Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

12

Různé národy
Různé charakteristické vlastnosti

„A národové lidí k spasení přišlých, v světle jeho procházeti se budou,…A SNESOU DO NĚHO SLÁVU A ČEST NÁRODŮ. A nevejdeť do něho nic poskvrňujícího, anebo působícího ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž napsaní jsou v knihách života Beránkova.“ Zjevení Janovo 21:24-27
Když jste v nebi, není to tak, jak si někteří představují, že vaše mysl naprosto vypne a nebudete si pamatovat nic z toho, co se stalo na zemi. „A zpívali novou píseň: Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti; neboť jsi byl zabit A VYKOUPIL JSI NÁS Bohu svou krví z každého pokolení a jazyka, lidu i národa.“ Zjevení Janovo 5:9 Takže si pamatují to, že byli vykoupeni. Mnozí se mnou v nebi sdíleli svoje svědectví. To, čím jste zhřešili, je pod krví Ježíše a nikdy vám to nebude připomenuto, říkáte ale svoje svědectví jako připomínku vítězství nad smrtí.
V nebi jsem viděl i Eskymáky. V Amazonském pralese jsme objevili kmen Indiánů, který měl modrou barvu kůže. Věřte tomu nebo ne, ale je to tak. V nebi jsou lidé doslova ze všech kmenů a jazyků. Jsou tam bílí, černí, hnědí, žlutí, modří, rudí, ale všichni vypadají krásně, protože jsou proměněni Duchem Božím a mají na sobě Boží slávu, která z nich vyzařuje. Co mě udivilo, bylo to, když jsem slyšel, jak zpívají některé křesťanské písně ve stylu jejich národnosti, když byli na zemi. Některé z těchto písní jsem znal ze země. Tohle Otec nebeský udělal proto, aby nás potěšil. Pavel v 1Kor. 15 mluví o tom, že „tělo a krev dědičně království neobdrží“. Tohle smrtelné tělo nemůže do nebe vejít tak jak je, ale musí být nejdříve proměněno. Tam nic nečistého nevstoupí: „Toto pomíjivé totiž musí obléci nepomíjivost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.“ 1 Korintským 15:53 Jednoho dne budete v nebi i s tímto oslaveným tělem. Není to úžasné? Všiml jsem si, že lidé v nebi nesou určité charakteristické vlastnosti, které měli i na zemi. Není to tak, že když vejdete do nebe, tak jste najednou někdo naprosto jiný. Není to ani možné. Z toho důvodu už tady na zemi se musíte připravit, abyste nemuseli zůstat před těmi branami. Protože jak je psáno: „Pokoje následujte se všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána.“ Židům 12:14 Někteří si představují, že když budou v nebi, tak budou malí nazí andělíčci s harfou v ruce a budou se vznášet na obláčku. Tohle jsou všechno jen lidské představy. Písmo jasně říká: „A jakož jsme nesli obraz zemského, tak poneseme obraz i nebeského.“ 1 Korintským 15:49
Mluvil jsem tam s více jak sto lidmi, které jsem někdy potkal na zemi. Na jednom shromáždění jsem dal výzvu a 75 žen přišlo dopředu, aby přijaly Pána Ježíše. V nebi ke mně jedna z těchto žen přišla a řekla mi celý svůj příběh. Řekla mi, že chtěla na zemi spáchat sebevraždu kvůli problémům, které měla v životě. Ale místo toho přišla dopředu, přijala Ježíše Krista a dnes je v nebi.
Potom ke mně přišla jiná žena a řekla mi: „Mluvil jsi se mnou tehdy ve vlaku a přesvědčil jsi mě. Teď jsem v nebi!“ Vzpomínám na jednu sestru, která cestovala spolu s námi a s mojí manželkou na Bahamách. Když mě v nebi uviděla, začala na mě volat: „Bratře! Bratře! Co tady děláš!?“ Odpověděl jsem: „Moje duše je zde.“ A měla z toho takovou radost, že začala tancovat. Na první pohled jsem tam poznal jednoho výborného kazatele, který však ukradl při obchodování 100 000 dolarů. Všechno to pak vrátil, tak velké činil pokání.
