Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

7

Nenarozené děti
Děti v ráji za měděným oltářem
Vzadu za měděným oltářem z druhé strany byla překrásná zahrada o velikosti 10 000 mil čtverečních. V této zahradě byly děti, které byly na zemi potraceny nebo zemřely ve velmi ranném věku. Děti na tomto místě zůstávají, až dospějí do věku sedmi let. Viděl jsem, jak si tam hrají s úsměvem na tváři. Při hraní se hlasitě smály, různě dováděly a Ježíš tam na ně pokládal ruce a žehnal jim. Hrály si tak, jak si děti normálně hrají. Byly zde například děti, které zemřely na různé nemoci. Tohle místo není nic chaotického. Jsou tam vedoucí, kteří se o tyto děti starají. Jaký nádherný pohled to byl! Ježíš do této zahrady chodí každý den, kromě sedmého dne Božího odpočinku.
A tyto děti, kterým na zemi uřízli hlavy a hodili je do odpadkového koše jako potrat, v této zahradě nádherně zpívají a dostávají zvláštní požehnání od Pána. Zpívají jako profesionálové. Viděl jsem je také, jak se modlí. Z této zahrady chodí na různá místa a pak se vracejí a zase si tam hrají. Jednou začas, jako všechna stvoření v nebi, pochodují před Božím trůnem. A řeknu vám, že tyhle děti ale dovedou pochodovat!
Byly tam různé skupiny dětí, některé třeba zemřely na zemi hlady. V další skupině byly děti, které zemřely ve válce a na různé nemoci. Jistě, že jsou tyhle děti v nebi, nikomu nic neudělaly, jsou to děti a jen si chtějí hrát.
Uvědomuji si, že všichni jsme počati z hříchu. Představte si ale, kdyby otec Sáry nařídil potrat. Pak bychom neměli Abrahama a tak můžeme jít k Mojžíši a tak dále celou Biblí. Znal jsem jednu úžasnou misionářku, která měla skončit jako potrat. Vzala si nakonec jednoho velmi skvělého muže.
Amerika páchá potraty legálně skrze zákon, ale jednoho dne nastane soudný den. Co když vám ale řeknou, že třeba mozek toho dítěte bude poškozen? Že bude mentálně postiženo? Ani tehdy ho nezabíjejte. Protože v nebi jsem viděl místo, kde takovéto děti vyrůstají. A pokud to dítě nemá mysl žádnou, pak Bůh je schopen mu dát novou mysl; dá tomuto dítěti mysl Kristovu. Všechno v nebi bude dokonalé, nebudou tam žádní mentálně postižení, skrze moc Ducha budou totiž uzdraveni.
Viděl jsem tam i nebeské jesle. Toto místo v nebi je veliké. Andělé se tam o ně starají a tam jsou všechny nenarozené děti. Ženy, nedělejte to, protože jednoho dne se s tímto dítětem, které jste zabily, budete muset setkat. Tyto děti tam skutečně jsou a jsou jich tam tisíce a jsou krmeny anděly, až dosáhnou dospělosti. Andělé je brali do náruče a učili je nebeské řeči. Viděl jsem tam Ježíše, jak mu z prstů proudí mléko a krmil deset těchto batolat najednou. Bylo mi dáno v nebi jít k těmto dětem, vzít je do náručí a milovat je. Ježíš to řekl jasně. Matouš 19:14: „ Ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo takovýchť jest království nebeské.“ Pamatuji si, že na jednom shromáždění (už je tomu dlouho) malé pětileté dítě začalo prorokovat. Všichni jsme tomuto proroctví naslouchali. Jeho matka po čas porodu celou dobu oslavovala Pána a mluvila v cizích jazycích. Když to dítě vyšlo z matčina lůna, usmálo se na matku. To dítě bylo naplněno Duchem svatým hned od počátku. A to souhlasí s Biblí.
