Choď na obsah Choď na menu
 


NASPÄŤ

 

KAPITOLA 19 – Přímé slovo těm, kteří se chtějí z okultismu dostat

REBEKA VYPRÁVÍ:

Chtěla bych teď přímo oslovit čtenáře, kteří jsou zapleteni do okultismu (tj. do satanismu), a chtějí z toho ven. Co vám mám vyřídit, vám snad bude připadat tvrdé, ale je to poctivá pravda založená na Božím slovu. Snadná cesta ven neexistuje. Ježíš není snadná úniková cesta. Ježíš má sice nad Satanem a démony veškerou moc – a tato moc je ti k dispozici; ty ses však rozhodl sloužit Satanu – a Satan své služebníky jen tak nevydá. To je prostě skutečnost. Za své osvobození budeš muset bojovat. Tvou jedinou nadějí je bojovat v moci a autoritě Ježíše Krista. Avšak tento boj je skutečný. Uvolnit se z vazeb okultismu, to znamená rozhodnout se »buď vše, anebo nic«. Satanismus nemůžeš opustit částečně nebo postupně. Musíš se rozhodnout, že jej opustíš úplně, a to jednou provždy. Jestliže se pokusíš jít tam zpátky, pravděpodobně tě zabijí – a už nikdy nebudeš mít šanci dostat se ven. To je vážná věc. „Nebo nemožné jest jednou již osvíceným, kteříž i zakusili daru nebeského, a účastníci učiněni byli Ducha svatého, okusili také dobrého Božího slova, a moci věku budoucího, kdyby padli, zase obnoviti se ku pokání, jakožto těm, kteříž opět sobě znovu křižují Syna Božího, a v porouhání vydávají. Židům 6,4-6“ Okusil-lis jednou moc a dobrotu Boží a jeho spásu, a pak ses vrátil k satanismu, již nikdy nebudeš schopen znovu činit pokání, a věčnost strávíš v nejtrýznivějších mukách v pekle. „Ježíš mu odpověděl: »Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J an 14,6“

Je jen jediná cesta, kterou lze přijít k Bohu Otci a být vysvobozen ze Satanovy říše, totiž skrze Ježíše Krista. Jestliže se chceš vymanit z otroctví Satana, můžeš to udělat jedině tak, že učiníš Ježíše svým Spasitelem a naprostým Pánem. Nemůžeš sloužit Ježíši a zároveň Satanu, a jestliže nesloužíš úplně Ježíši, pak SLOUŽÍŠ Satanu. Potřebuješ jediné: popros nahlas Ježíše, aby ti odpustil, obmyl tvoje hříchy svou drahou krví prolitou na kříži, a popros ho, aby zcela převzal vládu nad tvým životem. Démoni v tobě a kolem tebe budou dělat vše, aby tě od toho zdrželi, ale nemohou tě zastavit. „Odstup od nepravosti [zlého] každý, kdo vzývá jméno Kristovo. 2. Timoteovi 2,19b“ Musíš úplně skoncovat se vším zlým. Jsem si dobře vědoma, že to bude velice obtížné, neboť téměř vše, co jsi získal, máš od Satana. Musíš se vzdát všech svých magických schopností – sem patří zejména schopnost komunikovat s duchovním světem. Musíš poprosit Pána, aby všechny tyto schopnosti od tebe odňal, a aby je odňal tak dokonale, že i kdyby ses pak vzepřel a pokusil se je získat zpět, aby to už nešlo. Musíš poprosit Pána, aby oddělil tvou duši od ducha, abys zcela a navždy ztratil schopnost komunikovat se Satanem a jeho démony i schopnost používat své duchovní tělo. Své magické schopnosti nebudeš moci použít ani ke své vlastní ochraně. „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhráni duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,12- 13“ Před Bohem nemůžeš nic skrýt! Musíš úplně skoncovat se vším zlým. Jestliže žiješ spolu s dalšími dosud zapojenými do satanismu, jako například v nějaké komuně, musíš se odtud dostat pryč bez ohledu na to, co tě to bude stát. Musíš pochopit, že se již nemůžeš spolčovat s přáteli či příbuznými, kteří zůstávají ve službě Satanu. Budeš vystaven silné-mu vlivu a útokům, zvláště ze strany členů rodiny, kteří v satanismu zůstávají. „Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do druhého… Matouš 10,23“

