Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

4

Co se stalo s lidmi, kteří zemřeli před Kristem?
Někdy se mě lidé ptají na to, co se stalo s lidmi, kteří zemřeli před tím, než šel Ježíš na kříž. Kde jsou? Anděl Boží mi vysvětlil, že duše spravedlivých od doby, kdy Ježíš sestoupil do podsvětí a vzal miliony a miliony s sebou do nebe, jsou v nebi. (Apoštol Petr mluví o Davidovi, že „nevstoupil na nebe“ – Skutkové 2,34. Do nebe se dostal až s ostatními spravedlivými spolu s Pánem Ježíšem.) Ostatním přinesl Pán tu dobrou zvěst o spasení. 1 Petrův 3:18-20 „Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen v Duchu, v němž také přišel a kázal duchům ve vězení kdysi neposlušným, když jednou za Noémových dnů Boží trpělivost vyčkávala, zatímco se stavěla archa.“ Ježíš mi vysvětlil, že ve chvíli, kdy řekl: „Dokonáno jest,“ sestoupil do vnitřností země a tam kázal dobrou zprávu. Potom na ty, kteří ji přijali, použil svoji krev a přenesl je do nebe. Matouš 27:52 „Otevřely se hroby a vstala mnohá těla zesnulých SVATÝCH, kteří po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem.“ Není to nádherné? Je to nádherné tajemství, které mi dal Bůh v nebi. Tohle je ta odpověď na otázku, co se stalo s lidmi, kteří žili ještě před tím, než Ježíš zemřel na kříži. Mají věčný život? Jistě že mají. Bylo by velmi sobecké myslet si, že v nebi bude jen pár vyvolených. Jsou tam i miliony těch, kteří přijali Pána Ježíše Krista až na své smrtelné posteli. Jan 20:17: „Ježíš jí řekl: Nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému Otci. Ale jdi k mým bratrům a řekni jim: Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.“ NBK Tohle nebylo to veřejné nanebevzetí, které vidělo několik set lidí. Ježíš tady vstupoval k Otci jako nejvyšší kněz se svojí vlastní krví. Židům 9:11,12: „Kristus však, jako nejvyšší kněz budoucího dobra, přišel skrze větší a dokonalejší stánek, neudělaný rukama, to jest ne rukama tohoto stvoření. Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil jednou provždy do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví.“ Poté co vešel s touto krví do svatyně svatých v nebi, teprve pak se ho Tomáš mohl dotknout a sáhnout si na jeho jizvy. Předtím se ho ale nesměla dotknout ani Marie.
Dnes je tomu tedy jinak, než tomu bylo ve Starém zákoně před Kristem. Všichni starozákonní svatí jsou již v nebi a někteří již mají svoje tělo, zatímco většina na ně čeká, až ho přijme ve vzkříšení. Zeptal jsem se archanděla, co je myšleno tím Abrahamovým lůnem. Vysvětlil mi velmi jednoduše, že to znamená, že Lazar bude tam, kde je Abraham a Abraham je v lůně Božím. Být v lůně Abrahamově tedy jednoduše znamenalo být s Abrahamem v přítomnosti Boží. Tento výraz se používal mezi Izraelity. Abraham je dnes tak jako každá jiná svatá osoba v nebi. Když jsem ho viděl, byl plný slávy Boží.

