Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

8

První instrukce z trůnu
Trojjedinost Boží

Na tomto místě sedmi trůnů jsem dostal spoustu instrukcí přímo od Pána Ježíše. Kdybych měl popsat vše, co mi bylo řečeno u Božího trůnu, pak by to naplnilo velikou knihu.
Boží pravice je pravice autority a moci. Boží levice je levicí lásky, znamení divů a zázraků, které Bůh Otec vkládá do rukou Ducha svatého.
První z těchto instrukcí se týkala Božství (Godhead ). Zeptal jsem se, jestli Otec, Syn a Duch svatý jsou tři osoby. Odpověď zněla velmi jasně: „Ano, ale my tři jsme jedno.“ Někteří se hádají, jestli je Ježíš svým vlastním otcem nebo ne. Jestli je jeden nebo tři. Učení, že Ježíš je svým vlastním otcem, pochází z Persie, je to muslimské učení. Jednou ke mně někdo přišel a řekl mi: „Já jsem z hnutí „Jenom Ježíš“ a věřím tomu, že tam nahoře je jenom jeden.“ Řeknu vám to trochu jinak; byl jsem „tam nahoře“ a viděl jsem tam nebeskou Trojici. Viděl jsem Otce nebeského, toho suverénního Boha na trůnu, po jeho pravici Syna, který umíral na Golgotě a Ducha Svatého v mnoha podobách. Viděl jsem Ducha svatého i ve formě člověka a v podobě holubice. On je opravdová osoba, viděl jsem ho tam v nebi stát. V nebi jsou holubice, a bylo jich tam tisíce a tisíce. Duch svatý tam stál a tyto holubice krmil. Potom se na mě podíval a řekl mi: „Tohle jsou moje holubice. Moje holubice létají až dolů na zem.“ On je ta nejkrásnější realita. Zjistil jsem, že v nebi všichni mluví k Duchu svatému v nebeské řeči a mají s ním velmi úzký přátelský vztah. V džungli k nám jednou přiletěla holubice. Stala se mým přítelem, krmil jsem ji a při našich bohoslužbách byla neustále přítomná. Jednou s sebou vzala několik stovek holubů a kroužili nad naším shromážděním. Tyto holubice vědí, jestli máte plnost Ducha svatého, jsou totiž naplněny Duchem svatým. Holubice naplněné Duchem svatým! Když moje matka umřela, byla to právě tahle nebeská holubice, která vletěla dovnitř, protože matka byla naplněna Duchem svatým. Duch svatý je Duch v pohybu, a když jsi jím pokřtěn, pak je ta třetí osoba Trojice v tobě. Neříkejte, že je jenom Otec. Také když se díváte na někoho, kdo je naplněný Duchem svatým, pak se díváte na Ducha svatého: „a Duch Svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas, který řekl: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení.“ Lukáš 3:22 NBK Také svatební roucho, které budeme mít ve vytržení, je symbolem Ducha svatého.
Při křtu vodou říkáme: „Křtím tě ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.“ Takhle nás to učí Ježíš, že to máme dělat. Všechno proudí od Otce Nebeského, Syn a Duch svatý jsou projevem Otce nebeského na této zemi. Syn = Ježíš Kristus. Někteří proto tvrdí, že ten správný křest je, když řeknete: „Ve jménu Ježíše Krista.“ Musíme se ale naučit, že je pouze „jeden křest, jedna víra, jeden Pán“ A proč je tam uveden i Duch svatý? Proč nestačí říct jenom „Ve jménu Otce a Syna“? Protože Duch svatý je osoba. „On bude svědčit o Mně,“ „On“ nikoliv „to“ vás bude učit. Tohle je trojjedinost nebe. Musíte říkat: „Duchu svatý, dýchni na mě.“ Je třeba se modlit a žít svatý život, abyste dostávali odpovědi na své modlitby. Když budete naplněni Duchem svatým, pak budete mluvit v jiných jazycích.

Instrukce z trůnu:
Nehádat se ohledně učení Bible

„Tyto věci připomínej a ZAPŘÍSAHEJ BRATRY PŘED PÁNOVOU TVÁŘÍ, ABY SE NEHÁDALI O SLOVA, což není k žádnému užitku, ale ke zkáze posluchačů.“ 2 Timoteovi 2:14
Další věc, kterou mi Bůh řekl, je ta, že se mezi sebou nemáme hádat ohledně učení Bible. Máme se ale všichni shromáždit v lásce. A přitom mi z trůnu citoval tento verš: „Kdo není proti nám, je s námi.“ Řekl mi, že je mnoho lidí na této zemi, kteří nevěří jeho učení. „Mluv o projevu mojí moci a lásky, mluv o projevu mojí moci na této zemi, není čas hádat se ohledně učení Bible, protože Já přijdu velmi brzo!“
V Kalifornii se před třiceti pěti lety dva lidé dostali do hádky ohledně učení a ten jeden nakonec vytáhl pistoli a toho druhého zastřelil. S nikým se nehádejte ohledně učení, to není z Boha. Kdybych neměl lásku, nic mi to neprospěje. Je to ďábel, který působí, aby ses hádal. Běž v tu chvíli do své modlitební komůrky nebo se běž projít do přírody.
Další věc byla ta, že musí být odstraněny náboženské hradby vytvořené člověkem, aby mohlo přijít to Boží opravdové hnutí. Ježíš je Pán, on je ten Pán a ten pravý dohlížitel nad církví. (pozn. překladatele: Dohlížitel je správný překlad řeckého „episkopos“, slovo „biskup“ je již velmi vzdáleno od pravého významu. Správně překládá překlad „Darby“, který přeložil M. Pavlík, a mnoho dalších anglických překladů.) Proto všichni dohlížitelé musí pracovat pod autoritou Boží. Ježíš je hlava církve. On je ten „Já jsem“, jemu je dána autorita od Otce. On dává svoji církev do pořádku skrze moc Ducha svatého, jenž je tou třetí osobou Trojice. Kdo je Duch svatý? Duch svatý je osoba, on není moc, ale osoba, která potěšuje církev a skrze svou moc jí dává instrukce, aby tak mohla správně fungovat.

