Choď na obsah Choď na menu
 


Samovýklad písma

Katolícky argument:
Skutky apoštolov 18: 24
"Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach.
"Poznámka : Tu sa len píše, že Apollo rozumel Písmam. Nikde sa tu však nepíše, že by si sám podľa seba vykladal Písmo. Byť zbehlým v Písmach mohol byť aj vdaka tomu, že ho to naučili farizeji, zákonníci, "starší" - v tom čase cirkevní predstavení židovského ľudu.Aj dnešní katolíci sú výreční a zbehlí v písmach, ale to len vďaka tomu, že ich to naučili katolícky cirkevní predstavení.

Odpoveď:
V texte sa nikde nehovorí, že Apollova zbehlosť v písmach bola závislá na nejakých "vykladačoch". Autor argumentu vkladá do textu, čo v ňom nie je. Vymýšľa si veci, ktoré tam chce vidieť. Typické pre prekrúcačov.a manipulátorov. ...Keďže text hovorí, že Apollo bol zbehlý v písmach, tak to bol on, kto bol zbehlý v písmach a teda ich aj sám čítal a rozumel. Slovo "zbehlý" neznamená, že písmo "vykladal", ale hlavne poznal. Väčšinu textov biblie totiž netreba vykladať, lebo sú písané priamo. Stačí ich len poznať.

 

Katolícky argument:
Druhý List Timotejovi 3:15
"Od útleho detstva poznáš Sväté písma,"
Poznámka : Hovorí sa tu len o poznaní Písma, a to znamená, že Timotej v detstve Písmo čítal alebo ho počúval. Znova sa tu ale nikde nehovorí o tom, že by si dané Písmo sám podľa seba vykladal, alebo že by učil iných.

Odpoveď:
V texte sa nepíše, že Timoteus od detstva poznal výklady písma, ale Sväté písma. To znamená, že Timoteus pracoval s textom, nie s výkladmi kohosi iného. Opäť autor argumentu vnucuje do textu veci, ktoré tam nie sú, aby si vynútil právo na platnosť katolíckej interpretácie biblie, pretože biblia v mnohom protirečí Rímskokatolíckemu učeniu a jediným riešením je texty prekrúcať pod zámienkou výkladu. Označovať nevyhovujúce pasáže za symboly či podobenstvá - a to i napriek faktu, že vo väčšine prípadov sa jedná o priamu reč, ktorá žiaden výklad nevyžaduje. Typické pre prekrúcačov.a manipulátorov.

 

Katolícky argument.
Skutky apoštolov 17:11
"Keď ta prišli, vošli do židovskej synagógy. A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak."
Poznámka : Nie je isté či Písmo dotyčných chváli, hovorí o nich len to, že mali lepšie povahové a charakterové vlastnosti ako židia zo Solúna. A keďže vieme akí zlí boli židia v Solúne, byť lepší ako tí, čo boli v Solúne, nie je ešte dvojnásobná výhra. Písmo nehovorí o nich že by boli bezchybní, ale len, že boli lepší než tí v Solúne.
Písmo tiež neupresňuje koho má na mysli keď hovorí "A tí". Mohlo isť teda kľudne o cirkevných predstavených (zákonníci, farizeji, "starší", leviti) a nie o jednotlivcov. Daný verš je teda nejasný, pretože neupresňuje o kom hovorí a tým pádom sa nedá tento verš používať na podporu samo vykladania Písma jednotlivcami.

Odpoveď:
Z textu jasne vyplýva, že dychtivé prijímanie slova a skúmanie písiem tými židmi sa spomína ako súčasť ich šľachetnosti. Šľachetnosť je spomínaná v priamej súvislosti so skúmaním písma. Samozrejme, že ich šľachetnosť nekončila len pri tom a mali aj iné pozitívne charakterové vlastnosti. Z textu je však jasná rovnosť: boli šľachetnejší, skúmali písma. Skúmanie písiem bolo teda súčasťou ich šľachetného správania - a teda pozitívna vlastnosť.
....Je celkom jedno, že neboli bezchybní. Ich skúmanie písma bolo spomenuté, ako súčasť ich šľachetnosti.
....A zas si autor argumentu vymýšľa, čo v texte nie je. Text píše o židoch v synagóge. Neupresňuje, že iba starší. Keby na tom tak záležalo, v texte by bolo zdôraznené, že písma skúmali len židovskí starší. Lenže na tom nezáleží, preto to text nerozlišuje. Práve naopak: apoštol Ján povedal "obyčajným" veriacim toto:
1 list Jánov 2,27
A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.
Takže žiadna závislosť na výkladoch kohosi iného, nejakého iného človeka, ale na vyučovaní a vedení Duchom Božím je písmom podporovaná.

