Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

9

Bezedná propast
„Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Amen. A MÁM KLÍČE pekla i smrti.“ Z. J. 1:18
„Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem. Byl jí dán klíč od BEZEDNÉ PROPASTI.“ Zjevení Janovo 9:1 NBK
Následující zkušenost vám řeknu jen proto, že mi Bůh řekl, abych o tom mluvil. Mluvím o tom opravdu velmi nerad. Nevěřili byste tomu, co se nacházelo za těmito sedmi trůny. Po levici Božího trůnu jsem viděl tunel, skrze který je vidět až do bezedné propasti, o které se mluví v Bibli.
Kdybyste jen jednou jedinkrát tuhle propast zahlédli, tak byste už nikdy nezůstali stejní. Je to něco nepředstavitelně hrozného a strašného. A tato bezedná propast je doslova a do písmene bezedná. Bylo mi řečeno, že v této bezedné propasti budou ti, kteří svůj život naprosto odevzdali ďáblu a nechtěli se obrátit.
Je připravena pro ty, kteří nepřijali Ježíše jako svého Pána a Spasitele, pro ty, kteří tvrdili, že Bůh neexistuje a odmítali jim nabízenou milost až do konce. Bible říká, že jen blázen říká ve svém srdci, že není Bůh, je to opravdu bláznivé tvrdit, že Bůh neexistuje.
Tento tunel se nachází za těmito sedmi trůny a jde dolů až do bezedné propasti, která začíná někde poblíž středu naší planety Země a musí být součástí některé části pekla. Před vchodem na tohle místo je veliká brána, ale není to taková brána jako ta nebeská. Tahle brána je tmavá bez jakéhokoliv světla. Tímto kluzkým tunelem budou tam jednoho dne vhozeni ti „kozli“ při druhém soudu. Bůh ani nebude muset sestoupit ze svého trůnu, aby je soudil. Když mě tam Ježíš bral, řekl mi: „Percy, buď opatrný,“ a když jsem to uviděl, tak jsem se celý třásl.
Po stranách této propasti, široké několik mil, bylo něco jako kluzký maz. A v propasti jsem mohl vidět světla pekelného plamene a v nich lidi, kteří křičeli, skřípali zuby a snažili se šplhat ven po stranách té propasti. Není to ve skutečnosti ale žádné světlo, jen plamen. Těmto lidem jsem mohl vidět do tváře. Lidé s tvářemi jako ďábel tam dole hořeli v plamenech a někteří byli spoutaní řetězy a měli dokonce tělo, zatímco jiní tam byli jako duše. Byli připoutáni řetězy za ruce i za nohy. Někteří měli veliké řetězy i kolem krku. Padali stále dolů a dolů a přitom se snažili zachytit, ale stále padali dolů a přitom naříkali a skřípali zuby. Když se takto díváte, zjistíte, že nebe je vskutku na vrcholu vesmíru a bezedná propast se táhne směrem dolů. Foukal tam jakýsi zlý vítr směrem dolů, který tyhle lidi s sebou neustále stahoval dolů jakoby magnetickou silou.
Když duše následovníka ďábla zemře, pak je vhozena rovnou do této propasti. Viděl jsem, jak některé duše stojí po stranách této bezedné propasti.
Bylo mi dáno vidět smrt jednoho z těchto lidí. Uslyšel jsem hlas, jak říká: „Běž do toho domu a vezmi jeho duši a hoď ji do té bezedné propasti.“ Viděl jsem anděla smrti, jak přišel pro tuto duši ke dveřím jeho domu. Není to anděl života, ale je to anděl smrti. Hned nato jsem viděl, jak ten člověk zemřel, opustil své tělo a byl hozen do této propasti. Když padal, snažil se zachytit rukama, ale nemohl si pomoci. Bylo vidět, jak ho tam dole pohlcuje oheň. Je to hrozná věc, ale Bůh s tím nemá nic společného.
