Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

13

Poslední slova povzbuzení
Přenesen Duchem
„Když pak vystoupili z vody, Pánův Duch uchvátil Filipa a komorník ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se.“ Skutky apoštolské 8:39
Jednou se mi stalo, že jsem jel autem na nějaké setkání a bylo jasné, že to nestihnu. Tak jsem řekl: „Ježíši, prosím tě, dostaň mě na to místo včas.“ A Ježíš vzal to auto a postavil ho přesně několik metrů od toho místa, kde jsem to setkání měl mít. To byla úžasná zkušenost! Boží moc vzala ne jenom mě samotného, ale i moje auto. A potom mi moje manželka řekla: „Na něco se tě zeptám. Jak jenom je možné, že ti ta vzdálenost ve skutečnosti zabrala pouze sedm minut? Odjel jsi autem a během sedmi minut jsem tě slyšela, jak mluvíš v rádiu. Vím přesně, kdy jsi odsud odešel. Jak je možné, že ses tam tak rychle dostal?“ Odpověděl jsem jí: „Letěl jsem tam vzduchem.“ Je to zvláštní jev, můžete si to ale ověřit v Bibli. To je přesně to, co se stalo Eliášovi, protože on se dostal do města pěšky rychleji, než králův kočár. Eliáš se tehdy zeptal Elíši co chce předtím, než odejde a Elíša řekl, že chce dvojitý díl Ducha, který je na něm. Elíša potom udělal dvakrát tolik zázraků, než udělal Eliáš. Chcete uzdravovat nemocné a mít mocnou službu? Potom získejte více moci Ducha Páně a bude to fungovat. Sám jsem to vyzkoušel a vím, o čem mluvím. Když jsme pokřtěni, pak jsme pokřtěni do duchovního světa. Získej ten křest Duchem svatým. Získej tu dvojitou porci Ducha.
Modlím se za ty lidi, kteří si kladou otázku „Co mám dělat?“. Proste Ježíše, řekněte mu: „Pane Ježíši, potřebuji Ducha svatého,“ modlete se a volejte k němu. Řekl jsem vám už, že jsem v nebi viděl Ducha svatého jako osobu. V nebi s ním budete mluvit nebeskou řečí, žádnou jinou pozemskou řečí se tam nemluví, je to nebeská řeč.
 
Povolán po Boží pravici
Po pravici Božího trůnu jsme měli takové obchodní jednání. Bůh mi řekl: „Vím, že uděláš to, co ti říkám.“ Bylo tam několik set zúčastněných jako Mojžíš, Abraham, matka Ježíšova, spousta proroků a lidí, které jsem znal. Povolali mě tam ke službě se vzkládáním rukou. A je lepší, když vaše povolání přijde z nebe. Ježíš mi řekl: „Percy, my se za tebe všichni modlíme.“ Všichni na mě v tu chvíli hleděli. Stál jsem uprostřed nich a oni mě povolali k tomu, abych nesl poselství o nebi po celé zemi. Také tam nade mnou prorokovali*. Někteří lidé jsou povoláni ke službě skrze druhé lidi a ne skrze Ducha. Moje povolání však přišlo přímo z nebe. Ježíš na mě vložil ruce a řekl: „Percy, povolávám tě, abys šel zpět na zem a nesl lidem všech jazyků a národů poselství o nebi.“ Poté co na mě vložil ruce, tak řekl: „Teď mluv,“ a já jsem začal prorokovat: „Národové světa a králové zemští ti padnou k nohám a budou tě prosit, abys jim mluvil o nebi. Půjdeš k vládcům a vedoucím ve světě a oni se tě budou ptát, co je v našem nebi. Vládní představitelé se tě budou ptát, co je v nebi. Lidé všech náboženství se tě budou ptát, co je v nebi, tehdy k nim mluv o tom chrámě a vše o trůnu a potom o těch ostatních věcech v nebi. Potom, až ti uvěří, tak jim řekni o Mně. Řekni jim, že Já Ježíš jsem Pán. Pošlu svoje anděly před tebou a dám ti ústa k tomu, co bys měl říkat.“
Tohle se naplnilo do posledního slova. Volali mi lidé vysoko postavení skoro ze všech zemí světa a ptali se mě: „Ty jsi ten muž, co byl v nebi? Můžeš přijet do naší země a říct nám o tom?“ Bůh mi otevřel dveře. Je lidsky nemyslitelné, abych vám řekl vše, co mi v nebi bylo řečeno. Po tomto povolání mi Ježíš řekl: „Percy, teď jsi připraven, abys nesl poselství o nebi na všechny čtyři světové strany.“


