Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

 

Kapitola 8 Cely v pekle

Stáli jsme na výčnělku u první řady cel. Tento výčnělek byl asi 120 cm široký. Podívala jsem se nahoru a kam jsem jen dohlédla, byly další výčnělky ve velkém točitém kruhu. Po stranách tohoto výčnělku nebo chodníku byly cely zakopané do země. Podobně jako vězeňské cely, byly všechny tyto cely v řadě s asi půlmetrovou vrstvou hlíny mezi nimi. Ježíš řekl: „Tyto blokové cely se tyčí do výšky 27 kilometrů, měřeno ode dna pekla. V těchto celách je mnoho duší, které byly zapojeny do čarodějnictví nebo okultismu. Někteří byli čarodějové, média, drogoví překupníci, uctívači model nebo lidé se zlými duchy, vyvolanými při seanci. Toto jsou duše, které činily největší ohavnosti proti Bohu a mnohé z nich tu jsou již stovky let. Toto jsou ti, kteří nechtěli činit pokání a zvláště ti, kteří sváděli lidi a odváděli je od Boha. Tyto duše konaly veliké zlo proti Pánu a Jeho lidu. Zlo a hřích byla jejich láska a vášeň.“
Když jsem následovala Pána po chodníku kolem dokola, pohlédla jsem dolů do centra pekla, kde se odehrávalo největší množství aktivit. Po celý čas naplňovalo centrum pekla kalné světlo, takže jsem mohla rozpoznat pohyb mnoha bytostí. Všude před námi byly cely. Myslela jsem si, že muka v těchto celách nemohou být tak hrozná jako ta v děrách. Ale všude kolem jsem slyšela z cel křik a nářek zatracených. Začala jsem se cítit velmi špatně a velký zármutek naplnil moje srdce. Ježíš řekl: „Nedopustil jsem, abys do této doby slyšela tento křik, ale teď ti chci ukázat, jak Satan přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Tady v pekle jsou různá muka pro různé duše. Satan je takto mučí až do dne soudu, kdy smrt a peklo budou hozeny do ohnivého jezera. Také jezero ohně občas prochází skrze peklo.“
Když jsme šli po chodníku, zvuky mohutněly. Z vnitřku cel se ozýval veliký křik. Ježíš se náhle zastavil u třetí cely. Vnitřek ozářilo jasné světlo. V této cele seděla stará žena v houpací židli, houpala se a plakala, jakoby jí mělo puknout srdce. Nevím proč, ale byla jsem v šoku, když jsem zjistila, že tato žena je skutečná osoba s tělem. Cela byla naprosto prázdná, kromě ženy v houpací židli. Stěny cely byly z jílovité hlíny. Přední otvor byl přes celou šířku cely. Byl vyroben z černého železa s železnými mřížemi a zámkem. Když se tyto mříže doširoka rozestoupily, měli jsme téměř neomezený výhled do celé cely. Barva této staré ženy byla popelavá, její tělo mělo šedivý odstín. Houpala se dopředu a dozadu a přitom se jí slzy kutálely po tvářích. Z jejího zoufalého výrazu jsem poznala, že je ve velké bolesti a trpí nějakými neviditelnými mukami. Přemýšlela jsem, co asi tato žena udělala, že musí být uvězněna na tomto místě. Najednou se přímo před mýma očima tato žena začala proměňovat, nejdříve do starého muže, pak do mladé ženy, do ženy středního věku a potom zpět do staré ženy tak, jak jsem ji spatřila na počátku. V šoku jsem sledovala, jak se proměňuje z jedné podoby do druhé.