 


 

Katolícky argument
Prvý list Korinťanom 12 : 4-11
"4 Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. 5 Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. 6 A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. 7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, 10 iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce."
Poznámka : V 8 verši teda vidíme, že len niektorí dostali slovo poznania a múdrosti, a teda len tí, čo dostali slovo múdrosti a poznania môžu vykladať Písmo a učiť aj ostatných, a teda nie všetci môžu vykladať Písmo, ale len niektorí!

Odpoveď:
Autor argumentu "zabudol" podotknúť, že ide o slovo múdrosti a poznania pre konkrétne situácie.. Fungovanie toho daru je dobre vidieť v Skutkoch apoštolov. Napr. (Skutky 21,10-11): "keď sme tam boli viac dní, prišiel z Judey istý prorok, menom Agabus. Keď prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si ruky a nohy a povedal: „Toto hovorí Duch Svätý: »Muža, ktorému patrí tento opasok, takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanov.«“" Nejedná sa o vykladanie písma. Chce to naozaj veľkú dávku fantázie, aby v tom texte ktosi videl vykladanie písma Svätého a to výlučne iba kýmsi vyvoleným.
...Na druhej strane, ak aj niekto nemá dar poznania ešte neznamená, že poznanie od Boha nemôže dostať. Napr. Pavol apoštol nebol povolaný krstiť, aj napriek tomu v prípade potreby niektorých pokrstil (1 Kor.1,14-17). Takže to, že má niekto taký dar znamená, že Boh ho k tomuto účelu často používa. V tom istom verši 8 sa ďalej píše aj toto: "iný (má) vieru v tom istom Duchu". Znamená to teda, že iba vyvolení veriaci majú vieru? Nie. Veď Ježiš vyučoval o viere všetkých. Od všetkých očakával, že budú mať vieru. Sú však určití ľudia, ktorí majú dar viery. Čiže sú schopní veľmi ľahko veriť pre akýkoľvek zázrak. To však neznamená, že niekto iný, kto taký dar nemá, nemôže veriť pre zázrak.

 

Katolícky argument:
Prvý list Korinťanom 12: 28-30
"28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov. 29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? 30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? 31"
Poznámka : V 31 verši teda vidíme, že nie všetci vysvetľujú, ale len niektorí! A teda verše 1Sol 5:21 a 1Jn 4:1 nemôžu byť argumentom pre samo vykladanie Písma. Tieto verše teda nutne musíme chápať inak. Ako inak ? Tak, že veriaci môžu sami skúmať Duchov a Písmo, ale len na základe toho čo sa naučili od svojich cirkevných predstavených. U katolíkov je to tak, že katolíci skúmajú a učia sa z katechizmusu, a katolík ktorý je dobre naučený katechizmus, dokáže následne porozumieť a Písmu, a dokáže potom aj sám bez pomoci biskupov odhaliť pravého a falošného Ducha.

Odpoveď:
V gréckom origináli je použité slovo "dierméneuó" (G1329), (vykladať, prekladať). Z 1 listu Korinťanom 14,5 jasne vyplýva, že sa jedná o dar vykladania (prekladania) jazykov: "A chcel by som, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale radšej, aby ste prorokovali; lebo je väčší ten, kto prorokuje, ako ten, kto hovorí jazykmi, krome ak by aj vykladal (dierméneuó), aby sa vzdelávala cirkev." Nejedná sa teda o vykladanie písiem, ale daru jazykov. Autor spomínaného argumentu opäť predviedol vymýšľanie si vecí, ktoré v texte nie sú. Svoju manipulatívnu taktiku na prekrútení významu jedného slova, ktorému vnútil svoj vlastný význam. Vykonal podvod a snahu o klamanie čitateľa. Takto si teda katolíci predstavujú ich "výklady", ktoré chcú uzamknúť do rúk pár "vyvolených starších", aby čitatelia nemohli sami nad textom uvažovať a bezhlavo brali herézie, ktoré im nadiktujú.