Ježíš mě přitom držel za ruku a já jsem se třásl. Bylo to něco hrozného. Přemýšlel jsem, jak je vůbec možné, že jsem schopen tam stát. Stačilo jen kdyby trochu zavál vítr, a mohl jsem spadnout do okamžité smrti. Když jsme tak hleděli do této propasti (a muselo nás tam být snad několik tisíc), tak Ježíš pozdvihl svoji pravou ruku a zvolal: „Já mám ty klíče.“
Řeknu vám, že když jsem od té propasti odcházel, tak jsem se cítil vnitřně tak dobře, protože tam moje duše nemusí jít. Viděl jsem také, jak lidé na zemi umírají bez naděje a je to něco hrozného. Jednomu následovníku ďábla, když umíral, museli dávat na nohy led. Potom i na břicho a na ruce, protože mu bylo stále strašně horko. Tohle je ďáblova odměna, tohle vám ve skutečnosti dá. To je to, co on chce. Z jednoduchého důvodu, protože dobře ví, kam jde a snaží se vzít s sebou co nejvíce lidí, jak jen může. Vše co potřebujete udělat, je volat o spasení. A Ježíš má ty klíče smrti a od propasti. Proto má tu moc vás od ní zachránit. Je to boj mezi těmito dvěma mocnostmi o duše. Ďábel ale prohraje a jednoho dne bude sám spoután a vhozen do této propasti. Nabízí vám alkohol, homosexualitu, drogy atd., jen aby vás tam mohl dostat. A potom se vám bude posmívat, bude se vám smát a řekne: „To je ale blázen. Mohl mít Boha a Ježíše, ale namísto toho jsem ho teď dostal já.“ Kolik následovníků bude mít, to nevím, ale vím, že má následovníky. Řekne vám: „Běž a páchej homosexualitu a užij si, měj přece aspoň trochu zábavy!“ A nemoc AIDS je ďáblova odměna. Ježíš mi řekl, že tato rána bude na zemi. AIDS je nemoc homosexuálů. Celá televize je toho plná a je to hřích Sodomy a Gomory. V Americe se propaguje volný sex, muži s muži a ženy s ženami. Jestli ale máš takový problém, pak přijdi k Ježíši. V nebi jsou lidé, kteří na zemi měli sklon páchat veliké hříchy, ale zvítězili nad tím a jsou očištěni krví Ježíše Krista. Ježíš k sobě volá všechny: „Pojďte ke mně všichni a já vám dám odpočinutí.“ Pojďte ke mně všichni homosexuálové, a všichni vy, kteří pácháte veškerou nepravost, a já vám dám odpočinutí. V nebi jsem byl ke konci roku 1979, a to už je nějaká doba. Ježíš mi tam řekl, že na zemi přijdou různé nákazy, které zabijí miliony lidí. Proč? Protože lidé Bohu neslouží. Podívejte se na AIDS dnes, zabíjí miliony a miliony lidí ročně. Je to proto, že Bůh se hněvá.
Ježíš má moc nad smrtí a ďáblem. A když bude ďábel vhozen do té propasti, Bůh ho tam zavře na tisíc let, po dobu milénia a poté ho nakrátko propustí. Proč, to nevím, to je jeho osobní věc. Dokážete si ale představit, že satan bude padat a padat po tisíc let a Bůh tam potom jen tak vztáhne svoji ruku a vytáhne ho? Zjevení Janovo 20:6: „Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. A až se těch tisíc let naplní, bude satan propuštěn ze svého žaláře.“
A když ho tam hodí naposled, tak ho všem ukáže, aby ho viděli a nakonec zavře tyto brány pekla na věky: Izajáš 14:12-19: „Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! … Teď jsi svržen do podsvětí (do pekla), DO NEJHLUBŠÍ JÁMY! (ASV Bible říká „do NEJZAZŠÍCH ČÁSTÍ JÁMY“) Kdo tě UVIDÍ, BUDOU SE DÍVAT A DIVIT: To je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími? Svět měnil v poušť, bořil jeho města, vězně nikdy nepropouštěl domů … ale tebe pohodili mimo hrob jak ohavný výhonek; jsi jako šatem přikryt zavražděnými porubanými mečem, svrženými DO KAMENITÉ JÁMY, jsi jak pošlapaná mršina.“ Ďábel tam bude pánem těch duší. Bible říká, že peklo se rozšířilo, je jednou tak větší než bývalo. Tam budou tyto duše na věky mučeny. Je to tvrdé, ale musím to říct, aby potom tvá krev nebyla na mých rukou.
