Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

 

Kapitola 9 Hrůzy pekla

Chápu, proč trápení lidí v celách v břiše pekla bylo odlišné od trápení lidí na jiných místech, spoustu věcí jsem ale nechápala. Jednoduše jsem poslouchala Ježíše a dělala si záznam všeho, co jsem viděla a slyšela, pro slávu Boží. Jak daleko jsem jenom mohla dohlédnout, tyto cely pokračovaly dál a dál v nekonečném kruhu. V každé cele byla jedna duše. Když jsme procházeli kolem těchto cel, vycházel z nich nářek, sténání, vzlykot a vzdychání. Nešli jsme dlouho, když tu se Ježíš zastavil před další celou. Když jsme nahlédli dovnitř, objevilo se světlo (Ježíš to vykonal). Stála jsem tam a hleděla na duši, o které jsem věděla, že je ve velikém trápení! Byla to další žena a její barva byla modrošedá. Její tělo bylo mrtvé a části jejího těla v rozkladu odpadávaly s kostí. Kosti byly spáleny dočerna a měla na sobě kousky potrhaného oblečení. Červi jí lezli ven z masa a kostí. Celu naplňoval zápach. Podobně jako ta žena předtím, i tato seděla v houpací židli. V rukou držela hadrovou panenku. A když se houpala, plakala a držela tu hadrovou panenku na hrudi. Veliký vzlykot otřásal jejím tělem a křik nářku vycházel z její cely.
Ježíš mi řekl: „Také ona byla služebnicí Satana. Zaprodala mu svou duši a pokud byla naživu, praktikovala každý druh zla. Čarodějnictví je skutečné. Tato žena vyučovala a praktikovala čarodějnictví a obrátila mnohé na cestu hříchu. Ti, kteří vyučovali, přijali od Satana zvláštní pozornost a větší míru moci než ti, kteří čarodějnictví jen praktikovali. Byla věštkyní, hadačkou a médiem pro svého mistra. Získala velkou přízeň u Satana za všechno zlo, které napáchala. Věděla jak používat mocnosti temnoty pro sebe i pro Satana. Chodila na setkání pro uctívání ďábla a chválila Satana. Byla pro něho mocnou ženou.“
Přemýšlela jsem, kolik duší asi podvedla pro Satana. Hleděla jsem na tuto kostnatou postavu duše, plačící nad hadrovou panenkou – pouhým kusem špinavého hadru. Pevně se držela této panenky, jako by jí mohla nějakým způsobem pomoci, a nebo spíše ona jí. Zápach smrti naplňoval toto místo. Slzy zaplavily moje oči a zármutek naplnil moje srdce. Potom jsem ji viděla, jak se proměňuje, podobně jako ta žena předtím. Nejdřív byla ženou z let kolem r.1930 a potom mladou ženou dnešní doby. Znovu a znovu se proměňovala přímo před našima očima.
„Tato žena,“ řekl Ježíš, „byla totéž, co kazatelka, ale pro Satana. Tak jako je nám pravé evangelium kázáno opravdovým služebníkem, tak i Satan má své napodobeniny služebníků. Ona měla nejsilnější satanskou moc. Aby mohla přijmout tuto moc, bylo od ní požadováno, aby naprosto zaprodala svoji duši. Zlé dary Satana jsou jako opačná strana mince k duchovním darům, které Ježíš udílí věřícím. Toto je moc temnosti. Tito pracovníci Satana pracují v okultismu, čarodějnických obchodech, jako ti, co čtou z ruky a mnoha jinými způsoby. Médium Satana je mocný satanský pracovník. Tito jednotlivci jsou naprosto podvedeni a zaprodáni Satanu. Někteří pracovníci temnoty ani nemohou mluvit k Satanu přímo, jen prostřednictvím média. Přinášejí ďáblu zvířecí i lidské oběti. Mnoho lidí odevzdává svoji duši Satanu. Volí si sloužit jemu, místo aby sloužili Mně. Jejich volbou je smrt, pokud nebudou činit pokání ze svých hříchů a nebudou volat ke Mně. Já jsem věrný a zachráním je z jejich hříchů. Mnozí zaprodají svou duši Satanu, protože si myslí, že potom budou žít navěky. Ale zemřou hroznou smrtí. Satan si stále myslí, že může Boha svrhnout a zmařit Boží plán, ale on už byl poražen na kříži. Vzal jsem jeho klíče a mám veškerou moc na nebi i na zemi.