 Když poprosíš Ježíše Krista, aby ti odpustil a očistil tě a stal se tvým Pánem a Mistrem, dá ti svou moc a autoritu nad démony v tobě i kolem tebe. Nemyl se. Jen proto, žes poprosil Ježíše, aby tě spasil, neřeknou ti teď démoni zdvořile »nashledanou« a nevyskočí z tebe. Byl jsi to ty, kdo je službou Satanu pozval dovnitř, a Pán nyní očekává, že TY se chopíš moci a autority, která je ti dána ve jménu Ježíš, a vyrazíš je ven. Musíš pochopit, že démoni v tobě jsou odhodláni tě stůj co stůj zabít, i kdyby se satanisté přímo na tebe nedostali. Nedovol těmto démonům, aby nad tebou vládli. Nyní musíš vládnout ty nad nimi. Přikaž jim ve jménu Ježíše nahlas, aby z tebe vyšli a ve jménu Ježíše tě opustili. „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení:Ve jménu mém budou vyhánět démony… Marek 16,17“ „Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele… Lukáš 10,19“

Potřebuješ pomoc. Modli se k Pánu a pros jej, aby tě přivedl k dalším křesťanům, bratřím a sestrám, kteří mohou a jsou ti ochotni pomoci, ale buď opatrný. Satan má i v křesťanských sborech mnoho služebníků a je mnoho křesťanů, kteří nejsou Pánu plně vydáni. Dříve než se někomu svěříš, hledej potvrzení a radu od Pána. Aby se ti dostalo úplného osvobození od démonů, kteří jsou v tobě, budeš s největší pravděpodobností potřebovat pomoc. Úplné osvobození je možné – nenech si od nikoho namluvit něco jiného. Snaž se co nejrychleji dosáhnout úplného osvobození. Budeš-li hledat Pána se vší vážností, vyslyší tě a pomůže ti. Musíš číst, studovat a učit se Boží slovo. Poslušnost Bohu je absolutní nutnost. Ježíš říká: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání… Jan 14,15“ „Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Jan 15,10“ „Ne každý, kdo mi říká »Pane, Pane, « vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš 7,21“

Tvou nejlepší ochranou proti útokům Satana je okamžitá poslušnost Božím příkazům – nejen příkazům Bible, nýbrž i příkazům, které ti dává Bůh přímo skrze Ducha svatého. Musíš pochopit, že jsi v podstatě vzpurný člověk, jinak by sis s okultismem vůbec ani nezačal. Satanismus přitahuje, protože lidé prahnou po moci, aby mohli vládnout nad svým životem a ovládat druhé. Nárok vlády Ježíše, to je oblast ve tvém životě, na kterou Satan tvrdě zaútočí. Bude ti do mysli vkládat nejrůznější otázky jako například: »Proč bych měl vždycky všechno dělat tak, jak chce, Pán? Vždyť je to koneckonců můj život. « Nikoli, tak to není. Nikdy nezapomeň, že jsi byl koupen za hroznou cenu – za utrpení Ježíše na kříži. Nyní patříš Pánu. Písmo je zde velmi jasné. „Nebo vzpoura jest takový hřích jako čarodějnictví, a přestoupiti přikázání jako modlářství… 1 Samuelova 15,23“

Slovo Boží musíš studovat a učit se mu nazpaměť. To je tvoje ochrana. Bůh sám ti dá, abys daným písmům porozuměl. Nepřijímej nic, co ti říká někdo jiný, aniž by sis to sám neověřil příslušnými písmy a neprosil Pána, aby ti v té věci dal jasno. Pravděpodobně se radikálně změní tvé životní okolnosti – zejména ve finanční oblasti. Nezapomínej: vše, cos dostal od Satana, patří jemu, a má tedy právo ti to vzít. Bůh je i k Satanu absolutně spravedlivý. Ale nezoufej, bohatství, které ti dá Pán, má daleko větší hodnotu než vše, co ti snad může nabídnout Satan. „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6,19-21“ Ten nejdrahocennější poklad, který vůbec můžeš mít, je osobně poznat Boha. Pros jej, aby se ti sám zjevil. Ježíš se otázal Petra: Miluješ-li mne více nežli tito? (Jan 21,15b) A tutéž otázku, takto vyhroceně, klade dnes každému z nás. Panství Ježíše je absolutní: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Matouš 10,37-38“