Instrukce z trůnu:
Církev může být opravena jen skrze moc Ducha svatého
Ježíš mi řekl, že věřící v něho sice mohou věřit, že on je ten Ježíš, který šel za ně na kříž a všemu, co se o něm v Bibli říká. Mohou věřit všem těmto věcem, ale on se stává „mocí v jejich životech“ jen skrze moc Ducha svatého.
Žádný takzvaný „biskup“ nemůže v církvi dát věci do pořádku. Jen Duch svatý může dát církev do pořádku. Podívejme se do Bible: „Vyberte muže plného Ducha svatého“. Opravdová církev vznikla o Letnicích, to co bylo předtím, byl pouhý stín té pravé. Pravá církev je plná Ducha svatého, ale v nebi neexistuje nic takového jako označení „Letniční církev“. Boží církev je církev živého Boha. V nebi najdeme název „církev prvorozených“, „církev živého Boha“ nebo „církev Ducha svatého“. Takže držme se Bible, přátelé. A jak má tedy taková církev fungovat? Skrze přímé spojení s nebem. A jak tomu rozumět? Skrze to, že jsme naplněni Duchem svatým. Nemůžete stavět jen na víře vašich praotců, musí to být skrz přímý kontakt, skrze moc Ducha svatého. Když se podíváte do knihy zjevení na sedm církví, tak tím hlavním bodem není to, jestli mají dobré nebo špatné učení. Všichni ale musejí dospět k bodu, kdy budou mít „jednu víru, jednoho Pána, jeden křest“. „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.“ Efezským 4:5 NBK A tohle se stane skutečností jen skrze moc Ducha svatého, skrze moc při vylití Ducha svatého. Moc Ducha svatého, nic jiného, vás usvědčuje z hříchu. Pomazání Ducha musí být tedy nejenom na kazateli, ale i na dohlížitelích, na diakonech i na těch, kteří poslouchají slovo.
Můžeš tedy znát Ježíše jako osobního Spasitele, můžeš ho znát jako toho, který za tebe vylil svoji krev na Golgotě. Ale zjevení toho, kdo Ježíš je, přichází pouze skrze moc Ducha svatého. Nikdy nezapomenu na jednu malou dívku v jedné baptistické církvi, která měla jasné vidění nebe a přijala křest Duchem svatým s mluvením v jazycích. Baptisté diakoni jí říkali: „Nemůžeš sem dál chodit, pokud budeš pořád jen říkat tahle nesrozumitelná slova.“ Ale tato dívka nakonec způsobila to, že celé to shromáždění přijalo naplnění Duchem svatým. Není divu, že Bible říká: „Nebraňte dětem jít ke mně.“
Podle záznamu je dnes registrováno 973 různých denominací. Tohle v nebi ale neuvidíte, nic takového tam absolutně není. Není tam místo ani pro jednu z těchto denominací. Neviděl jsem, že by tam byla některá část vyhrazena pro baptisty, další pro metodisty, letniční atd. Nic takového tam opravdu není, všichni jsme tam jedno.
Všechny tyhle denominace mají svoje vlastní zákony a regulace. Je to práce člověka a ne Boha. Nikdo tam není nazván jménem denominace, ale je nazván jménem „křesťan“ a to znamená následovník Krista (pozn. překl: V angličtině se křesťan řekne: CHRISTian, Christ=Kristus). Až půjdete do nebe, nebudete mít na sobě nápis „Evangelík, katolík, atd.“ Mnozí z těch mučedníků, které jsem tam viděl, byli zabiti právě náboženskými lidmi. V nebi jsem potkal biskupa Masona. Když žil na zemi, tak vedl denominaci s názvem: „Církev Boží v Kristu.“ V nebi jsem tuto organizaci ale nikde neviděl. Co nás tedy dělá jedno, je, když chodíme Duchem a jsme očištěni krví Ježíše. Potkal jsem tam i bratra, který byl mým pastorem před více než šedesáti lety. Tam jsme ale všichni jedno tělo, nejsou tam různé skupinky. „Jedna víra, jeden Pán, jeden křest,“ ale to neznamená, že z toho vytvoříme novou doktrínu. Tento verš je tu proto, aby se všichni věřící shromažďovali jako jedno. Tak mi to bylo řečeno. Církev tedy bude opravena skrze moc Ducha svatého a dary Ducha. A jestli je přítomna opravdová moc Ducha, pak se projeví i dary Ducha svatého. Než se Ježíš vrátí, musí zde být „jedna víra, jeden Pán, jeden křest“, potom teprve Ježíš převezme kontrolu nad církví. On ale nepřevezme kontrolu nad odpadem, který dnes vidíme kolem nás. Hádky ohledně různých učení jsou tou největší brzdou pro církev na této planetě. Jeden tvrdí, že se stane tohle, druhý tvrdí pravý opak. Někteří věří v takzvanou „věčnou jistotu“, že můžete hřešit, jak chcete, jak dlouho chcete a jednoho rána se probudit a činit pokání, tomuhle ale nevěřte. Nikdy nenásledujte žádné hádky. Na jednom místě v nebi jsem uviděl krásný dlouhý stůl, ale v půlce byl zlomený. Nechápal jsem, co dělá zlomený stůl v nebi, ale Pán mi vysvětlil, že je to symbol rozděleného těla křesťanů na zemi. Až budou všichni jako jedno, potom se tento stůl spojí dohromady.


Instrukce z trůnu:
Pravá jednota
Denominační hradby musí padnout
Ovoce správného učení

Jak už jsem řekl, před nebeskými branami jsou miliony a miliony duší. Jsou tam baptisté, presbyteriáni, metodisté, katolíci atd. Členové různých církví, a to z jednoduchého důvodu; protože nebyli jako jeden celek tady na zemi. Protože jsou odděleni, jsou rozděleni do různých učení tady na zemi. Slyšel jsem je říkat: „Ale v nebi budeme nakonec stejně jedno.“ Ano, před Božím trůnem nakonec budeme jedno. Ale protože dělali rozdíl v těle Kristově a nebyli na zemi jako jedno, tak budou muset být v tomto vnějším obvodu nebe vyučováni a tam nakonec budou shromážděni jako jedno.
Nebyli shromážděni jako „jeden Pán ,jedna víra, jeden křest“, ale měli různé názory a na základě těchto názorů se dělili. Proto budou před trůnem Božím až poté, co budou zdokonaleni. Při misijní práci jsem viděl, jak někteří přišli a snažili se jenom propagovat jejich církev nebo určitý směr učení. Řeknu vám, že lidé jsou toho už tak plni, že to jednoduše nepřijímají. A všechny ty církve to takto dělají. Luteráni mají svůj způsob a stejně tak metodisté atd. Vyjmenujte mi jedinou organizaci, která to tak nedělá! A dnes se všechny tyhle organizace snaží spojit dohromady, ale to se nikdy nestane, protože nemůžete spojit dohromady všechna ta učení. To je nemožné. Ano, sejdou se dohromady, ale tohle není ta pravá jednota, protože pak se zase všichni vrátí ke svému programu. Jakmile někdo v jejich církvi začne kázat něco, co mu nebylo řečeno nebo dovoleno, že může kázat, tak ho sesadí nebo vyhodí. Vyhodí ho stejně tak, jak to dělá tento svět, protože káže něco jiného, než jsou naučeni. Není to ale nic osobního, prostě nejedeš podle jejich programu. Musíte mít tedy opravdovou Boží moc, když přijdete někam kázat jako misionáři. Tihle misionáři přijdou a podle svého programu si založí církev a podle tohoto programu se dál řídí. Všechno tohle je v těle a ne v Duchu. Tyto církve se také předhánějí mezi sebou. A lidé jsou už z nich zmateni. Jedni kážou věčnou jistotu, pak přijde druhá církev a řekne přesný opak a tito nevzdělaní lidé jsou z toho zmateni. Adventisté vám řeknou, že sobota je ten den, pak přijde druhá církev a řekne, že neděle je ten pravý den. Když jsem byl v Africe, tak se mě věřící ptali, který den mají odpočívat, jestli v sobotu nebo v neděli. Samozřejmě, že jsem jim řekl, že v neděli, ale v duchovní oblasti to vše funguje naprosto jinak. Prázdné náboženství zanechá lidi zmatené. Slyšel jsem, jak jeden Indián říká: „Jenom se snaží propagovat svoje učení a svoji církev.“ Jednou mi jeden Arab řekl: „Někteří přišli a řekli, že člověk je spasen jedním způsobem, pak přišli druzí a řekli, že to je trochu jinak, a teď jsem zmaten.“ Tohle, přátelé, je soupeření. Nebe je ale o něčem naprosto jiném.
Jeden chlapec z katolické rodiny se stále v noci probouzel ze strachu před smrtí. Měl všelijaké podivné sny. Nevěděl, co s ním bude, až zemře. Jednoho dne se mu ale dostala do rukou kazeta s názvem: „Percy viděl anděla.“ Tak moc se mu líbila, že si ji přehrával každou noc před spaním. Jednoho rána se probudil, šel za svým otcem a řekl mu: „Táto, víš o tom, že nebe je reálné? Percy tam byl a v tomto nebi jsou andělé a já Percymu věřím.“ Potom řekl svému otci: „Táto, přestal jsem se bát smrti.“ Od té doby si začal pískat a byl šťastný. Jeho otec mi později zavolal a byl celý nadšený. Tak jsem je oba pozval na naše shromáždění a přišla celá jejich rodina. Potom mi jeho otec řekl: „Je teď tak šťastný, že už si s ním nedělám žádné starosti.“ Tomuto chlapci bylo teprve sedm roků. Nechal jsem ho svědčit před celým shromážděním, kde pak řekl: „Od té chvíle, co věřím v nebe, se už nebojím. Vždycky jsem se bál smrti, ale teď už z ní nemám vůbec žádný strach.“ A celá tahle rodina katolíků se změnila. Všichni byli tak šťastní, že jejich chlapec přijal vysvobození.