Proroctví Ježíšovo se naplňuje
Ježíš mi řekl, že otevře srdce lidí pro tohle poselství o nebi. A všichni mě zvou, abych k nim mluvil o nebi. Mluvil jsem před hinduisty, před Japonci i Číňany, protože chtějí slyšet o nebi. Tohle svědectví otevírá dveře evangeliu. Byl jsem pozván i k papežovi, abych mu řekl o nebi. Tohle otevře dveře všude.
Šel jsem jednou na ambasádu a chtěl jsem mluvit s hlavním velvyslancem, ale bylo mi řečeno, že nejdřív tak za tři týdny, že má plno práce. Ale já jsem mu řekl, že pro něho mám poselství z nebe: „Poselství z nebe?“ A ten hlavní velvyslanec to chtěl slyšet. Nechal si pro mě poslat a já mu vykládal o nebi a on se naprosto změnil. Šel jsem do různých velvyslanectví. Když Bůh otevře ty dveře, tak už je nikdo nezavře. A ti lidé vypadají úplně stejně jako všichni ostatní lidé světa. Šel jsem i za hlavním vedoucím Scotland Yardu. Někteří vám sice řeknou, že jste blázni, ale někteří, pokud jsou moudří, si vás vyslechnou.
Jeden Ind, který věštil z koule, jakmile zaslechl to slovo „nebe“, tak odložil křišťálovou kouli a já mu vyprávěl o nebi. I Saddámu Husainovi jsem říkal o nebi. Jsem připraven mluvit o nebi všem lidem po celém světě. Halelujah.
Tyto kazety pomáhají tisícům lidí po celé zemi. Spousta lidí mi řekla, že od té doby se s nimi něco stalo, změnili se. Jeden židovský doktor rozdává tyto kazety v nemocnici svým pacientům a půjčuje jim k tomu přehrávač, aby si to mohli poslechnout přímo v nemocnici. Aby se tak mohli připravit a opustit tento svět šťastni. Není to nádherné?


Anděl od Božího oltáře
Intenzivní vroucí modlitba

Aby k vám přišel anděl Páně, ( na rozdíl od anděla strážného, který je s vámi neustále), musíte se modlit modlitbu intenzivní touhy nebo také úpění, je to silná naléhavost a touha po Bohu. Tohle není modlitba, ve které prosíte například za věci, které mohou být potřebné, abyste pokračovali v Boží práci. Je to jiná modlitba. Daniel se takto modlil, až nakonec přišel anděl s odpovědí, ale trvalo to několik týdnů. Bojoval s ním kníže temnoty. Neočekávejte okamžité odpovědi. Bůh není takový, že by rychle vyskočil z trůnu jen proto, že ho člověk na zemi o něco žádá. Bůh je Bohem řádu a pořádku, a vše vykoná správně a v pravý čas. Včera jsem se modlil hodinu modlitbu „intenzivní naléhavosti“ a zdálo se mi to jako pár minut, ale když jsem procitl z této modlitby a podíval se na hodiny, tak uplynula jedna hodina. Protože jsem byl propojen přímo s trůnem Božím. Potom jsem slyšel hlas: „Za šest hodin ti pošlu anděla, aby s tebou mluvil.“ Tak jsem čekal. Očekával jsem tam na Pána v tichu a dveře byly zamčené. Dlouho jsem byl v té místnosti potichu a očekával jsem na Pána. Je psáno, že Daniel v tichu očekával na Pána a potom přišla odpověď. Musíte se modlit modlitbu „intenzivní, vroucí touhy po Bohu“ alespoň hodinu denně. Je to modlitba, ve které horlivě usilujete a dychtíte. Tohle je ta modlitba, která pohybuje nebem. Je to dokonce něco jiného, než přímluvná modlitba. Přitom se ale modlíte i v jiných jazycích.
Anděla, který ke mně přišel, jsem viděl poprvé a více než dvě hodiny mluvil s mým andělem u mne v pokoji. A ten pokoj byl osvícen Božím ohněm přímo z oltáře Božího. Stalo se to, když jsem byl na chatě. Hlídač, který byl v tom domě, vycítil, že se něco děje. Potom uviděl jak skrz okna a dveře chaty, ve které jsem byl, vychází toto nadpřirozené světlo a oheň. Ten strážný mi řekl, že ho to vystrašilo k smrti. Vystrašilo to toho strážného a vystrašilo by to i církev na této zemi, protože nejsou zvyklí na takový druh komunikace.
Nesmíte se vzdávat při modlitbě, musíte se modlit tak dlouho, až se někam dostanete. Dostal jsem přesné instrukce: „Když mluvíš ke světu, mluv o nebi, mluv jenom o nebi, ale zatím nevyzrazuj moje tajemství, žádné z nich nesmíš vyslovit. Protože svět zatím není připraven na to, aby je přijal. Protože v těchto tajemstvích je veliká moc. Až do určitého času, kdy ti řeknu, abys je mohl sdělit.“ A ta místnost se třásla od přítomnosti Boží slávy. Řekl mi dále, abych v těchto svědectvích mluvil o spojení nebe se zemí, o slávě nebe a o moci nebe, a jak jsem chodil s Ježíšem v nebi.