Satan tě v této věci přímo vyzve. Jsi připraven dát Pánu Ježíši Kristu přednost před každým člověkem i před každou věcí? Nemáš-li Ježíše před svými drahými, pak tvé naděje vymanit se z područí Satana jsou liché. Satan si tvých drahých použije k tomu, aby si tě ve svém otroctví udržel. Ráda bych uvedla příklad, abyste pochopili. Dostalo se nám té cti spolupracovat s jedním krásným černošským manželským párem, nazvěme je »manželé Blackovi«. Oběma šlo ke třicítce, byli velmi inteligentní a v místním Bratrstvu dosáhli dosti vysokého postavení. Odevzdali svůj život Ježíši a odmítli déle sloužit Satanu. Radili jsme jim, aby opustili zemi, ale pochopitelně váhali, neboť pan Black měl velmi dobře placené místo. Měli dvě děti, čtyřleté děvčátko a dvouletého chlapečka. Prožili strašnou zkoušku svého vydání se Ježíši. Asi šest měsíců poté, co ze satanismu vyšli, Bratrstvo manžele Blackovy a jejich dcerku uneslo. Vzali je na shromáždění, kde jim před jejich vyděšenýma očima dcerku doslova svlékli zaživa z kůže. Opakovaně jim říkali, že mučení zastaví, jestliže se oba zřeknou Ježíše Krista a prohlásí za svého pána Satana a budou mu znovu sloužit. Přes nepopsatelná muka, která prožívali, když se museli dívat, jak je jejich milované dítě mučeno, a když museli poslouchat výkřiky její smrtelné úzkosti, zůstali pevní. Postavili na první místo ve svém životě Ježíše a nikdy by se ho jako svého Pána nezřekli. Konečně jejich děvčátko zemřelo a jejich únosci je pustili. Za týden náhle vážně onemocněl jejich syn. Byl hospitalizován a věnovali se mu přední specialisté v kraji – nebylo to nic platné. Do dvou dní zemřel, a lékaři nikdy nezjistili, co mu bylo. Evidentně ho zabili černou magií. Manželé Blackovi opět zůstali pevní a nadále sloužili Ježíši. Krátce po této dvojnásobné tragédii se vystěhovali ze země. Zůstali jsme s nimi ve styku. Po dvou letech se paní Blackové narodila dvojčata, chlapec a děvče. Pan Black studoval na duchovního. Snad si říkáte: „Jak je to možné, proč Pán jejich děti neochránil, když se přece stali křesťany?" Když se plně vydáš Ježíši Kristu, dáváš mu vše. To není jen nějaká hra! Můžeš si být jist tím, že Satan bude Pána žádat o vše, cos mu vydal, právě tak jako u Joba. Otec může dát Satanu svolení, aby si vzal, oč žádá. „Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Izaiáš 55,8-9“

BŮH JE BŮH. Svým chápáním se nemůžeme ani přiblížit jeho myšlení a důvodům, proč činí, co činí. Jakkoli hrozná byla oběť, kterou Blac-kovi ve službě Ježíši podstoupili, je jen slabým odrazem toho, co vytrpěl a obětoval pro nás na kříži Ježíš. Ježíš nám zcela jasně říká: „Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Zjevení 2,10“ „A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. Matouš 10,28“

Jedno bych chtěla říci zcela jasně. Tento boj je velmi reálný; je to boj na život a na smrt. Jsem si vědoma toho, že mnozí se mnou rozhodně nebudou souhlasit a šmahem odmítnou, co říkám. Avšak pokud jde o mne, co mi přikázal můj Pán Ježíš, prostě říci musím, a to bez ohledu na jakoukoli opozici. Každý křesťan, který vstupuje do skutečného duchovního boje, a každý křesťan, který slouží Ježíši Kristu a kdysi byl služebníkem Satanovým, musí počítat s pronásledováním, utrpením a ranami, které utrží v boji. A pravděpodobně se ti nedostane okamžité úlevy ani uzdravení. „A tak i všichni, kteří chtějí pobožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství míti budou 2. Timoteovi 3,12“ Kolik jsi ochoten trpět pro Pána? (Mluvím o strádání v oblasti tělesné, duchovní, duševní, citové a finanční.) Jakou cenu přikládáš duši? Jakou cenu jsi ochoten zaplatit za přivedení duše ke spáse, za odmítnutí sloužit déle Satanu a za to, že smíš vzdávat čest Pánu Ježíši Kristu, který tě vysvobodil ze Satanova otroctví? Ježíš byl ochoten zaplatit velmi vysokou cenu – neuvěřitelné utrpení a smrt! „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí - k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2,6-11“

Lidé však řeknou: »V Kristu máme vítězství, ne porážku. « To je pravda. Vskutku, cílem této knihy i našeho života není nic jiného než prohlašovat toto vítězství. Avšak toto vítězství není v našem fyzickém časném světě vždy okamžité. Často musíme nejdříve mnoho zápasit, bojovat a trpět. Nakonec dosáhneme úplného vítězství v Kristu, Bůh sám setře každou slzu a celou věčnost budeme trávit nekonečnou radostnou oslavou tohoto vítězství. Co však v tom mezidobí, v němž se nacházíme, když jsme uprostřed utrpení, které je často nad naše síly? Co je naší nadějí? Jak se s tím vypořádáme? Právě v této situaci se nám věčnost zdá začasto tak mlhavá, tak vzdálená, že myšlenky na ni sotva přinášejí útěchu. Jak často dostávám banální odpověď: »Ale nedělej si starosti, Bůh ti nenaloží víc, než uneseš! « To je nesprávné a je to falešné citování Písma. Písmo zde praví: „A protož kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl. Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrný jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. 1. Korintským 10,12-13“ Je veliký rozdíl mezi pokušením a utrpením. Pavel o tom píše velmi jasně: „Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme.2. Korintským 1,8“