Instrukce z trůnu:
Sedm hvězd a sedm církví
Přímluvná modlitba
Zjevení Janovo 3:1: „A andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky, že máš jméno, že jsi živý, ale jsi mrtvý.“
Sedm hvězd je sedm andělů, kteří jsou nad těmito církvemi. Hvězda je symbolem vedení, tak jako byli ti muži z východu vedeni hvězdou, která je přivedla k Ježíši. Anděl Páně dal Janovi instrukce, co má napsat církvím. Když si přečtete knihu Zjevení, pak zjistíte, že Jan byl v kontaktu s nebem. Ježíš mi dal také instrukce pro církve. Řekl mi, že každá církev, ať už je jakkoliv mrtvá nebo živá, má svého anděla, který tu církev zastiňuje, kontroluje, organizuje a ovlivňuje rozdílným způsobem.
Jedině skrze moc přímluvné modlitby se dostanete do kontaktu s andělem té církve. Je-li církev mrtvá, pak ani anděl nemůže nic dělat. Až přímluvná modlitba uvede tyto anděly do akce. Někteří křesťané mají mrtvé uctívání, jednou za týden jdou do sboru, zazpívají si a přečtou si něco z Bible. Žádná silná přímluvná modlitba se tam nekoná. „Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem.“ Zjevení Janovo 3:5 Toto bílé roucho je ten nádherný Duch Boží. Ježíš mi řekl, že bílé roucho v těchto posledních dnech je Duch Boží na těchto přímluvcích-vítězích. Aby byl někdo dobrým a opravdu mocným přímluvcem, pak musí být vítězem nad věcmi tohoto světa. „A jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly.“ Všimněte si, že vítěz je vyznán před anděly. Jsou v přímém kontaktu s Božími anděly v nebi. Tito vítězové proniknou do těchto mrtvých církví a oživí je. Ježíš mi řekl, ať vyšlu zvědy Ducha svatého do těchto církví. Tento vítěz si nemusí stoupnout a něco začít říkat, ale jen si sedne a začne se tam potichu modlit a tím uvolní moc a ta církev bude zapálena Božím ohněm. Jsou to ti mocní vítězové, jak je Ježíš nazval. Jsou to ale ti, kteří přemohli starosti tohoto světa a stali se přímluvci. Moje matka byla přímluvce, a když vyšla ze své modlitební komůrky a řekla jen jedno slovo, pak se věci začaly měnit skrze Ducha Božího. Církev se dá do pořádku tím způsobem, že půjdete na kolena, a začnete se modlit a prosit Boha o přesné vedení, abyste věděli, jak má taková církev fungovat. Takhle to funguje na našich misijních polích mezi Indiány. Indiáni přijdou, kleknou si a modlí se. Potom začne přicházet moc. Takže musíte mít skupinu modlitebníků, kteří se budou opravdu modlit. Pokud máte církev a máte v ní takových 200 modlitebních válečníků, pak zkuste mezi ně vpustit hříšníka a uvidíte, co se stane. Roztaje a začne volat k Bohu o milost, se slovy: „Co mám konat, abych byl spasen?“. Díky těmto instrukcím z nebe dnes v Brazílii zažíváme takové mocné vanutí Ducha, protože se všichni scházíme jako jedno tělo a modlíme se. Jednou se mě někdo zeptal: „Kde máš svého pastora?“ odpověděl jsem: „V nebi,“ „A kde máš vedoucí?“, znovu jsem mu odpověděl, že v nebi.
To veliké probuzení již začíná na některých místech. Ale v některých to je tak, že lidé v církvích nejsou ani znovuzrozeni, jen tam sedí, kouří si cigára a platí za kazatele, místo toho, aby měli kazatele plného Ducha svatého. Ježíš mi řekl, že v posledních dnech lidé budou tancovat v církvích pod mocí Ducha. Proto jsme nazvali naši Biblickou školu „Biblická společnost Radost nebe.“

