Choď na obsah Choď na menu
 


Podriadenosť biskupom

Katolícky argument
List Hebrejom 13:17
"Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo."
Poznámka : Vidíme teda že veriaci sa majú podriadovať svojim cirkevným predstaveným, a preto nemôže existovať niečo ako samo výklad Písma jednotlivca, pričom jednotlivec sa riadi podľa svojho samo výkladu, a nie podľa učenia biskupov ( toto sa deje v protestantizme).

Odpoveď:
Áno, veriaci sa majú podriaďovať predstaveným. Kto je ale predstavený a akým spôsobom má uplatňovať právomoc? Nová Zmluva  nepodporuje despotizmus a diktátorstvo. Nepodporuje poslušnosť za každú cenu, bez ohľadu toho, že predstavený učí špatne a opustil pravdu evanjelia. Pavol to napísal jasne: "Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!" (Gal 1:8) Takže aj sám predstavený apoštol Pavol dal seba na nižší stupeň priority, než učenie evanjelia. ....Ovce ktoré naozaj patria Kristovi sa radi podriadia pastierom, ktorí žijú príkladom a učia Božie Slovo. Nemusia (a ani nemôžu) si podriadenosť vynucovať, ako to vidíme u falošných vodcov kdejakých cirkví vrátane tej katolíckej. Ježiš jasne povedal (Mat.23,9-10): "A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. Ani sa nenazývajte vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus." Vodca sa teda nemá vnucovať a dožadovať sa uznania, ako vodca. Má svoju autoritu prirodzene, ak je s ním Boh a potvrdzuje jeho službu. Nevnucoval sa dokonca ani Mojžiš, ani sám Ježiš. Zástupy išli za Vodcom Ježišom prirodzene: "zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. " (Mat.7,28-29) ...Biblia nepodporuje diktátorstvo a svojvôľu falošných vodcov vnucujúcich sa.. Takí apoštolovia sú falošní a boli aj v období prvej cirkvi. Ježiš napríklad chváli veriacich v Efeze, že takých falošných apoštolov rozpoznali a nenasledovali: "...nemôžeš zniesť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi, a nie sú, a našiel a spoznal si ich, že sú lhári," (Zjavenie 2,2) Všimnime si výraz "hovoria o sebe". Falošní vodcovia vždy hovoria o sebe, že sú vodcovia. Praví vodcovia toho nepotrebujú, pretože majú pomazanie od Boha a veriaci ich autoritu rešpektujú. Podobne to bolo aj s apoštolmi v prvej cirkvi a vidíme to v knihe Skutky apoštolov. Ježiš povedal (Ján 10,3-5): "On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú." Teda ovca sa rozhoduje za kým pôjde, nie pastier rozhoduje o ovci. Pastier od Boha s ktorým je Boh, prirodzene pritiahne ovce.
.....Podriaďovanie sa starším nevylučuje samostatnosť štúdia písma, rozhodovania a jednania veriacich. V NZ sa nepíše o diktátoroch, ale o pastieroch "stáda". Pastier, dozorca dohliada na stádo, aby nepoblúdilo mimo paše. Ovca sa na paši (Božom Slove) pasie slobodne a samostatne. Pastier neriadi každý jej krok. Ovca sa kŕmi sama. Nerobí to za ňu pastier. Pastier, ktorý sa snaží riadiť a mať pod kontrolou každý krok člena cirkvi, nie je od Boha. Také jednanie nemá s bibliou a Bohom nič spoločné.
1 List Korinťanom 1,11-13
Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“. Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení?
  Takže Pavol nepodporoval oddávanie sa predstaveným vo všetkom, aby panovali i nad vierou veriacich. Pavol povedal (2 Kor 1,24): "Nie že by sme panovali nad vašou vierou, ale že sme spolupracovníkmi na vašej radosti, lebo vierou stojíte." Teda žiadne panovanie nad vierou jednotlivcov v biblii neexistuje. Ježiš nazval svojich učeníkov priateľmi, nie sluhami (Ján 15,15): "Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám." -Podriadenosť predstaveným v Novej Zmluve teda nemá nič spoločné so vzťahom sluha-pán.

 

Katolícky argument:
Skutky apoštolov 20:28
"Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou."
Poznámka : Vidíme teda, že sú to biskupi, ktorí majú pásť Božie stádo a sú teda pastiermi, ktorí majú pásť ovce - cirkev. Nemôže sa teda stať, že si ovca bude vykladať Písmo podľa seba, a nebude počúvať svojho pastiera.

Odpoveď:
Dávať pozor a pásť, nie manipulovať a panovať nad vierou ovce. To nemá s akýmsi "vykladaním" písma nič spoločné. Dávať pozor, aby niekto nezablúdil od Božieho Slova a mravného života. To je úloha pastiera v cirkvi. Podobne ako na paši úloha skutočného pastiera, keď pasie ovce. Čo pastier robí, keď pasie ovce? Dohliada, aby sa ovce nepostrácali, chráni ich pred vlkom (falošnými učeniami mimo Božie Slovo) a aby nezablúdili na zlú pašu.Keď sa ovca pasie na dobrej paši (Božom Slove), pasie sa sama. Pastier ju nedrží za krk a nediktuje jej spôsob, akým má jesť - pretože pastier nie je diktátor. Veriaci sa sýtia Slovom, študujú ho, pasú sa na ňom. A keby niekto odišiel mimo toto slovo, pastier mu ukáže smer naspäť. Odhalí falošné učenie a pokarhá ho. Rímskokatolícka cirkev je však tá, ktorá odišla z dobrej paše do herézii modlárstva, relikvii, násilností, mysticizmu nad večerou Pánovou, atď....

