Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

 

Kapitola 14 Levá ruka pekla

Poselství od Ježíše pro všechny:
„Tyto věci se začínají dít a brzy přijdou na celou zemi. Ohnivý had je součástí šelmy. Tato proroctví, která budete číst, jsou pravdivá. Bděte a modlete se. Milujte jeden druhého. Zůstávejte ve svatosti, udržujte vaše ruce čisté. Manželé, milujte své ženy, jako i Kristus miloval Církev. Manželé a manželky, milujte se navzájem, jako i Já jsem miloval vás. Já jsem ustanovil manželství a požehnal jsem ho svým Slovem. Udržujte manželské lože svaté. Očistěte se od každé nepravosti a buďte čistí, tak jako jsem čistý i Já. Svatý lid Boží byl sveden lichotníky. Nebuďte svedeni, neboť Boha nikdo nezesměšní. Pokud otevřete své uši a budete Mi naslouchat, porozumíte. Toto je poselství Pána církvím. Dejte si pozor na falešné proroky, kteří stojí na Mém svatém místě a svádějí vás lichocením (pochlebováním). Ach, země, Můj svatý lid upadl do spánku při zvuku falešného učení. Vzbuďte se, vzbuďte se! Pravím vám, že všechna nepravost je hřích. Očistěte se od každého hříchu těla i ducha. Moji svatí proroci žili svatým životem, ale vy jste se vzbouřili proti Mně i Mé svatosti. Sami na sebe jste uvrhli zlo. Zhřešili jste a sami jste se uvrhli do stavu svázanosti nemocí a smrti. Spáchali jste ohavnost a vzbouřili se proti Mně. Odstoupili jste od Mých nařízení a Mých soudů. Neposlouchali jste slova Mých služebníků, proroků a prorokyň. Přišlo na vás prokletí místo požehnání a stále se odmítáte ke Mně navrátit a činit pokání ze svých hříchů.
Pokud se ke Mně s pokáním navrátíte a budete Mě ctít ovocem spravedlnosti, pak požehnám vašim domovům a poctím vaše manželské lože. Pokud se pokoříte a budete ke Mně volat, vyslyším vás a požehnám vám. Slyšte, služebníci Mého Svatého Slova! Neučte Můj lid hřešit proti svému Bohu. Pamatujte, že soud začíná v domě Božím. Pokud nebudete činit pokání, odstraním vás pro hříchy, které jste učili páchat Můj lid. Myslíte, že jsem slepý, abych neviděl a hluchý, abych neslyšel? Vy, kteří zadržujete pravdu a cpete si kapsy stříbrem a zlatem na úkor chudých, čiňte pokání. Říkám vám to dříve, než bude příliš pozdě. V den soudu budete stát přede Mnou, abyste vydali počet z toho, co jste dělali s Mým Svatým Slovem. Pokud budete ke Mně volat v pokání, odstraním prokletí z vaší země a požehnám vám mocným požehnáním. Pokud budete činit pokání a budete se za svůj hřích stydět, pak se nad vámi slituji a na vaše hříchy už více nevzpomenu. Modlete se, ať můžete být přemožiteli (vítězi)!
Probuďte se k životu a čiňte pokání před lidmi, které jste svedli a učili je falešné učení. Řekněte jim, že jste hřešili a rozehnali moje ovce. Kajte se před nimi. Hle, připravuji svatou armádu. Budou pro mne konat mocné hrdinské činy a zničí vaše vysoká místa. Je to armáda svatých mužů a žen, chlapců a děvčat. Byli pomazáni, aby kázali pravé evangelium, vkládali ruce na nemocné a volali hříšné k pokání. Je to armáda pracujícího lidu, žen v domácnosti, svobodných mužů a žen i dětí ve škole. Jsou to obyčejní lidé, kteří reagovali na mé volání. V minulosti byli nepochopeni a špatně s nimi bylo zacházeno, byli zneužiti a odmítnuti. Ale já jsem jim požehnal smělostí ve svatosti a v Duchu. Oni začnou naplňovat Moje proroctví a konat Moji vůli. Já se v nich budu procházet, v nich budu mluvit a v nich konat. To jsou ti, kteří se ke Mně obrátili celým svým srdcem, svou duší, myslí a silou. Tato armáda probudí mnohé k spravedlnosti a čistotě ducha. Velmi brzo se stane, že se nad nimi budu pohybovat, abych si vybral pro svou armádu ty, které chci. Bude je hledat ve městech i městečkách. Mnozí budou překvapeni těmi, které jsem zvolil. Uvidíte je pohybovat se po celé zemi a konat mocné skutky v Mém jménu. Pozorujte a vizte Moji moc v akci!
Znovu pravím, neznečišťujte manželské lože. Neznečišťujte tělo, ve kterém přebývá Duch svatý. Hříchy těla vedou k hříchům ducha. Udržujte manželské lože svaté. Stvořil jsem muže pro ženu a ženu pro muže a ustanovil jsem, aby ti dva byli spojeni v manželském svazku. Znovu pravím, probuďte se!“
V levé ruce pekla jsem viděla ještě mnoho jiných vizí. Pán mi ale řekl, že je ještě nemohu zjevit. Mnoho z nich se týkalo světa v poslední době. Mnozí z Božího lidu odpadnou a budou ztraceni. Ve viděních mi byla ukázána zjevení týkající se těla Kristova (seskupení opravdově znovuzrozených křesťanů), služby synů Božích, dětí šelmy a konečného návratu Krista. „Později je můžeš odkrýt,“ řekl mi, „ale teď ještě ne. Tato armáda Páně, o které se hovoří v knize proroka Joele, povstane ze země a bude konat mocné hrdinské skutky pro Boha. Syn Spravedlnosti povstane s uzdravením na svých křídlech. Potře zkažené a ti se stanou popelem pod Jeho nohama. Svůj lid obdaruji, budou konat mocné skutky a pozoruhodné divy pro Pána slávy. Vyliji svého Ducha na každé tělo a vaši synové a dcery budou prorokovat. Tato armáda bude bojovat proti mocnostem zla a budou ničit dílo Satana. Získají mnohé pro Ježíše Krista ještě dříve, než povstane ta zlá šelma,“ řekl Pán.
Nakonec jsme opustili tyto vize a pravou ruku pekla. Byla jsem velmi ráda. Když jsme odcházeli, Ježíš řekl: „Řekni celé své rodině, že je miluji a napravuji v lásce. Řekni jim, že je budu udržovat daleko od zla, pokud ve mně složí svou důvěru.“

 Dopredu