Instrukce z trůnu:
Zorganizuj tisíce přímluvců
Ježíš mi řekl, že je třeba zorganizovat tisíce přímluvců. A On použil slovo „zorganizovat“. Přímluvci připraví cestu pro tu velkou přicházející explozi. A když vejdou do církve, kde kazatel bude kázat něco, co je v rozporu s Božím slovem, pak mu Bůh zavře ústa a on nebude schopen říct vůbec nic. A tito vítězové začnou říkat ve sboru: „Nebylo by pěkné mít shromáždění přímluvné modlitby?“ Potom začnou organizovat shromáždění s přímluvnou modlitbou. Uvidí stav církve a začnou sténat v porodních bolestech. Ježíš mi řekl: „Zorganizuj modlitební skupiny, aby tito přímluvci šli do těch mrtvých církví a zapálili je.“ Tohle se stane před tou explozí. Musí to být svatí lidé. Mohou se jich zeptat: „Kdo jsi a odkud přicházíš?“ Ale oni odpoví jemně: „Jen jsem přišel, abych se s vámi modlil.“
Tito modlitebníci tam půjdou podobně jako zvědi šli do té zaslíbené země. Mohli byste s tou církví mluvit tisíce a tisíce dní a argumentovat s nimi celý den, ale nic by se nestalo. Ale když máš ten oheň v sobě, tak to pocítí. Vím, že to funguje, sám jsem to vyzkoušel.
Jednou jsem přišel do nějaké církve a řeknu vám, že byla mrtvá v pravém slova smyslu. Začal jsem se tam tedy modlit a přimlouvat. Lidé z toho sboru za mnou přišli a ptali se mne: „Bratře, nepotřebuješ něco?“, odpověděl jsem: „Ne, děkuji, jen se chci tady modlit.“ Modlil jsem se tam tak dlouho, až sestoupila Boží sláva. Modlil jsem se v Duchu svatém úplně potichu. Pak když ke mně někdo přišel, jen jsem se ho dotkl a on padl pod mocí Ducha na záda. Přišel kazatel a taky padl k zemi. A celá ta modlitební skupina nakonec ležela na zemi. Kazatel potom řekl, že to bylo tak dobré, že svolá další modlitební shromáždění. Řekl: „Nerozumím, jak se to všechno stalo, ale přišlo to nečekaně. V neděli kázat nebudu, jen všechny svolám k modlitbě.“ A dnes má ta církev více jak tři tisíce členů. Když jsem tam vešel, tak neměla ani tři sta členů. Bůh rozšířil jejich řady. Musíte otevřít nebe skrze modlitbu a Ducha svatého. Tohle je práce přímluvce. Můžeš jít k metodistům, baptistům, do jakékoliv církve a udělat tu stejnou věc.
 
Instrukce z trůnu:
Veliké probuzení skrze přímluvnou modlitbu

Jedna z věcí, kterou mi Pán řekl, že se stane, bude veliké otřásání všemi věcmi těsně před vytržením. Jeho lid se má proto připravit, neboť čas je již velmi krátký a brzy se setkáme s Pánem v povětří. Jak přijde toto veliké probuzení? Izajáš 66:8: „Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž může způsobeno býti, aby země zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen počal pracovati ku porodu, a porodil syny své.“ Stane se tak skrze mocnou přímluvnou orodující modlitbu a skrze moc Ducha svatého. Ježíš mi řekl, že v době velké exploze předají i spoustu obchodů do rukou Božího lidu, protože jinak zkrachují. To bude začátek pádu Babylona.
Ale nejdřív musí přijít ta veliká duchovní exploze. Dovedete si představit, že země je ve skutečnosti veliká ohnivá koule jen s tenkou povrchovou vrstvou? Proč? Protože Bůh je oheň spalující, a On kontroluje ten oheň, proto máme různé sopky. A občas nechá z vnitřku trochu toho ohně uniknout napovrch, aby lidi vystrašil k smrti. Až jednoho dne Bůh vztáhne svoji ruku, tak to exploduje a bude konec tohoto smetiště. Nejdřív ale bude exploze Ducha. V posledních dnech bude poznání velmi rozšířeno a vědci zjistí, že existuje nebe. Bylo mi to řečeno přímo od Ježíše. Vědci zjistí na základě zjevení z nebe, že existuje opravdové nebe a opravdový Bůh. Bude to v novinách a ve všech časopisech. Lidé už mají i atomovou bombu, ale nevědí, co s tím mají dělat. Jak hroznou věc je člověk schopen vyrobit! Bůh je Bohem lásky, ale také moci, a když tuhle moc uvolní, tak atomová bomba proti ní bude vypadat jak malý oříšek. Ježíš mi řekl přesně, jak tato exploze nastane. Řeka života v nebi ústí do určitého místa, které se stále naplňuje a tím se tato řeka stále rozšiřuje a zvětšuje. Až přeteče přes svoje břehy, tak Bůh otevře její stavidla. Ty veliké brány nebe se otevřou a ta moc se povalí dolů na zem tou stejnou cestou, kterou jsem tam přišel. Tahle moc se omotá kolem země podobně jako med. Bůh tehdy nebude muset sestoupit z trůnu, stačí mu jen vztáhnout ruku, stavidla se otevřou a Boží Duch zaplaví tuto zemi.
Ta moc pak bude proudit dolů cestou, která trvá šest pozemských hodin. A ďábel bude muset couvnout i se svými anděly. Nevěřící se budou chtít schovat před takovou mocí, celá země toho bude plná a nemoci budou muset ustoupit. Boží lid bude křísit mrtvé, a ti pak budou vydávat svědectví. V nebi není rozdíl mezi mužem nebo ženou, proto tuhle moc obdrží jak muži tak i ženy. A kdo to opravdu dostane? Hlavně ti modlitební válečníci a evangelisté. A z jejich nitra poplynou řeky vody života.
Byl jsem v Arábii a na různých místech a křesťané i tam hledají tu moc Boží. A ptají se Boha, kdy se to stane. Lidé budou kázat na ulicích. Země se bude třást, církve se budou třást, a ani kámen na kameni nezůstane. Různé náboženské budovy se s hřmotem zřítí a tehdy už nebude žádný muslimský bůh Alláh, ale miliony lidí uvěří v Boha. Lidé budou volat v ulicích: „Ježíš je Pán!“ Stále ale budou i takoví lidé, kteří ho odmítnou. Bylo mi řečeno, že někteří vědci se to budou snažit nějak vysvětlit, ale to zemětřesení nepřestane. Ježíš řekl, že lidé budou prorokovat na všech místech.