Jednoho dne se toto okno v nebi uzavře a na věky bude zapečetěno a peklo a bezedná propast se všemi kdo v něm jsou, nebude připomenuty na věky. To bude po posledním soudu u toho velikého bílého trůnu. Od té chvíle, jak mi bylo řečeno, se naše mysl promění, abychom si již více na tu bezednou propast nevzpomněli. „Suchopár a žár pohlcuje sněhové vody a podsvětí ty, kdo hřeší. Ať na něho zapomene I MATČINO LŮNO, ať si na něm pochutnají červi; NEBUDE HO NIKDY VZPOMENUTO. Podlost bude roztříštěna jako dřevo.“ Job 24:19,20 CEP

Výzva k rozhodnutí:

Bůh mi řekl, abych vás na tomto místě vyzval, abyste přišli k Ježíši. Řeknu vám, že ta bezedná propast je hrozná, nechci, abyste tam šli. Ježíš se za tebe, příteli, v nebi přimlouvá, jinak bys už dávno v té propasti skončil. Musíš věřit, že Ježíš za tebe zaplatil cenu na Golgotě, že Ježíš je ten Syn Boží. Dovedete si představit, že „Bůh tak miloval svět, že nám dal svého Syna?“ Nás, tak hříšné tady na zemi. Přišel a narodil se z panny. Marie byla nádobou, Duch svatý ji zastínil a ona počala a narodil se Ježíš. Takto nám Bůh dal svého Syna. V nebi mi bylo jasně řečeno, že vše, co máš udělat, je říct tuto modlitbu a řekněte ji, prosím, hodně nahlas: „Drahý Ježíši, já chci teď dát svoje srdce Tobě. Pane Ježíši, prosím, zachraň mne, použij svoji krev na mě. Očisti mne svojí krví. Spas mě, protože já nechci jít do té bezedné propasti, ale chci jít do nebe. Právě teď tě přijímám. Věřím, že jsem spasen. Věřím, že jsem teď znovuzrozen.“ Jestli ses takto modlil, tak máš teď věčný život. Tak jednoduché to je. Nemusíš se u toho nějak svíjet a naříkat. Pokud vyznáš svoje hříchy, budou ti odpuštěny. Teď jsi vykoupený krví Ježíše. Teď ale běž a popros někoho, aby tě učil z Bible. Tohle učení z Bible tě bude neustále očišťovat. Najdi si sbor, kde se káže čisté Slovo Boží. Tohle je verš pro tebe: Izajáš 1:18 „Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ Bůh mi v nebi slíbil, že skrze tohle svědectví budou mnozí spaseni.


Systém v nebi
„Každá duše ať je poddána nadřízeným vládám. Vždyť není vlády, kromě od Boha; a vlády, které jsou, jsou ustanoveny Bohem.“ Římanům 13:1
V nebi budete mít takovou mysl Boží, že se na někoho podíváte a budete vědět, kolik vlasů má na hlavě. A nejenom to, klidně si spočítáte, kolik vlasů Bůh stvořil za celou tu dobu všem lidem na hlavě. Také když se vás někdo na něco zeptá, tak budete mít v mysli poznání minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Budete vědět nejenom to, co se stane zítra, ale v celé věčnosti. Ale nikdo nebude větší než Bůh. Nikdo nebude mít tolik moudrosti a vědění, jako má Bůh. Božství je totiž moudrost nebe, z níž všichni v nebi čerpají a tak funguje. Nikdy nebudete vševědoucí, jenom Bůh má všechny odpovědi na všechny otázky.
Všechno je v nebi dokonale zorganizováno, ve všem je dokonalý systém. Po levici Boží jsou různé vládní budovy, ve kterých jsou pracovní kanceláře. Tam se o všem rozhoduje. A tyto úřady u trůnu, to není jen kupa škaredých šedivých kanceláří nasáčkovaných pohromadě.