Vyučováni archanděly
Bible jasně mluví o tom, že Bůh si žádá v našich životech posvěcení. Jakékoliv nejasnosti, třeba ohledně učení, musí být nejdřív objasněny. Pozemská politika, nevyřešené vztahy atd. Pokud máte nevyřešené vztahy a nešli jste k tomu bratru nebo sestře, abyste to vyřešili, pak půjdete na toto místo, kde to musí být očištěno. Tam jsou vyučováni, jak předstoupit před trůn Boží a jak chválit Pána. Nesmíte mít nic na zemi proti žádnému bratru ani sestře, proto je tam tolik duší. Archandělé je tam vyučují věcem Božím. Je lepší tím projít už tady na zemi. A tím nemám na mysli, abyste utíkali a zaplatili každou složenku, nebo abyste vyhledali každé dítě a člověka, s kterým jste kdy měli nedorozumění! Ne, tohle nemám na mysli, ale mám na mysli to, abyste jim ve svém srdci odpustili. Jedná se zde o to, co oni udělali proti vám. Stačí, když řeknete: „Ježíši, odpouštím tomuto a tomuto člověku,“ a vaše srdce se stává čistým. Potom se musíte vzdát světských věcí, neříkám že úplně všech věcí, tak jako jsem to udělal já, ale řeknu vám, že se nemůžete držet věcí tohoto světa a zároveň věcí Božích. Nemůžete vypít láhev alkoholu a očekávat čisté srdce. Od té doby, co jsem se oženil a je tomu již 57 let, tak nikdy jsem nebyl s jinou ženou, ani žádné jiné jsem se nedotkl. Stále ale můžete požádat o odpuštění a následovat cestu svatosti. Bůh není Bohem, který by se pořád jen hněval. Pokud prosíš o Boží milost, zůstáváš na kolenou a čteš Bibli, tak ti Bůh odpouští. Až nakonec jednoho dne budeš moci vejít dovnitř rovnou před Boží trůn. Tohle není lůno Abrahamovo, ani ten ráj, kam byl Pavel vytržen, ten je blíž trůnu. Ale i toto místo je určitý druh ráje.
Abyste přišli po smrti přímo před Boží trůn, musíte přijmout křest Duchem svatým, té třetí osoby Trojice, se znamením mluvení jinými jazyky. Při vylití Ducha svatého o Letnicích lidé mluvili jak nebeskou řečí, tak i řečí různých národů. Pavel jasně mluví v epištolách o „neznámém, cizím jazyku“. Ti, kteří jsou před těmito branami, se musí učit tuhle nebeskou řeč, a to se nenaučíte na žádné univerzitě, musíte jít do Univerzity Ducha svatého. V určitých církvích, jako jsou metodisté, presbyteriáni atd. se cizími jazyky nikdo nemodlí. Proto tito lidé musejí jít na toto místo, kde se té nebeské řeči učí. Takto mi to bylo řečeno. Zeptal jsem se, jak dlouho jim bude trvat, než budou moci vejít dovnitř. Odpověď byla, že dohromady to bude 2000 let. (2 nebeské dny)

Také jsem se dozvěděl, že když někteří zemřou na zemi a vejdou na tohle místo a dejme tomu, že bude zbývat jen pět let do vytržení, pak zmeškají tu slavnostní večeři Beránka.
Viděl jsem několik set Indiánů, jak tančí po celém nebi. Proč? Protože se připravili, byli vyučeni Slovem Božím, pokřtěni Duchem svatým a mluvili v jiných jazycích. Potom šli rovnou dovnitř před trůn Boží. Jednou se mě někdo zeptal: „Bude v nebi zvlášť místo pro baptisty, jiné pro metodisty atd.?“ Odpověděl jsem mu: „Ano bude, ale ne uvnitř v nebi,“ zůstanou před branami, protože na zemi dělali rozdíly mezi sebou. Tam jsou učeni tomu, že je „jeden Pán, jedna víra, jeden křest“. Efezským 4:5 NBK