Když tato žena zemřela, šla rovnou do pekla. Démoni ji přivedli před Satana, kterého se velmi nahněvaně ptala, proč mají nad ní démoni kontrolu, neboť na zemi si myslela, že ona kontroluje je. Tam vykonávali její přání. Požádala také Satana o království, které jí slíbil. Satan jí lhal i po její smrti. Řekl, že ji přivede k životu a znovu použije pro své záměry. Podvodem mu totiž získala mnoho duší, takže jeho lži se zdály rozumné. Ale nakonec se jí Satan vysmál a pohrdl jí. Řekl jí: „Podváděl jsem tě a zneužíval po všechny ty roky. Nikdy ti nedám svoje království!“ Ďábel zamával směrem k této ženě a v tu chvíli se zdálo, že její maso je trháno s kostí. Zakřičela bolestí, když vtom byla před ni přinesena velká černá kniha. Satan ji otevřel a prstem projížděl stránkami, až našel její jméno. „Ach, ano,“ řekl Satan, „dobře jsi mi na zemi sloužila. Přinesla jsi mi víc jak 500 duší.“ Zalhal jí, když řekl: „Tvůj trest nebude tak zlý jako těch ostatních.“
Vyšel z něho zlý, chichotavý smích. Postavil se a prstem ukázal na tuto ženu a náhle povstal veliký vítr a naplnil celé to místo. Byl slyšet zvuk jakoby řvoucího hromu. „Chacha,“ řekl ďábel, „vezmi si své království, jestli můžeš!“ Potom s ní neviditelná síla udeřila o zem. „Tady mi taky budeš sloužit,“ smál se Satan, když se snažila postavit zpět na nohy. Ta žena křičela bolestí, když její tělo bylo trháno démony. Byla odtažena do této klece. Připomínala si Satanova zaslíbení. Řekl jí, že bude mít veškerou moc a že nikdy nezemře. Řekl jí, že má moc nad životem i smrtí, a ona mu uvěřila. Bylo jí řečeno, že Satan může zastavit cokoliv, co by ji chtělo zabít. Satan jí řekl mnoho lží a slíbil jí mnoho věcí.“
Ježíš řekl: „Já jsem přišel, abych zachránil všechny lidi. Toužím po tom, aby všichni, kteří jsou ztraceni, činili pokání a volali ke Mně. Není Mojí vůlí, aby kdokoliv zahynul, ale aby měl věčný život. Je ale smutné, že většina nebude činit pokání ze svých hříchů dříve než zemřou a půjdou do pekla. Ale cesta do nebe je stejná pro všechny lidi. Musíte se znovuzrodit, abyste vstoupili do království Božího. Musíte přijít k Otci v Mém jménu a činit pokání ze svých hříchů. Musíte opravdově vydat své srdce Bohu a sloužit Mu.“ „Dítě,“ pokračoval Ježíš, „další věc, kterou ti zjevím, je ještě hroznější. Vím, že tě to zarmoutí. Také chci, aby svět věděl a slyšel, co Duch praví sborům. V těchto celách, kam jen můžeš dohlédnout, jsou duše v mukách. Pokaždé, když jsou cely naplněny, peklo se rozšiřuje, aby přijalo více duší. V pekle máš všechny své smysly. A pokud jsi byl slepý na zemi, budeš slepý i v pekle. A pokud jsi měl jen jednu ruku, budeš mít jen jednu ruku i v pekle.“
Musím vám znovu říci, abyste činili pokání, neboť peklo je hrozné místo nahánějící strach, místo hrozného smutku a věčného nářku lítosti. Prosím, naléhavě vás prosím, věřte tomu, co říkám, protože je to pravda. Napsat to bylo pro mě tak těžké, že jsem během psaní mnohokrát onemocněla. Viděla jsem věci v pekle, které jsou příliš hrozné, než abych je mohla říct – ještě horší než strašný křik trápených, pach rozkládajícího se těla a strašlivé ohně pekla s jeho děrami. Také jsem viděla věci, které mi Bůh nedovolil napsat.