 

Katolícky argument:
List Hebrejom 13:17
"Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo."
Poznámka : Vidíme teda že veriaci sa majú podriadovať svojim cirkevným predstaveným, a preto nemôže existovať niečo ako samo výklad Písma jednotlivca, pričom jednotlivec sa riadi podľa svojho samo výkladu, a nie podľa učenia biskupov ( toto sa deje v protestantizme).

Odpoveď:
Podriaďovanie sa starším nevylučuje samostatnosť štúdia písma, rozhodovania sa a jednania veriacich. Nepíše sa tu o diktátoroch, ale o pastieroch "stáda". Pastier, dozorca dohliada na stádo, aby nepoblúdilo mimo paše. Ovca sa však na paši (Božom Slove) pasie slobodne a samostatne. Pastier neriadi každý jej krok. Ovca sa kŕmi sama. Nerobí všetko za ňu pastier. Pastier, ktorý sa snaží riadiť a mať pod kontrolou každý krok člena cirkvi, nie je od Boha. Také jednanie nemá s bibliou a Bohom nič spoločné. Je to v rozpore s tým, čo povedal sám Kristus (Mat.23,9-10): "A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. Ani sa nenazývajte vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus." ...Biblia teda nikde nepodporuje diktátorstvo a svojvôľu falošných vodcov vnucujúcich sa okoliu.. Takí apoštolovia sú falošní a boli aj v období prvej cirkvi. Ježiš chváli veriacich v Efeze, že: "...nemôžeš zniesť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi, a nie sú, a našiel a spoznal si ich, že sú lhári," (Zjavenie 2,2) ....Pastier sa nemôže vnucovať veriacim, pretože jeho jednanie, učenie a život samo pritiahne ovce, aby ho poslúchali. Ježiš povedal (Ján 10,3-5): "On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú." Čiže ovca sa sama rozhoduje za kým pôjde. Pravý pastier sa nikomu nevnucuje ani na nikom nevykonáva násilie. Nezväzuje slobodu ovce. Dobrý pastier podporuje samostatné štúdium biblie veriacich. Okrem toho i sám prináša toto slovo ľuďom. Vyučuje, káže. Neosobuje si právo diktovať ovciam niečo, čo je v rozpore s písmom a dožadovať sa poslušnosti toho za každú cenu. Preto sa nepíše "Poslúchajte svojich predstavených vo všetkom", ale len "Poslúchajte svojich predstavených". Z iných textov vieme, že sa jednalo o dielo a službu. O rôzne praktické veci (Hebr 13,7). Poslušnosť a podriadenosť v práci na Božom diele. Pravý vodca nepanuje nad vierou veriaceho. Pavol sám povedal (2 Kor 1,24: "Nie že by sme panovali nad vašou vierou, ale že sme spolupracovníkmi na vašej radosti, lebo vierou stojíte." -Takže sa jedná o prácu a službu, nie vieru, ktorú vodcovia vedú.

 

Katolícky argument:
Skutky apoštolov 20:28
"Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou."
Poznámka : Vidíme teda, že sú to biskupi, ktorí majú pásť Božie stádo a sú teda pastiermi, ktorí majú pásť ovce - cirkev. Nemôže sa teda stať, že si ovca bude vykladať Písmo podľa seba, a nebude počúvať svojho pastiera.

Prvý Petrov list 5: 1-5
"1 Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolu starší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; 3 nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. 4 A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. 5 Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším!"
Poznámka : Vidíme tu že nielen biskupi, ale aj "starší" (cirkevní predstavení) majú pásť Božie stádo. V 5 verši vidíme príkaz o podriadovaní sa mladších "starším".