V nebi je spousta druhů škol. Jsou tam školy pro děti, ve kterých se učí a místa, kde si hrají. Proto je tam hlavní budova, kde se rozhoduje o tom, co ve které škole se bude dělat a jak si budou hrát. Je tam vedení pro různé věky dětí a dospívající. A to bude věčné vyučování, ne jen nějaké dočasné. Budeme dále vyučováni skrze Ježíše a archanděly. Jedna ze škol je oddělení moudrosti, kde se učíte nebeské moudrosti. Trochu se to škole i podobá. Dále je tam škola slitování a věčného života, kde se všem těmto věcem podrobně učíte. Chcete jít do školy, kde se budete učit, co to je věčný život a co to je čistá svatost? Budete se učit o Božím plánu v nebi. Až půjdu do nebe, chci jít do všech těchto škol. V nebi není žádná lenost, a tam také budeš mít i svoji práci, ale nemusíš se bát, protože tam není nikdo s pokrouceným charakterem. Připrav se na to, že tam budeš mít svoji pozici, svůj úkol, který budeš plnit, a to bude něco, čeho si budeš užívat.
Je tam hlavní oddělení pro hudbu, kde se například určuje, jaká hudba se bude hrát ve chrámu. Hlavní úřad nebeského vojska. Dokonce úřad pro zvířata. Například vedoucí andělé řeknou orlům, že v určitý čas chtějí, aby letěli kolem trůnu a předvedli svůj let.. Tak na povel vyletí statisíce orlů a budou kroužit kolem trůnu. A nemusí letět jenom před trůn, ale mohou dopřát takovou podívanou i ostatním v nebi, jak mi to bylo ukázáno. Byla to nádherná podívaná, když letěli a předváděli se kvůli mně před Bohem.
V nebi lítají miliony dopravních prostředků najednou. Jsou řízeny Duchem. Archandělé tohle mají na starost. Žádný z nich se nikdy nesrazí. Nejenže lítají v nebi, ale letí i ven z nebe.
Také dům hodování má svůj systém. Andělé kontrolují jídelníček. Například si můžete vybrat z jídelníčku, co budete jíst na snídani. Ale tam si nemusíte sestavovat ty kalorické jídelníčky a hlídat si dietu, abyste neztloustli. Tam nikdy neztloustneš, všichni jsou tam mladí, krásní a štíhlí. Strom života například nese dvanáct různých druhů ovoce, tedy i nesení ovoce má svůj systém. Ale to neznamená, že v nebi je pouze dvanáct druhů ovoce. Ježíš mi řekl, že v nebi bude více jak tisíc druhů ovoce. A tohle ovoce ti dá radost, pokoj, poznání atd.
Archandělé se tam starají o vaše příbytky, aby v nich například bylo dost jídla a Boží moci. V nebi jsme si před Bohem všichni rovni, jsme jedna veliká rodina. Avšak tak jako jsou různé hodnosti mezi anděly, jsou i mezi svatými, podle toho kolik práce jste na zemi vykonali. Proto je napsáno: „A hle, přijdu rychle a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké bude jeho dílo.“ Zjevení Janovo 22:12 Abyste konali skutky Ducha svatého, musíte být stále naplňováni Duchem, jinak se velmi rychle unavíte. Proto jsem schopen vykonat tolik práce a cestovat a kázat na různých místech i v tak pokročilém věku.