Uvaž následující písmo: „Když jsme to již nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v evangeliu Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo nedal zviklat v těchto souženích; neboť sami víte, že to je náš úděl.1. Tesalonickým 3,1-4“ Takže kde je naše pomoc, naděje, odpověď? Mluvím ze své vlastní zkušenosti, jako ten, kdo se více než tři roky nacházel uprostřed utrpení a v tlacích, které daleko překračovaly, co dokážu vydržet, přičemž žádná úleva nebyla v dohledu. Mimo vší pochybnost vím, že zdědím »korunu života« a po celou věčnost budu prožívat velkou radost. Ale abych byla upřímná, to mým ránám příliš neulevuje. Nemám k dispozici řešení, které by přišlo jen tak »lusknutím prstík. Mohu říci jediné: když své nohy pevně kladu na »Skálu« (Ježíše Krista) a den co den v slzách prosím Pána, aby mi dal sílu a milost k tomu, abych stála, prožívám tyto nádherné verše: „Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, Otec milosrdenství, a Bůh všelikého potěšení, kterýž těší nás ve všelikém soužení našem, abychom i my mohli potěšovati těch, kteří by byli v jakémkoli soužení, tím potěšením, kterýmž i my potěšeni jsme od Boha. Nebo jakož se rozhojňují utrpení Kristova při nás, tak skrze Krista rozhojňuje se i potěšení naše. 2. Korintským 1,3-5“ „Když pevně stojím, pomáhá mi Pán nést utrpení a tlak a zármutek, takže mne nepřemáhá smrt; a mohu pokračovat v práci, jež mi byla svěřena, v plné jistotě, že vím, komu jsem uvěřila, a jsem přesvědčena, že je mocen ochránit to, co jsem mu svěřila, až do onoho dne. 2. Timoteovi l,12b“ Často se budeme nacházet v situaci, kdy jsme učinili vše podle svého nejlepšího poznání, a přesto se nám bude zdát, že situace je stále beznadějná. Pak si musíme připomenout moudrou radu, kterou dal Pavel Efezským: „A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi. Efezským 6,13“ Prostě stát, stát pevně na základě Ježíše Krista a neustoupit, očekávat na něho, to je to nejtěžší. A tak tedy stůjme, moji drazí bratři a sestry v Kristu. Stůjme společně u vědomí, že „bych pak chodil uprostřed soužení, obživíš mne; proti vzteklosti nepřátel mých vztáhneš ruku svou, a tak vysvobodí mne pravice tvá. Hospodin dokoná za mne; nebo milosrdenství tvé, Hospodi- ne, na věky, aniž díla rukou tvých kdy opustíš. Žalm 138,7-8“

Ať se stane cokoli, velký nevystižitelný Bůh vesmíru má s tebou plán. S TEBOU! Ty jako jednotlivec a On jej splníte. Všechny Satanovy mocnosti ani jeho obrovské vojsko nemohou Boha zastavit, aby svůj plán s tebou nedovršil. Mnoha věcem nerozumíš, a dokud jsi zde na zemi, ani neporozumíš. Ať už bude výsledek jakýkoli – život, smrt nebo nepřetržité utrpení až do konce – jedním si můžeš být jist a v tom spočinout: den za dnem nějak, způsobem, kterému nemusíš rozumět, Bůh naplňuje svůj cíl s tebou a jeho láska k tobě vytrvá na věky. Nevzdávej se! Pán tě z područí Satana osvobodí. Jenom Pán tě může osvobodit – ty nejsi silnější ani inteligentnější než démoni! Nic nemůžeš sám, ale Ježíš může a chce!

Ježíš přišel osvobodit zajaté!

KAPITOLA 20– Definice

REBEKA VYPRÁVÍ:

Snad bude vhodné, když uvedeme některé z nejběžnějších pojmů okultismu. Jejich výčet by mohl být dlouhý, avšak rozhodli jsme se, že se omezíme na ty nejběžnější, s nimiž se křesťan nejspíše setká.