Také kazatele dr. Prize jsem tam potkal a bylo to krásné setkání, řekl mi: „Vím, že tady dlouho nezůstaneš.“ Řekl bych, že jsem tam potkal několik set známých. Jedna sestra mi tam řekla: „Není to nádherné, že jsme na tak překrásném místě?“ Jako dalšího jsem potkal kazatele Gypsy Smitha z Anglie. Gypsy Smyth byl romského původu. V Anglii je spousta Romů. Tito Romové jsou zvláštní lid. Pocházejí z východu a kdysi jezdili na vozech taženými koňmi. Smith získal pro Boha tisíce lidí, hlavně Romů. Byl to úžasně mocný kazatel. Mohl vzít například květinu a nádherně jí připodobnit k evangeliu. Mluvil o tom, jak vyrůstá ze semínka až po samotný květ. A nebo měl celé kázání o svíčce, všechno dokázal rozvinout tak, že to spoustu lidí přivedlo k Bohu. Mezi sebou jsme však nemluvili romštinou, ale nebeskou řečí. Řekl mi: „Ahoj, Percy, jak se máš?“, „Moc dobře a co ty?“, „Mám se velmi pěkně.“ Potom jsme si povídali a vykládal mi: „Když jsem byl na zemi, chtěli ze mě udělat kočovného Roma jako byli oni, byli totiž nadšení z toho, že jsem viděl anděla. I krásné romské dívky mě měly rády. Vždycky mi říkaly: „Pojeď s námi.“ Ale já jsem nešel, protože můj otec mě nepustil. Ptali se mě: „Ty jsi viděl anděla?“ Tak jsem si sedl s nimi do jejich karavanu kolem takových malých čínských kamen a tam jsme spolu jedli a já jim o tom vyprávěl.“ Jedna z těchto kočovných dívek byla v nebi spolu s ním. Těchto Romů tam byly tisíce. Byli tam spolu s ním. Proto říkám, že se vyplatí kázat evangelium, opravdu se to vyplatí kázat Boží slovo.
Další, koho jsem potkal, byl jeden misionář z Kentucky. V USA měl postavenou pěknou sborovou budovu a chatu. Odjel ale do pralesů a tam zůstal na misijním poli čtyřicet let. Bylo to již před mnoha lety, v té době tam nebyla žádná zařízení jako dnes. Byl povolán Bohem, aby šel do pralesů Jižní Ameriky a tam založil církev. Byl to takový člověk, který neměl moc vzdělání. Ale měl Boha a jedinou knihu, Bibli. Oženil se s Indiánkou a viděl tři pokolení lidí kolem sebe, kteří ani neuměli anglicky. Tak moc se s těmito Indiány smísil. To je to, čemu já říkám opravdový misionář. Měl kytaru, ale zbyla mu na ní jen jedna struna, na kterou stále hrál. Tak mě požádal, jestli bych mu nějaké struny nekoupil. Moc se v tom nevyznám, tak jsem mu jich napříště donesl celou krabici. Odešel, aby byl s Ježíšem, ale jeho potomci převzali celou tu službu i s jeho kytarou a do dnešního dne slouží věrně Bohu.
V nebi jsem viděl, jak ke mně z dálky někdo přichází. Až ke mně došel blíž, uviděl jsem, že má v rukou kytaru, jakou jsem doposud ještě nikde neviděl. Řekl bych, že byla alespoň třikrát až čtyřikrát větší než normální kytara. Řekl mi: „Od té doby, co jsem v nebi, tak mi nepraskla ani jedna struna. Boží struny jsou dokonalé, mohu hrát jak hlasitě chci a nikdy se nerozladí. Byl to ten misionář, kterému jsem tehdy koupil ty struny.“ V nebi jsem neviděl elektrické kytary. A varhany tam nepotřebují elektřinu, vydávají zvuk skrze moc Boží. Také jsem tam potkal sestru, která hrávala v mém sboru na piano a občas jsme hráli i společně. Do nebe s sebou přinesla tento talent a viděl jsem ji tam hrát na piano několikanásobně větší než pozemské.
Také jsem znal jednoho velmi podivného misionáře z Norska, který všude, kde byl, jezdil na kole a zvonil na zvonek. V nebi jsem ho viděl, jak jede na kole a zvoní tím zvonečkem na kole k slávě Boží. Bůh to udělal, aby ho potěšil.
Jedna stará paní v církvi vždycky hrávala na takový španělský hudební nástroj podobný valše. V nebi jsem ji pak viděl, jak hrála na tuto španělskou valchu lépe než na varhany. Potkal jsem tam i jednoho misionáře, jehož tělo nikde nemohli najít. V nebi jsem ho potkal i s jeho tělem. Řeknu vám, že chodil tak blízko s Bohem podobně jako Enoch, že Bůh si ho vzal podobným způsobem. Takovou milost bych chtěl také mít.