 

Budova záznamů
„ Ale říkám vám, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.“ Matouš 12:36 NBK
„ Ti budou skládat účet Tomu, jenž je připraven soudit živé i mrtvé.“ 1 Petrův 4:5
Je tam také budova, ve které je zaznamenáno naprosto všechno, i každé marné slovo a myšlenka. Každý zlý skutek a každá chyba, kterou lidé kdy vykonali. V pekle ten záznam s nimi zůstane, ale ne s těmi, kteří budou v nebi. Dokonce je tam zaznamenáno, kolik máte vlasů na hlavě. Další realita je ta, že všechny vaše modlitby v neznámém jazyce jsou tam také zaznamenány a až tam půjdete, budete si moct přehrát to, co jste se modlili a budete tomu i rozumět. Navíc to i uvidíte na nebeské obrazovce. Nebude tam ale zaznamenáno to, když jste třeba někomu nadávali, to je obmyto krví Ježíše. Ježíš mě do této budovy, kde se vše zaznamenává, s sebou vzal. Na této budově je nahoře vidět veliký kříž, který reprezentuje lidskou oběť. Je to oběť vzdát se všech těchto světských myšlenek a věcí. Ježíš se ke mně otočil, a řekl mi: „Vidíš ty záznamy? Můj Otec si udržuje dokonalé záznamy.“ Lidský mozek si dokáže zapamatovat spoustu věcí. A jako doktor vám můžu říct, že lidskému mozku se nevyrovná žádný počítač na světě. Ale pořád to není nic v porovnání s tím, co je v nebi. Bůh si pamatuje i na různé detaily, když chodil v zahradě Eden s člověkem. Víte, jak byla tato nahrávací stanice veliká? Dva tisíce mil dlouhá, dva tisíce mil hluboká a dva tisíce mil široká. Ježíš mi řekl: „Chceš se slyšet, když jsi byl na zemi a modlil ses ze svého nitra?“ Když to zapnul, slyšel jsem vše, co jsem se tehdy modlil v tom neznámém jazyce. Poté, co dojde ke vzkříšení, bude každý záznam zničen. A budou vyhozeny z nebe a již nebudou existovat. Ani nebudete vědět, že jste kdy něco takového udělali. A tento kříž spolu s tou budovou budou vyhozeny z nebe do toho moře zapomnění, kde se po nějakém čase načisto rozpadnou. To se stane až po tom soudu u velikého bílého trůnu. Nebude třeba se znovu obětovat pro Boha, protože ta cena již byla zaplacena, avšak památka na to zůstane navěky.

S Ježíšem stojí na úpatí hory a pozorují nebe
U trůnu Božího jsem stál na úpatí něčeho, co vypadalo jako skalní stěna nebo útes. Stáli jsme někde uprostřed sedmé úrovně, nebyli jsme tedy úplně až na samotném vrcholu. Z tohoto místa vidíte to město přímo pod vámi. Nebyli jsme až tam, kde byly zvony, ale byli jsme jim blízko. Hleděli jsme na to, jak Bůh sedí majestátně na trůnu.
Je to přesně tak, jako když se díváte z nějaké vysoké hory dolů na město. Tak jsem tam tak stál a viděl jsem ty příbytky pod sebou a lidi, kteří vcházeli a vycházeli z chrámu. Je to opravdu obrovské. Ježíš ukázal svým prstem a řekl mi: „Percy, tam dole, to je dům hodování.“ Pod námi jsme viděli i řeku života. Viděli jsme, jak ta řeka života protéká chrámem Božím. Až půjdete do nebe, půjdete na různé výlety a sami to potom uvidíte na vlastní oči. Ježíš mi ukázal jedním směrem a řekl: „Víš, kdo je tamhle ten? To je apoštol Pavel,“ z dálky jsem viděl apoštola Pavla, jak tam stojí s rukama složenýma, skloněnou hlavou a modlí se.

Prezentační pochod
Potom Ježíš řekl: „Teď je čas, aby ty duše vyšly od oltáře.“ A viděli jsme, jak z chrámu ti mučedníci doslova vypochodovali. Jejich tváře zářily slávou Boží. Měli ruce vztažené a vycházela z nich sláva Boží. Ježíš potom řekl: „Tady jdou moje malé děti!“ a společně pochodovali před trůnem Božím, aby se prezentovali Bohu. Ježíš nás učí se modlit: „Otče náš, jenž jsi na nebesích.“ Přesně tak to je a tento Otec rád vidí svoji rodinu pohromadě, jak se mu prezentuje. Všichni se mu každý nebeský den prezentují a pochodují před Jeho trůnem. Je to něco krásného, když vidíte ty mučedníky, jak tam tak pochodují před jeho trůnem. Tohle je jedno z tajemství nebe. A Ježíš jde před nimi, vede je kupředu a v pozadí hraje trochu hudba. Potom, když tam vpochodují, tak se otočí všichni směrem k trůnu a ta hudba začne hrát v plnosti. V nebi je ve všem úžasný řád a pořádek. Nemůžeš například vpochodovat do nebe, jak se zpívá v jedné písni: „when the saints go marching in.“ „až svatí vpochodují dovnitř.“ Vnesl bys tam zmatek. Nejdřív musíš být Bohem připraven k tomu, abys začal pochodovat před jeho trůnem. Když vejdeš do nebe, tak se ti postupně otvírají brány a musíš jít nejdřív před trůn Boží. A potom musíš projít školou, musíš projít určitým vyučováním. Nejdřív se musíte naučit, co nebe vůbec je a co v nebi je. V nebi je spousta obrovských budov, kde se učíte různým věcem. Měli byste proto přestat zpívat „až svatí vpochodují dovnitř“ a začít zpívat „až svatí vejdou dovnitř, přijmou instrukce.“ Nebe je obrovské místo, ale žádní svatí tam nevpochodují. A po vytržení církve budeme navíc všichni pochodovat po dvojicích, v svatebním rouchu a to každý měsíc 12x do roka. Přitom budeme zpívat a oslavovat Boha Otce před Jeho trůnem.