Instrukce z trůnu:
Pád Babylonu

Po levici Božího trůnu mě Pán vzal na místo, odkud jste mohli vidět celou zeměkouli. Ježíš mi řekl: „Tohle se stane na zemi.“ a viděl jsem pád Babylonu. Tehdy jsem ani nevěděl, že něco takového je v Bibli napsáno. Dnes jsme stále pod vlivem Babylonského systému, jak v penězích, tak ve všem. Dnešní systém závisí na Babylonském systému. Žena, která napsala knihu „Den, ve kterém zemřel dolar,“ viděla tuhle vizi také. Ale já jsem o tom nic nevěděl, ani jsem předtím knihu Zjevení nečetl. Viděl jsem pád království tohoto světa. Z nebe jsem viděl, jak lidé kupčí se zlatem, s bavlnou a se vším možným. Zjevení Janovo 18:16: „Běda, běda, veliké město, které jsi bylo oblečeno kmentem, purpurem a šarlatem a pokryto zlatem, drahým kamením a perlami, neboť v jediné hodině bylo zpustošeno tak veliké bohatství!" Potom jsem viděl ten nářek, lidé začali naříkat nad jeho pádem. Viděl jsem pád Babylonu. Lidé si tehdy uvědomí, že existuje nebe, kde jsou mnohem lepší věci. Zjevení Janovo 18:11: „I kupci země nad ním budou plakat a truchlit, neboť už nikdo nekoupí jejich zboží“ Všechny ty moderní věci už nikdo nebude chtít. A bude veliká radost v srdcích věřících. Lidé budou hledět k nebi a budou mít vidění nebe a tak nebudou chtít věci tohoto světa. Nikdo nebude chtít číst tyto světské knihy, tak se budou tisknout křesťanské knihy a Bible. To bude ještě před tím, než přijde Ježíš. Křesťané budou mít svoji televizi. Ten den přichází. V nebi přesně vědí, co se stane a z toho se radují už dopředu. Modlím se za všechny, kteří mají obchody, aby se obrátili a přijali Ježíše dříve, než pro ně bude pozdě.
Na dalším místě jsem viděl něco jako televizi, kde byly vidět všechny možné nepravosti na zemi. Finanční zpronevěry a lidé, kteří tyto peníze zneužívali, jak sedí u stolu a kouří doutníky. Všichni ti bankéři a ti, co šidí a mají peníze z dolů atd. Ježíš mi ukázal všechny zlé lidi tohoto světa. Ty, kteří zneužívají ženy a nosí prsteny s diamanty na ruce. Viděl jsem, jak si jezdili s kouřovými brýlemi v cadillacu a sháněli si prostitutky, aby z nich měli peníze. Naprosto všechno takové zlo tam bylo vidět. Potom jsem na druhé straně viděl ty spravedlivé. A Ježíš mi řekl: „Bůh dá všechny ty peníze do rukou spravedlivých.“ Nebude to ale tím způsobem, že se kazatel postaví před kazatelnu a řekne: „Kdo dá pět dolarů? Kdo dá deset?“ Tohle je ostuda v Božích očích!
Uviděl jsem, co se stalo, když jeden zlý boháč se obrátil. Přijal evangelium, byl spasen a ty peníze dal do našich rukou. Bůh to dá do rukou svého lidu z jediného důvodu, pro šíření evangelia do celého světa. Bůh, kterému sloužím, nemá žádné omezení. Tohle ale nebude proto, aby to utratili sami pro sebe, ale pro šíření evangelia. Stane se to během té veliké duchovní exploze. Ježíš mi řekl, že před vytržením při té veliké duchovní explozi dojde k tomu, že padnou i různé náboženské budovy a lidé je budou oplakávat. Řekl mi: „Děti Boží pak budou na jejich sutinách tancovat.“ Takhle mi to Pán řekl, tohle bude ten „pád Babylonu“, jak politického s tím kupčením, tak i toho náboženského. Tehdy se v plnosti naplní slova Ježíše: „Nezůstane kámen na kameni.“ Ne všichni ale tehdy uvěří. Duch Boží sestoupí i na zvířata, „na všeliké tělo“. A to probuzení už dnes pomalu začíná. Chcete se toho zúčastnit? Pak hledejte u Pána naplnění Duchem svatým.