 

Katolícky argument:
Prvý Petrov list 5: 1-5
"1 Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolu starší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; 3 nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. 4 A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. 5 Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším!"
Poznámka : Vidíme tu že nielen biskupi, ale aj "starší" (cirkevní predstavení) majú pásť Božie stádo. V 5 verši vidíme príkaz o podriadovaní sa mladších "starším".

Odpoveď:
Áno pásť, nie panovať (verš 3).

 

Katolícky argument:
Druhý list Timotejovi 4:1-4
"1 Zaprisahávam ťa (Biskup - Timotej) pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam."
Poznámka : Timotej bol biskup ustanovený apoštolom Pavlom. Úloha biskupa je teda naliehať vhod i nevhod, usvedčovať, karhať, a chrániť cirkev pred falošnými učiteľmi. Sú to teda biskupi a "starší" ktorí sú vodcami cirkvi, a cirkev im musí byť podriadená, pričom veriaci môžu skúmať Písmo a Duchov, ale len na základe toho čo sa naučili od svojich biskupov.

Odpoveď:
Áno, tým začínajú a končia všetky právomoci biskupa. Žiadne vnucovanie akéhosi "výkladu písma", ale má z Božieho slova kázať. Mal pripomínať to, čo sa naučil od Pavla. Učenie apoštolov, ktoré máme zapísané v biblii. RKC sa však od tohoto učenia vzdialila a navymýšľala si kopec iných falošných učení, v rozpore s učením apoštolov, ktoré mal Timoteus zboru pripomínať.

 

Katolícky argument:
Aj niektoré protestantské cirkvi majú svojich pastorov ("starších") a biskupov, máme teda byť podriadení biskupom a "starším" týchto protestantských cirkví ?
ODPOVEĎ : Nie!!! Biblia hovorí o "starších" a biskupov, ktorí boli ustanovení apoštolmi ( pozri dolu uvedené biblické verše) a teda sú to cirkvi, ktoré majú apoštolskú postupnosť, a teda v súčasnosti sú to biskupovia a "starší" katolíckej cirkvi. Pochopiteľne, že nemôže prísť nejaký Janko z Hornej Dolnej, ktorí si sám vytvorí svoju cirkev, ustanoví v nej biskupov a "starších", ktorí si potom budú nárokovať poslušnosť a privlastnovať si na seba biblické citácie o biskupstve. Takto to pochopiteľne že nefunguje!

Odpoveď:
Apoštola Pavla nikto z apoštolov neustanovil, ale povolal ho Boh. Čiže to čo autor argumentu tvrdí, je blud. Áno, boli aj takí starší, ktorých ustanovil Pavol alebo Timoteus, ale nebola to nutná podmienka. Nikde tiež nečítame, že títo starší majú ustanoviť po sebe ďalších starších a len oni budú právoplatní. Autor argumentu vkladá do textu to, čo v ňom nie je, aby presadil svoju heréziu o nutnosti apoštolskej postupnosti. Nič také nebolo a nie je nutné. Pavol v 1. liste Timoteovi 3 kapitole píše: "Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo." Ďalej potom pokračuje vymenovaním podmienok, ktoré musí splniť. Nikde v nich nie je, že k tomu ešte treba ustanovenie nejakým predchodcom. K biskupstvu stačili iba podmienky uvedené v kapitole 3.

 

Katolícky argument:
Skutky apoštolov 14:23
"A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili."
List Títovi 1:5
"Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal;"
Poznámka : Ide teda o "starších" ustanovenými apoštolmi.

Odpoveď:
Nikde nečítame, že by Pavol inštruoval tých starších, aby po sebe ustanovili ďalších. O žiadnej potrebe postupnosti v Novej Zmluve nie je ani zmienky.

 

Katolícky argument:
Čo sa stane keď jednotlivci prestanú počúvať apoštolských zvolených biskupov, a namiesto toho si budú sami vykladať Písmo ?
ODPOVEĎ :
Apoštol Pavol o tom píše :
Druhý list Timotejovi 4: 1-4
"1 Zaprisahávam ťa (biskup Timotej) pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam."
Poznámka : Pavol tu hovorí o tom, že príde čas, keď jednotlivci prestanú počúvať svojich biskupov, biskupov ktorí im boli apoštolmi ustanovení aby ich počúvali, a namiesto toho si jednotlivci budú hľadať učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.
A presne toto sa dnes deje v protestantizme. Protestanti odmietajú počúvať učenie katolíckych biskupov a namiesto toh si sami čítajú a vykladajú Bibliu, a následne si potom vypíšu zoznam čo z Biblie vyplýva, a na základe toho si potom hľadajú protestantskú cirkev, v ktorej pastori ("falošní učiteľia) učia rovnaké učenie ako je to ich. Protestanti teda neprijímajú tých učiteľov, ktorí im boli ustanovení, ale sami si podľa seba hladajú vlastných učiteľov, ktorí im budú štegliť uši ( falošní učitelia, ktorí hlásajú rovnaké učivo ako dotyčný vyčítal a sám pochopil z Biblie).