Potom jsem viděl, jak se před Bohem prezentují zvířata. Spousta ptáků létá v nebi a všichni chválí Boha. Viděl jsem holuba, orla i krůtu. Orli jsou po celém nebi. Přiletěly k nám holubice až k našim nohám, aby nás poctily a přivítaly. Poté k nám přiletěli orli a pávi. Ježíš mi řekl: „Můj Otec ti dává vidět plnost Jeho slávy.“ Přiletěli i překrásní ptáci, které jsem na zemi nikdy neviděl. Potom přiletěly nebeské husy a létající zvířata, která vypadala podivně s tváří orla, člověka, lva, a měla křídla. Letěli proto, abych viděl Boží slávu. Ježíš řekl: „Teď přicházejí šelmy.“ Potom na řadu přišly létající bytosti, nikoliv andělé, ale různé bytosti, létající šelmy a zvířata s lidským obličejem. Zvířata, o kterých jsem nikdy neslyšel.
Potom z nebe vycházela různé barevná světla a osvěcovala tato zvířata. Jak nádherné to bylo. Přiletěl beránek a nakonec všechna zvířata, abych viděl tu Boží slávu. Bylo to nádherné. Jedno z těch zvířat ke mně přiletělo a řeklo mi: „Ahoj, Percy.“ Bible říká, „ať vše co má dech chválí Boha“.
Blízko mě prošli sloni a klaněli se před Otcem nebeským. Leopard je nebezpečné zvíře na zemi, přišli i leopardi a s nimi i lvi a beránci, všichni v naprosté jednotě. Pak přišly opice, obrovská řada opic dlouhá 2000-3000mil. Když už jsme u těch opic, tak vám mohu říct jednu věc; jestliže vstříknete krev opice do člověka, tak ten člověk zemře. To dokazuje, že člověk s opicemi nemá nic společného. To jenom dokazuje, jak je člověk velmi složitě vytvořen. Člověk vytvořil dálnice a různou moderní technologii a myslí si, že je něco. Ale je to nic, když vidíte, co Bůh postavil v nebi.
Jako poslední, kteří přišli před Boha, byla krásná stvoření, která musela žít někdy v pradávné době, a přišla společně s dinosaury. Když se takto veškeré tvorstvo přišlo prezentovat a chválit Otce, který je na trůnu, byla tam radost, která se stále stupňovala. Všichni jsme cítili, že se něco musí stát. A potom se to stalo. Ze zlatého oltáře vyšel kouř až k Bohu. Z toho jsme poznali, že Bůh tuhle prezentaci a chválu přijal a má v ní zalíbení. A ta duha, která je kolem Něho a sahá až ke křišťálovému moři, začala kroužit dokola a celé nebe jako by se rozsvítilo od ohně: „Bůh je oheň spalující.“ Stáli jsme tam s rukama pozdviženýma a přijímali jsme požehnání Páně. Ježíš šel dopředu a přijal zvláštní požehnání. Poté mi řekl: „Percy, tvoje tvář září mnoha barvami,“ a vtom způsobil, abych viděl sám sebe jakoby v zrcadle. A když jsem sám sebe v tom zrcadle uviděl, tak moje tvář opravdu zářila mnoha barvami, byl jsem vpravdě velmi požehnaný. Proč? Protože jsem se modlil sedm let, abych viděl Boží slávu. Kdybyste, přátelé, jen na okamžik viděli nebe, pak už byste na zemi nechtěli strávit ani jednu minutu.