FAMILIÁRNÍ PŘEDMĚTY To jsou předměty, které jsou démonům důvěrně známé a ke kterým tíhnou. Vše, co se používá při uctívání Satana nebo při službě jemu, je půdou pro démony. Jinými slovy, démonům je dovoleno na těchto předmětech ulpívat nebo jich užívat. Podívejme se na několik písem, která se k tomu vztahují. „Tesané sochy jejich bohů spálíte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, nevezmeš si je, abys nepadl do léčky. Před Hospodinem, tvým Bohem, je to ohavnost. Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propadl bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá. Deuteronomium 7,25-26“ „Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. 1 Korintským 10,19-20“

Obě tato písma ukazují, že modly zde představují démony. Verše z Deuteronomia nám jasně ukazují, že všechny předměty používané ve službě Satanu jsou Bohu ohavností. Nesmí se používat ani zlato ani stříbro z nich. Vše musí být zničeno. Každý příkaz, který Bůh dává, má určitý smysl. Bůh nechtěl, aby si Izraelité tyto »démonicky zamořené« věci brali domů, protože věděl, jaký účinek na ně budou mít. Bůh je varoval, aby tomuto »prokletí« nepropadli. Proč? Protože mocný vliv, který démoni mají, by způsobil, že by je začali sami uctívat. Písmo nám stále znovu ukazuje, s jakou vážností a starostlivostí Bůh před těmito předměty užívanými ve službě Satanu varuje. Přečtěme si příběh Achaná v knize Jozue v 7. kapitole. Bůh Izraelitům přikázal, aby si z Jericha nebrali žádnou kořist. Celé Jericho uctívalo Satana a sloužilo Satanu. Avšak Achán si některé věci z města vzal. Bůh k Jozuovi promluvil: „Izrael zhřešil. Přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých klatbě, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. Jozue 7,11“

Důsledkem Achanova počínání bylo, že celá armáda Izraele byla v bitvě poražena. To je velmi vážné varování pro nás. Jestliže své obydlí nebo svůj život neočistíme, budeme pokaždé, když se budeme snažit bojovat proti Satanu, poraženi. Běžné familiární předměty (démonům důvěrně známé) jsou: veškeré okultní předměty, které se používají při provádění okultních praktik, veškeré rockové desky, plakáty, trička atd., veškeré předměty používané při imaginativních hrách, veškeré umělecké předměty používané ve východních náboženstvích jako malé sošky bohů, které si lidé kupují jako turistické suvenýry, veškeré růžence a předměty používané v katolicismu, veškeré předměty používané u svobodných zednářů, veškerá literatura nebo kazety z okultních a pohanských náboženství a tak dále - výčet je téměř nekonečný. Všechny tyto předměty je nutné zničit. Myslím, že vynikající novozákonní příklad nám dali Efezané ve Skutcích apoštolů. „To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných. Skutky 19,17-19“

Existuje ještě jiný druh familiárních předmětů. Satanovi služebníci mohou vyvolat démony a napojit je na určité neokultní předměty. Tyto předměty dají někomu jako dárek, čímž dostanou démona přímo do jeho bytu, aniž by onen člověk věděl, k čemu dochází. Úmyslem těchto démonů je působit silným démonickým vlivem, aby vyvolali například manželské sváry, rozepře mezi rodinnými příslušníky, nemoci, deprese, potíže při modlitbě a četbě Písma a tak dále. Tyto předměty obvykle není nutno ničit. Obvykle stačí prosté pomazání olejem a modlitba, při které prosíme Pána, aby tyto předměty posvětil a očistil. To je v souladu s principem, který dal Bůh Mojžíšovi: „Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytek a všechno, co je v něm, a posvětíš jej i s veškerým náčiním, a bude svatý. Exodus 40,9“ „Jako oblakové a vítr bez deště, tak člověk, kterýž se chlubí darem lživým. Přísloví 25,14“

DŮVĚRNÍ DUCHOVÉ „Ať se mezi vámi nenajde nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, ani ten, kdo provádí věštění, ani hadač, ani zaklínač ani čarodějnice ani zaříkávač, ani ten, kdo se doptává familiárních duchů, ani čaroděj ani ten, kdo se doptává mrtvých. Deuteronomium 18,10-11 [KJVJ“ Familiární, resp. důvěrný duch* je démon, s nímž čarodějnice rozvinula úzkou komunikaci. Takovíto démoni jsou používáni nejrůznějším způsobem. V naší době se důvěrní duchové používají hlavně ke špiclování a získávání informací. Tak se používá výrazu »čarodějničin důvěrným Často to bývá nějaké zvíře. V tomto případě je démon poslán do zvířete – a čarodějnice pak může prostřednictvím komunikace s démonem jak ovládat zvíře, tak vidět i slyšet vše, co vidí a slyší toto zvíře. Čarodějnice nebo lidé v okultismu rozvíjejí často velmi úzké spojení se zvířetem nebo ptákem, které takto používají. Traduje se, že čarodějnice používají černé kočky. To je však lež, kterou šíří Satanovi služebníci ke zmatení lidí. Čarodějnice mohou kočky k tomuto účelu používat a také to často dělají, ale dávají přednost kočkám bílým, neboť bílá představuje čistotu. K takovému případu došlo nedávno v mé ambulanci. Velice miluji zvířata. Mám párek koček, které se mnou velmi rády jezdí v autě, a většinou jednu nebo i obě beru s sebou do ambulance. Normálně je máme v uzavřeném prostoru, kde nepřijdou do styku s pacienty.