Moc nad malomocenstvím
Potom jsme si sedli a zpívali jsme píseň Eliáše. O tom, jak Eliáš věřil v nebe a nakonec do něho vešel a refrén byl: „Eliáš je ten muž.“ Zeptal jsem se: „Eliáši, když jsi byl na zemi, tak všude kolem tebe bylo spousta malomocných, že? A ty jsi měl moc nad malomocenstvím.“ Odpověděl mi: „Ano, ale oni museli vykonat nejdřív různé věci, které jsem jim nařídil.“ Potom mi řekl: „A ty, až se vrátíš na zem, budeš mít také moc nad malomocenstvím.“ A jeho slova se přesně naplnila. Ten démon malomocenství je hrozný. Jednou nám museli vzít z naší kolonie malé děvčátko, které onemocnělo malomocenstvím. Ale dnes již na ni nenajdete ani stopu po malomocenství, ani jizvu. „A řeknu vám po pravdě, že za Eliášových dnů, když bylo nebe zavřené po tři roky a šest měsíců a když byl veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli,“ tohle řekl Ježíš. „A za proroka Elizea bylo mnoho malomocných v Izraeli, avšak žádný z nich nebyl očištěn – jen syrský Náman.“ Lukáš 4:25 Řeknu vám, že i dnes je nebe pro mnohé lidi zavřeno, ale otvírá se skrze modlitbu a moc Ducha svatého. Když jsme později přinesli zvěst o Ježíši do těch částí džungle, kde jsou skupiny malomocných, tak osmdesát procent z nich bylo uzdraveno.

Sjednotit církev vykoupených
Eliáš mi také řekl jednu věc: „Ty máš na zemi úkol, až se vrátíš zpět. A bylo to již rozhlášeno po celém nebi. Tento úkol je, abys sjednotil církev jako jedno tělo.“ Poté mi citoval jeden verš z Bible a v nebeské řeči použil slovo „charity“ = milosrdenství. Řekl: „Pokud nemáš lásku,(milosrdenství), neprospěje to ničemu. Miloval jsem Elíšu velmi moc a víš, o co požádal? O dvojitý díl Ducha, který jsem měl já. A pak mohl udělat dvakrát více zázraků než já. I ty budeš mít velký díl Ducha, ale ne Ducha Božího, ale Ducha svatého.“ Poté mě objal a řekl mi: „Miluji tě,“ a já jsem řekl: „Miluji tě, Eliáši.“ Řekl mi: „Ty jsi muž Boží, až půjdeš zpět na zem, zůstaň věrný, a až se vrátíš, bylo mi řečeno, že přijedeš v nebeském kočáře.“
Potom řekl: „Půjdeme se podívat na Ježíše?“ Tak jsme letěli dolů s kočárem a zastavili jsme přímo před ním. Přišel ke mně Ježíš! Ten nádherný Ježíš, který za nás na Golgotě prolil svoji krev. Objal mě a normálním hlasem mi řekl: „Miluji tě, Percy. Říkej mi Ježíši.“ Nenazval mě „doktore“, ani žádným jiným titulem. Pak jsme se spolu po pět a půl pozemských dnů procházeli společně po nebi.
Děti se mě často ptaly, jak Ježíš vypadá. Jsou sice některé pěkné obrázky s Ježíšem, ale žádný nikdy nenamaluje ty oči. Nic se nevyrovná tomu, když mě tak držel v náručí a řekl mi: „Percy, miluji tě.“
Řeknu vám ale, že Ježíš může být „vším pro všechny.“ Jednou ke mně přišel Indián a popisoval mi, jak se mu zjevil Pán Ježíš v pralese. Říkal, že jeho vlasy byly zářivě bílé a oči že mu svítily jako plamen ohně. Popsal to podobně jako Jan v knize Zjevení. Když jsem se ho ale zeptal, jak vypadal v obličeji, tak řekl, že vypadal jako Indián. Protože Ježíš může být vším pro všechny. Na zemi jste vším pro všechny, ale řeknu vám, že v nebi budete vším pro anděly. 1 Korintským 9:20-22: „A tak jsem pro Židy jako Žid,…; pro ty pod Zákonem jsem jako pod Zákonem,… Pro ty bez Zákona, jsem jako bez Zákona… Pro slabé jsem jako slabý, abych získal slabé: VŠEM JSEM SE STAL VŠÍM, abych jakkoli aspoň některé zachránil.“
Ježíš potom požádal Eliáše, aby vystoupil, a sedl si na jeho místo vedle mě. A znovu jsme letěli s Ježíšem po nebi. Řeknu vám přátelé, že až se tam dostanete, budete mít tisíce let obrovské zábavy. Znovu jsme stoupali vzhůru a letěli jsme kolem trůnu Božího. Kolem trůnu Božího jakoby vycházelo několik tisíc sluncí o poledni. Nebeskému Otci ale do tváře není vidět, přikrývá Ho nádherná duha, která z této obrovské hory sestupuje až do Křišťálového moře. A Ježíš seděl doslovně po pravici Boha Otce, tak jak to říká Bible, zatímco byl vedle mě v kočáře. Ježíš může být na mnoha místech najednou. (pozn. překladatele: „KRISTUS, který je nade vším, POŽEHNANÝ BŮH.“ Římanům 9:5 Takže jako Bůh může být Ježíš na několika místech najednou, protože Bůh je Všudypřítomný.) Se svým tělem je po pravici Boží na trůnu a duchovně Ho můžete vidět na mnoha místech najednou, není to podivuhodné? Tohle je Bůh Všemohoucí. Potom jsme letěli k řece života a k části, které se říká „okna nebe“. Letěli jsme nad skleněným mořem, kde se tančilo, nad městem a dívali jsme se dolů na náměstí. Potom Ježíš vystoupil z kočáru a Eliáš nasedl zpět. Ježíš se mě zeptal: „Percy, užil sis toho výletu?“ Odpověděl jsem: „Ježíši, nikdy nechci vystoupit z tohoto kočáru. Je to něco nádherného.“ „Budeš muset, Percy, protože ti chci ukázat věci, které jsou ještě daleko slavnější než tento kočár.“