Je hrozná věc zabít dítě. Potrat je vražda v lůně matky. Bylo mi řečeno, že nebude učiněn žádný rozdíl mezi potratem (přerušením těhotenství) a normální vraždou někoho, třeba nožem. Musíte jít na kolena a požádat Pána za odpuštění. Ta žena možná neví, jak lépe naložit s životem a možná je to s ní podobné jako s tou ženou přichycenou v cizoložstvu. A tak přijde pod ruku vraha, a tento vědecký vrah zavraždí to dítě. Taková žena pak musí požádat Ježíše o odpuštění, aby ji Ježíš očistil svojí krví, a potom může vejít do nebe, protože Ježíš odpouští všechny hříchy. Potracené plody spálí, ale nemohou spálit ten život, který je uvnitř.
Jako doktor znám spoustu doktorů, kteří jsou věřící. A některé tyto doktory jsem viděl, jak padli před Bohem v pokání a již více potraty nedělali. A takových jsem pár v nebi potkal. Ale nepotkal jsem tam žádného doktora, který páchal tyto potraty, aniž by z toho činil pokání. Potrat je strašná vražda, není to ale neodpustitelný hřích. Představte si, že vezmete ten nenarozený plod a uříznete mu hlavu! Je to něco otřesného. Jestliže nepřestanete vraždit nenarozené děti, pak strávíte věčnost ve věčném pekle.
V nebi jsem také viděl stovky lidí, kteří se na zemi obrátili v táboře pro malomocné. V nebi ale měli dokonalá těla. Navštěvoval jsem spoustu nemocnic a viděl jsem spoustu sester pečovatelek, které mezi těmito pacienty žily, o ně se staraly a modlily se za jejich uzdravení. Abyste něco takového dělali, musíte mít velkou lásku. A těchto sester jsem v nebi viděl spoustu. A teď si představte, jaký rozdíl to je! Zabít a uzdravit. Zabíjení a uzdravování, jaký rozdíl!


Kniha života poblíž oltáře
Nedaleko měděného oltáře jsem uviděl Beránkovu knihu života, kde jsou zapsána jména všech vykoupených. Je tam zapsáno naše občanství v nebi! Tato kniha nevypadá ale jako normální pozemská kniha, je opravdu gigantická. Nedovedete si ani představit, jak obrovská je! Ježíš mi řekl: „Percy, ukážu ti tvoje jméno v knize života.“ Poté vztáhl svoji ruku, otevřel tu knihu přímo tam, kde bylo moje jméno, a řekl: „Percy, tady je tvoje jméno“. Ježíš prolil svoji krev za to, aby tam mohla být naše jména zapsána. Halelujah! Moje jméno je registrováno v knize života. Říkám „registrováno“, protože různé registrace na této zemi nic neznamenají. Jsou tam miliony a miliony jmen. Ježíš dává instrukce archandělům a řeknu vám, že do ní píšou bez přestání. Pokaždé, když je někdo spasen, napíšou tam jeho jméno.

Trůn Boží
Zjevení Janovo 4:2,3: „ A hned jsem byl ve vytržení Ducha: a hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu; a kolem trůnu byla duha, na pohled podobná smaragdu.“ NBK
Přesně tohle jsem viděl v nebi. Viděl jsem i tu duhu kolem tohoto trůnu. Trůn Boží jakoby se otáčel směrem k vám, takže vždy vidíte Boha zepředu, i když do tváře mu zatím nikdo nevidí. Je to tajemství nebe. Říká se, že Jeho tvář bude odhalena až při soudném dni. Zjevení Janovo 20:11: „I viděl jsem trůn veliký bílý, a sedícího na něm, PŘED JEHOŽ TVÁŘÍ utekla země….“ Zjevení Janovo 22:4: „ BUDOU VIDĚT JEHO TVÁŘ.“ A když svoji tvář odhalí, mohu vám říct, že to nebude nějaký pták nebo zvíře. Protože Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Uvidíte Jeho nádherné oči a vlasy. Bude mít nos, a vše podobně jako člověk. Bude to nádherné.
Trůn Boží není jen nějaká židle uprostřed nebe, ale Bible mluví o hoře. Je to opravdové místo a opravdový Bůh. Vidět tohle byl opravdový zážitek.