* Ve spojení s familiárním duchem uskutečňuje čarodějnice, věštec, zaříkávač, zaklínač, hadač, okultista, šaman atd. své praktiky.

Toho večera posledním pacientem byl dosti mocný místní čaroděj. Myslím, že tehdy ještě netušil, že jeho pravou identitu znám. Toho večera se Jožkovi, mému kocourkovi, jaksi podařilo dostat se ven a přišel do místnosti, kde byl pacient. Popadla jsem ho, dříve než se ho pacient mohl dotknout, a řekla jsem: »Omluvte mne, Jožkovi se jaksi podařilo dostat se ven; doufám, že vám kočky nevadí. « »Vůbec ne, vždyť sami máme kočku, kterou máme moc ádi. « Když jsem vynášela Jožku z místnosti, Pán mi ukázal, že už je pozdě. Pacientovi se podařilo poslat do něj důvěrného ducha. Stačila jenom vteřinka! Když už všichni pacienti odešli, seděla jsem v kanceláři a mluvila se dvěma přáteli. Změna v chování Jožky byla nápadná. Normálně je úplně tichý a klidný. Ale jak jsme tak seděli a vyprávěli, neustále přecházel od jednoho k druhému a zvědavě vzhlížel k tomu, kdo právě mluvil. Vysvětlila jsem jim, co se stalo. Pacient používal očí a uší kocoura, aby vše podrobně sledoval.

Zvedla jsem si Jožku, pohlédla přímo do jeho nyní žhoucích a zlostných očí a řekla: »Jimmy (tak se jmenoval ten pacient), teď mě poslouchej. Tvůj pán Satan je lhář. Není silnější než Ježíš. Ježíš Kristus je Bůh a zemřel na kříži za mne i za tebe. Měl bys sloužit Ježíši, a ne Satanu. A teď ti dokážu, že to, co říkám, je pravda. Mocí Ježíše Krista z tohoto zvířete tvého familiárního ducha vyženeme. Jestli je Satan tak silný, jak říká, nemohli bychom to udělat. « Pak jsem vzala trochu oleje a s přáteli jsme se spojili v modlitbě. Prosili jsme Pána Ježíše, aby démona vyhnal. A opět, změna byla okamžitá. Žhoucí plamen z očí kocoura vyprchal, bojová nálada byla ta tam, vydal ze sebe mohutný vzdech a ihned usnul. Máte-li domácí miláčky, dávejte vždy pozor, zda v sobě nemají takového familiárního ducha. Obvykle nevíme, zda máme co do činění s démonem nebo s lidským duchem. Proto dříve než poprosíte Pána, aby jej vyhnal, povězte krátce evangelium. Kdykoli to jen jde, usilujte o to, aby satanista slyšel evangelium. Denně se modlíme, aby Bůh dal našim zvířatům zvláštní ochranu. Zvířata lze obvykle snadno očistit, neboť nehřeší, a Satan tudíž v nich nemá záchytný bod tak jako u lidí. Přesto však i zvířata jsou postižena prokletím hříchu. Písmo o tom jasně mluví. „Víme přece, že veškeré tvorstvo až po dnes společně sténá a pracuje k porodu. Římanům 8,22“ Nakonec bude celé stvoření, včetně zvířat, skrze Ježíše Krista obnoveno, a tak bude prokletí hříchu odstraněno. „Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala. A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj úvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, které jsou na zemi, buďto ty věci, které jsou na nebi. Koloským 1,19-20“

Zdá se, že v biblických dobách se pojem důvěrný duch vztahoval spíše na ducha, kterého se nějaká čarodějnice prostě doptávala. Velmi zajímavý případ najdeme v 1. Samuelově 20,8. Saul byl na konci své kariéry. Byl ve vzpouře proti Bohu již tak daleko, že se rozhodl vyhledat ženu, která se doptávala důvěrných duchů, aby zjistil, jak dopadne bitva příštího dne. Saul požádal ženu, aby použila svých démonů k vyvolání ducha mrtvého proroka Samuele. Žena neváhala. Očekávala přece, že se dostaví její démon a bude se vydávat za Samuela. Vskutku zajímavé na tomto příběhu je, že Bůh poslal samotného Samuela! Verš 12 v 28. kapitole nám říká, že žena vykřikla zděšením, když místo démona uviděla skutečného Samuela. Ty četné spiritistické seance, které se konají za účelem navázání kontaktu s mrtvými, jsou všechno lži. Tyto čarodějnice nemohou ve skutečnosti s mrtvými žádný styk navázat. Toto písmo nám ukazuje, že mohou použít pouze démonů, kteří se za mrtvou osobu vydávají. Satan může zabít lidské tělo, ale po smrti nad duchem a duší žádnou moc nemá. „Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! Lukáš 12,4-5“ „Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova… Přísloví 9,10“