Hora Sion a Nový Jeruzalém
Potom mi Ježíš řekl: „Vezmeme tě do města Božího,“ to je hlavní město nebe. Jaká nádherná je vidět tohle gigantické město. Tohle město měří 1500 mil (2 414 kilometrů), jeho výška je stejná jako šířka. (pozn překladatele: asi jako celá Evropa). Trůn Boží je umístěn na vysoké hoře, na jejímž úpatí tohle město leží. Chrám Boží není ve městě, ale je vedle něho. Takže když jsme byli na náměstí tohoto města, hleděli jsme dolů na nebeské příbytky, na chrám, a na dům stravování. Bylo mi řečeno, že tohle je Sion. Je to město osvícené Boží slávou, je to ten Nový Jeruzalém. Viděl jsem tam těch dvanáct bran, které symbolizují dvanáct pokolení Izraele a ulice byly z čistého zlata. A zlato symbolizuje Boha samotného. Celá ta gigantická konstrukce byla z čistého zlata a celkově to připomíná tvar spirály. Paláce Jeruzaléma jsou ve třech řadách, každá řada je o něco výš než ta první, aby všichni viděli k Božímu trůnu. Jsou ve tvaru elipsy jako amfiteátr nebo stadion natočený směrem k trůnu. A všude lítalo tisíce nebeských vozů. Zjevení Janovo 21:16 „(To město je rozloženo do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka.) Změřil tedy město tou třtinou – na dvanáct tisíc honů. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné.“