Odpoveď:
V texte sa nehovorí "Odvrátia sluch od biskupov", ale "Odvrátia sluch od pravdy" -To je zásadný rozdiel! Pravda je to, na čom záleží, nie učenie biskupa. Biskup má Božie slovo len pripomínať (2 Tim.2,14), nie vymýšľať si akési výklady a vnucovať potom veriacim. Tak kázal Pavol aj Timoteovi (2 Tim.2,2): "A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných." Pavol Timotea nevyzýval, aby niečo vykladal, ale aby kázal to, čo od neho počul. Pavlove učenie máme zapísané aj v biblii a každý veriaci ho má študovať, veriť a poslúchať. Biskup má v tejto činnosti len pomáhať tým, že tie slová stále pripomína. Biskup má dohliadať, aby veriaci zostávali v tomto Slove a nie v akýchsi výkladoch.
....Katolícki biskupi však tieto slová nepripomínajú, nekážu, ale poprekrucovali z nich, čo sa dalo. Preto Boh týchto biskupov neuznáva za biskupov. Nemajú povolanie od Boha, ale od človeka. Sú to falošní vodcovia zvestujúci veci v rozpore s tým, čo hlásal Pavol. Pavol jasne naznačil, že takých nemáme počúvať (Gal.1,8).

 

Katolícky argument:
Ak teda protestant z Biblie sám vyčíta že krstiť sa majú len dospelí, následne si začne hľadať cirkev, ktorá krstí len dospelých. Ak protestant z Biblie sám vyčíta, že Biblia zakazuje prisahať, následne si začne hľadať cirkev, ktorá svojim veriacim zakazuje prisahať. Protestant si teda na základe svojho pseudo výkladu Biblie hľadá takých učiteľov, ktorí mu budú štegliť uši, a teda ktorí budú učiť rovnaké učivo, ako si protestant praje aby učili. Pavol takéto správanie odsudzuje!!!

Odpoveď:

Tu je presne pes zakopaný, prečo sa katolíci dožadujú, aby veriaci počúvali ich "výklady" (v skutočnosti prekrútenia). Pretože si uvedomujú, že ich učenie a prax v mnohom protirečí písmu. Preto aj prekrúcajú význam slova Biskup (gr."episkopos" = dozorca), na význam "pán, diktátor" (gr."despotés"). Dozorca (biskup) dohliada. Pripomína učenie apoštolov, Božie Slovo. Nekáže svoje vlastné výmysly. Neprekrúca to slovo. Nepanuje nad vierou (2 Kor.1,24). Prioritu majú teda slová apoštolov zaznamenané v biblii, nie biskup alebo apoštol (Gal.1,8). Čiže, áno: keď niekto v biblii nájde, že krstiť sa majú až tí ktorí uverili, platí to. Nie slovo biskupa, ktorý tvrdí opak. Rovnako je to s prisahaním. Šteklenie uší nie je zákaz niečoho, ale dovoľovanie si zakázaného. Preto je to katolík, ktorý si hľadá takých učiteľov, aby mu dovolili porušovať to, čo je v biblii zakázané: prisahať, kľakať pred soškami, uctievať relikvie a pod..

 

Katolícky argument:
Vidíme teda, že biskupi a "starší" boli ustanovení na to, aby pásli Božie stádo, starali sa on, chránili pred falošnými učiteľmi, karhali, usmerňovali a vychovávali v pravde. Jednotlivci im museli byť podriadení. Písmo nám teda prikazuje, aby sme počúvali katolíckych biskupov a "starších", preto neodporujme Písmu, a počúvajme a podriaďujme sa im!!!

Odpoveď:
Úplne rovnako Pavol písal aj o podriadenosti svetským kráľom (Rim.13,1): "Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom." Pavol to písal v čase, keď bol v Ríme cisárom Nero. Znamenalo to teda poslúchať Nera vo všetkom? Nero rozpútal veľké prenasledovanie voči kresťanom, ktorých vinil za požiar Ríma v roku 64. Bolo teda dobré poslúchnuť tento príkaz? "Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu,..." (1 Pet.2,13). Čo to teda znamená? Áno máme poslúchať nadriadených, ale nikde nečítame, že vo všetkom. To je kľúčové. Usporiadať si priority. Na prvom mieste je učenie Božieho Slova, biblie. Ak ti niekto káže ísť prenasledovať kresťanov (Nero), nemáš to poslúchnuť. Presne to vyjadril apoštol Peter:

Skutky apoštolov 5,29
Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí!

A tak je to aj s biskupom, ktorý vyučuje v rozpore s Božím Slovom:

Boha treba viac poslúchať ako ľudí!