Když zemřeš na zemi a jsi znovuzrozen z Ducha Božího, pak tvoje duše jde do nebe. Pokud jsi hříšník a zemřeš, okamžitě půjdeš do hořícího pekla. Démoni s velkými řetězy vtáhnou tvoji duši skrze brány do pekla, kde budeš hozen do jámy a tam budeš trápen. Občas budeš přiveden před Satana. O věcech, které se ti v pekle dějí, víš a všechno cítíš. Ježíš mi řekl, že v pekle existuje místo zvané „centrum zábavy“. Duše, které jsou určeny k jámě, tam nemohou být přineseny. Také mi řekl, že i když muka jsou rozdílná pro každou duši, všechny jsou nezávisle na tom páleny ohněm. Centrum zábavy má tvar cirkusové arény. Několik lidí, kteří mají být tímto terčem zábavy, je přineseno do středu zápasiště. Jsou to lidé, kteří na zemi vědomě sloužili Satanu, ti, kteří se ze své svobodné vůle rozhodli následovat Satana místo Boha. Po stranách této arény jsou jiné duše, jiné než ty z děr. Ti, kteří stojí uprostřed zápasiště, byli kdysi před svou smrtí vedoucími v okultním světě. Byli jako médium, jasnovidci, čarodějové, kouzelníci, čarodějnice a všichni ti, kteří se vědomě rozhodli sloužit Satanu. Když byli na zemi, svedli mnohé a způsobili, že následovali Satana a hřešili. Ti, kteří byli jimi svedeni do hříchu, přišli dopředu a mučili ty, kteří je svedli. Jednomu po druhém bylo dovoleno, aby je mohli mučit. Při jednom takovém mučení byly rozebrány duchovní kosti dotyčného a byly zahrabány na různých částech pekla. Duše tak byla doslovně roztrhána na kusy a části rozptýleny po pekle pro něco jako démonický lov mrchožroutů. Takto zmrzačená duše cítila nesmírnou bolest. Ti, kteří byli v aréně, mohli házet kameny na ty, kteří byli v zápasišti. Jakýkoliv druh mučení, který se dá jen představit, byl dovolen. Duše, které byly mučeny, křičely v přání zemřít, ale tohle je věčná smrt. Satan dává příkazy k tomu, aby se toto vše dělo. To je jeho centrum zábavy.
Ježíš řekl: „Vzal jsem Satanovi klíče od pekla již před mnoha lety. Přišel jsem a otevřel tyto cely a vyvedl jsem z nich svůj lid. Neboť ve Starém zákoně, předtím než jsem dal svůj život na kříži, byl ráj umístěn blízko pekla. Ty cely teď Satan používá pro své zlé záměry, a udělal jich ještě víc.