Před odchodem
Opravář mi nedávno přišel spravit ledničku a sdílel se mnou svoji zkušenost vytržení. Také spousta křesťanů mi volalo telefonem z celého světa, a říkali mi svá svědectví o tom, jak šli nebo viděli nebe. Většina těchto svědectví je opravdová a ryzí. Proč? Protože se blíží konec tohoto světa. Některá svědectví jsou podivná, tak je nechám být. Spousta těchto lidí, kteří mi volali, se báli říkat svoje svědectví svému okolí, aby se jim druzí neposmívali. U mě je to ale tak, že jsem viděl nebe a tím to končí, tečka, žádný kompromis. A těchto lidí, co viděli nebe, je opravdu hodně. Nedávno jsem byl ve Francii a jeden člověk mi vykládal, že byl v nebi sedm hodin, ale bál se o tom mluvit. Někteří měli o nebi jen sny nebo vidění.
Ježíš ke mně v nebi natáhl ruce a ukázal mi ty jizvy na rukou. Cítil jsem v té chvíli, že Ho chci obejmout. Díval se na mě a řekl mi: „Percy, ty jsi mé vlastnictví, já jsem tě vykoupil.“ Znamená to, že jsem tvůj otrok? „Jestli to chceš takhle nazvat, tak můžeš. Můžeš být vším, čím jen chceš, ale jsi můj, zaplatil jsem za tebe tu cenu na Golgotě a teď patříš mně.“ Sláva! Já patřím Ježíši? Chcete říct, že mu patřím? Ano, patříš Ježíši. Koupil tě, a proto jednoho dne budeš s ním v nebi. Ježíš mi řekl: „Víš co, Percy?“ já jsem řekl „Ano Ježíši,“ „Až se vrátíš do nebe, máme pro tebe další biliony věcí, které ti chceme ukázat.“ Představte si, že něco takového mi Ježíš řekl! Poté, co jsem viděl tolik nádherných věcí v nebi!? A nejen to, ale půjdu na výlet do věčnosti a zjistím, odkud Ježíš přišel! Tato stará země pomine a přijde nová země na její místo, ta se už připravuje teď. Viděl jsem ji vedle nebe, jak se připravuje. Zjevení Janovo 21:1: „Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo.“ To bude po tisíciletém království. S touto novou zemí, jak Bible říká, budeme velmi úzce propojeni. Na tuhle novou zem pak můžeš cestovat z nebe, protože bude poblíž nebe. Ani nebudeš potřebovat žádný dopravní prostředek, ale můžeš cestovat Duchem. Skutky apoštolské 8:39: „Když pak vystoupili z vody, Pánův Duch uchvátil Filipa a komorník ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se.“
V noční době se mi stává, že když ležím na posteli, tak mohu hledět přímo do nebe kdykoliv jen chci, také během kázání vidím anděly. Ale je to také veliká zodpovědnost. Minulou noc se mi zjevili anděl Páně a můj strážný anděl. A jejich instrukce byly, abych udělal pět milionů kopií těchto kazet. Mají být přeloženy do všech jazyků světa. V tomto musím být věrný. Mám udělat tři alba a v každém má být dvanáct kazet. Anděl použil to slovo „musíš“, musím to rozmnožit dál. Lidé se snaží zjistit, co je tam dál za těmi hvězdami, vysílají tam družice atd. A já jim musím říct, co tam dál je, je to moje zodpovědnost.
Římanům 13:8-10: „Nikomu nedlužte nic, než abyste se navzájem milovali; neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon. Láska nepůsobí bližnímu nic zlého; plností Zákona je tedy láska.“ Galatským 5:16: „Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.“ Řeknu vám, že poté co jsem se vrátil z nebe, mě všechny tyto světské touhy opustily. Mohu odložit různé věci, které jsem kdysi dělal s láskou. Rád jsem hrával tenis s mým bratrem a to byla opravdu radost hrát tenis s mým bratrem. Není nic špatného na tenisu, ale tahle touha mě opustila. Také jsem rád chodil na lov, a tuto radost z lovu jsem ztratil, všechny zbraně jsem prodal. Jakmile jednou uvidíte nebe a tu slávu nebe, tak už nebudete mít žádnou touhu po věcech tohoto světa. Například budovy v porovnání s těmi nebeskými se mi teď zdají příšerné.
Jeden bratr z Řecka vzal kalkulačku a kompas a všechno to vypočítal. Nebe je milion mil napříč a dva miliony mil okolo což je 80x větší než naše planeta. Společně teď pracujeme na mapě nebe, z jedné strany té mapy bude planeta nebe, a když ji otočíte, tak tam bude to město. Všechno to bude přesně podle správných rozměrů. Bude to ale spousta práce. Nebude to udělané jen tak ledabyle, ale bude to pečlivá práce, která bude trvat několik týdnů.
Nebeský Otče, jsme tak rádi, že můžeme dnes mluvit o tvém nebi. Jsme tak rádi, že ty jsi tak opravdový. Jsem tak rád, že jsi mě tam vzal, abych o tom druhým mohl vyprávět. Pomoz mi, Ježíši, abych byl věrný v tom díle dokončení na této zemi. Abych to mohl prohlašovat národům této země. Ježíši, drž mě ve své ruce. Udržuj mě ve své čistotě a nádheře. Bůh ať vám žehná, a zachovej vás, je moje modlitba.
 