Do této hory jsou vytesané jakoby kaňony vedoucí k trůnu. Je dvanáct takových vchodů, které vedou k Božímu trůnu. Představte si velikost tohoto trůnu jako největší horu světa Everest. Na samotném vrcholu této hory doslova sedí Otec nebeský. Na úpatí trůnu roste spousta květin, ale rostou i všude okolo. Překrásně voní a jsou nádherné. Představovali jste si Boží trůn tímto způsobem? Trůn Boží obklopen květinami? Jsou tam celá pole a pole květin. Trůn je jakoby součástí té hory, je bílý, jak hovoří Bible, ale je také propletený různými barvami. Není plochý, jak to bývá u pozemského trůnu nějakého krále a je zdoben různými drahými kameny. Nad trůnem Božím jsou nádherné zvony, které začnou zvonit v dokonalé jednotě vždy, když jsou na zemi spaseny duše, a když spasení vejdou do nebe. Tyto zvony nemají žádné uchycení, ale prostě visí nad trůnem Božím a jsou uchyceny Duchem Božím. Každý zvon může mít něco kolem dvou až tří tun. Jak je možné, že tam visí jen tak ve vzduchu? Je to fantastická podívaná, už jenom tyhle zvony vidět. Nad těmito zvony je obrovská Boží světelná sláva, je tam něco jako světelné lustry. Zář jakoby několika tisíc sluncí v pravé poledne vychází z tohoto trůnu. Je tam veliká moc a oheň Boží. Pod trůnem a okolo něho je dalších 24 trůnů, na kterých sedí 24 starců s korunami na hlavě, přesně jak to popisuje kniha Zjevení. Jsou ale velikostí mnohem menší než je trůn Boží. Za těmito trůny je také spousta velikých vládních budov. Jsou tam různé instituce, jako například hlavní vedení pro hudbu, kde se určuje, co se bude hrát v chrámě atd. Dále vedení nebeského vojska. Andělé mají celkem 9 hodností a rozeznáte je podle oblečení. V nebi jsme si ale před Bohem všichni rovni. Všechno v nebi má svůj řád a velmi propracovaný systém, nic není chaotické.
Před tímto trůnem klečí spousta lidí a modlí se. Viděl jsem tam Ježíše sedět na trůnu po pravici Boha Otce. Takže Bible má pravdu, když je tam napsáno, že se posadil po pravici Boha Otce. Ve stejný čas ho ale můžete vidět, jak chodí po nebi na mnoha místech. Tohle je nádherné tajemství nebe. Bylo tomu tak, že Ježíš mezitím co seděl na trůnu, tak duchovně sestoupil a chodil se mnou po nebi. Také mi bylo skrze anděly vysvětleno, že předtím na samotném počátku, když Bůh Otec vyšel z věčnosti a stvořil nebe, tak Ho na trůn dosadili archandělé. A na tomto trůnu ho uctívali desetkrát tisíckrát tisíc nebeských let. Tohle bylo ve starém nebi, ještě před pádem Lucifera.
