyrostly a sklidily pole Pána slávy. Konaly dílo Páně s radostným srdcem. Milovaly Boha, Bohu důvěřovaly a Bohu sloužily. Viděla jsem, jak se spojují andělé a Boží Slovo, aby zničili zlo z povrchu zemského. Viděla jsem pokoj na zemi, když nakonec vše bylo položeno k Božím nohám.

 Dopredu