Instrukce z trůnu:
Vytržení
Slavnostní večeře Beránkova

Zanedlouho po tomto vylití Ducha přijde Ježíš pro svoji církev, pro svoji nevěstu. Řekl mi: „Potom přijdu pro svůj lid, pro svoji církev.“ Tohle bude to vytržení, a půjdete tou stejnou cestou, jakou jsem šel já, nad Švédskem, dále nad Norskem a potom poletíte vesmírem, kde je ten prázdný prostor, kde nejsou žádné hvězdy. Vědci by vám o tomto prázdném místě mohli vykládat. Po cestě tedy nevrazíte do žádné hvězdy. Ty hvězdy vyhoří a uhasnou a to je to, čemu říkáme, že „padají hvězdy“. Důvod, proč tyto hvězdy vyhoří, je ten, že dělají tu cestu širší, aby miliony mohly přijít naráz do nebe ve vytržení. Tohle je jedno ze znamení přicházející exploze.
Zeptal jsem se Ježíše, kdy přijde, to mi povědět nemohl, ale řekl mi, že až budou dostaveny ty příbytky a Židé společně s Araby ho budou uctívat, tehdy přijde na tuto zem: „Ale čas ti říct nemohu, ani já to nevím, jen můj Otec.“ Ježíš nezná přesné datum svého návratu, jen jeho Otec. Ale tyhle příbytky jsou již téměř hotovy.
Ukázal mi také ta stavidla řeky života a řekl mi, že až se přeplní, tak potom „velmi brzo můj Otec tyto brány otevře. A potom se celý svět bude třást pod mocí Boží,“ a pak to nebude dlouho trvat a přijde si pro svoji nevěstu. Také mi řekl: „Zůstanu v nebi až do vytržení.“ Řeka se stále naplňuje a stavidla, do kterých tato řeka ústí, se otřásají pod mocí Boží. Věci, o kterých jste si mysleli, že jsou dobré, tak zjistíte, že dobré nejsou.
Z nebe přijde nejdřív sedm milionů andělů s plamennými meči, aby bojovali s mocnostmi temna. Nebudou ale bojovat s tělem a krví. Přijdou na pomoc, aby mohlo přijít to veliké probuzení, a potom nás budou doprovázet k té veliké svatební hostině ve vytržení. Bůh dokonce pro některé pošle nebeský kočár, podobně jako pro Eliáše.
Není divu, že tě ďábel pokouší, abys hřešil a dělal všechny ty odporné věci. Ježíš je ale stále plný slitování, jako byl nad tou ženou, která byla přichycena při skutku cizoložstva.
Bylo mi řečeno, že nebeští trubači vystoupí na okraj nebe a budou troubit po třicet pozemských dní. Tyto trouby budou slyšet až na zemi, ale někteří lidé tomu stejně neuvěří. A tehdy nastane to první vzkříšení, a budeme uchváceni vstříc Pánu v povětří. 1 Tesalonickým 4:16: „Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a mrtví v Kristu vstanou jako první.“ Na tento verš jsem se v nebi zeptal: „Co je to ta trouba Boží?“ a archanděl mi odpověděl a řekl mi, že správně přeloženo to znamená „trouby Boží“, tedy v množném čísle. Tedy řekněme to správně: „S hlasem archanděla a troubami (polnicemi) Božími.“ Lidé budou říkat, že to je nějaký zvuk vycházející ze země nebo něco jiného. Ale budou to tisíce a tisíce trub. Tehdy Otec nebeský řekne Ježíši: „Běž a vezmi svou církev.“ A to bude nějaký příkaz! Je to tak pravé a ryzí. Ten den přijde jako zloděj v noci. Tehdy přijde ve svém těle i s těmi jizvami na rukou a na nohou.
Až tedy zazní ty trouby, pak těla mrtvých v Kristu uslyší v hrobech tohle troubení a budou vzkříšeni a následně vytrženi. Hroby budou explodovat a dokořán se otevřou. Bylo mi jasně řečeno, že když začne svatební večeře Páně, pak mrtví v Kristu vstanou nejprve a potom my, kteří zůstaneme naživu, budeme uchváceni vstříc Pánu. 1 Tessalonickým 4,16-17: „A mrtví v Kristu vstanou jako první. Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu.“ A tato oblaka nejsou ta stará pozemská oblaka plná mlhy, ale jsou to nebeská oblaka. Ježíš mi přesně vysvětlil, jak tato oblaka vzniknou. Řeka života v nebi protéká oltářem, na kterém je oheň Boží a tak vzniknou tato oblaka nad Božím oltářem. A tato oblaka sestoupí z nebe a budou viset v povětří. Tato oblaka je Duch Boží. Dovedete si představit ty prázdné hroby, až je země vydá? Řekl mi, že nejdřív přijde do povětří a tam počká na svoji nevěstu ve vytržení. Při vzkříšení přijmeme celé spasení, naše spasení bude tehdy úplné, ucelené. Řekněme, že když jsi zemřel, tak jsi měl jen jednu nohu. Ale v tom vytržení dostaneš novou nohu. „A až se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše VYKOUPENÍ." Lukáš 21:28 (Efezským 4:30) Viděl jsem jednoho člověka, který byl vzkříšen z mrtvých, ale dovedete si představit, že miliony a miliony budou vzkříšeny najednou? Duše těch, kteří jsou již v nebi, vyjdou jim vstříc a v tu chvíli se jejich tělo připojí k jejich duši. Až přestane troubení, začnou zvonit ty zvony nad trůnem Božím a z toho místa, kde jsou ty zvony, budou pršet nádherně voňavé květiny. Bude slyšet hudba z nebe a andělé budou ohlašovat v nebi příchod církve.
Ve vytržení budete mít ruce pozdvihnuty. Přitom, jak poletíte Pánu vstříc v povětří, vklouznete rukama napřed do předem připraveného roucha a pak se setkáte s Pánem a půjdete na slavnostní večeři Beránkovu. Bude to církev bez poskvrny a vrásky, která půjde do nebe.
První hostina bude ta Beránkova svatební hostina v povětří, ta bude trvat tři a půl pozemského roku. Ježíš mi řekl: „Přijdu z nebe tou stejnou cestou, kterou jsi ty přišel sem.“ Do nebe to je šest hodin cesty a na hostinu Beránkovu to bude trvat 3 pozemské hodiny cesty, bude to hostina v ovzduší, na půl cesty mezi nebem a zemí.
Ježíš dá příkaz svému velitelství a budou připraveny veliké stoly svatební večeře. Také poznamenal, že na té svatbě nebude jen pár lidí, ale miliony. Bude to nespočitatelný zástup lidí. A Ježíš potom bude korunován Králem králů a Pánem pánů a tuto korunu jsem v nebi viděl na zlatém stole. Bude přinesena na tu svatební večeři Beránka a tam Ho budeme korunovat. A On bude náš Král. Ten, který nikdy neudělal a neudělá žádnou chybu. Ten, který žil čistým a svatým životem jako Beránek uprostřed hříchu na této zemi. On se jednoho dne stane také Králem na této zemi. A tehdy nebudou už žádní pozemští králové, ale jen Ježíš bude kralovat. Tvojí účastí teď je, že se na to připravíš.
Řekl mi, že celé to Boží město sestoupí z nebe. Toto gigantické město poletí vesmírem cestou tří pozemských hodin, mezi nebem a zemí se pak zastaví, kde do něho vstoupí církev a celé se zase vrátí do nebe. (pozn. překladatele: Něco podobného udělá Bůh na nové zemi. Zjevení Janovo 21:10) Pouze Bůh může udělat něco tak zázračného. Chrám zůstane na svém místě, ten není ve městě a samozřejmě také trůn zůstane na svém místě.
Pak v tom svatebním rouchu půjdeme před Boží trůn. Předstoupíme před soudnou stolici Kristovu, kde si vyzvedneme odměny. A navždy budeme s Pánem. Připravte se, ať to neminete. Tohle bude to první vzkříšení, „požehnaný, kdo má účast na tom prvním vzkříšení.“ Chcete být požehnaní? Pak přijměte tu moc Ducha. „Proto potěšujte jedni druhé těmito slovy.“ Tohle bude ta církev posledních dnů. Ježíš ale nejdřív otřese i samotnými základy, které člověk postavil. A po tomto vytržení budou nevěřící lidé volat na skály, aby je přikryly před hněvem Božím. A to bude také veliký zármutek pro některé křesťany, kteří tady zůstanou. Budou volat svému pastorovi a říkat: „Pastore! Pastore!“ ale už bude pozdě, protože potom přijde to veliké soužení.