Jak přijmout vytržení do ráje
Bůh mi řekl, že budou další lidé, kteří zaplatí tu duchovní cenu, aby mohli vidět nebe (Iz. 55:1). Vzdají se pozemských věcí, zasvětí se Bohu a uvidí nebe, tak jako to bylo dáno mně.
Mnozí se mě ptali, jakým způsobem jsem od Boha obdržel takovou moc. Obdržel jsem ji v modlitební komůrce. Brzo ráno vstávám, modlím se a beru večeři Páně (večeři Páně vysluhujeme i v džungli). Tehdy prožívám opravdové společenství s Pánem. Tuhle moc jsem obdržel také skrze celé posvěcení se. Je to jediný způsob, jak se tam dostat. Odtud dostávám svoji sílu, z modlitební komůrky. Z modlitby čerpám tu radost a sílu. Ježíš říká: „Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně.“ Matouš 6:6
V nebi jsem se zeptal Ježíše, co ve skutečnosti způsobilo, že jsem se dostal do nebe. „Percy, to, že ses neustále modlil ze svého nitra a vroucně ses modlil v Duchu.“ Musíte zasvětit svůj život modlitbě, zanechat hraní tenisu, tak jak jsem to dělával já a dostat se pryč od všech těchto pozemských činností. Potom začnete přicházet do Boží přítomnosti. Je to život celého odevzdání se a posvěcení. Nemáš touhu po ničem jiném, ale cele odděluješ svůj život pro slávu Boží. Tak se to stalo mně.
Jakmile se do nebe jednou dostanete, je těžké se z něho dostat zpět. Nechtěl jsem se vrátit, ale nakonec jsem se vrátil. Já teď Boha neprosím, ale doslova žebrám o to, abych tam mohl znovu jít. Žebrám o to, abych konečně mohl odejít z tohoto pozemského smetiště. Chci jít zpět, strašně moc a nedokážete si ani představit, jak je nebe reálné, až tam vejdete.
Řeknu vám, že moc Ježíše je teď nade mnou a vidím ta slova jakoby napsaná přede mnou: „Připravte se, můj lide! Připravte! Neboť čas je krátký!“
„Chválím tě Ježíši, za tohle poselství.“ Do nebe se nedostanete žádnou jinou cestou, než skrze Ježíše Krista, stačí ho poprosit, aby vás očistil svojí krví, a to vám dá lístek do nebe, za který je již zaplacena plná cena. Krev Ježíše Krista je ten lístek do nebe. Prosím, klekněte na svá kolena a řekněte: „Ježíši, očisti mne svojí krví, slyšel jsem to poselství a teď už vím, že existuje nebe. Prosím tě, Ježíši, abys zachránil moji duši. Učiň mě připraveným, Ježíši.“ Jestli nemáš Bibli, pak si ji sežeň a začni číst Nový zákon, třeba spolu se svojí manželkou. Musíte se znovu narodit z vody a z Ducha Božího (voda= Slovo Boží (Ef. 5:26)). Bůh, vám žehnej. Velmi vás miluji, ať vám Bůh žehná je moje modlitba. Ať vás Pán udržuje na věky věků. Amen.

 

 Obsah