Když uviděla Ježíše, volala: „Pane, smiluj se nade mnou, vezmi mě pryč z tohoto místa trápení!“ Předklonila se na své židli a natáhla se k Ježíši, ale nemohla se k němu dostat. Její proměny pokračovaly dál. Dokonce se měnilo i její oblečení, takže byla oblečena jako muž, pak jako mladá žena, žena středního věku a zase jako stará žena. Každá tato proměna trvala jen několik minut. Zeptala jsem se Ježíše: „Proč, Pane?“ Znovu křičela: „Ach, Pane, dovol mi vyjít ven ještě předtím, než se vrátí!“ V té chvíli stála v popředí cely, pevně svírala svými pěstmi mříže a řekla: „Vím, že Tvoje láska je opravdová. Vím, že Tvoje láska je pravda. Pusť mne ven!“ Potom začala křičet hrůzou a já jsem uviděla, že jí něco začalo trhat maso z těla. „Ona není to, co se zdá, že je,“ řekl Pán. Žena se znovu posadila do židle a začala se houpat. Ale teď v houpací židli seděla jen kostra se špinavou mlhou uvnitř. Tam, kde před několika minutami bylo oblečené tělo, teď zůstaly jen ohořelé kosti s prázdnými důlky místo očí. Duše této ženy naříkala a křičela k Ježíši v pokání. Ale její volání přišlo příliš pozdě.
„Když byla na zemi,“ řekl Ježíš, „tato žena byla čarodějnice a uctívačka Satana. Nejenom že čarodějnictví praktikovala, ale učila je i další lidi. Od chvíle, kdy vyrůstala jako malé dítě, byla v její rodině černá magie. Milovali raději tmu než světlo. Mnohokrát jsem ji volal k pokání. Vysmívala se Mi a řekla, že má požitek z toho, že slouží Satanu a že mu bude sloužit i nadále. Odmítla pravdu a nečinila pokání ze svého zla. Odvrátila mnoho lidí od Pána, někteří z nich jsou s ní dnes v pekle. Kdyby činila pokání, spasil bych ji i další z její rodiny, ale ona nechtěla poslouchat. Satan ji obelhal, aby mu uvěřila, že dostane své vlastní království jako odměnu za to, že mu slouží. Řekl jí, že nikdy nezemře, ale že spolu s ním bude žít navěky. Když umírala, stále chválila Satana a když přišla sem, žádala ho o své království. Ale Satan, otec lži, se jí vysmál do obličeje a řekl: „Myslela sis, že se s tebou rozdělím o své království? Tohle je moje království!“ A zamkl ji do této cely, aby ji mučil dnem i nocí. Na zemi tato žena vyučovala mnoho čarodějnic bílou i černou magii. Jeden z jejích magických triků byl proměnit svou podobu z mladé ženy na ženu středního věku, na starou ženu i na starého muže. Byla to legrace v těch dnech, proměňovat se a tím strašit menší čarodějnice.
Ale teď trpí bolestmi pekla a její tělo je trháno při každé proměně. Nemá již nad tím kontrolu a stále se proměňuje z jedné podoby do druhé, ale její skutečná podoba je mlhavá duše uvnitř kostry. Satan zneužívá jejího postoje a posmívá se jí a zesměšňuje. Jednou za čas je přinesena před Satana, aby byla mučena pro jeho potěšení. Mnohokrát jsem ji volal a býval bych ji spasil, ale ona Mě nechtěla. Teď žebrá a prosí o odpuštění, ale je už příliš pozdě. Teď už je ztracená bez naděje.“
Pohleděla jsem na tuto ženu, navždy ztracenou v utrpení a bolesti, a i když to bývala zlá žena, moje srdce bylo zlomené lítostí. „Pane, jak strašné,“ řekla jsem v slzách. Potom se před celu postavil špinavě hnědý démon se zlomenými křídly, velikosti a tvaru velkého medvěda, a otevřel ji klíčem. Zdálo se, že nás vůbec nevidí. Dělal u toho veliký rámus, aby ji strašil. Ta žena začala křičet zděšením, když na ni zaútočil a vytáhl ji z cely. Ježíš řekl: „Tento démon ji často trápí.“ Dívala jsem se, jak ji vytáhl z cely a odnesl pryč. „Drahý Pane,“ zeptala jsem se, „můžeme něco dělat?“ Cítila jsem nad ní takovou lítost! „Je příliš pozdě,“ odpověděl Ježíš, „je příliš pozdě!“

 Dopredu