Ach, čtenáři, budeš činit pokání před tím, než bude navěky příliš pozdě? Neboť všichni předstoupí přede Mne v den soudu. Když jsem zemřel a vstal z mrtvých Boží mocí, byl ráj Mým Otcem přemístěn ze své pozice v blízkosti pekla. Znovu vám řeknu, že tyto cely, které se tyčí do výšky 27 kilometrů, slouží jako vězení pro ty, kteří byli kdysi Satanovými pracovníky temnoty, kteří měli účast na hříchu spojeném s démonickými mocnostmi, okultní a satanskou chválou.“
Ježíš řekl: „Pojď, chci ti něco ukázat.“ Najednou jsme se ocitli ve vzduchu, asi 800 metrů nad centrem břicha pekla. Byl to takový pocit, jako byste se nacházeli uprostřed studny, kde není vidět dno ani vršek. Žluté světlo začalo naplňovat toto místo. Pevně jsem se držela Ježíše za ruku. „Drahý Pane,“ zeptala jsem se, „proč jsme tady?“ Náhle se strhl vítr se silou hurikánu a silného valícího se zvuku. Veliké vlny ohně se začaly valit a stoupat vzhůru po stěnách cel, pálíce vše, co jim bylo v cestě. I když Ježíš a já jsme nebyli tímto plamenem dotčeni, dostala jsem strach, když jsem viděla ty ztracené duše utíkat do koutů cel a snažit se najít úkryt. Zleva se začal ozývat zlý zvuk. Když jsem se tím směrem otočila, uviděla jsem, že tam stojí Satan zády k nám, celý v plameni ohně. Ale nebyl spálen, spíše to byl on, který způsobil ten oheň. Teď tam jen tak stál, pohlcen v plameni, a těšil se z křiku těch ubožáků, ztracených duší. Pohyboval přitom pažemi a z nich vystřelovaly velké ohnivé koule. Z cel vycházel srdcervoucí křik a bolestný nářek. Duše uvnitř byly páleny zaživa ohněm více zžírajícím než jezero ohně, a přece nemohly zemřít. Pach spáleného masa naplnil ovzduší a znovu jsem si uvědomila, jak skutečné jsou tyhle hrůzy pekla. I démoni se připojili ke smíchu, když Satan chodil od cely k cele a mučil ztracené.
Ježíš řekl: „Satan se živí zlem. Chlubí se bolestí a utrpením a z toho získává moc.“ Dívala jsem se, jak okolo Satana narůstal červenožlutý plamen s hnědými okraji. Plameny mu nemohly ublížit, neshořely ani jeho šaty, které vlály v divokém, prudkém větru. I když jsem viděla jenom jeho záda, jeho zlý smích jsem slyšela všude. Viděla jsem, jak Satan vystoupil na oblaku kouře, bral s sebou příval ohně a stoupal k povrchu břicha pekla. Slyšela jsem ho, když hlasitě prohlásil, že pokud ho tyhle duše nezačnou uctívat a chválit, tak je dá do kruhu centra zábavy. „Ne, prosíme tě, Satane, budeme tě chválit!“ zvolaly jednotně a začaly se klanět ďáblovi ve chvále. A čím více ho uctívaly, tím větší byl jeho hlad po chvále. Uctívání bylo silnější a silnější, až se trámy pekla chvěly tím hlukem. Ježíš řekl: „Všichni ti, kteří obývají tyto cely, slyšeli pravé evangelium, když byli na zemi. Mnohokrát jim bylo nabízeno Moje spasení. Mnohokrát je Můj Duch přitahoval, ale oni nenaslouchali, ani ke Mně nepřišli, aby byli spaseni.“ Když Ježíš mluvil, Satan mezitím říkal svým podřízeným: „Chacha, tohle je vaše království – veškeré království, které kdy budete mít. Moje království pokrývá celou zemi i svět pod zemí.“ Slyšela jsem ho, jak vykřikl: „Tohle je váš život na celou věčnost!“, zatímco křik zklamání vycházel z hořících cel.
Ježíš řekl: „Moje spasení je zdarma. Kdo chce, ať přijde a bude spasen od tohoto místa věčného trestu. Já ho nevyvrhnu ven. Pokud jsi byl čaroděj nebo čarodějka a měl podepsanou dohodu s ďáblem, Moje moc to zlomí a Moje prolitá krev tě spasí. Já vezmu to zlé prokletí z tvého života a vykoupím tě z pekla. Odevzdej Mi svoje srdce, abych tě mohl zbavit pout a mohl tě tak osvobodit.“

 Dopredu