Hluboké rodinné kořeny v nebi
Efezským 3:15: „Z něhož se nazývá veškerá rodina na nebi i na zemi.“
Je pravda, když se říká ,že „rodina, která se modlí spolu, zůstává spolu.“ K večeru společně čtou Bibli a modlí se. My jsme měli takový život. I v nebi jsem viděl rodiny pohromadě. Není tam ale stáří, takže nakonec si podle věku budete všichni rovni. Tyto rodiny ale sahají hluboko do rodinných kořenů. Jedna rodina, kterou jsem tam viděl, měla několik set členů. Rodiny ale v nebi mají nové jméno. Také se neschází na základě jejich tradice. Viděl jsem, jak nějaká vdova vešla do nebe a tam ji čekal její manžel. Objali se a měli velikou radost, protože jsou oba spaseni. Přišla ale i její matka a matka té matky a tak dále, až jich tam bylo několik set pohromadě. Co dělají tedy poté, když se setkají? Nejdříve je tato duše zapečetěna Bohem pro věčnost a potom mohou jet klidně na společný výlet v nebeském voze. Jsou tam vozy malé i velké, pro jednoho, pro dva nebo několik set i tisíc lidí. Takže můžete vzít vaši milovanou manželku a letět na výlet třeba do hor. Teď mluvím o duši. Ale jednoho dne vaše duše přijme vaše oslavené proměněné tělo a pak tam budete navěky i s tímto tělem.

Rodina na zemi i na nebi
Satan se chtěl povýšit a sám chtěl dosednout na trůn. A to byla výzva Bohu. Potom prohrál a byl Bohem vyhozen z nebe. Přál bych si, aby šel někam jinam, ale přišel zrovna na naši planetu. A od té doby stále Boha vyzývá. Skrze Satana přišla smrt a pád člověka.. Proto člověk zkoumá, jestli je život po smrti. A je spousta záznamů lidí, kteří šli do nebe. Ale ten nejlepší záznam je v Bibli. Když byl Pavel na cestě do Damašku, aby zatkl křesťany, uslyšel hlas „z nebe.“ Hned tady máte důkaz, že nebe existuje. „Já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ.“ Někteří lidé věří, že skrze spiritismus mají kontakt třeba se svým strýcem. Ve skutečnosti tomu je úplně jinak, ďábel to dokáže napodobit, nevěřte tomu. Ale existuje určitý druh kontaktu, který se děje skrze lásku, pokoj a radost v Duchu svatém. Bible mluví o tom, že lidé budou mít sny a vidění od Ducha svatého. Někteří třeba mohou vidět ve snu svoji babičku. Duše vypadá naprosto stejně jako vaše tělo. Musíte hledat Boha vírou. Člověk je složen z ducha, duše a těla. „Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, protože pomazal mne Hospodin, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány.“ Izajáš 61:1 Tohle je ten kontakt, který máme, a který měl Ježíš. Je to skrze Ducha Páně, protože Bůh je Duch. Cítíte někdy tohoto Ducha Páně, jak se ve vás pohybuje a to je ten pocit věčného života ve vás. Bez něho jste mrtví. A vy cítíte, že Duch Boží sestupuje na vaše tělo. Tento Duch Boží vás spojuje s mocí Ducha svatého v nebi. Bůh v nebi kontroluje veškerou aktivitu v nebi skrze svého Ducha. Než jsem šel do nebe, tak jsem ve snu například viděl svoji matku a veliký bílý trůn.