 
Nové duše vstupují do nebe
Najednou Ježíš řekl: „Percy, podívej, otvírají se brány nebe,“ a hleděli jsme na to, jak se brány otevřely, a vstoupily nové duše, které se již na zemi připravily. Byli to lidé vykoupení krví Beránka. Byly to duše, které právě zemřely a šly do nebe. Všechno v tom momentě utichlo, a když vešly dovnitř, dostalo se jim opravdu velikého přivítání. Takže všichni, i ti kteří v nebi staví, najednou přestanou a hledí k nebeským branám. Je to obrovská radost a svátek, když tyto duše vejdou. Je to podobný křik, jako když projíždí prezident a všichni ho vítají. Hitler měl veliké přivítání a Stalin a další a další, ale je to nic proti přivítání v nebi. Potom se všichni otočí směrem k trůnu a začnou za to chválit Boha. Poté Bůh začal zvonit na ty zvony radosti, protože duše přišly do nebe, a pod námi na skleněném moři začalo tancovat radostí tisíce a tisíce andělů. Na zemi jsem byl na několikatisícovém shromáždění, když jedna žena vstala z invalidního vozíku a všichni začali jásat. Ale je to téměř nic v porovnání s tím, když všichni začnou slavit Boha na trůnu. Ježíš tu slávu sdílí spolu s Otcem.
Po přivítání šly tyhle duše k trůnu Božímu. V nebi čekají na své tělo, jejich těla jsou někde na zemi, ale jejich duše je v nebi. Člověk je totiž duše, „a člověk se stal duší živou“. Ta tělesná forma tam byla jen tak, bez života, až do ní Bůh vdechl svůj život. Všechno to vědění je ve vaší duši.

Nebeský zpravodaj
„Říkám vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." Lukáš 15:7 NBK
Trubkami se také v nebi svolává shromáždění a probíhá něco jako zpravodajství o tom, co se děje na zemi. Poté se za vás modlí, třeba vaše matka, která odešla k Pánu, nebo babička nebo někdo jiný z rodiny se za vás začne modlit. V nebi vědí vše, co se odehrává na zemi a zvlášť, když se některá duše na zemi obrátí a činí pokání. Tehdy je v nebi veliká radost, je to jako svátek pro anděly. Z nebe jsem mohl vidět až na zem skrze nebeské okno, ale nejenom to, slyšel jsem přitom i zvuky. To je opravdu zázračná věc. Nebe naslouchá zemi a zná naprosto přesně, co se zde dole na zemi děje. Na zemi jste buď s ďáblem a jeho démony nebo s Bohem a jeho anděly.

Percy létá po nebi jako pták
„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; VZNÁŠEJÍ SE JAKO ORLOVÉ, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ Izajáš 40:31 CEP
Pak jsme s Ježíšem skočili z útesu a vznášeli se jako ptáci směrem k řece života. Na zemi takovou věc udělat nemůžete, protože nemáte takovou moc nad gravitací, jakou máte v nebi. Létal jsem skrze Boží moc a přitom jsem se vznášel podobně jako pták. Ježíš mi řekl: „Modlil ses, abys viděl Boží slávu, a teď jsi tuto slávu mého Otce i pocítil.“ Potom jsme krouživými pohyby přistáli u té překrásné řeky života. Až v nebi uvidíte orla, jak letí vzduchem, klidně si s ním můžete zalítat a přitom i pěkně popovídat. Lidé létají v letadle a jezdí auty a jsou z toho nadšeni, ale není to nic v porovnání s létáním po nebi.
Dobře mě teď poslouchejte, začněte se modlit: „Bože, dej mi vidět svoji slávu“ a stane se vám podle vaší víry. Teď je ten čas jít na kolena a modlit se. Z kterékoliv církve jste, pojďte teď na kolena a čiňte pokání a říkejte Pánu, že chcete být připraveni pro nebe. Modlete se: „Pomoz mi, Pane, ať zahodím cigarety a láhev alkoholu, a pomoz mi číst Bibli.“ Řekněte Mu: „Přijímám tě teď, Pane Ježíši, jako svého Pána a Spasitele.“


Dopredu