Instrukce z trůnu:
Před soudnou stolicí
Dva soudy po velikém soužení

2 Korintským 5:10: „My všichni se přece MUSÍME UKÁZAT PŘED KRISTOVOU SOUDNOU STOLICÍ, aby každý dostal odplatu za to, co dělal v těle, podle toho, co vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé.“
Až budete před touto soudnou stolicí, Ježíš tam bude stát s vámi jako ten veliký právník a advokát. Vyzná tě před nebeským Otcem a jaká radost a plesání to bude, když řekne: „Tenhle je můj, koupil jsem ho svou krví, je očištěn a naplněn Duchem. Tohle je moje Církev, Otče, vykoupil jsem je svojí krví a naučili se tvůj jazyk a teď ti zazpívají.“ A budeme zpívat nebeskou řečí. Půjdeme na pravici Boží a to bude veliká, nevýslovná radost.
On je náš advokát, a ty, když jsi znovuzrozen, i když před soudnou stolici předstoupíš, tak souzen nebudeš, protože jsi vykoupený. Nepůjdeme na soud, ale půjdeme skrze soud a v tom je veliký rozdíl. Nestaneme se součástí toho soudu. Ježíš tam bude stát jako náš zástupce. Tohle mi bylo ukázáno v nebi přesně, jak se to stane.
Jan 5:24: „Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a NEPŘIJDE NA SOUD, ale již přešel ze smrti do života.“
Teď vám řeknu jedno tajemství, nad touto soudnou stolicí jsem viděl veliký překrásný transparent „VÍTEJ, MOJE NEVĚSTO V NEBI“ a tam vám bude dáno nové jméno od Boha Otce. A na tom náměstí v novém Jeruzalémě je obrovský prapor s nápisem „VÍTEJ, MOJE NEVĚSTO“. U nebeských oken, kde teče ta řeka života, je další nápis „VÍTEJ UVNITŘ, MOJE NEVĚSTO“. Další nápis říká „TVOJE TĚŽKOSTI SKONČILY.“ A na dalším stojí „DEN VELIKÉHO SOUŽENÍ NENÍ PRO MOJI MANŽELKU.“ Potom nad těmi příbytky je nápis „NEBE SE PŘIPRAVUJE NA SETKÁNÍ S NEVĚSTOU.“ A nad samotným trůnem Božím je nápis. „TOHLE JE MŮJ MILOVANÝ SYN, VE KTERÉM MÁM ZALÍBENÍ , I V JEHO NEVĚSTĚ.“ My jsme Jeho nevěsta. Je nevěsta připravená? Nebe se připravuje na veliké přivítání. Jste připraveni setkat se s ženichem? Jsou vaše životy posvěceny? Ježíš přijde brzy!
„Kdokoli mne tedy vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem, který je v nebesích.“ Matouš 10:32
A potom budou následovat dva soudy (Jeden, když Ježíš přijde viditelně na zem a druhý po milleniu) a Bůh nebude ani muset sestoupit dolů z trůnu. Tehdy řekne některým: „Odejděte ode mě, nikdy jsem vás neznal.“ To znamená, že je nikdy neznal skrze Ducha. A to nechci, aby se někomu z vás stalo. Bůh bude soudit spravedlivě a velmi upřímně. To bude politováníhodný den pro ty, kteří si myslí, že Ho znají a přitom tomu tak není. Řekne jim: „Nikdy jsem vás neznal.“ Bůh je mnohem moudřejší než Šalomoun, bude přesně vědět, kdo je nebo není vinen.
Bylo mi řečeno, že tam bude půl hodiny pláče a nářku, to bude politováníhodný okamžik, až Bůh bude muset vyslovit taková slova. To bude pozemská půl hodina a to budou ty poslední slzy, které budou v nebi prolity. Ukázal mi po levici Božího trůnu veliký klouzavý tunel. A tam bude stát tisíc archandělů, kteří je hodí do tohoto kluzkého tunelu. Tím tunelem poletí dolů přímo do bezedné propasti. Vidět tuhle bezednou propast bylo něco strašného. Je připravena pro všechny činitele nepravosti a hoří tam pekelný oheň. Tam skončí ďábel a všichni lháři, modláři, smilníci, čarodějové, zloději a všichni ti kteří milují a činí lež. Zjevení Janovo 22:15: „Venku však zůstanou psi, čarodějové, smilníci, vrahové, modláři a každý, kdo miluje a provozuje lež.“ Samozřejmě že kromě těch, kteří z těchto věcí činili pokání. Řeknu vám, že cítím lítost nad těmi činiteli nepravosti. A kdo jsou ti činitelé nepravosti? Jsou to ti, kteří ubližují svým bližním, jen aby jejich jméno bylo veliké a měli z toho prospěch. Slyšel jsem o jednom, který zavraždil svoji babičku jen proto, aby jí sebral její zlaté zuby. „Mnozí mi v ten den řeknou: Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony a nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim vyznám: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo konáte nepravost!“ Matouš 7:22
Bylo mi řečeno, že těmito činiteli nepravosti jsou také někteří politici. Nemám se bát tohle říct. Mohou vystupovat v televizi a vypadat velmi svatě. Mohou citovat z Bible a slíbit vám hory doly, ale jakmile se chopí moci, tak udělají pravý opak. Pak vám teprve ukáží, co to je moc bezbožného člověka. Autorita je v rukou člověka nebezpečná věc.
Až skončí ta půlhodina nářku, tak nastane v nebi krátké ticho a poté začne hrát hudba, začne slavnost a začnou zvonit ty zvony nad trůnem, jichž jsou miliony. A všechno to smetí bude hozeno do moře zapomnění a již nikdy nebude vzpomenuto, jako například neshody mezi manželem a manželkou, bratrem a sestrou. Toto moře zapomnění ale není v nebi, tohle moře časem pomine a rozpadne se i s těmi záznamy. To moře do té bezedné propasti vhozeno nebude. Bůh mi řekl, že nebe je schopno ubytovat všechny vykoupené, a že tam budou miliony a miliony těch, kteří jsou vykoupeni krví Beránka. Bůh učinil nebe dostatečně veliké pro všechny lidi.
Slavnostní uvítání v nebi bude trvat tisíc let, což je jeden nebeský den. Bude to uvítací párty, což bude něco jiného než při příchodu do nebe ve vytržení na Beránkově slavnostní večeři. Tahle slavnost bude až po soudu. V době milénia Bůh obnoví zemi do původního stavu.


Instrukce z trůnu:
Nedávat medicínu před Ježíše

Ježíš mě v nebi nenazýval „doktore Percy“, takže zapomeňte na titul doktora. Říkal mi „Percy“, a jak nádherné být nazýván Percy. Protože On je ten Pan doktor! Kdyby chtěl, klidně pošle dolů desetitisíce andělů, aby převzali medicínu do svých rukou.
Pán mi tam řekl, abych nedával medicínu před Ježíše. Neměli bychom říkat tedy, že tohle je „lékař misionář“. Ale měli bychom říct „Ježíš a lékař“. Měli jsme malou dívku, která byla rozdupaná a celá potrhaná od divokých prasat. Co jsme tedy udělali? Nejdřív jsme se za ni modlili, potom jsme ji sešili a pak jsme pokračovali ve své práci. A těch stehů bylo opravdu hodně. Mohu vám říct, že existuje proces uzdravení i v tomto. Můžeme ji sice sešít, ale jen Bůh může způsobit, aby to maso srostlo dohromady. Kdybyste viděli tu dívku dnes, tak na ni stěží najdete jizvu, protože Bůh učinil dokonalou práci uzdravení. O Lukáši v Bibli je řečeno, že byl lékař, ale nemůžete říct: „lékař Lukáš a Ježíš“, ale „Ježíš a lékař Lukáš.“ Někdy se snažíme dát medicínu před Ježíše, ale to je špatně, protože Ježíš je ten největší doktor všech dob. Ani na jednom místě v Bibli není záznam o tom, že by Lukáš vybíral peníze za tuto činnost. To bylo jeho zaměstnání. A jak tehdy léčili? Když to budete trochu studovat, tak zjistíte, že používali různé léčebné oleje, pomazání a byliny, které byly opravdu dobré. A v džungli Indiáni také používají různé byliny. Devadesát procent léků v dnešní medicíně pochází od těchto Indiánů. Nejsou to žádní hloupí Indiáni, jsou to velmi chytří Indiáni. Bral jsem některé tyto byliny od Indiánů a na univerzitě v Columbii je pak studovali. Nejdřív zjistili, z čeho se tyto byliny skládají a potom je vyrobili syntetickým způsobem. Věřím v penicilin, ale to není nic nového pro Indiány. Protože to byli oni, kteří zjistili, že to roste v džungli už stovky a stovky lety. Proto se člověk stává chytřejším a chytřejším, ale také slabším a slabším. A proč je člověk stále slabším? Protože nemá spojení s Bohem. Jak se tedy staneme silnějšími? Tím, že budeme mít kontakt s nebem, skrze přímé spojení s Bohem. Pokud je nějaký lékař trochu normální, pak rozpozná toho pravého lékaře, ale mnozí odešli tou špatnou cestou. Nikdy jsem nechtěl ani desetník za to, že jsem někomu předepsal medicínu. Více jak 50 let jsem nechtěl ani korunu, ale v Americe na mě chtěli hned vydělat. Ale jeden doktor, bylo to v zimě, mi dal penicilin a nic za to nechtěl. Proč? Protože věřil v Boha. Tomu říkám opravdový doktor.