Anděl věčného evangelia
„Spatřil jsem také jiného anděla, letícího prostředkem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal těm, kteří bydlí na zemi - každému národu, pokolení, jazyku i lidu.“ Zjevení Janovo 14:6 NBK
Jedna žena, která poslouchala tyto pásky, byla nejdřív velmi skeptická. Poté, co si je ale všechny poslechla, tak řekla, že teď již plně věří tomu, že jsem byl v nebi. Jaká to změna! Abyste mohli zažít vytržení do nebe tak jako já, tak musíte splnit určité požadavky. Tak jako Eliáš a další. Moje služba kdysi byla ta, že jsem sloužil uzdravením. Viděl jsem lidi uzdravené z rakoviny a ze spousty nemocí. Ale dnes je moje služba ta, že nesu poselství o nebi.
Viděl jsem tam anděla, který řekl: „Já jsem ten anděl věčného evangelia.“ Evangelium je věčné a přichází z nebe. Není to jen nějaké učení, na němž pak založíte takzvanou „místní církev“. Bůh mi řekl, co to věčné evangelium je. Věčné evangelium je pečeť, která je na tobě. Slovo Boží je zakotveno v nebi, a já jsem viděl to věčné evangelium jako pečeť. Jsi zapečetěn pro věčnost. Evangelium samozřejmě znamená „dobrá zpráva“. Je to pečeť evangelia. Jsi zapečetěn na věky věků pro věčnost. Děje se to takto. Když se naprosto zasvětíte Bohu, podobně jako jsem se mu zasvětil v džungli, pak to věčné evangelium je přineseno do vašeho života. Někteří lidé věří, že nějakým způsobem budou vírou jednoho dne spaseni. Ale věčné evangelium je ustanoveno ve vaší duši a srdci. Tohle není takzvaná „věčná jistota“, ale skrze víru je to vsazeno do vaší duše.
Viděl jsem tohoto nádherného anděla letět po nebi. Stáli jsme u nebeského okna, kudy ten anděl věčného evangelia letěl. Odtud je tohle evangelium vyléváno. Je to pro lidi, kteří říkají: „Bože, já se ti zasvěcuji, chci ti sloužit dnem i nocí v modlitbách.“ A je to nádherný pocit. Je to realita, do které vstoupíte. A je to pro ty, kteří se modlí, aby byli cele posvěceni, podobně jako já jsem se modlil. Věčné evangelium je požehnání, bylo to okno požehnání, ve kterém jsem to viděl. Viděl jsem, jak ten anděl věčného evangelia přiletěl a na lidi, kteří se modlili, vylil tohle požehnání. Tento anděl přiletěl od trůnu přes celé nebe. Vypadal velmi přesvědčivě a plný autority. Tomuto andělu byla dána moc prohlašovat tohle evangelium, Bůh mu dal tuto moc. A Ježíš mi řekl: „Percy, to je to, co se stalo ve tvém životě. Máš to věčné evangelium v sobě tak pevné.“
 