Percy potkává svoji matku
Na ulici tohoto města jsem potkal svoji matku, bratra a sestru. Moje matka zemřela, když mi bylo pět roků. Takže její obličej jsem si moc nezapamatoval, i když si pamatuji její slova. Ale v nebi jsme se okamžitě poznali. Vypadala jako nějaká princezna z pohádky, tak jako všechny ženy v nebi. Políbili jsme se svatým políbením a objali. Řekla mi: „Percy, modlili jsme se za tebe po všechny ty roky, abys přišel za námi do nebe.“
V nebi budete vypadat tak jako tady na zemi, ale s tím rozdílem, že už nebudete, co se pohlaví týče, ani muž ani žena. 1 Korintským 15:49: „ A jako jsme nesli obraz toho, který byl z prachu, tak poneseme i obraz toho nebeského.“ Moje matka vypadala stejně jako tady na zemi, ale řekla mi: „Percy, již více nejsem žena, jsem duchovní bytost.“ V nebi není rozdílu mezi mužem a ženou. Galatským 3:27, 28: „Všichni, kteří jste pokřtěni do Krista, jste přece oblékli Krista. Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, NENÍ MUŽ ANI ŽENA, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ Teď mne musíte správně pochopit, když Bůh stvořil člověka, stvořil muže ke svému obrazu. Bůh není ženského rodu, ale mužského. Tím nechci říct, že všichni v nebi budeme muži. Ale budeme duchovně mužského rodu, jako je Bůh. Bůh vzal žebro z muže a stvořil z něho ženu. A bez žen bychom nemohli mít samozřejmě na zemi ani děti. Lukáš 20:34-36: „Ježíš jim však odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ale ti, kteří jsou hodni dosáhnout onoho věku a vzkříšení z mrtvých, se NEBUDOU ŽENIT ANI VDÁVAT. Nebudou už totiž ANI MOCI ZEMŘÍT, neboť jsou rovni andělům. A JSOU SYNOVÉ BOŽÍ, poněvadž jsou synové vzkříšení.“ Ponesete obraz toho vašeho pozemského člověka, ale všichni budeme „synové Boží.“ Bible říká: „Pozdravte všechny bratry svatým polibkem.“ 1 Tesalonickým 5:25 V Kristu není muž ani žena, tedy jsou zde v tomto pozdravení svatým polibkem zahrnuty i ženy. Duchovně jsou všichni věřící „tělo Kristovo“, tedy mužského rodu. Kristus je ten „druhý Adam.“ V nebi jsou ženy krásné. Ale není tam sex, takže se nemusíte bát, že by někdo žárlil. Můžete tam bez problému políbit všechny ženy. Není tam potřeba žádného sexu. Kdyby Bůh nějaké děti chtěl, mohl by si je stvořit. Nepotřebujete žádný sex, protože tam se cítíte naprosto spokojeni.

Tanec na skleněném moři
Nějakou dobu jsme spolu ještě hovořili a potom mi řekla: „Percy, pojďme si zatancovat!“ Moje matka tam byla s matkou Ježíšovou, obě dvě se totiž v nebi spřátelily. Tak jsme šli na to skleněné moře a tam jsme spolu všichni tančili, tančil jsem já, moje matka i matka Ježíšova. Moje matka na zemi nikdy netančila, věřila tomu, že to je hřích, nosila vždy dlouhé rukávy a byla to opravdu svatá žena. V nebi se hodně tancuje, je to doslova tanec na moři ze skla. Tančil jsem tam se svojí matkou a s matkou Ježíšovou. Dovedete si to představit, že muž dostane to privilegium tancovat s matkou Ježíše a se svou matkou? A společně jsme tančili dokola a dokola až na druhý konec: „ A uviděl jsem JAKOBY SKLENĚNÉ MOŘE, SMÍŠENÉ S OHNĚM, a ty, kteří zvítězili nad tou šelmou a nad jejím obrazem, nad jejím znamením a nad číslem jejího jména, jak stojí na tom skleněném moři a mají BOŽÍ HARFY A ZPÍVAJÍ PÍSEŇ Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu.“ Zjevení Janovo 15:2-5 Skleněné moře je něco úplně jiného než křišťálové moře. Křišťálové moře je moře s křišťálově čistou vodou, nádhernou duhově barevnou slávou nad sebou a je plné ryb. Skleněné moře je pouze název, je to veliká taneční podlaha z průhledného skla. Na skleněném moři tančí a zpívají desetitisíce andělů a lidí. Tančí ale pro Boha, je to taková forma uctívání. Když ale vyjdou mučedníci z chrámu, pak tanec přestává a zpívá se nádherná píseň mučedníků. Někdy ale, pokud Bůh chce, tak tanec pokračuje.
Skleněné moře má rozlohu 1500 mil čtverečních. Ale tohle není jediné místo, kde se tancuje. Lidé i andělé tancují všude možně i po horách. 
 

 Dopredu