Odpoveď:
Pásť ovcu a panovať nad tým čo ovca "konzumuje" sú 2 rôzne veci. Pastier dohliada, aby ovce nezašli ďaleko od správnej paše, tj. učenia a pravdy. Aby nezašli na zlú pašu. Ak sa ovca pasie na dobrej paši, všetko je v poriadku. Sama samostatne konzumuje trávu. Študuje slovo. Nikto jej ústa neriadi, aby diktoval ako má jesť. Biblia žiadne také diktátorstvo nepodporuje. Takže opäť autor argumentu predviedol skresľovanie významu slova "pásť" a zmenil ho za slová, ako "diktovať", "vládnuť", "manipulovať", čo je v rozpore s učením celej Novej Zmluvy. Biblia nič také nepodporuje, ako som aj vyššie ukázal v predošlých odpovediach.

 

Katolícky argument:
Druhý list Timotejovi 4:1-4
"1 Zaprisahávam ťa (Biskup - Timotej) pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam."
Poznámka : Timotej bol biskup ustanovený apoštolom Pavlom. Úloha biskupa je teda naliehať vhod i nevhod, usvedčovať, karhať, a chrániť cirkev pred falošnými učiteľmi. Sú to teda biskupi a "starší" ktorí sú vodcami cirkvi, a cirkev im musí byť podriadená, pričom veriaci môžu skúmať Písmo a Duchov, ale len na základe toho čo sa naučili od svojich biskupov.

Odpoveď:
Opäť autor argumentu vkladá do textu iba to, čo tam chce vidieť. Nikde tam nečítame, "veriaci môžu skúmať Písmo a Duchov, ale len na základe toho čo sa naučili od svojich biskupov". To je čistý blud ktorý existuje iba v predstavách autora. V texte nie je o ničom takom ani zmienka. Žiadne diktátorstvo, ani podriadenosť v zmysle panovania nad vierou veriacich. Naopak, Pavol tu znovu píše o pasení stáda. Pastier ovcu pokarhá, usvedčí ak zájde mimo pašu (čo je v tomto prípade Božie Slovo, biblia). Zdravé učenie (paša) je v biblii a ovca sa ňou sýti predovšetkým sama. Presne tak, ako na paši sa ovce pasú samé, slobodne. ....Ten kto odvrátil sluch od biblie k bájkam, sú katolíci. K biblii popridávali kopec bájok o rôznych falošných "zázrakoch", chodiacich soškách, nanebovzatí Panny Márie a podobne. Preto autor tak bazíruje na podriadení výkladov katolíckym biskupom, pretože učenie RKC je v mnohom v rozpore s bibliou. To sú tí učitelia, ktorých si nazháňali, aby ich zaviedli mimo pašu Božieho Slova zapísaného v biblii. Autor týchto argumentov teda v podstate hovorí o sebe a svoje chyby premieta na tých, ktorých kritizuje.

 

Katolícky argument
Neexistuje seba menší biblický podklad pre samo vykladanie Písma podľa seba, ktorí by sa vymykal učeniu biskupov a "starších". Samo výklad písma teda musí byť v súlade s učením biskupov a "starších".

Odpoveď:
Nikde v biblii sa nepíše, že keď chce veriaci človek čítať sväté písma, musí tak robiť výhradne len pod taktovkou starších a nemôže sám rozumieť tomu, čo tam číta. Podriadenosť starším o ktorej čítame v NZ bola kvôli rozličným roztržkám, neporiadnemu životu niektorých, hašterivosti a podobne. Išlo o poslušnosť pri správe zborov, práci na Božej vinici a podobne - keď sa napr. dialo niečo mimo rámec správneho života kresťana. V Korinte boli ľudia, ktorí sa oddávali vodcom i v tom, v čom nemali - tj. v samotnej viere. Pavol to kritizuje:

1 List Korinťanom 1,11-13
Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“. Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení?

Takže Pavol nepodporoval oddávanie sa autoritám, aby nejaká autorita panovala nad ich vierou. Vo veciach viery je iba jediná autorita, ktorej sa má veriaci oddať: sám Ježiš Kristus. Veľvodca a dokonávateľ našej viery.

Hebr 12:2
hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho.

1Kor 7:23
Kúpení ste za drahú cenu. Nebuďte sluhami ľudí!