Okno do věčnosti
„ Ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož také STVOŘIL SVĚTY.“ Židům 1:2 NBK „SVĚTY byly uspořádány Božím slovem.“ Židům 11:3 NBK „NEMAJE POČÁTEK DNÍ ANI KONEC ŽIVOTA.“ Židům 7:3 NBK
U nebeských oken mi Ježíš řekl: „Percy, ukážu ti věčnost.“ Někteří křesťané mají letáky s nápisem: „Kde strávíte věčnost?“. Ale nemají ani nejmenší ponětí o tom, kde se věčnost nachází. Ježíš mi ukázal věčnost. „Kde tedy strávíte věčnost?“ Když jsme došli k těmto oknům nebe, kterých je tam opravdu hodně, Ježíš mi řekl, abych sklonil hlavu. Poté položil prsty svých rukou na moje oči a řekl mi: „Teď, Percy, pohleď do věčnosti, odkud jsem přišel Já a můj Otec.“ Když jsem se podíval, uviděl jsem tu nádhernou realitu! Bylo tam něco jako nekonečný tunel a po každé straně tohoto tunelu byly různé planety. Byly to různé světy, jeden svět vedle druhého, jak daleko jste jen mohli vidět.
Tyto planety nebyly prázdné a pusté. Ale překrásné a barevné. Dokážete si představit, že se díváte do věčnosti? Zdálo se, že ty planety snad neberou ani konce. Zeptal jsem se Ježíše: „Co je na těchto planetách? Bydlí tam někdo?“ A Ježíš mi odpověděl: „Je tam více mého stvoření, Percy. Každá z těchto planet je obydlená. Jsou tam bytosti a andělé, kteří nikdy nesklonili svá kolena před ďáblem a slouží Bohu. Až se vrátíš zpět do nebe, tak tě tam nejprve vezmu na výlet spolu s dalšími, které k tomu zvlášť vyvolím. A tehdy teprve pochopíš, co to je věčnost.“ Potom přiletěli andělé těchto planet a ukázali se mi. Tito andělé jsou Boží stvoření, takže vypadají podobně jako člověk. Čím dál jsem hleděl, tím širší byl tento tunel, ale nebylo tam nic tmavého, vše bylo v různobarevném světle. Není tam žádné slunce ani měsíc, ale Boží přítomnost tam vše osvěcuje. Viděl jsem tam slavné věci, které Bůh stvořil. Když jsem hleděl skrze tohle okno, Ježíš mi vysvětlil, že když Bůh vycházel z věčnosti, pak všude, kudy šel, začal tvořit tyhle planety. Všude stvořil život a živé bytosti. Život je v Bohu a Bůh je Bohem živých. Bůh vyšel z věčnosti se svým Synem. Není to nádherné? Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna za nás, aby přišel na tento svět, byl ukřižován a dal nám věčný život ve věčnosti.
Ze země do nebe je to asi dva biliony mil. Ale já jsem hleděl mnohem a mnohem dál. Tohle není ten vesmír, ve kterém se nachází naše planeta. Ježíš mi řekl: „Teď se díváš triliony a triliony mil do dálky.“ Tohle lidská mysl může jen velmi stěží obsáhnout. Když jsem se ptal, jak veliké je to místo, ve kterém se nacházejí tyto světy, řekl mi, že lidská mysl nemůže pojmout takovou velikost. Není to nekonečné, ale mě to nekonečné připadalo. Jednoho dne tam pojedu a uvidím i to místo, odkud Otec vyšel ještě předtím, než kterýkoliv z těchto světů stvořil. Bohu trvalo jen šest dní, než vytvořil naši planetu. Řekl jen: „Buď světlo!“ a bylo světlo. Když jsem šel jednou po ulici Broadway, viděl jsem, jak celá ulice byla osvícena tisíci žárovkami. Tehdy to ještě nebylo osvíceno neonem, ale žárovkami. Říkal jsem si: „Tohle je ale něco!“ Ale když jsem hleděl do věčnosti, viděl jsem tam miliony a miliony barevných světel. Thomase Edisona jsem se zeptal v New Jersey, odkud dostal ten nápad žárovky. Odpověděl mi, že „od Boha“, takže Thomas nebyl ateistou. Bůh je světlo.
Není mysl na zemi, která by dokázala pochopit, co to je věčnost. Ježíš mi tam řekl: „Buď věrný. Zapomeň na pozemské věci, nemluv o těch pozemských věcech. Mluv o nebeských věcech. Ale pokud musíš mluvit o pozemských věcech, pak o nich nemluv v době, kdy jsi v Duchu, a nebo když mluvíš o Mně. A ujisti se, aby můj Duch byl v tobě a ty abys byl v mém Duchu. Mluv pouze ze svého nitra, a jen ty věci, které jsem ti řekl.“ Také mi řekl, že jednoho dne, až Bůh dokončí všechny věci, tak celé nebe vezme zpět do věčnosti. Ale já tam půjdu dřív, aby mi to Ježíš ukázal. Od té doby, co jsem tohle uviděl, tak už jsem nemohl zůstat stejný. Často na to vzpomínám a velmi se těším na to, až mě tam Pán jednoho dne vezme.
V nebi na tohle funguje určitý řád. Když budeš chtít letět ven z nebe do věčnosti, pak budeš potřebovat svolení. Jednoduše o to požádáš a Ježíš spolu s archanděly zváží, kdy můžeš letět. Podle toho, kolik práce jsi na zemi vykonal. A teprve poté, v Božím stanoveném čase, budeš moci letět. K tomuto účelu jsou určena zvláštní vozidla. Uvnitř města jsou vozy, které jezdí po planetě a kolem dokola nebe, ale z venku nebe jsou vozy, které jezdí na tyhle jiné planety do věčnosti. Za miliony a miliony let probádáte jen nepatrnou část. Někteří jsou pryč týdny a dokonce roky, můžeš tam být třeba sto let. Věčný život nemá konce, trvá na věky věků.