Instrukce z trůnu:
Otázka ohledně peněz

Zeptal jsem se tam Ježíše na peníze. Dokážete si to představit? Ptám se Ježíše v nebi na peníze!
A On mi odpověděl, že když byl na zemi, tak také musel používat peníze. „Nyní však jdu do Jeruzaléma posloužit svatým, neboť Makedonským a Achájským se zalíbilo udělat nějakou sbírku pro chudé svaté, kteří jsou v Jeruzalémě. Zalíbilo se jim to totiž a jsou jejich dlužníky. Vždyť jestliže pohané měli účast na jejich duchovních věcech, jsou jim také povinni posloužit tělesnými.“ Římanům 15:24-27
Vidíte tedy, že Pavel pořádal sbírku peněz na chudé. Na této zemi potřebujete peníze. Musíte platit vaše složenky. Jestli tak nečiníte, pak ztratíte důvěru lidí kolem sebe. Ježíš mi řekl, že peníze jsou tady na zemi potřeba. V pralese budeme mít takovou mašinu na kličku, kterou když se zatočí, tak jim to vyrobí elektřinu a přehraje jim tohle poselství o nebi. Indiáni s tím budou umět zacházet, to se nebojte, protože jsme jim také už dali šicí stroje, aby si mohli ušít vlastní oblečení, a umí s tím zacházet dobře. Takže spolu s poselstvím o nebi, přeloženém do jejich jazyku, dostanou tento přístroj. A mám spoustu misionářů, kteří to těmto lidem přinesou.
Stalo se to jednou v Mexiku. Když tam jeden bratr kázal a potom odešel, tak lidé stále mohli slyšet jeho hlas v Duchu. To by mi ale dalo příliš velikou moc, ale mně tohle dáno nebylo. Na rozmnožování těchto poselství je tedy potřeba spousta peněz. Ježíš mi v nebi řekl, jak nakládat s penězi. Řekl mi: „Tam dole na zemi máte apoštoly,“ řekl jsem: „Ano, máme.“ Máte tam evangelisty: „Ano“, máte pastory: „Ano“. „Tak ať jim ty peníze přinesou k jejich nohám.“ „Měv pole, prodal je, a přinesl peníze, a položil k nohám apoštolským.“ Skutky apoštolské 4:37 „Také všechno zlato na zemi mi patří. Když tohle zlato dostaneš, tak ho dej na bezpečné místo a použij ho pro šíření evangelia.“ Jednou mi jedna vdova dala několik kousků zlata a spoustu bankovek, které měla pod polštářem. Bylo to zlato z nějakých dolů. Tak jsme to vzali a prodali jsme to jedné bance a pak jsme to použili na šíření evangelia.
Viděl jsem také skrze jedno nebeské okno požehnání, které tam leželo na stole, které má Bůh pro ty, kteří Bohu obětují peníze do sbírky.
Ježíš mi také řekl, že to je ta nejbláznivější věc, říkat lidem, že když budou chudí, tak se jednoho dne dostanou do nebe. Je to ta nejbláznivější věc, něco takového říct. Bůh chce, abychom byli zdraví a úspěšní. Je požehnanější dávat než brát. Není třeba chudoba k tomu, abyste jednoho dne byli spaseni. Byla totiž doba, když jsem tomu věřil a kázal jsem to.

Instrukce z trůnu:
Jak líbat svaté v Kristu

1 Janův 4:8: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“
Bible mě učí, že Bůh je láska, a v nebi mi tento Bůh řekl, že až se vrátím na zem, tak máme všichni pracovat pod mocí lásky. „Bůh tak miloval svět, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 1 Tesalonicenským 5:23-26 „Sám Bůh pokoje ať vás tedy plně posvětí a zachová celého vašeho ducha, duši i tělo bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný a on to učiní. Bratři, modlete se za nás. Pozdravte všechny bratry svatým polibkem.“ Tohle ale znamená, když v Kristu není muž ani žena, tedy jsou zde v tomto pozdravení svatým polibkem zahrnuty i ženy tj. těla přímluvců a svatá těla lidí Božích. A tehdy byli křesťané velmi naplněni láskou Boží.
Když se muž a žena zamilují na zemi jeden do druhého, pak je to skrze vášeň. Ale Boží láska je jiná. Jednou na shromáždění si pamatuji, když sestoupila Boží moc, tak na nás přišla taková Boží láska z nebe, že jsme jeden druhého líbali nebeským polibkem. Při tom jsme ale nikoho neosahávali. Je to svatý polibek. V nebi jsem políbil Eliáše, svoji matku, proroky, políbil jsem Ježíše i archanděly. Políbil jsem apoštola Pavla, S.Wiggleswotha, políbil jsem Gypsi Smitha. Na zemi ale není každý svatý. Ježíš mi tam vysvětlil, jak pozdravit jeden druhého. Neděje se to tak, že přijdete jeden k druhému a začnete se objímat. To se musí stát v Duchu. Takže se mu nejdřív podíváte přímo do očí (když má někdo s vámi problém, tak se vám nemůže podívat zpříma do očí), a pokud Duch svědčí vašemu duchu a naopak, pak teprve pozdravíte toho dotyčného svatým polibkem ve jménu Páně. Nemáme poslechnout Boží slovo? Nesvatí lidé by se na této zemi neměli líbat, protože by z toho nemuselo vzejít nic dobrého. Povstala by v nich tělesná vášeň. A před tím než někoho políbíš, musíš být plně v Duchu. V nebeském jazyce jsem slyšel, jak v nebi zpívají o bratrské lásce verš z Bible: „Jak nádherné, když bratří přebývají v lásce.“ Jednou jsem dostal facku a dvanáctkrát jsem tomu člověku řekl, že ho miluji, až se nakonec rozplakal. Řekl mi: „Chceš mi tím říct, že tě nemůžu naštvat?“ a rozplakal se. Milujte svoje nepřátele. Musíte být ale nejdřív naplněni Boží láskou, abyste toho byli schopni. Bylo mi řečeno: „Běž na zem a miluj své nepřátele.“ Řekl jsem: „A co komunisté!“ Ježíš odpověděl „Miluj je.“ A co Číňané! „Miluj je.“ A co Rusové! „Miluj je.“
Na druhou stranu se mi ale stala i opačná věc. Měli jsme probuzenecké shromáždění a přišel tam jeden člověk s ozbrojenou gardou. Šel jsem tedy k němu a on si myslel, že mu podávám ruku a řeknu mu: „Ano, jistě, hned odsud odejdeme pryč.“ Když jsem se ho ale dotkl a dal svoji ruku na jeho hlavu, tak padl mrtvý k zemi. Bible říká: „Nedotýkejte se mých pomazaných.“ Je to nebezpečná věc, vztáhnout ruku na pomazané Boží.

 Dopredu