Náš Pán nám jasně říká, abychom se nebáli smrti těla, kterou Satan může způsobit, ale abychom se báli Boha, který může ducha i duši po naší smrti uvrhnout do pekla. Věřím, že tato i jiná písma jasně ukazují, že Satan a jeho démoni nemají nad duší a duchem lidí po jejich smrti nižádnou moc. Ještě jedno písmo, které se k tomu zvláště vztahu- je, najdeme ve Zjevení. Ježíš tu říká: „A živý, ježto jsem byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Zjevení 1,18“

ZAKLÍNACÍ A ZAŘÍKÁVACÍ FORMULE, KOUZLA, ČÁRY A KLETBY To vše má jeden cíl – vyvolat démona či démony, aby provedli určitou věc. Inkantace, tj. zaříkávání, se často děje v básnické formě. Zaříkávačích formulí je nespočet a předávají se z pokolení na pokolení. Obvykle se vyslovují nahlas (pamatujte, že démoni nedokážou číst, co se odehrává v lidské mysli), ale často duch čarodějnice promlouvá do duchovního světa, který svýma fyzickýma ušima neslyšíme. Výrazy »někoho očarovat, proklít, zaříkávat« označují to, že někdo vyvolá nějakého démona a pak jej pošle na jinou osobu, aby na ni vyvíjel určitý vliv nebojí ublížil. VŠECHNO čarování, i takzvané »dobré«, jako například když se má v dané osobě vyvolat láska, provádějí démoni. V některých zemích se používá výrazu »být uhranutý«, znamená to, že nějaký člověk je pod vlivem nebo vládou démonů, které vyslala nějaká čarodějnice. Mocnější čarodějnice nemusejí používat dlouhé a složité zaříkávači formule. Prostě s démony v duchovním světě komunikují přímo nebo prostřednictvím svého »vůdčího ducha«. VŮDČÍ DUCHVůdčí duch je obvykle mocný démon, kterého čarodějnice speciálně požádá, aby přišel a přebýval v ní, udělil jí nejrůznější okultní dovednosti a schopnosti, aby mohla ještě lépe komunikovat s jinými démony. Vůdčím duchem Elaine byl Men-Čen. Ovládal celý její život. Udělil jí mnohé schopnosti, o nichž jsme již podrobně psali.

FETIŠE, TALISMANY, AMULETYTyto tři výrazy označují zhruba totéž. Týkají se předmětů, které se většinou nosí nebo se zavěšují nad dveře. Majitel těchto předmětů věří, že mu zajistí ochranu nebo přinesou štěstí. Talismany mají nejčastěji přinést »štěstí« Amulety a fetiše se často zhotovují k tomu, aby ochránily osobu před určitým nepřítelem jako například před jinou čarodějnicí. V takovém případě se do amuletu či fetiše vloží něco z nepřítele (například vlas). Co do složení a stavby se velmi liší, ale moc, která je za nimi, je vždy stejná. Démoni! Pán žádné takovéto předměty nemá! Moc křesťanů je pouze v našem Pánu Ježíši Kristu a v jeho dokonaném díle na kříži. Každý křesťan, který takovéto věci přijímá a užívá, používá přímo démonů. Je zarážející, kolik křesťanů nahlíží na kříž, bibli či podobné předměty jako na něco, co je ochrání, zrovna tak jako amulety a fetiše. To je v naprostém rozporu s Božím slovem.

IDENTIFIKAČNÍ ZNAMENÍ Jestliže chce čarodějnice vyslat démona proti nějaké jiné čarodějnici, tento démon automaticky nepozná, kdo tato osoba je. Nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem je poskytnout tomuto démonu nějaký předmět či znamení, kterým tuto osobu identifikuje, jako například vlasy nebo odstříhané nehty apod. Někdy se také používá částí oděvu, ale ty nejsou tak efektivní jako části osoby samé. Tato znamení slouží k identifikaci dané osoby právě tak jako otisky prstů. Často se vyskytly potíže, když se satanisté pokoušeli magií zabít naše domácí miláčky. Povšimli jsme si, že naše kočky nebo pes měli z jedné strany ustřihnuty fousy. O některé z našich miláčků jsme přišli, neboť démoni je utrápili nemocí, ale teď už si. dáváme pozor; modlíme se za ně, mažeme je olejem a prosíme Pána, aby je ochránil. Fousky ustřižené našim zvířatům byly »rozpoznávacím znamením« neboli identifikačním předmětem, který čarodějnice dává démonům, aby naše zvířata identifikovali.