Ježíš přijde brzy
Příchod Páně je, přátelé, velmi blízký, ale nikdo neví přesně, kdy přijde. Ježíš sám mi v nebi řekl, že to ví jenom jeho nebeský Otec. Přijde ale jako zloděj v noci. Je spousta naplněných znamení, která potvrzují jeho brzký příchod. Jeden kazatel napsal knihu „101 znamení Jeho příchodu“. A když se ho ptali, jestli ví, kdy Ježíš přijde, tak ani on to nevěděl. Někteří se snaží přesně vypočítat den Jeho příchodu, ale tohle nikdo neví. Jedním ze znamení, které mi Pán v nebi řekl, bylo, že až všechno v nebi bude dostavěno, tak to pak nebude dlouho trvat a Pán se vrátí. Když jsem byl v nebi, ještě nebyl dostavěn chrám, i když se už dělají jen ukončovací práce. Ale řeknu vám, že v nebi se staví bez přestání. (pozn. překladatele: Pastor Daniel Ekechukwu měl v roce 2001 autonehodu, během které šel do nebe. Mezi jinými věcmi mu anděl řekl, že příbytky, které Ježíš připravil pro svůj lid, jsou již dostavěny.) Některé církve jsou rozděleny ohledně učení, jestli církev půjde skrze soužení nebo jestli bude vytržena před soužením. Ti, kteří nevyhlížejí příchod Páně, nebudou vytrženi a to veliké soužení bude pro ně něco hrozného. Ti, kteří Pána vyhlížejí a modlí se, budou ti, kteří budou vytrženi. „Proto bděte a modlete se v každý čas, abyste byli hodni uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Synem člověka.“ Lukáš 21:36 NBK
V nebi je také zapsán určitý počet duší, které mají být spaseny, až se tohle číslo naplní a všichni tito budou spaseni, potom přijde Ježíš. Tedy určitý počet lidí musí být nejdřív zachráněn: „Neboť nechci, bratři, abyste neznali toto tajemství (abyste nebyli moudří sami před sebou), že Izraeli nastala částečná zatvrzelost, DOKUD NEVEJDE PLNOST POHANŮ.“ Římanům 11:25
Bůh má dokonalé časování příchodu Jeho Syna. Pokud nemáme tu víru, že nás Pán vezme ve vytržení, tak jsme na šikmé ploše. Podle tvé víry se ti stane. Jsem na straně vítěze. Ježíš má moc nad smrtí. Ježíš se nepoddal ďáblu, ale svému Otci. On vstal z mrtvých jako vítěz. Vítězství je v Ježíši. Vítězství je v nebi.
Můj strýc byl spasen tím způsobem, že když zapadalo slunce, uviděl na obloze nápis: „Ježíš“. Poté slezl s koně a volal k Bohu, aby spasil jeho duši. Jednoho rána, když jsme pak společně stáli venku a pozorovali jsme východ slunce, tak mi řekl: „Tento východ slunce symbolizuje návrat Ježíše Krista na tuto zem.“ Všechno ukazuje k příchodu Páně. Je třeba se připravit. Zjevení Janovo 19:7: „Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila.“ Nepřipravujeme se na veliké soužení, ale na veliké vytržení. Připravme se na to, že odejdeme. V nebi už máte připravené bydlení. Nebudete tam poletovat jako nějaký pták bez hnízda. Je to na nás, abychom se připravili. Připravujeme se skrze posvěcení a slyšení slova Božího. Ty se musíš připravit. Nikdo se nemůže připravit za tebe. Neposlouchejte ta falešná podivná učení, že všichni budeme muset projít skrze veliké soužení. Stůjte na pevném učení. Věřte pravdě a pravda vás vysvobodí. A těch legračních učení ohledně doby velikého soužení je tolik, že je ani nechci zmiňovat. Jejich záměrem je svést tvoji duši z té pravé cesty. Modlete se: „Otče nebeský, prosím, vyučuj mě, abych byl připraven na tohle vytržení. Amen.“

Vylití Ducha
V knize Joel se píše o tom, že v posledních dnech Bůh vylije svého Ducha doslova na každé tělo. Bude to doslova invaze z nebe. Blíží se poslední dny a Bůh začne vylévat svého Ducha jako nikdy předtím. Měl jsem před několika dny o tom vidění. Joel 2:28 a Skutky apoštolské 2:17: „A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha mého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou. A zajisté na služebníky své a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a budou prorokovati.“ To bude veliké probuzení. Lidé se budou na ulicích třást a nebudou nejdřív vědět proč. Lidé přijdou k Bohu po tisících. A tohle se už začíná dít v Číně, i na jiných místech, kde lidé přicházejí ke Kristu po tisících. Tohle bude před vytržením.


Ježíš Emmanuel
V řečtině Kristus znamená Mesiáš a Ježíš je také Pán. Izajáš 7:14: „Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazůve jméno jeho Immanuel.“ Emmanuel znamená Mesiáš, ale v řečtině to také znamená Kristus. Takže Ježíš je Kristus, Mesiáš, Emmanuel. Ježíš je ten Mesiáš, na kterého Židé očekávají.
Izajáš 9:6,7: „Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“ Ježíš byl jak syn člověka tak i Syn Boží. On chodil po této zemi a dělal věci jako Bůh, protože řekl: „Já a Otec jedno jsme.“

 Dopredu