Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

 

Kapitola 15 Dny Joele

Slyšela jsem, jak hlas říká: „Piš, neboť tyto věci jsou věrné a pravé.“ Znovu jsem byla s Pánem v Duchu. Byl vyzdvižen vysoko a jeho hlas zněl jako hrom. „Pohleď, země, tyto věci jsou, byly a budou. Já jsem První a Poslední. Služte Mně, Stvořiteli, neboť Já dávám život, a ne smrt. Povstaňte ze svého zla a volejte ke Mně, a Já vás uzdravím a vysvobodím. Věci, které čtete v této knize jsou pravda, a stanou se brzy. Čiňte pokání, neboť ten čas je blízko a Pán slávy se brzy zjeví. Buďte připraveni, protože nevíte dne ani hodiny. Veliká bude odměna pro ty, kteří očekávají na Můj příchod. Požehnám svým maličkým, těm, kteří si zachovali víru a sloužili Mi v pravdě a spravedlnosti. Dříve než se nadějí, přijde to na ně. Připravil jsem požehnání pro ty, kteří byli věrni ve službě a nezapřeli moje jméno. Pokud se Můj lid, který je nazván Mým jménem ( křesťan = kristovec) pokoří a bude se modlit, Já mu odpustím, uzdravím a nahradím jeho ztráty. Toužím vyslyšet, vysvobodit a spasit všechny ty, kteří věří a volají Mé jméno. Svolejte shromáždění, vyhlaste půst. Shromážděte starší a všechny obyvatele země do Mého domu a volejte ke Mně. Neboť den Páně přichází nenadále, jako zloděj v noci, a ten den je už blízko.
Důvěřujte Mi, a Já vám nahradím léta, kdy vám úrodu sežrali housenky, kobylky, brouci a chrousti. Moje veliká armáda, kterou jsem povolal, neuhne ze svého šiku, ani nezpomalí svůj krok. Budou dělat podivuhodné skutky a nebudou poraženi, protože Já jsem jejich síla. Jejich hlasy budou znít jako hlas trouby, jako hrom bude jejich zvuk a všichni budou slyšet a vědět, že Já jsem Pán, váš Bůh.“
Drahý Pane Ježíši, modlím se, abych byla hodna toho být v této armádě. Chci v ní být, ale vím, že musím být čistá a svatá, jako je svatý Ježíš. Skrze Tvou prolitou krev Tě, Pane, prosím, očisti mě od každé nepravosti. Pomoz mi udržet si kající srdce, svobodné od veškeré nenávisti a hořkosti. Otče, já vím, že mnozí z Tvého lidu spí. Bojím se, že budeš muset zlomit naše hliněné nádoby a pokořit nás, abychom nesli ovoce spravedlnosti. Pane, já nechci jít znovu do pekla a zůstat tam. Ach, Pane, pomoz mi varovat lidi. Pomoz svému lidu být dobrými, vlídného srdce, odpouštějícími a milujícími jedni druhé Pomoz nám vždy mluvit pravdu. Vím, že Ježíš Kristus se brzy vrátí a Jeho odměna s Ním. Vím, že moje poselství světu je: „Čiňte pokání, neboť ten den Páně je blízko!“ Otče, nechci, aby krev těchto lidí byla na mých rukou.

 Dopredu