ČAROVNÉ KAMENY Čarovný kámen je obvykle nějaký onyx, ale může být vyroben z jakéhokoli krystalu nebo drahokamu. Účelem čarovného kamene je komunikace. Často se nosí jako šperk. Nad těmito kameny se proslovují speciální zaříkávači formule, přičemž se tyto kameny různým způsobem mnou – cílem je vyzvat jednoho nebo více démonů potřebných k navázání komunikace s jinou osobou. Démon často přivede kámen do takového stavu, že žhne a svítí, čímž démon dává najevo svou přítomnost.

MOCNOSTI A SÍLY Bílá magie má plno výrazů odkazujících na mocnosti a síly. Podívejme se kupříkladu na následující citát z jedné knihy o bílé magii. Kniha Dicka Stephense se nazývá Rituál White Magie Tápe Instruction Book (Učebnice rituálů bílé magie) a vydalo ji nakladatelství Valley of the Sun Publishing Co., 1985.

Magie íunguje v souladu s přírodními zákony a zapřahá tyto síly do svých služeb. Je prostředkem jak učinit člověka lepším, moudřejším a rozšiřuje naše vědomí. Nejvyšším cílem magie je stvořit si svou vlastní realitu. A jsi to ty, kdo má otevřít dveře k této neuvěřitelné moci, která ti právě k tomu může pomoci. str. 3

Pro tutéž věc se používá mnoho jiných popisů, ale v posledku má bílá magie jeden jediný cíl: »sjednotit osobu s vesmírnými silami«. Přirozeně tito autoři vždy zamlčují, že tyto takzvané síly a mocnosti jsou démoni a že »rozšíření našeho vědomí nebo »změněný stav mysli« není ve skutečnosti nic jiného než navázání komunikace s duchovním světem. Nic netušícímu čtenáři se to vše jeví tak dobré a neškodné! Varujeme vás: je to magie a jako taková je Bohu ohavností.

Závěrem: Sjednocujeme se s Elaine v naléhavé modlitbě a prosíme Pána pánů a Krále králů, našeho milovaného Ježíše Krista, aby vám otevřel mysl a dal vám pochopit, co jsme se v této knize pokusily říci. Pamatuj, ať se ti v důsledku toho, že jsi vstoupil do duchovního boje, stane cokoliv, i když si nad svým životem zoufáš: vždy budeš ve středu Boží lásky a jeho ochrany. Žalm 116,15 nás ujišťuje: »Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho.« Bůh žárlivě bdí nad tvým životem. Nakonec tuto knihu svěřujeme – se vší láskou, jíž je naše srdce schopno – tomu Jedinému, kterého milujeme nade vše: Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu svatému. Kéž je mu vzdána všechna láska, sláva, chvála, čest a dík na věky věků. Amen.

Prosím, přijď brzy, Pane Ježíši!

DODATEK: Prosím čtenáře, aby byl ke mně shovívavý. Nejsem profesionál. Omlouvám se za všechna místa v knize, kde jsem se nevyjádřila správně. Ohledně mého hrozného zápasu s démony v Elaine jsem byla zahrnuta mnoha dotazy, a proto připojuji tyto řádky. Pán po nás požaduje upřímnost. Musela jsem psát jak o svých úspěších, tak o selháních. Boj s démony v Elaine byl pro mne školou. Otevřeně přiznávám, že jsem nevěděla, do čeho jdu. Avšak rychle jsem se učila z Božího slova a skrze přímé vedení Duchem svatým. Je úžasné, že náš Pán tužby našeho srdce ctí. Pán ví, že jsem toužila mu sloužit a stále toužím, stejně jako Elaine. A tak nezáleží na tom, jak amatérsky jsme si počínaly, Ježíš byl věrný. Ježíš je věrný vždy. Boje s démony, jaké jsem měla při osvobozování Elaine, dnes již nemám. Od té doby jsem se mnohému naučila a dosud se učím. Další lekce, kterých se mi dostalo, jsou popsány v mých dalších dvou knihách »Připrav se k boji« a »Jak se stát při službě Pánu nádobou ke cti«.

Ano, mnoho jsem vytrpěla a mnoho jsem bojovala. Avšak tato kníha je knihou VÍTĚZSTVÍ. Skrze moc Ježíše Krista byla Elaine a mnozí další osvobozeni. My všichni jsme služebníci nedokonalí, ale Ježíš Kristus je dokonalý! Jeho moc je dokonalá a neomezená! On je ke svým služebníkům věrný nyní i navěky.


ODKAZ NA KNIHU