Ježíš mě představil svému Otci jako svého bratra. Ježíš je tedy náš starší bratr. Tehdy jsem uviděl tu nádhernou Boží ruku pokrytou peřím. Když půjdete do knihy Žalmů, dočtete se tam, že Bůh je přioděn peřím. Žalm 91:4: „ Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.“ CEP
Padl jsem tam před Bohem tváří k zemi a políbil jsem mu nohy. A Ježíš učinil to samé, přišel a políbil nohy svému Otci nebeskému. Mnozí tam přicházeli a líbali Otci nohy. Je to úžasná realita a privilegium. Není divu, že jsem potom nezůstal stejný, že už nechci tu tenisovou raketu ani lovecké zbraně. A tam mi Bůh řekl, že má zalíbení v tom, co dělám na zemi. Otec nebeský mi řekl jen pár slov. Slyšel jsem, jak mi z trůnu říká: „Dobře, služebníku dobrý a věrný“ a velmi jemně se mě dotkl svojí nohou. Halelujah! Slyšet tato slova od Boha Otce je pro mě všechno! Chci zůstat i nadále Jeho věrným služebníkem. Řeknu vám, že to bylo velice mocné a naprosto mě to uspokojilo. Ať si říká kdo co chce, jen nepatrný dotek Jeho nohy mě naprosto uspokojil. Byla to obrovská realita pro moji duši. Nepotřebuji nic víc. Někteří lidé vám řeknou: „Hlavně mi řekni, co ti řekl,“ i kdyby neřekl vůbec nic, tak jen tahle zkušenost je pro mě dostačující. Tohle je ta oblast, nad kterou se chtěl Lucifer povýšit. „A v srdci sis říkal: Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, ZASEDNU NA HOŘE setkávání na NEJZAZŠÍM SEVERU. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“ Izajáš 14:13, 14 CEP
Pamatujte, že nebe je obrovské místo. Na úpatí hory trůnu Božího je gigantická plošina, která pojme biliony a biliony bytostí. Nezapomeňte také, že tam můžete cestovat i Duchem. V jediné minutě jste u trůnu Božího a v druhou můžete být ve městě. Vzdálenost od města na vrchol trůnu jsem si ale nezaznamenal. I když Otec sedí na trůnu, společenství s Ním může zažívat kdokoliv a kdekoliv. I když má na trůnu viditelnou formu, tak nezapomeňte, že On je Duch a jako Duch je neviditelný (1 Timoteovi 6:16). On je všude s vámi v nebi. Proto Ho musíte uctívat v Duchu a v pravdě. Právě v tomto Duchu s ním prožíváte společenství na každém kroku.
A vždy se na vás dívá, vnímáte, že je všude a že Jeho oči jsou na vás. Tohle je všemohoucí Bůh. Jeho oči hledí i do celé věčnosti. Zkoumají i celou zemi. Dokonce ani jeden ptáček nespadne mrtvý k zemi bez toho, že by to Otec neviděl. ( Matouš 10,29)

Sedm trůnů a sedm Duchů po levici Boží
„Okolo toho trůnu bylo čtyřiadvacet trůnů a na těch trůnech jsem viděl sedět čtyřiadvacet starců, oblečených do bílých rouch; a na hlavách měli zlaté koruny.“ Zjevení Janovo 4:4
Pak jsme znovu předstoupili před Boží trůn a Bůh ke mně vztáhl svoji levou ruku pokrytou peřím, jako když slepička bere kuřátka pod svá křídla a posadil mě na trůn lásky, potom na trůn autority, trpělivosti atd. „Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.“ Matouš 23,37 Každý bude jednoho dne muset projít těmito trůny. Těchto trůnů po levici Boží je sedm. Jsou to překrásné trůny pokryté hedvábným peřím. Tam jsem dostal ty instrukce od Ježíše pro tuto zem. Tahle zkušenost mě opravdu změnila. Je to velmi významné a vznešené místo, na kterém jste povoláni samotným Bohem, abyste mohli sloužit. Tohle si užijete, bude se vám to moc líbit.
Zjevení Janovo 4:5: „ A z toho trůnu pocházelo blýskání, a hromobití, a hlasové. A sedm lamp ohnivých hořících před trůnem, jenž jsou sedm Duchů Božích.“ 
Z tohoto trůnu také doslova vystupuje oheň a hromobití. Bůh tím ukazuje svoji moc a autoritu.
Těchto sedm Duchů Božích je úzce propojeno se sedmi trůny. 1) První je láska. Tam jsem pochopil, co je to opravdová láska. Tam se také naučíte, jak sloužit v nebi. 2) autorita 3) moudrost 4)Duch poznání 5) vytrvalost při službě 6) věčný život 7) dlouhověkost, budeš žít navěky věků, nikdy nezestárneš.
Sedm Duchů Božích se pohybuje i na zemi. Tohle je spojeno i s dalšími věcmi, jako například když se Duch svatý pohybuje na zemi, aby usvědčoval lidi z jejich vlastní spravedlnosti, nelásky atd. Všichni nebeští občané žijí pod pomazáním sedmi Duchů Božích. O Ježíši se prorokuje v knize Izaiáše takto. Izajáš 11:2: „Na němž odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly, Duch umění a bázně Hospodinovy.“KR

 Dopredu